Ε.2190/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών. ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.11 08:31:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΙ΢ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Ε΄ ΑΔΑ: Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019 Ε. 2190 Σαχ. Δ/νςθ Σαχ. Κϊδικασ Σθλζφωνο Fax Url : : : : : Πανεπιςτθμίου 20 10672, Ακινα 210 3614303, 3613274, 210 3635077 www.aade.gr ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακα διανομισ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίςεων και οδηγιών ςχετικά με το χρόνο περάτωςησ τησ πτώχευςησ και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών ΢ε ςυνζχεια των βαςικϊν εγκυκλίων οδθγιϊν ΠΟΛ. 1050/2010, ΠΟΛ. 1154/2016 και ΠΟΛ. 1027/2018, ςτισ οποίεσ ζχουν παρουςιαςτεί ςυςτθματικά τα βαςικά κζματα που αφοροφν τθν ορκι διαχείριςθ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ των υποκζςεων είςπραξθσ χρεϊν πτωχϊν οφειλετϊν του Δθμοςίου και τθν παρακολοφκθςθ τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ κακϊσ και τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων περί παραγραφισ κατά τθ διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, θ παροφςα εγκφκλιοσ εςτιάηει ςτο ειδικό ηιτθμα τθσ περάτωςθσ τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ, το οποίο ςυναρτάται, κατά κανόνα, με τθν επανζναρξθ του χρόνου παραγραφισ των πτωχευτικϊν χρεϊν που ζχουν αναγγελκεί ςτθν πτϊχευςθ. Ακολοφκωσ, με τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ και διευκρινίςεισ για τθν ορκι παρακολοφκθςθ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ του χρόνου περάτωςθσ των πτωχεφςεων που αφοροφν οφειλζτεσ του Δθμοςίου και τθσ παραγραφισ των απαιτιςεων του Δθμοςίου που ζχουν αναγγελκεί ςτθν πτϊχευςθ, βάςει των –κατά περίπτωςθ- ιςχυόντων κανόνων δικαίου, οι οποίοι ζχουν αποτελζςει αντικείμενο και των ανωτζρω –γενικοφ περιεχομζνου- εγκυκλίων ΠΟΛ. 1050/2010, 1154/2016 και 1027/2018. Επιςθμαίνεται ότι από τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ αναλαμβάνει τθ δυνατότθτα λιψθσ μζτρων είςπραξθσ ςε βάροσ τθσ ςυνολικισ περιουςίασ του πτωχεφςαντοσ οφειλζτθ για το ςφνολο των οφειλϊν του. Ειδικότερα, δεν υφίςτανται πλζον οφτε θ διάκριςθ μεταξφ τυχόν πτωχευτικισ περιουςίασ που ζχει απομείνει μετά τθν πτϊχευςθ και μεταπτωχευτικισ και μεταξφ ανείςπρακτων πτωχευτικϊν και μεταπτωχευτικϊν χρεϊν οφτε οι περιοριςμοί που ιςχφουν όςο εκκρεμεί θ πτωχευτικι διαδικαςία και ςυνεχίηονται οι εργαςίεσ τθσ (απαγόρευςθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, περιοριςμοί ωσ προσ τθ διενζργεια ςυμψθφιςμοφ κ.λπ.), με τθν επιφφλαξθ βζβαια των περιπτϊςεων που ζχει εκδοκεί δικαςτικι απόφαςθ απαλλαγισ του 1 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ πτωχεφςαντα φυςικοφ προςϊπου από το υπόλοιπο των πτωχευτικϊν χρεϊν του (βλ. αναλυτικά ΠΟΛ. 1027/2018, Κεφ. ΙΙ.1.), κακϊσ και των περιπτϊςεων που τα πτωχευτικά χρζθ ρυκμίηονται ςτο πλαίςιο πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ. Α. Διάκριςη παλαιών - νζων πτωχεφςεων Επιςθμαίνεται ότι για τθν εκκακάριςθ του αρχείου πτωχεφςεων από αυτζσ που ζχουν ιδθ περατωκεί απαιτείται αρχικά να εξετάηεται, αν θ εκάςτοτε πτϊχευςθ που εμφανίηεται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ωσ εκκρεμισ, ρυκμίηεται από το προϊςχφον πτωχευτικό δίκαιο (Εμπορικό Νόμο, εφεξισ ΕμπΝ, κακϊσ και ςχετικζσ διατάξεισ του α.ν. 635/1937), αν πρόκειται δθλαδι για «παλαιά πτϊχευςθ» ι από τον ν. 3588/2007 (Πτωχευτικό Κϊδικα, εφεξισ ΠτΚ), όπωσ ιςχφει, αν πρόκειται δθλαδι για «νζα πτϊχευςθ». Τπενκυμίηεται ότι παλαιζσ πτωχεφςεισ είναι εκείνεσ που κθρφχκθκαν (δθλαδι θ πτωχευτικι απόφαςθ εκδόκθκε) πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ΠτΚ (16/9/2007) κακϊσ και εκείνεσ που κθρφχκθκαν μετά τθν 16θ/9/2007, αλλά οι ςχετικζσ αιτιςεισ πτϊχευςθσ είχαν υποβλθκεί ςτο δικαςτιριο πριν από τθν θμερομθνία αυτι. Αντίςτοιχα, νζεσ πτωχεφςεισ είναι αυτζσ που κθρφχκθκαν βάςει αιτιςεων πτϊχευςθσ που υποβλικθκαν ςτο δικαςτιριο μετά τθν 16θ/9/2007. Όπωσ προκφπτει από τα ανωτζρω, για το χαρακτθριςμό ωσ «παλαιάσ» ι «νζασ» μιασ πτϊχευςθσ που κθρφχκθκε εντόσ ςχετικά ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ΠτΚ (π.χ. κατά το διάςτθμα από 1/10/2007 ζωσ και 31/12/2008) είναι απαραίτθτθ, ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ, θ αναδρομι ςτο κείμενο τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ που ζχει κοινοποιθκεί ςτθν Τπθρεςία (είτε πρόκειται για αντίγραφο είτε για απόςπαςμα τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ), ϊςτε να διαπιςτωκεί αν θ θμερομθνία άςκθςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ πτϊχευςθσ προθγείται ι ζπεται τθσ 16θσ/9/2007, οπότε πρόκειται για «παλαιά» ι «νζα» πτϊχευςθ, αντίςτοιχα, κατά τα προαναφερκζντα. Β. Περάτωςη και ανάκληςη παλαιών και νζων πτωχεφςεων 1. Παλαιζσ πτωχεφςεισ i. Πτωχευτικόσ ςυμβιβαςμόσ: ΢ε περίπτωςθ που ζχει επιτευχκεί πτωχευτικόσ ςυμβιβαςμόσ (βλ. άρκρα 612 επ. ΕμπΝ και 18 παρ. 2 α.ν. 635/1937), θμερομθνία περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ είναι αυτι κατά τθν οποία θ δικαςτικι απόφαςθ που επικφρωςε τον πτωχευτικό ςυμβιβαςμό κατζςτθ τελεςίδικθ, δθλαδι μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ ζφεςθσ (βλ. άρκρο 676 ΕμπΝ ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 518 και 761 ΚΠολΔ και, ενδεικτικά, ΑΠ 1520/1999, ΔΕΕ/2000, 290, ΠΠρΑκ 4396/2010), ι, αν αςκικθκε ζφεςθ, με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ που απζρριψε τθν ζφεςθ κατά τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ ι που ζκανε δεκτι τθν ζφεςθ κατά τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ και επικφρωςε τον πτωχευτικό 2 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ ςυμβιβαςμό. ΢θμειϊνεται ότι θ τελεςίδικθ επικφρωςθ του πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ςυνεπάγεται και τθν αποκατάςταςθ του πτωχεφςαντοσ (βλ. άρκρο 14 α.ν. 635/1937). Αν μετά τθν τελεςίδικθ δικαςτικι επικφρωςθ του πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ εκδόκθκε δικαςτικι απόφαςθ ακφρωςθσ ι διάρρθξθσ του πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ (με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ ατομικισ διάρρθξθσ) ι ακυρϊκθκε αυτοδικαίωσ ο πτωχευτικόσ ςυμβιβαςμόσ λόγω καταδίκθσ του πτωχεφςαντοσ για δόλια χρεωκοπία, θ πτϊχευςθ αναβιϊνει (βλ. άρκρο 620 ΕμπΝ). ii. Εξόφληςη όλων των πτωχευτικών χρεών: ΢ε περίπτωςθ που ζχει κθρυχκεί από το δικαςτιριο αποκατάςταςθ του πτωχοφ λόγω εξόφλθςθσ όλων των πτωχευτικϊν χρεϊν (όχι μόνο προσ το Δθμόςιο) κατά κεφάλαιο και τόκουσ ζωσ τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. άρκρα 14 και 18 παρ. 2 του α.ν. 635/1937), θμερομθνία περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ είναι θ θμερομθνία κατά τθν οποία θ ςχετικι δικαςτικι απόφαςθ κατζςτθ τελεςίδικθ. Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, ότι αυτόσ ο λόγοσ περάτωςθσ είναι ςπάνιοσ ςτθν πράξθ. iii. Κλείςιμο τησ ζνωςησ των πιςτωτών: ΢ε περίπτωςθ που θ πτϊχευςθ περατϊκθκε λόγω εκποίθςθσ του ενεργθτικοφ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ και ολοκλιρωςθσ τθσ ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν για λογοδοςία του ςυνδίκου («κλείςιμο τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν» βλ. άρκρο 632 ΕμπΝ), θμερομθνία περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ είναι θ θμερομθνία λφςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ανωτζρω ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν, θ οποία προκφπτει από τθ μερίδα του πτωχοφ, που τθρείται ςτο μθτρϊο πτωχεφςεων του πρωτοδικείου. ΢τθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται δικαςτικι απόφαςθ που να κθρφςςει τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ. iv. Αυτοδίκαιη περάτωςη: Εφόςον δεν ςυνζτρεξε προθγουμζνωσ κανζνασ από τουσ ανωτζρω λόγουσ περάτωςθσ, θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδικαίωσ (εκ του νόμου) μετά τθν πάροδο 20 ετϊν από τθν κιρυξι τθσ, δθλαδι από τθν ζκδοςθ τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ (βλ. άρκρο 182 παρ. 3 ςε ςυνδ. με 166 παρ. 3 ΠτΚ), οπότε θμερομθνία περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ είναι θ θμερομθνία του εικοςτοφ ζτουσ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν επόμενθ τθσ ζκδοςθσ τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ (βλ. άρκρα 241 και 243 ΑΚ), π.χ. αν θ πτωχευτικι απόφαςθ εκδόκθκε ςτισ 23/7/1999, θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδίκαια ςτισ 24/7/2019. Παλαιζσ πτωχεφςεισ για τισ οποίεσ είχαν ιδθ ςυμπλθρωκεί 20 ζτθ από τθν κιρυξι τουσ κατά τθν 16θ/9/2007 (δθλαδι θ πτωχευτικι απόφαςθ είχε εκδοκεί ζωσ και 15/9/1987) περατϊκθκαν κατά τθν θμερομθνία αυτι. Ακολοφκωσ, οι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ πρζπει, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, να εντοπίηουν τισ εκκρεμείσ (δθλαδι μθ περατωμζνεσ) παλαιζσ πτωχεφςεισ που ζχουν ςυμπλθρϊςει 20 ζτθ από τθν κιρυξι τουσ και να καταχωρίηουν άμεςα ςτο ςφςτθμα TAXIS (υποςφςτθμα «Δικαςτικό» - «Πτϊχευςθ») τθν περάτωςθ αυτϊν κακϊσ και τθν επανζναρξθ του χρόνου παραγραφισ των πτωχευτικϊν χρεϊν που ζχουν αναγγελκεί ςτθν πτϊχευςθ. ΢θμείωςθ: Ηιτθμα ενδζχεται να ανακφψει ςε ελάχιςτεσ –εξαιρετικζσ- περιπτϊςεισ που κατά το χρόνο ςυμπλιρωςθσ τθσ εικοςαετίασ θ πτωχευτικι διαδικαςία δεν βρίςκεται ςε αδράνεια, όπωσ κατά κανόνα ςυμβαίνει, αλλά ςε εξζλιξθ, δθλαδι οι εργαςίεσ τθσ ςυνεχίηονται (π.χ. διενζργεια πλειςτθριαςμϊν, εκκρεμείσ δίκεσ ςχετικά με πράξεισ εκτζλεςθσ 3 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ που διενιργθςε ο ςφνδικοσ πτϊχευςθσ κ.λπ.). ΢ε περίπτωςθ που θ Τπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ λάβει ςχετικι ενθμζρωςθ, κρίνεται απαραίτθτθ αφενόσ μεν θ λιψθ αντιγράφου τθσ μερίδασ του πτωχοφ, που τθρείται ςτο μθτρϊο πτωχεφςεων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί, αν πραγματικά ςυνεχίηονται οι εργαςίεσ τθσ πτϊχευςθσ, ι/και ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ του τμιματοσ πτωχεφςεων του οικείου πρωτοδικείου, αφετζρου δε θ παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ ζωσ τθν οριςτικι περάτωςθ αυτισ (βλ. τθ ςχετικι απόφαςθ ΑΠ 446/2016, ΔΕΕ 2016, ςελ. 1071 επ.) v. Ανάκληςη πτώχευςησ: Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ απόφαςθ κιρυξθσ τθσ πτϊχευςθσ μπορεί να ανακλθκεί με απόφαςθ του ίδιου δικαςτθρίου. Κατά το ςχετικό άρκρο 13 του α.ν. 635/1937, από τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ ανάκλθςθσ, θ πτϊχευςθ κεωρείται ότι δεν κθρφχκθκε ποτζ, οι πράξεισ όμωσ που διενεργικθκαν ζγκυρα μζχρι τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ ανάκλθςθσ π.χ. αναγγελία χρεϊν ςτθν πτϊχευςθ δεν κίγονται, δθλαδι παράγουν τα αποτελζςματά τουσ όπωσ θ διακοπι τθσ παραγραφισ (βλ. ςχετικά ενότθτα Γ.1.). ΢θμειϊνεται ότι είναι δυνατόν να εκδοκεί δικαςτικι απόφαςθ για τθν ανάκλθςθ τθσ πτϊχευςθσ ακόμα και μετά τθν περάτωςθ αυτισ. Επιςήμανςη: Επιςθμαίνεται και ςτθν παροφςα εγκφκλιο ότι θ κιρυξθ τθσ παφςθσ εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ δεν αποτελεί λόγο περάτωςθσ αυτισ κατά το προϊςχφον πτωχευτικό δίκαιο. Επομζνωσ, ςτισ περιπτϊςεισ παλαιϊν πτωχεφςεων για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί απόφαςθ παφςθσ εργαςιϊν, αν και θ πτϊχευςθ βρίςκεται ςε αδράνεια και είναι δυνατι θ λιψθ μζτρων είςπραξθσ ςε βάροσ του οφειλζτθ χωρίσ περιοριςμό, δεν επζρχεται, ωςτόςο, περάτωςθ αυτισ και επανζναρξθ του χρόνου παραγραφισ των πτωχευτικϊν χρεϊν, που είχε διακοπεί με τθν αναγγελία αυτϊν ςτθν πτϊχευςθ, αντίκετα, θ ωσ άνω διακοπι τθσ παραγραφισ παραμζνει ςε ιςχφ (βλ. ΑΠ 181/2004, γνωμ. Ν.΢.Κ. 374/1978) μζχρι τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ. Οι εν λόγω παλαιζσ πτωχεφςεισ περατϊνονται οριςτικά με αυτοδίκαιο τρόπο μετά τθν πάροδο 20 ετϊν από τθν ζκδοςθ τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ, κατά τα προαναφερκζντα, οπότε αρχίηει νζοσ χρόνοσ παραγραφισ. 2. Νζεσ πτωχεφςεισ i. Παφςη εργαςιών τησ πτώχευςησ: ΢ε περίπτωςθ που εκδόκθκε απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου που κθρφςςει τθν παφςθ εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ, θ πτϊχευςθ περατϊνεται μετά πάροδο ενόσ (1) μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ απόφαςθσ (άρκρο 166 παρ. 1 και 2 ΠτΚ). Διευκρινίηεται ότι ωσ θμερομθνία «δθμοςίευςθσ» τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, για τον υπολογιςμό του προαναφερόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ μθνόσ, νοείται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ςτο ακροατιριο του δικαςτθρίου, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτο κείμενο τθσ απόφαςθσ, και όχι τθσ τυχόν περαιτζρω δθμοςίευςθσ αυτισ ςφμφωνα με το άρκρο 8 ΠτΚ (δθμοςίευςθ ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ- Σομζασ Αςφάλιςθσ Νομικϊν, «Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α. – Σ.Α.Ν.»). Επομζνωσ, αν π.χ. θ απόφαςθ που κθρφςςει τθν παφςθ εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ δθμοςιεφτθκε ςτισ 18/5/2019, θ πτϊχευςθ περατϊνεται ςτισ 19/6/2019. 4 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ ii. Επικφρωςη ςχεδίου αναδιοργάνωςησ: ΢ε περίπτωςθ που επικυρϊκθκε ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ (άρκρα 107 επ. ΠτΚ), θμερομθνία περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ είναι αυτι κατά τθν οποία θ δικαςτικι απόφαςθ που επικφρωςε το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ κατζςτθ τελεςίδικθ (βλ. άρκρα 164 παρ. 1 και 125 παρ. 2 ΠτΚ), δθλαδι μετά τθν άπρακτθ πάροδο τριάντα θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ ςτο Δ.Δ.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α. – Σ.Α.Ν. (βλ. άρκρο 321 ΚΠολΔ ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 4 του άρκρου 122 ΠτΚ και το άρκρο 518 ΚΠολΔ), ι, αν αςκικθκε ζφεςθ, με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ που απζρριψε τθν ζφεςθ κατά τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ ι που ζκανε δεκτι τθν ζφεςθ κατά τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ και επικφρωςε το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ ςε δεφτερο βακμό. ΢θμείωςθ: Αν μετά τθν τελεςίδικθ επικφρωςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ εκδόκθκε δικαςτικι απόφαςθ ακφρωςθσ του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ ι καταδικάςτθκε αμετάκλθτα ο οφειλζτθσ για το αδίκθμα τθσ χρεωκοπίασ κατ’ άρκρο 171 ΠτΚ (βλ. άρκρο 127 ΠτΚ), θ πτϊχευςθ, που είχε περατωκεί με τθν τελεςίδικθ επικφρωςθ του ςχεδίου, αναβιϊνει και ειςζρχεται ςτο ςτάδιο τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν, δθλαδι ςτο τελικό ςτάδιο, κατά το οποίο ο ςφνδικοσ προβαίνει ςτθν εκκακάριςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ (βλ. άρκρο 128 ΠτΚ). iii. Εκποίηςη πτωχευτικήσ περιουςίασ: ΢ε περίπτωςθ εκποίθςθσ όλων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ (βλ. άρκρο 164 παρ. 1 ΠτΚ), θ πτϊχευςθ περατϊνεται, μόλισ ολοκλθρωκεί όχι μόνο θ εκποίθςθ όλων των ανωτζρω περιουςιακϊν ςτοιχείων, αλλά αφοφ γίνουν και όλεσ οι μετζπειτα αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν εκδίκαςθ των ανακοπϊν κατά των πράξεων εκποίθςθσ, θ ςφνταξθ του πίνακα διανομισ, θ εκδίκαςθ των κατ’ αυτοφ ανακοπϊν και θ διανομι των ςχετικϊν ποςϊν ςτουσ πιςτωτζσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται δικαςτικι απόφαςθ που να κθρφςςει τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ μπορεί να ενθμερωκεί για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ, κατά τα ανωτζρω, από τθ μερίδα του πτωχοφ, που τθρείται ςτο μθτρϊο πτωχεφςεων του οικείου πρωτοδικείου, ςκόπιμθ είναι δε και θ αίτθςθ λιψθσ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από το τμιμα πτωχεφςεων του πρωτοδικείου. iv. Εξόφληςη όλων των πτωχευτικών χρεών: ΢ε περίπτωςθ που ζχει κθρυχκεί από το δικαςτιριο θ αποκατάςταςθ του πτωχοφ λόγω εξόφλθςθσ όλων των πτωχευτικϊν χρεϊν (όχι μόνο προσ το Δθμόςιο) κατά κεφάλαιο και τόκουσ μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. άρκρο 164 παρ. 1 και 170 παρ. 4 ΠτΚ, όπωσ ίςχυαν πριν από το ν. 4446/2016 και εφαρμόηονται ςε πτωχεφςεισ που περατϊκθκαν ζωσ και 21/12/2016), θμερομθνία περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ είναι θ θμερομθνία κατά τθν οποία θ ςχετικι δικαςτικι απόφαςθ κατζςτθ τελεςίδικθ (βλ. άρκρο 170 παρ. 1 ΠτΚ, όπωσ ίςχυε πριν από το ν. 4446/2016). Τπενκυμίηεται ότι με τον ν. 4446/2016 καταργικθκε ο κεςμόσ τθσ πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ, παρζμεινε όμωσ ωσ λόγοσ περάτωςθσ θ εξόφλθςθ όλων των πτωχευτικϊν χρεϊν (όχι μόνο προσ το Δθμόςιο) κατά κεφάλαιο και τόκουσ μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. άρκρο 164 παρ. 1 ΠτΚ, όπωσ ιςχφει). Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι αυτόσ ο λόγοσ περάτωςθσ είναι ςπάνιοσ ςτθν πράξθ. 5 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ v. Αυτοδίκαιη περάτωςη: Εφόςον δεν ςυνζτρεξε προθγουμζνωσ κανζνασ από τουσ ανωτζρω λόγουσ περάτωςθσ, θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδικαίωσ (εκ του νόμου), χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ, ωσ εξισ:  Για όλεσ τισ νζεσ πτωχεφςεισ για τισ οποίεσ ακολουκείται θ κοινι διαδικαςία πτϊχευςθσ (δθλαδι όχι θ «απλοποιημζνη διαδικαςία πτωχεύςεων μικρών επιχειρήςεων» των άρκρων 162 ζωσ 163γ ΠτΚ / βλ. αναλυτικά ΠΟΛ. 1027/2018, κεφ. II 3): μετά παρζλευςθ δζκα (10) ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν, με απϊτατο χρόνο τθν παρζλευςθ δεκαπζντε (15) ετϊν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. άρκρα 164 παρ. 1 και 166 παρ. 3 ΠτΚ). Παραδείγματα : Πτϊχευςθ κθρφςςεται ςτισ 2/2/2010 και θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν είναι θ 1θ/11/2011. Θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδικαίωσ ςτισ 2/11/2021. Πτϊχευςθ κθρφςςεται ςτισ 2/2/2010 και θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν είναι θ 1θ/11/2016. Θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδικαίωσ ςτισ 3/2/2025 και όχι ςτισ 2/11/2026 (10 χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν), γιατί κατά το νόμο θ παρζλευςθ 15 ετϊν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ επιφζρει τθν περάτωςθ αυτισ.  Ειδικά όμωσ για τισ νζεσ πτωχεφςεισ για τισ οποίεσ ακολουκείται θ απλοποιθμζνθ διαδικαςία πτωχεφςεων μικρϊν επιχειριςεων των άρκρων 162 ζωσ 163γ ΠτΚ (με θμερομθνία κιρυξθσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4472/2017 ιτοι από 19/5/2017)): μετά παρζλευςθ τεςςάρων (4) ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν, με απϊτατο χρόνο τθν παρζλευςθ ζξι (6) ετϊν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (βλ. άρκρα 166 παρ. 3 και 163γ ΠτΚ). Παραδείγματα : Πτϊχευςθ κθρφςςεται ςτισ 20/2/2018 και θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν είναι θ 1θ/11/2019. Θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδικαίωσ ςτισ 2/11/2023. Πτϊχευςθ κθρφςςεται ςτισ 20/2/2018 και θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν είναι θ 1θ/11/2021. Θ πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδικαίωσ ςτισ 21/2/2024 (εφόςον δεν ζχει περατωκεί νωρίτερα για άλλο λόγο) και όχι ςτισ 2/11/2015 (4 χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν), γιατί κατά το νόμο θ παρζλευςθ 6 ετϊν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ επιφζρει τθν περάτωςθ αυτισ. ΢θμείωςθ: ΢τα παραδείγματα που παρατζκθκαν λαμβάνεται ωσ δεδομζνο, όπωσ είναι ευνόθτο, ότι δεν ζχει λάβει χϊρα ςτο μεταξφ κάποιοσ λόγοσ περάτωςθσ από τουσ αναφερομζνουσ ανωτζρω (υπό ςτοιχεία i ζωσ και iv), οφτε ζχει ανακλθκεί θ πτϊχευςθ. 6 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ ΢υμπεραςματικά, ςτισ νζεσ πτωχεφςεισ θ ζναρξθ του ςταδίου τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν αποτελεί τθ χρονικι αφετθρία για τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ των 10 ι 4 (για τθν «απλοποιθμζνθ» διαδικαςία πτϊχευςθσ) ετϊν, αντίςτοιχα, με τθν παρζλευςθ του οποίου επζρχεται αυτοδικαίωσ θ περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ. ΢τθν εξαιρετικι περίπτωςθ όμωσ που θ ζναρξθ του ςταδίου τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν κακυςτεριςει χρονικά, θ πτϊχευςθ περατϊνεται κατά νόμο με τθν παρζλευςθ 15 ι 6 (για τθν «απλοποιθμζνθ» διαδικαςία πτϊχευςθσ) ετϊν, αντίςτοιχα, από τθν κιρυξι τθσ. ΢χετικά με τθν ζννοια και τον προςδιοριςμό του χρονικοφ ςθμείου τθσ «ζναρξθσ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν», που τίκεται από το νόμο ωσ αφετθρία για τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ των 10 ετϊν ι των 4 ετϊν για τθν περάτωςθ τθσ κοινισ ι τθσ απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ πτϊχευςθσ, αντίςτοιχα, γίνεται παραπομπι ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ. 1027/2018 (κεφ. II.13.). Πρακτικά, ωσ αφετθρία για τον υπολογιςμό τθσ εν λόγω προκεςμίασ μπορεί να τεκεί θ θμερομθνία ςφγκλθςθσ ςυνζλευςθσ πιςτωτϊν κατ’ άρκρο 84 ΠτΚ (που αποφαςίηει ςχετικά με τον τρόπο εξακολοφκθςθσ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ), όπωσ θ θμερομθνία αυτι προκφπτει από τθ μερίδα του πτωχοφ ι/και το πιςτοποιθτικό του τμιματοσ πτωχεφςεων του οικείου πρωτοδικείου, δεδομζνου ότι θ εν λόγω ςυνζλευςθ ςυνδζεται χρονικά με τθν ζναρξθ του ςταδίου τθσ «ζνωςθσ των πιςτωτϊν». vi. Ανάκληςη πτώχευςησ: Σζλοσ, υπενκυμίηεται ότι και για τισ νζεσ πτωχεφςεισ υφίςταται θ δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ που κιρυξε τθν πτϊχευςθ με απόφαςθ του δικαςτθρίου που τθν εξζδωςε. ΢φμφωνα με το ςχετικό άρκρο 57 ΠτΚ, τα αποτελζςματα τθσ ανάκλθςθσ επζρχονται από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. ΢ε κάκε περίπτωςθ, είτε θ ανάκλθςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ είτε όχι (κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 57 ΠτΚ), οι πράξεισ που διενεργικθκαν ζγκυρα μζχρι τθν ανάκλθςθ π.χ. αναγγελία χρεϊν ςτθν πτϊχευςθ δεν κίγονται, δθλαδι παράγουν τα αποτελζςματά τουσ όπωσ θ διακοπι τθσ παραγραφισ (βλ. ςχετικά ενότθτα Γ.1.). ΢θμειϊνεται, και για τισ νζεσ πτωχεφςεισ, ότι είναι δυνατόν να εκδοκεί δικαςτικι απόφαςθ για τθν ανάκλθςθ τθσ πτϊχευςθσ ακόμα και μετά τθν περάτωςθ αυτισ. 3. Γενικζσ επιςημάνςεισ για την περάτωςη παλαιών και νζων πτωχεφςεων i. Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί κατά τθν παράκεςθ των περιπτϊςεων αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ ςτισ παλαιζσ και τισ νζεσ πτωχεφςεισ, ηιτθμα αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ δεν τίκεται, αν θ πτϊχευςθ ζχει ιδθ περατωκεί νωρίτερα για κάποιον άλλο από τουσ ιςχφοντεσ λόγουσ περάτωςθσ ι ζχει ανακλθκεί. ii. Διευκρινίηεται και ςτθν παροφςα εγκφκλιο, ότι θ ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ περί αποκατάςταςθσ πτωχοφ (φυςικοφ προςϊπου) λόγω παρόδου δεκαετίασ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, που προβλζπεται από το νόμο τόςο ςτισ παλαιζσ πτωχεφςεισ όςο και ςτισ νζεσ πριν από το ν. 4446/2016 (με τον οποίο καταργικθκε ο κεςμόσ τθσ πτωχευτικισ αποκατάςταςθσ), δεν 7 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ ςυνεπάγεται τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ. Θ πτωχευτικι αποκατάςταςθ που κθρφςςεται για τον ανωτζρω λόγο επιφζρει μόνο τθν παφςθ των ςτεριςεων του πτωχοφ από δικαιϊματα που επιλκαν λόγω τθσ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ (βλ. άρκρο 18 του α.ν. 635/1937 και άρκρο 170 παρ. 2 ΠτΚ, όπωσ ίςχυε πριν από το ν. 4446/2016), χωρίσ να επιδρά ςτθν πρόοδο τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ, θ οποία ςυνεχίηεται μζχρι τθν επζλευςθ κάποιου λόγου περάτωςθσ. ΢θμειϊνεται ότι απόφαςθ περί αποκατάςταςθσ πτωχοφ λόγω παρόδου δεκαετίασ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ ενδζχεται να εκδοκεί και μετά τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ. Σα ανωτζρω ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ τυχόν εξαιρετικϊν –και ςπάνιων- περιπτϊςεων που ςτο διατακτικό τθσ ςχετικισ δικαςτικισ απόφαςθσ ορίηεται ρθτά ότι θ πτϊχευςθ περατϊνεται (βλ. άρκρο 170 παρ. 5 ΠτΚ, όπωσ ίςχυε πριν από το ν. 4446/2016). Γ. Ζητήματα παραγραφήσ μετά την περάτωςη ή την ανάκληςη τησ πτώχευςησ Για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων περί διακοπισ τθσ παραγραφισ των απαιτιςεων του Δθμοςίου που ζχουν αναγγελκεί ςτθν πτϊχευςθ, υπενκυμίηεται αρχικά ότι:  Θ παραγραφι των φορολογικϊν πτωχευτικϊν οφειλϊν με εκτελεςτό τίτλο από 1/1/2014 ρυκμίηεται από το άρκρο 51 του ν. 4174/2013 (Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ).  Για τθν παραγραφι των πτωχευτικϊν οφειλϊν που βεβαιϊκθκαν πριν από τθν 1θ/1/2014 κακϊσ και των μθ φορολογικϊν πτωχευτικϊν οφειλϊν, που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4174/2013, ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 88 του ν. 2362/1995 (ι, κατά περίπτωςθ, οι ομοίου περιεχομζνου διατάξεισ τθσ περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 138 του ν. 4270/2014), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αναγγελία ςτθν πτϊχευςθ ζλαβε χϊρα μετά τθν 1θ/1/1996 (θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του ν. 2362/1995, βλ. άρκρα 107 παρ. 1 και 119 του ίδιου νόμου).  Για τθν παραγραφι πτωχευτικϊν οφειλϊν που αναγγζλκθκαν ςτθν πτϊχευςθ πριν από τθν 1θ/1/1996, ζχει εφαρμογι το άρκρο 89 του ν.δ. 321/1969, το οποίο παραπζμπει ςτισ γενικζσ διατάξεισ των άρκρων 264 και 266 ΑΚ. 1. Διακοπή τησ παραγραφήσ λόγω αναγγελίασ ςτην πτώχευςη: Θ παραγραφι των πτωχευτικϊν χρεϊν διακόπτεται με τθν αναγγελία αυτϊν ςτθν πτϊχευςθ, θ οποία διενεργείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε., δθλαδι με επίδοςθ αυτισ ςτο γραμματζα του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου και το ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ. ΢θμειϊνεται όμωσ ότι ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ αναγγελιϊν που ζχουν λάβει χϊρα μετά τθν 1θ/1/1996 (θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του ν. 2362/1995) και όςον αφορά αναγγελκζντα πτωχευτικά χρζθ που δεν εμπίπτουν ςτο άρκρο 51 του ν. 4174/2013, θ διακοπι τθσ παραγραφισ λόγω αναγγελίασ επζρχεται ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει καταςτεί δυνατι θ ανωτζρω ςφννομθ διπλι επίδοςθ, με αποτζλεςμα θ αναγγελία των πτωχευτικϊν χρεϊν να ζχει επιδοκεί είτε μόνο ςτο γραμματζα του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου είτε μόνο ςτο ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ (βλ. τθ ςχετικι διάταξθ τθσ περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 88 του ν. 2362/1995 και τθν όμοια διάταξθ τθσ περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 138 του ν. 4270/2014). 8 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ Αντίκετα, για τθ διακοπι τθσ παραγραφισ φορολογικϊν πτωχευτικϊν χρεϊν που εμπίπτουν ςτο άρκρο 51 του ν. 4174/2013 απαιτείται, ςε κάκε περίπτωςθ, θ διπλι επίδοςθ που προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε. Σο ίδιο ιςχφει για πτωχευτικά χρζθ που είχαν αναγγελκεί ςτθν πτϊχευςθ πριν από τθν 1θ/1/1996. 2. Επανζναρξη χρόνου παραγραφήσ λόγω περάτωςησ τησ πτώχευςησ ΢τισ περιςςότερεσ και ςυνθκζςτερεσ περιπτϊςεισ περάτωςθσ πτϊχευςθσ, όπωσ π.χ. ςτισ περιπτϊςεισ που θ πτϊχευςθ περατϊνεται λόγω παφςθσ των εργαςιϊν τθσ (για τισ νζεσ πτωχεφςεισ) ι λόγω εκποίθςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ (ι «κλειςίματοσ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν» ςτισ παλαιζσ πτωχεφςεισ), ςτισ περιπτϊςεισ αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ πτωχεφςεων κακϊσ και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ περάτωςθσ πτϊχευςθσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ ζχουν εφαρμογι οι ειδικζσ διατάξεισ παραγραφισ τθσ περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 88 του ν. 2362/1995 και τθσ περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 138 του ν. 4270/2014, ιςχφει ο γενικόσ κανόνασ του άρκρου 266 ΑΚ, κατά τον οποίο θ παραγραφι που διακόπθκε με τθν αναγγελία ςτθν πτϊχευςθ αρχίηει πάλι αφότου θ πτϊχευςθ περατϊκθκε. Επομζνωσ, ωσ θμερομθνία επανζναρξθσ του χρόνου παραγραφισ των αναγγελκζντων πτωχευτικϊν χρεϊν καταχωρίηεται θ επομζνθ τθσ θμερομθνίασ περάτωςθσ τθσ πτϊχευςθσ, κατά περίπτωςθ. Σα ανωτζρω ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων τθσ περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 88 του ν. 2362/1995 και των αντίςτοιχων ομοίου περιεχομζνου διατάξεων του άρκρου 138 του ν. 4270/2014, που εφαρμόηονται για πτωχευτικά χρζθ που ζχουν αναγγελκεί ςτθν πτϊχευςθ μετά τθν 1θ/1/1996 και δεν εμπίπτουν ςτο άρκρο 51 του ν. 4174/2013. 3. Σακτική παρακολοφθηςη των εκκρεμών πτωχεφςεων από τη Φορολογική Διοίκηςη Κατόπιν των ανωτζρω εκτεκζντων ςχετικά με τθν περάτωςθ παλαιϊν και νζων πτωχεφςεων, επιςθμαίνονται τα εξισ: Αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ των παλαιϊν πτωχεφςεων, βαςικι προτεραιότθτα των αρμόδιων Τπθρεςιϊν τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ πρζπει να είναι θ άμεςθ καταχϊριςθ τθσ αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ των πτωχεφςεων που ςυμπλθρϊνουν 20 ζτθ από τθν κιρυξι τουσ, εφόςον βεβαίωσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ δεν ζχει ενθμερωκεί για προθγοφμενθ περάτωςθ αυτϊν με άλλον τρόπο (από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν ενότθτα Β.1. τθσ παροφςασ). Πζραν αυτοφ όμωσ πρζπει να διενεργείται και οίκοκεν από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, ζρευνα ςτο μθτρϊο πτωχεφςεων του οικείου πρωτοδικείου ςχετικά με τυχόν εν τω μεταξφ περάτωςθ παλαιϊν πτωχεφςεων, που εμφανίηονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ωσ εκκρεμείσ και ενεργζσ, για άλλουσ λόγουσ. Αντίκετα, για τισ παλαιζσ πτωχεφςεισ που βρίςκονται ςε παφςθ εργαςιϊν θ παρακολοφκθςθ αυτϊν από 9 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ περιορίηεται κατά βάςθ ςτθν άμεςθ καταχϊριςθ τθσ αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ εικοςαετίασ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. Αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ των νζων πτωχεφςεων πρζπει ιδιαίτερα να επιςθμανκεί ότι είναι ςυνθκζςτερεσ, ςε ςχζςθ με τισ παλαιζσ πτωχεφςεισ, οι περιπτϊςεισ περάτωςθσ αυτϊν εντόσ ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι θ ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ περί παφςεωσ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ (λόγω ζλλειψθσ των αναγκαίων χρθμάτων ι ευχερϊσ ρευςτοποιιςιμθσ περιουςίασ για τθν εξακολοφκθςι τθσ) ςυνεπάγεται πλζον, κατά το ιςχφον πτωχευτικό δίκαιο, και τθν οριςτικι περάτωςθ αυτισ, ςε αντίκεςθ με τα ιςχφοντα ςτισ παλαιζσ πτωχεφςεισ. Παρά ταφτα, τόςο οι δικαςτικζσ αποφάςεισ περί παφςεωσ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ όςο και οι λοιπζσ αποφάςεισ που ςυνεπάγονται τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ δεν κοινοποιοφνται κατά κανόνα ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, κακϊσ δεν υφίςταται ςχετικι πρόβλεψθ ςτο νόμο, ςε αντίκεςθ με τθν υποχρζωςθ αποςτολισ των πτωχευτικϊν αποφάςεων που προβλζπει θ παρ. 1 του άρκρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε. Από τα ανωτζρω προκφπτει θ ανάγκθ τακτικισ διενζργειασ ζρευνασ από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ςτο μθτρϊο πτωχεφςεων του οικείου πρωτοδικείου ςχετικά με το ςτάδιο ςτο οποίο τελοφν οι πτωχεφςεισ οφειλετϊν αρμοδιότθτάσ τθσ που εμφανίηονται ωσ εκκρεμείσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα και τθν τυχόν περάτωςθ αυτϊν. Ειδικά ωσ προσ τισ εκκρεμείσ πτωχεφςεισ για τισ οποίεσ επίκειται θ ςυμπλιρωςθ του χρόνου αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ, πρζπει επιπλζον να διερευνθκεί ο χρόνοσ κατά τον οποίο θ πτϊχευςθ ειςιλκε ςτο ςτάδιο τθσ «ζνωςθσ των πιςτωτϊν» (Βλ. ανωτζρω ενότθτα Β.2.v.), ϊςτε να υπολογιςτεί ορκά ο χρόνοσ επζλευςθσ τθσ αυτοδίκαιθσ περάτωςθσ και να καταχωριςτεί άμεςα. Ο Διοικητήσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’ 2. Διεφκυνςθ ΢τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε., φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με το Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ) 3. Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ Α.Α.Δ.Ε. 10 ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 2. Διεφκυνςθ Ελζγχων 3. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ 4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου 6. Διεφκυνςθ Φορολογικισ ΢υμμόρφωςθσ 7. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ 8. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 9. Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 10. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 11. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 12. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου 13. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ 14. Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ» 15. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ ΢υμβουλίου του Κράτουσ 16. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων 17. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία 18. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν Γ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 11

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις