Ε. 2188/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠροϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του ν. 4446/2016
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.12 09:31:01 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΕΓ846ΜΠ3Ζ-5Φ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019 1. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΑΜΕ΢Η΢ Αρ. Πρωτ: Ε. 2188 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑΣΑ: A΄ - Β’ Ταχ. Δ/νςη : Καρ. Σερβίασ 10 Ταχ. Κώδικασ: 10184 Αθήνα Τηλζφωνο : 2103375314 - 317 Fax : 2103375001 2. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΙ΢ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ: Α΄ Ταχ. Δ/νςη : Πανεπιςτημίου 20 Ταχ. Κώδικασ : 101 84 Τηλζφωνο : 210 3636059 - 2103630573 Fax : 210 3375001 ΠΡΟ΢: Ωσ Π.Δ. 3. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤ΢ΙΟΛΟΓΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ Ταχ. Δ/νςη : Καρ. Σερβίασ 8 Ταχ. Κώδικασ : 10184 Αθήνα Τηλζφωνο : 210 3375878, 210 3375872 4. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΕΜΜΕ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νςη : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικασ : 10672 Αθήνα Τηλζφωνο : 213 2122400 ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια τοσ προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής ουειλών τοσ άρθροσ 61 τοσ ν. 4446/2016». 1 ΑΔΑ: 6ΕΓ846ΜΠ3Ζ-5Φ0 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4446/2016, ε θαηαβνιή ηεο νθεηιήο πνπ πξνθύπηεη από ηηο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ, γίλεηαη εθάπαμ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ, ηνπ ηέινπο ή ηεο εηζθνξάο, ελώ ν νθεηιέηεο κπνξεί λα ππαρζεί ζε πξόγξακκα ξύζκηζεο νθεηιώλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο θαηά ηα σο άλσ λόκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο. Σε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο θαηά ηα αλσηέξσ ή απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο, ν θνξνινγνύκελνο εθπίπηεη ησλ επλντθώλ ξπζκίζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ λόκνπ. 2. Σηελ εγθύθιην ΠΟΛ 1226/9.10.2015, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ξπζκίζεηο νθεηιώλ, πνπ πξνβιέπνληαλ από δηαηάμεηο λόκσλ, αλαθέξεηαη όηη: «για λόγοςρ σπηζηήρ διοίκηζηρ και πποζηαζίαρ ηηρ εύλογηρ εμπιζηοζύνηρ ηος Διοικούμενος, απώλεια πύθμιζηρ δεν επέπσεηαι εξαιηίαρ ποζών μικπού ύτοςρ πος έσοςν παπαμείνει ανεξόθληηα από παπαδπομή. Οι πποφζηάμενοι ηυν Δ.Ο.Υ./ Ελεγκηικών Κένηπυν/ Ε.Μ.ΕΙΣ/ Τελυνείυν, παπακαλούνηαι για ηιρ ενέπγειέρ ηοςρ ζε ηέηοιερ πεπιπηώζειρ, ώζηε ηα εκ παπαδπομήρ μη καηαβληθένηα ποζά να καλύπηονηαι από ηο θοπολογούμενο, οι δε πςθμίζειρ να μην θευπούνηαι απυλεζθείζερ». 3. Τα σο άλσ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ξύζκηζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα νθεηιή πνπ πξνέθπςε βάζεη ηνπ λ. 4446/2016. Σπλεπώο, εθόζνλ θνξνινγνύκελνο ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4446/2016 θαη ζηε ζπλέρεηα ππήγαγε ηελ βεβαησκέλε νθεηιή ηνπ ζε πξόγξακκα λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4446/2016 θαη ππάξρνπλ ππόινηπα πνζά κηθξνύ ύςνπο (έσο ηνπ νξίνπ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.4172/2013) πνπ έρνπλ παξακείλεη αλεμόθιεηα, δελ επέξρεηαη απηνκάησο απώιεηα ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, αιιά νη Πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Υ./ Διεγθηηθώλ Κέληξσλ, δένλ είλαη, όπσο πξνεγνύκελα, εηδνπνηήζνπλ ηνλ θνξνινγνύκελν λα ηαθηνπνηήζεη ηελ νθεηιή ηνπ εληόο επιόγνπ ρξόλνπ θαη όρη πέξαλ ησλ δέθα εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ 2 ΑΔΑ: 6ΕΓ846ΜΠ3Ζ-5Φ0 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (πιελ αξηζ. 2 απηνύ) 2. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 3. Γ/λζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (γηα αλάξηεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (κόλν αξηζ. 2 απηνύ) 4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 2 θαη 3 απηνύ) Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 2 θαη 3 απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4, 10 θαη 11 απηνύ). 5. Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 6. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκα Α΄ 5. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ 7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο 8. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 9. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις