Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ/5807/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνημέρωση για έκδοση ν. 4635/2019 «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.07 16:29:10 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ν15ΟΞΤΒ-ΤΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ “Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.” ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες : eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Αρ. πρωτ.: 5807 Αθήνα, 06/11/2019 Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα 112 57, Αθήνα Π. Μπαράκου, Γ. Κυρίτσης eaadhsy@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.hsppa.gr Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) www.eaadhsy.gr Θέμα: Ενημέρωση για έκδοση ν. 4635/2019 «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4635/2019 (Α’167) "ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ". Ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα: Α. Διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τον ν. 4412/2016 (Α’/147):  Άρθρο 50 «Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 4412/2016 (πρβλ. παρ. 9),  Άρθρο 81 «Σύμβαση μελέτη/κατασκευής», με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 50 τον ν. 4412/2016.  Άρθρο 140 «Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις», με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 (πρβλ. παρ. 7).  Άρθρο 235 «Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων», με το οποίο τροποποιούνται η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (πρβλ. παρ. 3) και η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (πρβλ. παρ. 5). Με το ίδιο άρθρο τροποποιούνται και επιμέρους διατάξεις του ν. 3959/2011 “Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού”, στις οποίες παραπέμπει το τροποποιηθέν, ως άνω, άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 1 ΑΔΑ: 6Ν15ΟΞΤΒ-ΤΤΤ Β. Διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τον ν. 4413/2016 (Α’/148):  Άρθρο 82 «Συμβάσεις παραχώρησης», με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4413/2016.  Άρθρο 235 «Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων», με το οποίο τροποποιούνται η περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 4413/2016 (πρβλ. παρ. 4), και η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 4413/2016 (πρβλ. παρ. 6). Γ. Λοιπές διατάξεις:  Άρθρο 83 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».  ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (άρθρα 85 – 116) και ιδίως το άρθρο 94 «Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας», το οποίο στην παράγραφο 5 ορίζει: «Παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις για τους υπόχρεους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τους εταιρικούς νόμους, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με πρόσωπα του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει, και τη διεκδίκηση από αυτούς προγραμμάτων ΕΣΠΑ».  ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (άρθρα 118 – 141) και ειδικότερα τα άρθρα 134 «Τεχνική Βοήθεια», 137 «Επιτάχυνση ης υλοποίησης των έργων ΠΔΕ» και 139 «Μεταβατική περίοδος».  Άρθρο 156 «Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτηριακές υποδομές».  Άρθρο 178 «Αντικατάσταση του άρθρου 61 ν.3979/2011 (Α’ 138)» που αφορά στη «Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού».  Άρθρο 188 «Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)».  Άρθρο 229 «Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.».  Άρθρο 230 «Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)» 2 ΑΔΑ: 6Ν15ΟΞΤΒ-ΤΤΤ Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο ως άνω νόμος, καθώς και το σύνολο της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αναρτώνται και τηρούνται στον «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ https://ppp.eaadhsy.gr), στην οποία παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση. Με εντολή Προέδρου Ο Γενικός Δ/ντης Χ. Κουκάκης Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 4. Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων 5. Δ/νση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων 6. Δ/νση Συντονισμού 7. Δ/νση Ελέγχου 8. Δ/νση ΕΒΔΔΗΣΥ και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης 9. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 10. Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης 3 ΑΔΑ: 6Ν15ΟΞΤΒ-ΤΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Βουλή των Ελλήνων 3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)  Υπουργείο Οικονομικών  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Υπουργείο Εξωτερικών  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Υπουργείο Υγείας  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων),  Υπουργείο Δικαιοσύνης  Υπουργείο Εσωτερικών  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Υπουργείο Τουρισμού 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 4 ΑΔΑ: 6Ν15ΟΞΤΒ-ΤΤΤ - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις