ΔΝΣβ/68729/Φ. ΕΓΚ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιευκρινίσεις για την χρήση του «Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» - Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 10/2017 (ΑΔΑ:7ΚΚ1465ΧΘΞ-ΨΤΡ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών  ΑΔΑ:6ΓΥ0465ΧΘΞ-ΣΦΠ
ΑΔΑ: 6ΓΥ0465ΧΘΞ-ΣΦΠ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Δ5) –Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13) Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.20 10:27:46 EET Reason: Location: Athens ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 Αθήνα, 18 /11/ 2019 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣβ/68729/Φ. ΕΓΚ. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ : Β΄ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνα: ΘΕΜΑ: Σχετ.: Χαρ. Τρικούπη 182 114 72, Αθήνα 210 6430589 210 6454595 210 6410576 Διευκρινίσεις για την χρήση του «Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» - Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 10/2017 (ΑΔΑ:7ΚΚ1465ΧΘΞ-ΨΤΡ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (α) Η αρ. πρωτ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β’ 1638) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. με τίτλο: «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» (β) Η Εγκύκλιος 10/2017 με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.41648/φ.ΕΓΚΥΚΛ./7-6-2017 (ΑΔΑ:7ΚΚ1465ΧΘΞ-ΨΤΡ) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υ.ΜΕ. με τίτλο: ‘Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα : «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων»’ Η (β) σχετική Εγκύκλιος συμπληρώνεται ως εξής: 1. Ορισμοί: 1.1. Ως «πραγματικά διανυθείσα διαδρομή» θεωρείται η διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε για την μετακίνηση κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για συγκεκριμένο σκοπό. 1.2. Ως «Απόδειξη μη εύρεσης διαδρομής» θεωρείται η Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 που καθορίζεται με την παρούσα ότι πρέπει να υποβάλλει ο χρήστης του Δ.Ε.Υ.Χ.Α., στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης (παραγωγής) του «ψηφιακού εγγράφου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» μέσω της εφαρμογής Δ.Ε.Υ.Χ.Α.. Σε αυτήν θα συμπεριλαμβάνονται: • Οι συγκεκριμένες παράμετροι δρομολόγησης με τις οποίες τροφοδότησε ο χρήστης το σύστημα • Στιγμιότυπα από τις σχετικές οθόνες της εφαρμογής. • Κατά περίπτωση, και εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω αιτιολόγηση για την επιλογή της «πραγματικά διανυθείσας διαδρομής», η οποία πρέπει να αφορά σε αντικειμενικά στοιχεία κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της μετακίνησης και να μην αντίκειται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 Σελίδα 1 από 4 ΑΔΑ: 6ΓΥ0465ΧΘΞ-ΣΦΠ (Α’ 94), καθώς και της υπ. αριθμ.: οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) εγκυκλίου. • κατά περίπτωση, ό,τι επιπλέον κρίνεται σκόπιμο από τον αρμόδιο διαχείρισης της πράξης μετακίνησης (π.χ. εκκαθαριστής της δαπάνης). 2. Διευκρινίσεις: 2.1. Η παράγραφος (γ) μετά το τέλος της, συμπληρώνεται ως κάτωθι: Διευκρινίζεται ότι οι δύο διαθέσιμες επιλογές στο περιβάλλον της εφαρμογής Δ.Ε.Υ.Χ.Α. (σχετικό checkbox): ‘αποκλειστική χρήση θεσμοθετημένου οδικού δικτύου’ και ‘χωρίς αποκλειστική χρήση θεσμοθετημένου οδικού δικτύου’ αφορούν στη δυνατότητα για τον χρήστη του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. επιλογής εναλλακτικών διαδρομών και ως εκ τούτου είναι και οι δύο αποδεκτές. Θα πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά εκείνη που αντιστοιχεί στην «πραγματικά διανυθείσα διαδρομή». Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4 της παρούσας. 2.2. Μετά το τέλος της παραγράφου (στ) συμπληρώνονται τα εξής: «Εφόσον η ‘πραγματικά διανυθείσα διαδρομή’ δεν είναι δυνατό να αναπαραχθεί απευθείας μέσω του Δ.Ε.Υ.Χ.Α., όμως δύναται να αναπαραχθεί μέσω ενδιάμεσων προορισμών (ήτοι με επαναληπτική εκτέλεση και εκτύπωση περισσότερων του ενός εντύπων), η διαδικασία αυτή είναι επίσης αποδεκτή [Βλ. και Παράδειγμα 2 της (α) σχετικής Εγκυκλίου]. Στην προκειμένη περίπτωση θα κατατίθενται αρμοδίως όλες οι παραγόμενες ‘αποδείξεις διανυόμενης απόστασης’ (ψηφιακά έγγραφα υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης) που θα αντιστοιχούν συνολικά σε μία και μόνο μετακίνηση, καθώς και η ‘Απόδειξη μη εύρεσης διαδρομής’ για την συνολική διαδρομή (χωρίς ενδιάμεσους προορισμούς)». 2.3. Αναφορικά με την παράγραφο (ζ), διευκρινίζεται ότι, η αντικατάσταση του έντυπου Οδηγού Χιλιομετρικών Αποστάσεων της Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων του 2006 από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α. ισχύει για όλες τις «διαδρομές» του έντυπου Οδηγού που ενσωματώνονται στην εφαρμογή Δ.Ε.Υ.Χ.Α. καθώς και για όσες συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, υπερκαλύπτοντας τον Οδηγό. 2.4. Τα αναγραφόμενα σχετικά με το «ψηφιακό έγγραφο της διανυόμενης απόστασης» στην παράγραφο (ζ), ισχύουν πάντοτε, εφόσον αυτό «παράγεται / εκδίδεται» κανονικά (ενν. αναπαριστώντας την ‘πραγματικά διανυθείσα διαδρομή’) μέσω του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. Ως εκ τούτου, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ‘πραγματικά διανυθείσα διαδρομή’, δεν δύναται να αναπαραχθεί μέσω της τρέχουσας έκδοσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.) με κανέναν από τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους [τόσο στην (β) σχετική Εγκύκλιο όσο και στην παρούσα], θα εξαιρούνται. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η τήρηση της διαδικασίας που εφαρμοζόταν πριν την ισχύ της (α) σχετικής υπουργικής απόφασης, με την υποχρέωση να υποβάλλεται επιπλέον η «απόδειξη μη εύρεσης διαδρομής». Σελίδα 2 από 4 ΑΔΑ: 6ΓΥ0465ΧΘΞ-ΣΦΠ 2.4.1. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις Νησιωτικών προορισμών, και προορισμών εκτός Ελληνικής Επικράτειας, τα αντίστοιχα έγγραφα υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης θα προκύπτουν κατά περίπτωση με συνδυασμό των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο (παρ. 2.2 & 2.4). Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση, όλοι οι υπάλληλοι, Φορείς και Υπηρεσίες και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γρ. κ. Υπουργού Υ.ΜΕ. 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταφορών 4. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών 5. Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ/κών Υποδομών 6. Διεύθυνση Οδικών Υποδομών 7. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (σε ψηφιακή μορφή για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) email: site-support@yme.gov.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΝΣ(3) Σελίδα 3 από 4 ΑΔΑ: 6ΓΥ0465ΧΘΞ-ΣΦΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Α) 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Mεταφορών 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών 5. Γραφεία Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου 6. Όλες τις Διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα του Υπουργείου (με την παράκληση να ενημερώσουν τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους) 7. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) 8. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 9. Ανεξάρτητες και αυτοτελείς αρχές του Υπουργείου 10. Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών 11. Διοικητική Αρχή Σηράγγων 12. ΥΠΑ (Β) 1. Προεδρία της Δημοκρατίας 2. Βουλή των Ελλήνων 3. Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να ενημερώσουν και τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους) Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με την παράκληση προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Τουρισμού Υπουργός Επικρατείας 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 5. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) ΄ 6. Ανεξάρτητες Αρχές 7. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 8. ΕΑΑΔΗΣΥ 9. T.E.E. Σελίδα 4 από 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις