ΥΠ.ΕΣ/81602/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕιδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α Πληροφορίες: - Για θεσμικά ζητήματα Μόνιμου Προσωπικού 213136 4373, 4330 - Για θεσμικά ζητήματα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 213136 4369 - Για θέματα που άπτονται στοιχείων των αιτημάτων , 213136 4335, 4328, 4389 e-mail: info@ypes.gr Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 81602 ΠΡΟΣ : Δήμους & Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση ενημέρωσης των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς τους, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν) ΘΕΜΑ : Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020 ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ ) «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020») Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και κατά τα αναφερόμενα στην παρ.3 της ενότητας Δ. αυτής, με το παρόν παρέχονται ειδικότερες οδηγίες αναφορικά με τα αιτήματα που καταχωρούνται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ειδική εφαρμογή που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2020. 1. ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 1 Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα). Σε διακριτό φύλλο του αρχείου excel που αναφέρεται στην ενότητα 2που ακολουθεί περιέχεται πίνακας, με την ονομασία «ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Π 2020», στον οποίο αποτυπώνονται όλοι οι φορείς Τ.Α, με ένδειξη ως προς το φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα καταχώρησης του αιτήματός τους στην εφαρμογή και υποβολής του, μέσω αυτής, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς έλεγχο. Συγκεκριμένα αποτυπώνονται : 1. ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εμφανίζεται ο κωδικός του φορέα της στήλης στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ. Η ένδειξη Δ/Υ αναγράφεται όταν ο φορέας δεν έχει εγγραφεί στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ σύμφωνα με τα δεδομένα του στις 29-10-2019 2. ΦΟΡΕΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Φορέας που αφορά το αίτημα – Το αίτημα του φορέα αυτού καταχωρείται στην εφαρμογή από το φορέα της στήλης 3 3. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Φορέας που καταχωρεί το αίτημα του φορέα της στήλης 2 στην εφαρμογή & το υποβάλει μέσω αυτής στο ΥΠ.ΕΣ για έλεγχο Σημείωση : Όταν ο φορέας της στήλης 2 ταυτίζεται με το φορέα της στήλης 3 σημαίνει ότι ο φορέας αυτός καταχωρεί ο ίδιος το αίτημά του στην εφαρμογή Στην εφαρμογή, οι Δήμοι / Περιφέρειες που υποβάλουν στοιχεία για νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, για την εύκολη ανεύρεση τους, μπορούν να επιλέξουν «Επιλογή από λίστα» και στη συνέχεια «Εύρεση», οπότε θα εμφανιστεί λίστα με τα ν.π που έχουν την αρμοδιότητα υποβολής του αιτήματός τους στην εφαρμογή (δηλ. οι φορείς της στήλης 2). Παράδειγμα : Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 2  Εννοείται ότι αίτημα υποβάλλεται, εφόσον υπάρχει ανάγκη προσλήψεων για το έτος 2020 και πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις (υφίστανται κενές θέσεις προς κάλυψη σύμφωνα τον ΟΕΥ / Κανονισμό του φορέα, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις). 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Προς διευκόλυνση των Δήμων και Περιφερειών που καλούνται να υποβάλουν αίτημα και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, επισυνάπτεται στο παρόν και έχει επίσης αναρτηθεί προς άντληση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού Τ.Α (https://aftodioikisi.ypes.gr/) νέος ειδικός πίνακας (με την ονομασία EP2020.1.xls1), ο οποίος περιέχει το είδος των στοιχείων που απαιτείται να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή, εμπλουτισμένος με εξειδικευμένους ελέγχους που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την ορθή και πλήρη καταχώρηση του αιτήματος των νομικών προσώπων ΟΤΑ στην εφαρμογή από τους φορείς υποβολής. Λόγω κάποιων διαφοροποιήσεων που επήλθαν στα πεδία της εφαρμογής, το αρχείο EP2020.1.xls εμφανίζει μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό (EP2020.xls) που επισυνάφθηκε στο Α.Π 76784/31-10-2019 έγγραφό μας και απεστάλη για την έναρξη προετοιμασίας των φορέων, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 1 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 3 Ο συνημμένος πίνακας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για τη συμπλήρωση του αιτήματός τους και εν συνέχεια να αποσταλεί στο Δήμο / Περιφέρεια που θα καταχωρήσει τις σχετικές εγγραφές στην εφαρμογή. Ο ίδιος πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο / Περιφέρεια προς συμπλήρωση του δικού του αιτήματος και συμπερίληψη του στην απόφαση του οικείου συλλογικού οργάνου Για την αποφυγή λανθασμένων καταχωρήσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες που δίδονται με το παρόν καθώς και στους ελέγχους που έχουν ενσωματωθεί στο αρχείο, ώστε τελικώς ο Δήμος / Περιφέρεια να λάβει ένα πλήρες και ορθό αίτημα προς καταχώρηση στην εφαρμογή. Επισημαίνεται δε ότι κατά το στάδιο του ελέγχου (βλ. ενότητα Γ., παρ.2. της σχετ. εγκυκλίου), η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ θα επεξεργαστεί τις εγγραφές των υποβληθέντων αιτημάτων, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνει απαραίτητες (τροποποίηση ή και ακύρωση εγγραφών), προς διασφάλιση της ορθότητας συμπλήρωσης των πεδίων της εφαρμογής και την αποφυγή προφανών λαθών. Συνεπώς, δοθέντος και του συγκεκριμένου χρόνου που θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου, τυχόν λανθασμένες καταχωρήσεις φορέων δύναται να επιφέρουν την ακύρωση εγγραφών του αιτήματος τους. Εξυπακούεται ότι τα ίδια τα νομικά πρόσωπα φέρουν την ευθύνη για την ορθότητα και αξιοπιστία του περιεχομένου των αιτημάτων που θα αποστείλουν στους φορείς υποβολής προς καταχώρηση στην εφαρμογή, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα πραγματικά δεδομένα τους και τις οδηγίες του παρόντος. Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους / Περιφέρειες, όσον αφορά την καταχώρηση των δικών τους αιτημάτων στην εφαρμογή. Ακολουθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων του συνημμένου ειδικού πίνακα (EP2020.1.xls) και η επεξήγηση των ελέγχων που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 4 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση Ο Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση (επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα, βάσει στήλης 2 του ΠΙΝΑΚΑ). Στην εφαρμογή, οι Δήμοι / Περιφέρειες που υποβάλουν στοιχεία για νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, για την εύκολη ανεύρεση τους, θα πρέπει να επιλέξουν «Επιλογή από λίστα» και στη συνέχεια «Εύρεση» (θα εμφανιστεί λίστα με τα ν.π που έχουν την αρμοδιότητα υποβολής του αιτήματός τους στην εφαρμογή). Συμπληρώνεται αυτόματα μετά την επιλογή του φορέα στην στήλη 1. 2 Εποπτεύων φορέας Για τα νομικά πρόσωπα και τους συνδέσμους ΟΤΑ, εμφανίζεται ως εποπτεύων φορέας ο Δήμος ή η Περιφέρεια που θα υποβάλει το αίτημά τους, μέσω της εφαρμογής, στο ΥΠ.ΕΣ (φορέας υποβολής στήλης 3 του Πίνακα). Για τους Δήμους και τις Περιφέρειες (που θα καταχωρήσουν και υποβάλουν τα αιτήματα στο ΥΠ.ΕΣ μέσω της εφαρμογής), ως εποπτεύων φορέας εμφανίζεται το ΥΠ.ΕΣ Στην εφαρμογή το συγκεκριμένο πεδίο αφορά το Υπουργείο που εποπτεύει το φορέα και είναι αρμόδιο για την αρχική αξιολόγηση των εγγραφών των αιτημάτων (εμφανίζεται προσυμπληρωμένο «Υπουργείο Εσωτερικών») Επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα : έτος 2020. (στην εφαρμογή το πεδίο είναι απενεργοποιημένο, με προεπιλεγμένη την τιμή «Επόμενο Έτος») 3 Περίοδος αναφοράς 4 Γενική Κυβέρνηση Επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα (ναι / όχι) ανάλογα με το αν ο φορέας εμπίπτει ή όχι στον υποτομέα S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ 5 Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού έτους 2019 Καταχωρείται το σύνολο των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ολόκληρου του φορέα, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, για το σύνολο του έτους 2019 (συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων λόγω κατάργησης προσωποπαγών θέσεων). 6 Παρατηρήσεις Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Καταχωρείται ο αριθμός του αιτούμενου προσωπικού της κατηγορίας εκπαίδευσης, κλάδου / ειδικότητας και σχέσης εργασίας που έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα πεδία. 7 8 Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης Έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στον πολυετή προγραμματισμό; Aιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού που εκκρεμούν για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/ 2006, όπως ισχύει και δεν έχουν εγκριθεί, θα πρέπει, εφόσον η αναγκαιότητα προς κάλυψη των θέσεων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται, να υποβληθούν εκ νέου μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Για την καταχώρηση αναγκών προσλήψεων/διορισμών απαιτείται να υφίστανται κενές θέσεις στον Ο.Ε.Υ ή Κανονισμό Προσωπικού του φορέα, όπως αυτός θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος. Συνεπώς ο αριθμός που καταχωρείται στο πεδίο αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος αυτού που καταχωρείται στο πεδίο «Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων» και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του μηδενός (0), καθώς οι φορείς που δεν έχουν ανάγκη για προσλήψεις το έτος 2020 ή αδυνατούν, λόγω ανυπαρξίας κενών θέσεων ή για άλλους λόγους, να προσλάβουν νέο προσωπικό, δεν υποβάλουν αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων Στο πεδίο αυτό διευκρινίζεται εάν ο αιτούμενος κλάδος/ειδικότητα/σχέση εργασίας/ κατηγορία εκπαίδευσης είχε περιληφθεί στον πολυετή προγραμματισμό 2020-2023 που υποβλήθηκε από το φορέα. Επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα.  Η τιμή ναι/όχι επιλέγεται όταν ο φορέας υπέβαλε πολυετή προγραμματισμό 2020-2023, και προκειμένου για την επιλογή της τιμής ναι, αρκεί να έχει συμπεριλάβει αντίστοιχο αίτημα κλάδου/ειδικότητας-σχέσης εργασίας - κατηγορίας εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε από τα έτη του πολυετούς προγραμματισμού.  Η τιμή "δεν υποβλήθηκε καθόλου αίτημα πολυετούς προγραμματισμού" επιλέγεται για κάθε εγγραφή του αιτήματος από τους φορείς που, για διάφορους λόγους, δεν υπέβαλαν πολυετή προγραμματισμό Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 6   9 Κατηγορία εκπαίδευσης   10 Σχέση εργασίας Επιλογή τιμής από αναπτυσσόμενη λίστα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΕΠ, ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Επισημαίνεται ότι : σε περίπτωση που στο πεδίο αυτό επιλεγεί ΕΕΠ, τότε στη στήλη 10 «Σχέση Εργασίας» θα πρέπει να επιλεγεί «ΙΔΑΧ». η τιμή «άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης» δεν πρέπει να επιλεγεί, καθώς σύμφωνα με τις οδηγίες του ΜΑΔΕΔ, αφορά απογεγραμμένους που δεν αποτελούν προσωπικό (π.χ πρόεδροι, μέλη Δ.Σ) καθώς και συμβασιούχους έργου και απασχολούμενους με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για τους φορείς Τ.Α η τιμή «ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις οδηγίες του ΜΑΔΕΔ, αφορά θέσεις που προβλέπονται διακριτά στον Υπαλληλικό Κώδικα (ειδικώς για τους ΟΤΑ α’ βαθμού στα άρθρα 161-165 ν.3584/2007). Λαμβάνοντας επομένως υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, η συγκεκριμένη τιμή θα επιλέγεται από τους ΟΤΑ μόνο όταν πρόκειται για «Δικηγόρους / Νομικούς Συμβούλους με έμμισθη εντολή», και στην περίπτωση αυτή στο πεδίο 10 «σχέση εργασίας» θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Έμμισθη εντολή» και στο πεδίο 11 «Ειδικότητα», να επιλεγεί η ένδειξη δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο ΟΕΥ. Οι επί θητεία διευθυντικές θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ των ΟΤΑ λογίζονται έκτακτο προσωπικό και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό. Επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα (Μόνιμος / ΙΔΑΧ / Έμμισθη εντολή) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 7 Επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα. 11 Κλάδος (για μόνιμο προσωπικό) Στα πεδία αυτά, ανάλογα με τη σχέση εργασίας, επιλέγεται ο κλάδος (ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ή η ειδικότητα (για ΙΔΑΧ, Έμμισθη εντολή), όπως ακριβώς προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ ή στον Κανονισμό του φορέα. Στην περίπτωση που στην αναπτυσσόμενη λίστα δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος / ειδικότητα, όπως ακριβώς προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ / Κανονισμό του φορέα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κενή γραμμή που υπάρχει στο τέλος της λίστας για να καταχωρήσετε το συγκεκριμένο λεκτικό. Σε κάθε περίπτωση οι καταχωρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο φορέα υποβολής, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ, αποστέλλοντας e-mail στο a.faitaki@ydmed.gov.gr με θέμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ», ώστε να τις συμπεριλάβει στη λίστα της εφαρμογής και να καταστεί δυνατή η καταχώρηση του αιτήματος (η νέα τιμή θα εμφανιστεί την επόμενη ημέρα από την αποστολή του mail)  Ο κλάδος της θέσης θα πρέπει να επιλεγεί για το Μόνιμο Προσωπικό, όπως ακριβώς προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. του φορέα, με δυνατότητα εξειδίκευσης με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής π.χ. θέση στον ΟΕΥ ΠΕ Μηχανικών, μπορεί να εξειδικευτεί σε ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών) ή θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού σε ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (Οικονομικού) ή θέση ΠΕ Γεωτεχνικών σε ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων). 12 Ειδικότητα (για ΙΔΑΧ / Έμμισθη εντολή) 13 Τεκμηρίωση αναγκαιότητας προσλήψεων  Κατά το σκέλος που αφορά στον καθορισμό αναγκών πρόσληψης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού προσωπικού ΙΔΑΧ, υπενθυμίζεται ότι βάσει του ν.3584/2007 όπως ισχύει, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ μπορούν να έχουν κενές θέσεις ΙΔΑΧ μόνο της ειδικότητας των μουσικών, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό (άρθρο 168 ΚΚΔΥ). Επομένως, οι ανάγκες των ΟΤΑ α΄ βαθμού για προσωπικό ΙΔΑΧ θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις και τούτο να προκύπτει από τις σχετικές καταχωρήσεις των πεδίων 9 «Κατηγορία Εκπαίδευσης» (τιμή ΕΕΠ), 12 «Ειδικότητα» και 20 «Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη» . Επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα (Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης – Έλλειψη προσωπικού λόγω κινητικότητας – Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων – Οργανωτική αναδιάρθρωση – Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες.) Προς τεκμηρίωση του πλήθους αιτημάτων πρόσληψης, επιλέγεται μία τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα, ιεραρχώντας την πιο σημαντική αιτιολογία από τις προαναφερθείσες διαθέσιμες Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 8 14 Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης – Έτος πρόσληψης (ποσό σε ευρώ) Αποτυπώνεται η δαπάνη των προσλήψεων του αιτούμενου προσωπικού της συγκεκριμένης Κατηγορίας, Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής Σχέσης για το έτος 2020, βάσει της εκτιμώμενης ημερομηνίας πρόσληψης . Για τα αιτήματα τακτικού προσωπικού πρόκειται για δαπάνη που αφορά το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2020 (μέγιστη περίοδος). 15 Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης - Επόμενα Έτη (ποσό σε ευρώ) Αποτυπώνεται η δαπάνη των προσλήψεων του αιτούμενου προσωπικού της συγκεκριμένης Κατηγορίας, Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής Σχέσης για ολόκληρο το επόμενο έτος (έτος 2021) Τρόπος Κάλυψης Επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα. Για την επιλογή της τιμής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πηγή κάλυψης της δαπάνης, είτε εν όλω, είτε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της. Οι φορείς Τ.Α θα πρέπει να επιλέξουν μία τιμή εκ των ακολούθων : ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ Κ.Α.Π, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 17 Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων Επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα με τιμές 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 Με βάση την αμεσότητα της ανάγκης πλήρωσης των αιτούμενων θέσεων, καταχωρείται ο μήνας του έτους 2020 που ο φορέας εκτιμά ότι η ανάγκη θα πρέπει να έχει καλυφθεί. Δεδομένου ότι στο πεδίο 14, για το τακτικό προσωπικό, συμπληρώνεται δαπάνη που αφορά, ως μέγιστη περίοδο, το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2020, το νωρίτερο που μπορεί να επιλεγεί είναι 9/2020 (μήνας Σεπτέμβριος) 18 Πλήθος Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού αιτούμενου Κλάδου / Ειδικότητας Δεδομένου ότι πρόκειται για προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020, στο πεδίο αυτό καταχωρείται το πλήθος των αποχωρήσεων έτους 2019 (συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων λόγω κατάργησης προσωποπαγών θέσεων) για την κατηγορία, κλάδο / ειδικότητα και σχέση εργασίας που έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα πεδία. 16 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 9 Καταχωρείται το πλήθος των υφιστάμενων κενών θέσεων, όπως προκύπτει από τον Ο.Ε.Υ / Κανονισμό του φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, αφού αφαιρεθούν οι δεσμευμένες θέσεις (π.χ λόγω κινητικότητας, αποχώρησης προσωπικού με προσωποπαγή θέση κοκ). Δεν θεωρούνται κενές οι θέσεις που έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της πλήρωσής τους, π.χ έκδοση προκήρυξης, αποτελεσμάτων κλπ. 19 Πλήθος Υφιστάμενων Κενών Θέσεων αιτούμενου Κλάδου / Ειδικότητας Ως δεσμευμένες (και συνεπώς αφαιρούμενες), λογίζονται για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν από προσλήψεις που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ένταξη προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι). Κατά τα λοιπά, κενές θεωρούνται οι θέσεις που αφορούν αιτήματα που εκκρεμούν προς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/ 2006, όπως ισχύει, και δεν έχουν εγκριθεί, καθώς αυτά υποβάλλονται εκ νέου στον ετήσιο προγραμματισμό εφόσον η αναγκαιότητα προς κάλυψη τους εξακολουθεί να υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός που καταχωρείται στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του αριθμού του πεδίου «Πλήθος αιτημάτων πρόσληψης». Αναφέρονται οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα διενεργηθεί η πρόσληψη της αιτούμενης θέσης κατηγορίας, κλάδου / ειδικότητας, εργασιακής σχέσης που έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα πεδία. Επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα. 20 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη Οι διαθέσιμες τιμές για τους ΟΤΑ είναι : - άρθρο 19 ν.2190/1994 (για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό) - π.δ 524/1980 (για Μουσικούς) - άρθρο 43 ν.4194/2013 (για έμμισθη εντολή) - άρθρο 18 ν.2190/1994 (για Μόνιμους & ΙΔΑΧ) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 10 ΣΤΗΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ 1 (1. Εργασιακή Σχέση - 2. Κλάδος- 3. Ειδικότητα) Α. Όταν καταχωρείται στη σχέση εργασίας "ΜΟΝΙΜΟΣ", συμπληρώνεται μόνο το πεδίο "ΚΛΑΔΟΣ", διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ" ή "ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΌΧΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ" Β. Όταν καταχωρείται στη σχέση εργασίας "ΙΔΑΧ" ή "ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ" συμπληρώνεται μόνο το πεδίο "ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ", διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα "ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΌΧΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ" ή "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ". 2 ΕΛΕΓΧΟΣ 2 (1.Εργασιακή Σχέση - 2. Κατηγορία Εκπαίδευσης) Α. Όταν επιλέγεται στην κατηγορία εκπαίδευσης "ΕΕΠ" ή "ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ", τότε στο πεδίο "ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ" επιλέγεται "ΙΔΑΧ" ή "ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ" (δηλ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ) αντίστοιχα, διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα : "ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΠ , ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ" ή "ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ". Β. Όταν επιλέγεται στην κατηγορία εκπαίδευσης "ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ", εμφανίζεται μήνυμα: "ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ", να αφαιρεθεί η τιμή. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ 3 (1. Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης - 2. πλήθος Υφιστάμενων Κενών Θέσεων) 4 Ενδεικτικός ΕΛΕΓΧΟΣ 4 (1. Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης - Τρέχον Έτος - 2. Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων - 3. Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης) Όταν το μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αιτούμενο άτομο είναι μικρότερο από 780€ (διαίρεση του ποσού στο πεδίο "Υψος Προκαλούμενης Δαπάνης (Τρέχον Έτος)" με τον αριθμό μηνών που απομένουν μέχρι την λήξη του έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα πρόσληψης και στη συνέχεια διαίρεση με τον αριθμό αιτούμενων ατόμων), εμφανίζεται μήνυμα "ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ < 780€ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ" (το ποσό των 780€ αφορά στον εισαγωγικό μισθό εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης ΥΕ). 5 Ενδεικτικός ΕΛΕΓΧΟΣ 5 (1. Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης - Τρέχον Έτος - 2. Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης Επόμενα Έτη -- 3. Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων - 4. Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης) Όταν το μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε άτομο για το έτος 2021 μεταβάλλεται κατά ποσοστό άνω του 10% έναντι του έτους 2020, εμφανίζεται το μήνυμα "ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ > 10%" . 1 Όταν το πλήθος αιτημάτων πρόσληψης υπερβαίνει το πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων, εμφανίζεται το μήνυμα "ΑΙΤΗΜΑΤΑ > ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ" Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 11 6 ΕΛΕΓΧΟΣ 6 (Τρόπος Κάλυψης) 7 ΕΛΕΓΧΟΣ 7 (1. Πλήθος Εκτιμώμενων Αποχωρήσεων Τακτικού Προσωπικού αιτούμενου Κλάδου/Ειδικότητας - 2. Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού έτους 2019) 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (Όλα τα Πεδία) Όταν επιλεχθεί χρηματοδότηση από "ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ" ή "ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ" ή "ΑΝΤΙΤΙΜΟ", εμφανίζεται το μήνυμα "ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ". Όταν ο αριθμός που καταχωρείται στο πεδίο 5 (συνολικές αποχωρήσεις φορέα) είναι μικρότερος από το άθροισμα των εγγραφών στο πεδίο 18 (αποχωρήσεις αιτούμενων κλάδων/ειδικοτήτων), τότε εμφανίζεται το μήνυμα: «ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ < ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛ./ΕΙΔ.» Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων σε κάθε γραμμή εγγραφής, ανάλογα με τη σχέση εργασίας που καταχωρείται, διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα "ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΕΔΙΑ". Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 12 Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που επιθυμούν να υποβληθεί αίτημα προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, θα πρέπει να προβούν άμεσα σε ενέργειες σύμφωνα με τo παρόν, καθώς η υποβολή των αιτημάτων από τους Δήμους / Περιφέρειες θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τις 26-11-2019, οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική εφαρμογή. Υπό το πρίσμα δε της προσπάθειας που καταβάλλεται για τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου 1 αποχώρηση / 1 πρόσληψη, παρακαλούνται οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προβούν σε συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών τους σε τακτικό προσωπικό, με βάση τις άμεσες προτεραιότητές τους, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις και τις επείγουσες ανάγκες προς κάλυψη που θα προκύψουν από αυτές, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού προσλήψεων στο Δημόσιο. Αναμένοντας τις εμπρόθεσμες ενέργειές σας, τηρουμένων των οδηγιών που τίθενται με το παρόν. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Α. Διαμαντοπούλου Σημ. Το παρόν, μετά του συνημμένου του αρχείου xls, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ https://www.ypes.gr/eggrafa/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος, μετά του συνημμένου του αρχείου xls, ως ανωτέρω σημειώνεται καθώς και στον ειδικό τόπο για θέματα προσωπικού Τ.Α 5. Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Διευθύνσεις Διοίκησης) 7. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.), info@kedke.gr 8. ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.) info@enpe.gr 9. ΠΟΕ ΟΤΑ 10. ΠΟΠ ΟΤΑ, popota@otenet.gr 11. ΟΣΥΑΠΕ, osyape@otenet.gr 12. Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. , info@eetaa.gr 13. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dce631b92a9410e7d6a5afd στις 18/11/19 12:13 13

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις