Φ10042/45119/1199/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ_2018 ΤΟΥ ΑΣΕΠ. ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢, & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔ΢ΔΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ Α΢ΦΑΛΙ΢ΔΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΚΟΙΝ. Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΚΤΡΙΑ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ & ΔΙ΢ΦΟΡΧΝ (Γ15) ΣΜΗΜΑ : Β΄ Σαρ. Γ/λζε : ΢ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο : 10110 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : ΢η. Γησηάθνπ stgiotakou@ypakp.gr Σειέθσλν : 2131516783 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.21 11:10:33 EET Reason: Location: Athens Αζήλα ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0 20/11/2019 Αξ. Πξση.: Φ10042/45119/1199 ΠΡΟ΢: 1. ΔΦΚΑ Γεληθή Γ/λζε Δηζθνξώλ ΢αησβξηάλδνπ 18 Αζήλα 104 32 2. ΔΣΔΑΔΠ Κιάδνο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο Αζθάιηζεο & Παξνρώλ ΢ηαδίνπ 24 Αζήλα ΘΔΜΑ: « ΢σεηικά με ηο αζθαλιζηικό καθεζηώρ ηων πποζλαμβανόμενων ςπαλλήλων με ηην πποκήπςξη 3Κ/2018 ηος Α΢ΔΠ». Με αθνξκή ηελ πξνθήξπμε 3Κ/2018 ηνπ Α΢ΔΠ, κε ηελ νπνία δηνξίζζεθαλ ηαθηηθνί ππάιιεινη ζηηο Τπεξεζίεο Τγηεηλήο ησλ Γήκσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ην αζθαιηζηηθό ηνπο θαζεζηώο θαζώο θαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ αλαθύςεη ζρεηηθά δεηήκαηα, ησλ νπνίσλ ε ππεξεζία καο είλαη απνδέθηεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: Α. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 55 ηνπ λ. 4387/2016, όπσο ηζρύεη, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ππάγνληαη ππνρξεσηηθά: α. Οη κέρξη ηελ έληαμε αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνύρνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ ησλ εληαζζόκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκώλ, θαζώο θαη νη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνύρνη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ, νη νπνίνη θαζίζηαληαη αληηζηνίρσο αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνύρνη ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. β. Όζνη γηα πξώηε θνξά από ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έληαμε ησλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγαξηαζκώλ αλαιακβάλνπλ αζθαιηζηέα εξγαζία ή απνθηνύλ αζθαιηζηέα ηδηόηεηα ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0 βάζεη ησλ γεληθώλ ή εηδηθώλ ή θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ απηώλ, θαζώο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ. Οη αζθαιηζκέλνη ησλ αλσηέξσ εληαζζόκελσλ θνξέσλ, θιάδσλ, ηνκέσλ θαη ινγαξηαζκώλ, θαζώο θαη ηνπ Γεκνζίνπ, εμαθνινπζνύλ λα δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο απηώλ, όπσο ηζρύνπλ, εθηόο όζσλ εηδηθά νξίδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ν παξόλ λόκνο. ΢πλεπώο, γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ, ηνκέσλ θαη θιάδσλ, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη κεηά ηελ 1.01.2017. Χο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηνπο κηζζσηνύο. B. i) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 παξ. 1 ηνπ λ. 3865/2010, νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ –θαηά ηα αλσηέξσ- λα είλαη ζε ηζρύ, νη ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο Βνπιήο, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ, θαζώο θαη νη ηεξείο θαη νη ππάιιεινη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ ΝΠΓΓ, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη γηα πξώηε θνξά από 1.01.2011 θαη εθεμήο, ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηνλ θιάδν θύξηαο ζύληαμεο ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ή ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ, εθόζνλ πξνθύπηεη ππνρξεσηηθή αζθάιηζήο ηνπο από ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγσ πξώελ Σακείνπ. Με ηελ κε αξηζκ. 13725/0092/26.01.2011 (ΑΓΑ: 4ΑΡΠΗ-54) εγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, δηεπθξηλίζηεθε όηη όζα από ηα αλσηέξσ πξόζσπα έρνπλ πξνϋπεξεζία ζην Γεκόζην, ζε ΟΣΑ ή ζε ΝΠΓΓ έσο 31.12.2010 κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο (ηαθηηθόο ππάιιεινο, ζπκβαζηνύρνο ΙΓΑΥ θαη ΙΓΟΥ, εκεξνκίζζηνο θιπ), δελ ππάγνληαη σο πξνο ηελ θύξηα ζύληαμε ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, αιιά ζε απηή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ εηδηθνύ ζπληαμηνδνηηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ (γηα όζνπο ζα πξνζιεθζνύλ ζε ΝΠΓΓ, ην ηαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ νπνίνπ δηέπεηαη από ηηο ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3163/1955 θαη λ.δ. 4277/1962). Γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, επηθνπξηθή ζύληαμε θαη εθάπαμ παξνρή ηα σο άλσ πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, αζθαιίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη όζνη έρνπλ αζθαιηζζεί γηα πξώηε θνξά από 1.01.1993 θαη εθεμήο ζην Γεκόζην ή ζε πξώελ θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο. ii) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 2 ηνπ λ. 3865/2010, παξαζρέζεθε ε δπλαηόηεηα ζηα πξόζσπα, ηα νπνία ππεξεηνύζαλ ή είραλ πξνζιεθζεί έσο 31.12.2010 ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 2 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ. ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0 Γηα ιόγνπο, σζηόζν, νξζνινγηθήο εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνύζαλ ή πξνζιήθζεθαλ κέρξη 31.12.2010 ζην Γεκόζην αιιά πξνζιήθζεθαλ ζε άιιε ππεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ από 1.1.2011 θαη εθείλσλ πνπ ππεξεηνύζαλ ή πξνζιήθζεθαλ κέρξη 31.12.2010 θαη παξέκεηλαλ ζηελ ίδηα ππεξεζία, ην Τπνπξγείν καο κε ζρεηηθά έγγξαθά ηνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα έγγξαθα Φ11221/25753/1694/29-11-2011 θαη Φ11221/30269/1205/21-07-2016) έδσζε ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ αληί ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηνπο ππαιιήινπο κε ΦΔΚ δηνξηζκνύ από 1.1.2011 θαη κεηά, εθόζνλ έρνπλ πξνϋπεξεζία κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο πξηλ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ζην Γεκόζην, ζε ΝΠΓΓ, ΟΣΑ α΄θαη β΄βαζκνύ θαη ελ γέλεη ζηνπο θνξείο ηνπ αξ. 2 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζεκεηώλνπκε όηη όζνη από ηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο κε ηελ πξνθήξπμε 3Κ ππαιιήινπο, έρνπλ πξνϋπεξεζία ζην Γεκόζην, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ θιπ. πξηλ ηελ 1.01.2011, έσοςν ηο δικαίωμα αληί ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξώελ Γεκνζίνπ να επιλέξοςν –θαηόπηλ ππεύζπλεο δήισζεο ηνπο πξνο ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ- ηην ςπαγωγή ηοςρ ζηην αζθάλιζη ηος κλάδος κύπιαρ ζύνηαξηρ ηος ππ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ. Γ) Γεδνκέλνπ όηη νη πξνζιεθζέληεο κε ηελ πξνθήξπμε 3Κ/2018, ζα απαζρνιεζνύλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγηεηλήο θαη ζε εξγαζίεο θαη εηδηθόηεηεο, νη νπνίεο από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, αλήθνπλ ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, δηαθξίλνπκε –σο πξνο ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε- ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: i) Όζνη (παιαηνί ή λένη αζθαιηζκέλνη, άλδξεο – γπλαίθεο) ππαρζνύλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ππ. Γημοζίος θαη απαζρνιεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη θαηά πιήξεο σξάξην ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο εηδηθόηεηεο θαη εξγαζίεο ηνπ απ. 4 ηος ν. 3660/2008, όπσο ηζρύεη, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπο (βαξηά & αλζπγηεηλά επαγγέικαηα) θαη ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή πξόζζεηεο εηδηθήο εηζθνξάο πνζνζηνύ 4,3% επί ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ θαη ηνπ επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. ii) Όζνη ππαρζνύλ απηνδίθαηα ή επηιέμνπλ θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα ζηελ πεξ. Β ii) ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ππ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, δηαθξίλνπκε ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: - Δάλ είλαη παλαιοί αζθαλιζμένοι (άλδξεο – γπλαίθεο) θαη απαζρνιεζνύλ ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο εξγαζίεο θαη εηδηθόηεηεο ηος απ. 36 ηος ν. 1694/1987, ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0 όπσο ηζρύεη, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπο θαη θαηαβάινπλ ηηο αθόινπζεο εηζθνξέο: Για ηον κλάδο κύπιαρ ζύνηαξηρ: 20% (6,67% ν αζθαιηζκέλνο θαη 13,33% ν Γήκνο) Ππόζθεηερ ειζθοπέρ βαπέων και ανθςγιεινών επαγγελμάηων (ΒΑΔ): 3,60% (2,20% ν αζθαιηζκέλνο θαη 1,40 ν Γήκνο) θαη 3,40% (2,1% ν αζθαιηζκέλνο θαη 1,3% ν Γήκνο) ΢ύλνιν πξόζζεηεο εηζθνξάο ΒΑΔ αζθαιηζκέλνπ 4,3% θαη Γήκνπ 2,7%. - Όζνη από ηνπο αλσηέξσ, σζηόζν, απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζία ή εηδηθόηεηα, ε νπνία δελ εκπίπηεη ζηηο αλαθεξόκελεο ζην αξ. 36 ηνπ λ. 1694/1987, αιιά αλήθεη ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο ηνπ Καλνληζκνύ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ (ΤΑ Φ10221/νηθ.26816/929/2.11.2011 – ΦΔΚ Β’ 2778/2011), ππάγνληαη σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ θαη θαηαβάινπλ ηηο αθόινπζεο εηζθνξέο: Γηα ηνλ θιάδν θύξηαο ζύληαμεο: 20% (6,67% ν αζθαιηζκέλνο θαη 13,33% ν Γήκνο) θαη Πξόζζεηε εηδηθή εηζθνξά ΒΑΔ 3,60% (2,20% ν αζθαιηζκέλνο θαη 1,40% ν Γήκνο). - Δάλ είλαη νέοι αζθαλιζμένοι, ππάγνληαη κόλν ζηνλ πξναλαθεξόκελν Καλνληζκό Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ (ΤΑ Φ10221/νηθ.26816/929/2.11.2011 – ΦΔΚ Β’ 2778/2011) εθόζνλ απαζρνινύληαη ζηηο αλαθεξόκελεο ζε απηόλ εξγαζίεο θαη εηδηθόηεηεο θαη ππάγνληαη σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 24 παξ. 3 θαη 4 ηνπ λ. 2084/1992, όπσο ηζρύεη θαη θαηαβάινπλ επίζεο ηηο αθόινπζεο εηζθνξέο: Για ηον κλάδο κύπιαρ ζύνηαξηρ: 20% (6,67% ν αζθαιηζκέλνο θαη 13,33% ν Γήκνο) θαη Ππόζθεηη ειδική ειζθοπά ΒΑΔ: 3,60% (2,20% ν αζθαιηζκέλνο θαη 1,40% ν Γήκνο). ΢ρεηηθά κε ηελ εηζθνξά επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ πνζνζηνύ 1%, ηελ νπνία επηβαξύλεηαη ν εθάζηνηε Γήκνο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ππόρξενη είλαη νη Γήκνη πνπ απαζρνινύλ πξνζσπηθό, ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ θαη απαζρνιείηαη ζε Τπεξεζίεο Τγηεηλήο (ππόλνκνη, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ρξεζηκνπνίεζε θαη θαηαζηξνθή ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0 απνξξηκκάησλ, εθθέλσζε βόζξσλ), όπσο ξεηά νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 1 ηνπ Β.Γ. 473/1961. ΢εκεηώλνπκε όηη ε εηζθνξά γηα ηελ θύξηα ζύληαμε, είηε βάζεη ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην Γεκόζην είηε ζην πξ. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, ππνινγίδεηαη επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ γηα ηνπο έσο 31.12.1992 αζθαιηζκέλνπο θαη επί ησλ ηαθηηθά θαηαβαιιόκελσλ απνδνρώλ γηα ηνπο από 1.01.1993 αζθαιηζκέλνπο (ζρεη. ε αξηζκ. 2/24112/ΓΔΠ/31.03.2017 – ΑΓΑ: 7ΦΘΦΗ-ΟΒΛ θαη ηελ αξηζκ. Φ10042/νηθ.13567/329/8.06.2018 – ΑΓΑ: 7ΑΛ2465Θ1Χ-Α46). Δπί ηεο αλσηέξσ βάζεο ππνινγίδεηαη θαη ε πξόζζεηε εηζθνξά ΒΑΔ γηα όζνπο έρνπλ ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ αξ. 36 ηνπ λ. 1694/1987 ή ηνπ Καλνληζκνύ ΒΑΔ (ΤΑ Φ10221/νηθ.26816/929/2.11.2011 – ΦΔΚ Β’ 2778/2011). Γ) ΢ε ό,ηη αθνξά ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4387/2016, ην νπνίν ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 35 ηνπ λ. 4052/2012, από ηελ 1.1.2017 ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ιεηηνπξγεί Κιάδνο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα θαη κε: i) εληαία πνζνζηά αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ii) εληαία βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη iii) εληαίν ηξόπν ππνινγηζκνύ επηθνπξηθήο ζύληαμεο γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ εληαζζόκελσλ ζε απηό θνξέσλ, ηνκέσλ θαη θιάδσλ. Δπηπιένλ, ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4052/2012, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4387/2016, κεηαμύ άιισλ αλαθέξεηαη όηη, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. ππάγνληαη ππνρξεσηηθά όζνη αλαιακβάλνπλ αζθαιηζηέα εξγαζία – απαζρόιεζε ή απνθηνύλ αζθαιηζηέα ηδηόηεηα, γηα ηελ νπνία αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο θαη δελ ππάγνληαη γηα ηελ εξγαζία – απαζρόιεζή ηνπο απηή ή ηελ ηδηόηεηά ηνπο ζηελ αζθάιηζε άιινπ θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ή επαγγεικαηηθήο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ή ησλ εμνκνηνύκελσλ βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο κε απηνύο, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4225/2014, όπσο ηζρύεη, (ζρεηηθή ε Φ80020/νηθ.36225/1183/7-01-2014/ΑΓΑ: ΒΙ65Λ-ΟΦ5, εγθύθιηνο) θαζνξίζζεθαλ, κεηαμύ άιισλ, εληαία πνζνζηά ππόζθεηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, παιαηνύο θαη λένπο, κηζζσηνύο ηνπ πξώελ Δ.Σ.Δ.Α. θαη λπλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. από 1.12.2013. Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθύπηεη όηη, αζθαιηζκέλνη πνπ θαηαβάιινπλ ηηο πξόζζεηεο εηζθνξέο βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ επαγγεικάησλ γηα θύξηα ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0 αζθάιηζε, θαζόζνλ απαζρνινύληαη ζε εξγαζίεο ή εηδηθόηεηεο νη νπνίεο αλήθνπλ, βάζεη δηαηάμεσλ είηε ηνπ πξώελ Γεκνζίνπ είηε ηνπ πξώελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, ζα θαηαβάιινπλ θαη ζηνλ Κιάδν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΔΑΔΠ ηηο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4225/2014, όπσο ηζρύεη, πξόζζεηεο εηζθνξέο πεξί βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ επαγγεικάησλ, πνζνζηνύ 2% (1,25% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 0,75% γηα ηνλ εξγνδόηε) επί ηεο ίδηαο βάζεο ππνινγηζκνύ κε απηή πνπ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ θύξηα αζθάιηζε. Δ) ΢ε ό,ηη αθνξά ηελ εθάπαμ παξνρή, θαζώο θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 παξ. 1β ηνπ λ. 3865/2010, ηα αλσηέξσ πξόζσπα ππάγνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πξώελ θνξείο πνπ έρνπλ ππαρζεί θαη νη ζπλάδειθνη ηνπο πνπ έρνπλ ήδε δηνξηζζεί ζην Γεκόζην θαη έρνπλ αζθαιηζζεί ζε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο κεηά ηελ 11-1993. ΢ηελ πξνθεηκέλε, επνκέλσο, πεξίπησζε -σο ηαθηηθνί ππάιιεινη Γήκσλ- ππάγνληαη σο πξνο ηελ εθάπαμ παξνρή ζηνλ θιάδν Δθάπαμ Παξνρώλ ηνπ ΔΣΔΑΔΠ (πξ. ΣΠΓΚΤ) θαη σο πξνο ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζην πξ. ΣΤΓΚΤ. ΢η) Σέινο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ηα Παθέηα Κάιπςεο, θαζώο θαη θάζε άιιε ηερληθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ αζθάιηζε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ, ζα ξπζκηζηνύλ κε ηελ έθδνζε ηεο εγθπθιίνπ γηα ηελ ΑΠΓ ηνπ Γεκνζίνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΦΚΑ. Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ Κ.Α. Γξ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ Σ΢ΑΜΗ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις