81810/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019
Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο : Σταδίου 27 : 10183 Αθήνα : Α. Αθανασιάδης : Α. Βρεκούση : Α. Καλογήρου : 213-1364338 : 213-1364360 : 213-1364394 Αθήνα, Αριθ. Πρωτ: 18-11-2019 81810 ΠΡΟΣ: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ΘΕΜΑ: Τα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019 Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158 του ν.4600/2019 (Α΄43) προβλέφθηκε η διάσπαση των Δήμων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων – Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου και η σύσταση των δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων, Βελβεντού, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου και ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα θέματα των νομικών προσώπων των κατηργημένων δήμων με σκοπό τη διατήρησή τους και τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ο απώτερος στόχος των ως άνω διατάξεων είναι οι νέοι δήμοι να ανταποκριθούν άμεσα, πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στην εξυπηρέτηση των τοπικών υποθέσεων και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με τήρηση της συνταγματικής αρχής της ισότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ προς τους πολίτες όλης της επικράτειας. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ανωτέρω νόμου, σκοπείται η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των κατηργημένων δήμων Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d95de85425ebb5a50bcfbbe στις 19/11/19 09:19 και τη λειτουργία τους μετά την 1-9-2019. Η επιλογή του Νομοθέτη για την αυτοδίκαιη μετατροπή των ΝΠ των καταργούμενων δήμων σε διαδημοτικά νομικά πρόσωπα και συνδέσμους, προκρίθηκε για να επιτευχθεί κατά τη λειτουργία των νέων δήμων η άμεση, συνεχής, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των εν λόγω νομικών προσώπων και η παροχή των ίδιων υπηρεσιών προς όλους τους δημότες και τους κατοίκους. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο καθεστώς, και επιχειρώντας να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: Α. Μετατροπή των Ν.Π.Δ.Δ. των καταργούμενων δήμων σε Συνδέσμους (άρ.156 ν.4600/19 παρ.2, 4) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρ. 156 του ν.4600/2019, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων τα ν.π.δ.δ. των καταργούμενων δήμων μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συνδέσμους, με ανάλογη εφαρμογή των άρ. 245 έως και 250 του ν.3463/2006, όπως ισχύουν. Επειδή, από 1-9-2019 τα νπδδ λειτουργούν αυτοδικαίως ως σύνδεσμοι, οι Συντονιστές των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβαίνουν στην προσαρμογή των συστατικών πράξεων εκάστου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου των καταργούμενων δήμων σε σύνδεσμο, οι οποίες δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, αφού έχουν ληφθεί οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων με τις οποίες καθορίζονται οι εισφορές που πρέπει να καταβάλλει κάθε Δήμος. Για τον καθορισμό των αντιπροσώπων των δήμων στον σύνδεσμο λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός, σύμφωνα με το άρ. 283 παρ.12 α΄ εδάφιο του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του ΚΔΚ, η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Επομένως, βάσει και του άρ. 246 παρ.6 εδ.5 του ΚΔΚ, το διοικητικό συμβούλιο του νπδδ, το οποίο αυτοδικαίως μετατράπηκε σε σύνδεσμο με τις διατάξεις του άρ. 156 παρ.2 ν.4600/2019, ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος λειτουργεί κατά τα λοιπά με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων περί συνδέσμων, όπως ισχύουν. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d95de85425ebb5a50bcfbbe στις 19/11/19 09:19 Περαιτέρω, με την παρ.4 του άρ. 156 του ν.4600/2019, δίνεται η δυνατότητα στους νέους δήμους, μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας τους, να αποφασίσουν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, την αποχώρησή τους από τον Σύνδεσμο και τη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών που άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου, είτε μέσα από τις δικές τους υπηρεσίες, είτε με τη σύσταση δικών τους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των άρθρων 103 του ν.3852/2010 και 239 του ΚΔΚ. Σημειώνεται ότι η αποχώρηση αυτή κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης προσαρμογής του ν.π.δ.δ. σε σύνδεσμο, καθώς και της συγκρότησης των οργάνων διοίκησής του, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα στα τρία τελευταία εδάφια της παρ.4 του άρ.245 του ΚΔΚ. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι οι ΦΟΔΣΑ με τη μορφή νπδδ των καταργημένων δήμων μετατράπηκαν από 1/9/2019 αυτοδικαίως σε συνδέσμους, με μέλη όλους τους νέους δήμους. Με τη νέα ρύθμιση της παρ.2 του αρ. 231 του ν.4635/2019 εισάγεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2 του αρ. 156 του ν. 4600/2019, σύμφωνα με το οποίο, ως προς την διοίκηση των ως άνω ΦΟΔΣΑ-συνδέσμων, ο δήμος της έδρας των Φορέων συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο με δύο (2) επιπλέον μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου δημάρχου. Β. ΔΕΥΑ και δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις με διαδημοτικό χαρακτήρα (αρ.156 ν.4600/19 παρ.1, 3,4) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρ.156 του ν.4600/2019, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, οι ΔΕΥΑ και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων δήμων αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των νέων δήμων. Συναφώς, οι Συντονιστές των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεριμνούν άμεσα για την ανάλογη προσαρμογή των καταστατικών ή συστατικών πράξεων των ως άνω νομικών προσώπων και μεριμνούν για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα: 1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις με διαδημοτικό χαρακτήρα (άρ.156 παρ.1, 3 , 4) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d95de85425ebb5a50bcfbbe στις 19/11/19 09:19 Για την οργάνωση και λειτουργία της «διαδημοτικής» κοινωφελούς επιχείρησης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 254 κ.ε.). Σημειώνεται ότι, για τον καθορισμό της διοίκησης της κοινωφελούς επιχείρησης με διαδημοτικό χαρακτήρα, εφαρμογή έχουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρ.156 παρ.3 ν.4600/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.5 Ν.4623/2019. Μέχρι την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές του το διοικητικό συμβούλιο που είχε οριστεί από τον καταργημένο Δήμο. 2. Διαδημοτικές ΔΕΥΑ (άρ.156 παρ.1, 4) Οι ΔΕΥΑ των καταργούμενων δήμων αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των νέων δήμων. Σύμφωνα με το άρ. 1 του ν. 1069/80, όπως ισχύει, οι ΔΕΥΑ αποτελούν ν.π.ι.δ. της παρ.4 του άρ.252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, στη σχετική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί προσαρμογής του καταστατικού της ΔΕΥΑ που μετατρέπεται σε διαδημοτική σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερόμενα στο άρ.1 του ν.1069/1980, όπως ισχύει. Για τη συγκρότηση του ΔΣ των διαδημοτικών ΔΕΥΑ των νέων Δήμων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει. Ειδικότερα, ο δήμος στον οποίο βρίσκεται η έδρα της ΔΕΥΑ συμμετέχει με έντεκα (11) μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο, τα οποία είναι: ο Δήμαρχος, έξι (6) αιρετά μέλη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας (1) εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού Φορέα, δύο (2) δημότες (και στην περίπτωση άρτιου αριθμού μελών ένα ακόμα αιρετό μέλος) και οι υπόλοιποι δήμοι συμμετέχουν έκαστος με τρία (3) αιρετά μέλη με τους αναπληρωτές του. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη (δημότες) ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο της έδρας της ΔΕΥΑ, τηρουμένης της αναλογίας της παρ. 1 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 όπως ισχύει. Γ. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία με διαδημοτικό χαρακτήρα (άρ.156 παρ.1, 4) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d95de85425ebb5a50bcfbbe στις 19/11/19 09:19 Με τις διατάξεις του άρ. 156 του ν.4600/2019, τα υφιστάμενα δημοτικά λιμενικά ταμεία των καταργούμενων δήμων από 1-9-2019 αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα και λειτουργούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 244 του ΚΔΚ, όπως ισχύει. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.4 του άρ.156 του ν.4600/2019, μέχρι την 1-92021, τα οικεία δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των εν λόγω νομικών προσώπων (κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑ, δημοτικών λιμενικών ταμείων) ως διαδημοτικών. Δ. Σχολικές Επιτροπές (άρ.156 παρ.5) Σύμφωνα με την παρ.5 του άρ.156 του ν.4600/2019, τα δημοτικά συμβούλια των νέων δήμων, συνιστούν με απόφασή τους νέες Σχολικές Επιτροπές για τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 243 του ΚΔΚ, όπως ισχύουν. Για τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 1 της 8440/24.02.2011 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ 63967/ΦΕΚ Β 3537/20-9-2019. Μέχρι τη σύσταση των νέων Σχολικών Επιτροπών, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές των καταργούμενων δήμων, για όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών των καταργούμενων δήμων διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των συστατικών πράξεων των νέων σχολικών επιτροπών και δημοσιεύεται, ομοίως, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ε. Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σύστησαν ή όπου συμμετέχουν οι καταργούμενοι δήμοι (άρ.156 παρ.6) Από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, δηλ. από 1-9-2019, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ. 267 του ΚΔΚ που σύστησαν ή στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι δήμοι, συνεχίζουν τη λειτουργία τους μετά την ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους και με εταίρους τους νέους δήμους. Στ. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. (άρ.156 παρ.7) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d95de85425ebb5a50bcfbbe στις 19/11/19 09:19 Στις διατάξεις της παρ.7 του άρ.156 του ν.4600/2019 προβλέπεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες των καταργούμενων δήμων, οι οποίες είχαν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., μετατρέπονται σε κοινές α.ε. του άρθρου 252 του ΚΔΚ με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους. Οι νέες εταιρείες λειτουργούν από 1-9-2019 ως κοινές α.ε., με μετόχους τους νέους δήμους και αποκλειστικό αντικείμενο τους σκοπούς της παρ.1 του άρ.266 του ν.3463/2006, όπως ισχύει. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους για τη συνέχιση λειτουργίας ή τη λύση και εκκαθάριση των ως άνω εταιρειών. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η λύση των εταιρειών αυτών, οι νέοι δήμοι μπορούν να συστήσουν ανώνυμη εταιρεία κατά το άρθρο 266 Κ.Δ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και για την άμεση ενημέρωση των νέων δήμων της χωρικής σας αρμοδιότητας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 3.ΚΕΔΕ Εσωτερική Διανομή: 1.Δ/νση Οικ. Τ.Α. 2.Δ/νση Οικ. & Αναπτ. Πολιτικής 3.Δ/νση Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου) Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d95de85425ebb5a50bcfbbe στις 19/11/19 09:19

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις