2/77507/ΔΕΠ./2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 9 του ν.4354/2015 επί ενστάσεων του ανωτέρω προσωπικού. ΑΔΑ: 6Ω2ΨΗ-ΡΧ0
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΔΙ΢ΟΓΗΜΑΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ Σαρ.Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65 Αζήλα Σειέθσλα Σκήκα Γ’ Δθαξκνγήο Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.11 12:51:57 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ω2ΨΗ-ΡΧ0 Αζήλα, 5/11/2019 Αξ.Πξση.νηθ.2/77507/ΓΔΠ ΠΡΟ΢: Ωρ πίνακαρ αποδεκηών 210 3338 218 210 3338 237 210 3338 244 210 3338 392 210 3338 403 210 3338 404 210 3338 418 210 3338 422 210 3338 478 Θέμα: «Παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηελ νξζή κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημε ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ζπλεπεία ησλ απνθάζεσλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Α.΢.Δ.Π. ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4354/2015 επί ελζηάζεσλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ». Με αθνξκή ζσξεία εξσηεκάησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015 πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα θαη θαηφπηλ επαλεμέηαζεο φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο κηζζνινγηθήο θαηάηαμεο θαη εμέιημεο ηνπ ελ ζέκαηη πξνζσπηθνχ, ζαο γλσζηνπνηνχκε ηελ παξνχζα Δγθχθιην γηα ελεκέξσζε θαη αλάινγε εθαξκνγή. ΢χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4354/2015 (ΦΔΚ 176Α), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ λ.4483/2017 θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ηεο αξηζ.2/31029/ΓΔΠ/6.5.2016 δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Α.Γ.Α.:ΩΛ9΢Η-0ΝΜ), επί ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4354/2015, θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελψ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, ε θαηάηαμε ζηα πξνσζεκέλα Μ.Κ., ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ ηίηισλ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο θαηά ηελ πιήξσζε ή ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ζα πξέπεη λα απνθαίλεηαη ην Τπεξεζηαθφ ΢πκβνχιην ή ην αξκφδην πξνο δηνξηζκφ φξγαλν ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ απνξξίπηνπλ ηε ζπλάθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ εμεηάδνληαη απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ΑΔΑ: 6Ω2ΨΗ-ΡΧ0 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (λπλ Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ) γηα ηξηεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ Α.΢.Δ.Π. πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. Με φκνηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. Η λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ιζσύοςν από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ και όλων ηων απαπαίηηηων δικαιολογηηικών. Δπηπξνζζέησο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ.4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α’/16.12.2015) θαη ηηο νδεγίεο ηεο αξηζκ. 2/31029/ΓΔΠ/6.5.2016 δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Α.Γ.Α.: ΩΛ9΢Η-0ΝΜ), επί ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη λφκνπ, κεηαμχ άιισλ, νξίδεηαη φηη «ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηεηία 2016-2017, θαηαηίζεληαη απφ ππαιιήινπο πνπ δηνξίδνληαη απφ 1.1.2016 θαη εθεμήο, πξνο αλαγλψξηζε κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, ηνπο νπνίνπο θαηείραλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο, ε πξνσζεκέλε κηζζνινγηθή εμέιημε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ημεπομηνία αίηηζηρ ηνπ ππαιιήινπ. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ, γηα ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο, εθθξεκνχλ απφ ην έηνο 2015 αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο γηα κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ, ρσξίο αθφκε λα έρνπλ θξηζεί απφ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηος νέος νόμος (1.1.2016) εθφζνλ θπζηθά κεζνιαβήζεη ε απαηηνχκελε αλαγλψξηζε ηεο ζπλάθεηαο απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ 1.1.2016 θαη εθεμήο ε πξνσζεκέλε κηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρχνπλ απφ 1.1.2018.». ΢ην αξηζ.ΓΙΓΑΓ/Φ.31.66/2878/11167/17.4.2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, κε ην νπνίν δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Α΢ΔΠ επί ελζηάζεσλ ππαιιήισλ γηα αλαγλψξηζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, κε ηηο απφςεηο ηνπ νπνίνπ ε Τπεξεζία καο είλαη ζχκθσλε, κεηαμχ άιισλ, δηεπθξηλίζηεθαλ ηα εμήο: «Γηα αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ ππνβιήζεθαλ πξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4354/2015 θαη αποππίθθηκαν απμοδίωρ απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη πάιη πξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εκ νέος αίηηζη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα αλαγλψξηζε ηεο ζπλάθεηαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4354/2015 αξρηθά ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη εθφζνλ απνξξηθζεί, ηφηε δχλαηαη λα ππνβιεζεί έλζηαζε ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ Α.΢.Δ.Π., νπφηε θαη ε λέα απηή αίηεζε ζα απνηειέζεη ηο σπονικό οπόζημο για ηην ζηοισειοθέηηζη ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελδερφκελε αλαγλψξηζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. Δθφζνλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έλζηαζεο ζπλππνβάιινληαη νέα ζηοισεία, ηα νπνία δελ είραλ θαηαηεζεί θαη ιεθζεί ππφςε απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ε ημεποσπονολογία ηηρ ένζηαζηρ αποηελεί εν πποκειμένω ηο επίμασο σπονικό οπόζημο. Πεξαηηέξσ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο δικαζηικέρ αποθάζειρ πνπ εθδφζεθαλ επί απνθάζεσλ ηνπ αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ε Γηνίθεζε έρεη ήδε ζπκκνξθσζεί θαη εηδηθφηεξα έρεη απνξξηθζεί λνκίκσο ε αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα επαλέιζνπλ κε νέα αίηηζή ηνπο ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη΄αξράο θαη εθφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ζηνηρεηνζεηνχληαη λεψηεξα θξίζηκα ζηνηρεία (π.ρ. ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νξγαληθψλ δηαηάμεσλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ην βάζηκν ηεο αηηήζεσο ηνπ ππαιιήινπ)». Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ εθηεζέλησλ ζαο παξαζέηνπκε ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο κηζζνινγηθήο θαηάηαμεο θαη εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ, ππεξεηνχλησλ θαη λενδηφξηζησλ, θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ: ΑΔΑ: 6Ω2ΨΗ-ΡΧ0 α) Ωο πξνο ην ςπηπεηούν, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ.4354/2015, πξνζσπηθφ:  ζηελ πεξίπησζε πνπ εκκπεμούζαν έωρ 31.12.2015 αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο γηα κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη δεν είσαν κπιθεί απφ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ (1.1.2016) εθφζνλ θπζηθά κεζνιάβεζε ε απαηηνχκελε αλαγλψξηζε ηεο ζπλάθεηαο απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν θαη θαη΄επέθηαζε ρξήδεη επαλαθαηάηαμεο ησλ ππαιιήισλ απηψλ θαη επαλππνινγηζκνχ ηεο ηπρφλ πξνζσπηθήο ηνπο δηαθνξάο.  ζηελ πεξίπησζε πνπ εκκπεμούζαν έωρ 31.12.2015 αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο γηα κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη δεν είσαν κπιθεί απφ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα θαη ηα αλσηέξσ φξγαλα απνθάλζεθαλ απνηηικά ενηόρ ηος έηοςρ 2016, ηφηε νη ελδηαθεξφκελνη δχλαηαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ Α.΢.Δ.Π. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ Δπηηξνπή απνθαλζεί ζεηηθά, ηφηε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ 1.1.2016 θαη θαη΄επέθηαζε ρξήδεη επαλαθαηάηαμεο ησλ ππαιιήισλ απηψλ θαη επαλππνινγηζκνχ ηεο ηπρφλ πξνζσπηθήο ηνπο δηαθνξάο. ΢ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έλζηαζεο ζπλππνβάιινληαη λέα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ είραλ θαηαηεζεί θαη ιεθζεί ππφςε απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ε εκεξνρξνλνινγία ηεο έλζηαζεο απνηειεί ελ πξνθεηκέλσ ην επίκαρν ρξνληθφ νξφζεκν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ηίζεηαη ζέκα επαλαθαηάηαμεο απηψλ.  ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ αιηήζειρ γηα αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ππιν ηην 1.1.2016 θαη αποππίθθηκαν αξκνδίσο απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη πάιη ππιν ηην ανωηέπω ημεπομηνία, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα αλαγλψξηζε ηεο ζπλάθεηαο απηψλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4354/2015, αξρηθά ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη εθφζνλ απνξξηθζεί, ηφηε δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ Α.΢.Δ.Π. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ Δπηηξνπή απνθαλζεί ζεηηθά, ηφηε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ 1.1.2018, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε νη σο άλσ λέεο αηηήζεηο λα έρνπλ ππνβιεζεί έσο θαη 31.12.2017.  ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ αιηήζειρ γηα αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ μεηά ηην 1.1.2016 και έωρ 31.12.2017 θαη απνξξίθζεθαλ αξκνδίσο απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη ελ ζπλερεία θξίζεθε ζεηηθά ε ζπλάθεηα απηψλ απφ ηελ σο άλσ Δπηηξνπή, ηφζν ε πξνσζεκέλε κηζζνινγηθή εμέιημε φζν θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ζα ηζρχνπλ απφ 1.1.2018. β) Ωο πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη πξνζιεθζεί ζηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015 μεηά ηην 1.1.2016:  ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ 1.1.2016 θαη εθεμήο ηφζν ε πξνσζεκέλε κηζζνινγηθή θαηάηαμε φζν θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο. ΢εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έλζηαζεο ζπλππνβάιινληαη λέα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ είραλ θαηαηεζεί θαη ιεθζεί ππφςε απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ε εκεξνρξνλνινγία ηεο έλζηαζεο απνηειεί ελ πξνθεηκέλσ ην επίκαρν ρξνληθφ νξφζεκν. Ωζηφζν, ηφζν γηα ην ππεξεηνχλ, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ.4354/2015, πξνζσπηθφ , φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη πξνζιεθζεί ζηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015 κεηά ηελ 1.1.2016, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ απφ 1.1.2018 θαη εθεμήο θαη απνξξίθζεθαλ αξκνδίσο απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη ελ ζπλερεία ε σο άλσ Δπηηξνπή απεθάλζε ζεηηθά επί ηεο ζπλάθεηαο απηψλ ηα νηθνλνκηθά ΑΔΑ: 6Ω2ΨΗ-ΡΧ0 απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ αίηεζε ησλ ππαιιήισλ. ΢ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη εθφζνλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έλζηαζεο ζπλππνβάιινληαη λέα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ είραλ θαηαηεζεί θαη ιεθζεί ππφςε απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ε εκεξνρξνλνινγία ηεο έλζηαζεο απνηειεί ελ πξνθεηκέλσ ην επίκαρν ρξνληθφ νξφζεκν. Δπηπξνζζέησο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηάηαμεο ζε πξνσζεκέλα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ζπλεπεία ηεο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ ππαιιήινπ, κεηψλεηαη ε ηπρφλ πξνζσπηθή δηαθνξά απηνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4354/2015. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ θαη λφκνπ, ζηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ επαλαθαηάηαμεο ησλ ππαιιήισλ θαη επαλππνινγηζκνχ ηεο ηπρφλ πξνζσπηθήο ηνπο δηαθνξάο, ε πξνθχπηνπζα αχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ιφγσ ρνξήγεζεο ησλ πξνσζεκέλσλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ ζα θαηαβιεζεί ζε ηζφπνζεο δφζεηο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ απφ κηζζνινγηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο δηαθνξέο. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ζρεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο ζεσξείηαη φηη απαληψληαη κε ην παξφλ, ηνπ νπνίνπ παξαθαινχκε λα ιάβνπλ γλψζε φιεο νη Τπεξεζίεο γηα ηελ άκεζε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζε απηφ, ψζηε θαη λα απνθεπρζεί ε ππνβνιή αλάινγσλ εξσηεκάησλ ζην κέιινλ. Δζση.Γηαλ.:ΓΔΠ-Γ’ Ο Υθςποςπγόρ Οικονομικών Θεόδωπορ ΢κςλακάκηρ Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο απηνη. γξαθ., γξακκ. & αξρείνπ θ.α.α. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: Α. Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια και πληποθόπηζη : 1. Όια ηα Τπνπξγεία α. Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγψλ, Αλ. Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ β. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ γ. Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ δ. Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνπλ θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015 (ΦΔΚ 176 Α’) Ιδίσο νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ παξαθαινχληαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα ελεκεξψζνπλ ηα Ν.Π.Γ.Γ. , Ν.Π.Ι.Γ. θαη ηηο Α.Δ. πνπ επνπηεχνπλ θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015 (ΦΔΚ 176 Α’) 2. Αξρεγεία ΢σκάησλ Αζθαιείαο, ΓΔ΢, ΓΔΝ, ΓΔΑ. 3. Διεγθηηθφ ΢πλέδξην 4. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο α. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ β. Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ γ. Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνπλ θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015 (ΦΔΚ 176 Α’) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο α. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ β. Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ γ. Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ Βνπιή ησλ Διιήλσλ Λνγηζηήξην ΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Άξεηνο Πάγνο Ννκηθφ ΢πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο Όιεο ηηο Γ.Τ.Δ.Δ. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (Α.Γ.Α.) Β. Εζωηεπική διανομή : 1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 3. Γξαθεία θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 4. Γηεχζπλζε Δηζνδεκαηηθήο Πνιηηηθήο 5. Δληαία Αξρή Πιεξσκήο 6. Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ΑΔΑ: 6Ω2ΨΗ-ΡΧ0

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις