2/ 84327/0026/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους" ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.22 07:49:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΔ΢ΜΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Αζήλα, 21 Ννεκβξίνπ 2019. Αξηζ. πξση.: 2/ 84327/0026 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟΤ Γ/Ν΢Η : ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ Σατ. Γ/νζη : Κηθιζίας 124 & Ιαηρίδοσ 2 Σατ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ Σηλέθφνο : 210 69 87 704, 705 FAX : 210 69 87 730 ΠΡΟ΢: Ψο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΘΔΜΑ : «Αναηροπές – αναλήυεις σποτρεώζεφν και απορρόθηζη πιζηώζεφν ηρέτονηος οικονομικού έηοσς». Δλφςεη ιήμεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη έλαξμεο ηνπ λένπ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα ππελζπκίζνπκε ηα αθφινπζα: Α. Γεζμεύζεις πιζηώζεφν: 1. Αναηροπή ανάληυης σποτρεώζεφν α. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α.145), νξίδεηαη φηη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί ελ φισ ή ελ κέξεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (καηαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, δέζκεπζε πίζησζεο κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ ηελ ηειηθψο πιεξσζείζα δαπάλε θ.ιπ.), αλαηξέπνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ζρεηηθή αλαθιεηηθή απφθαζε ηνπ Κχξηνπ ή Γεπηεξεχνληα Γηαηάθηε (εθδίδεηαη έσο 31.12 νηθείνπ έηνπο). Σηε ζπλέρεηα, κε αξλεηηθέο εγγξαθέο ηφζν ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Φνξέα, φζν θαη ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο, δηαγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά θαη απνδεζκεχνληαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία αλαιχεηαη ζηελ ζρεηηθή κε ηηο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο εγθχθιην καο αξηζ. 2/100018/0026/23.12.2016 (ΑΓΑ: ΧΒΞΒΖ-ΓΤΖ). β. Δηδηθά γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη νπνίνη ηεξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ηζρχεη φηη δηελεξγνχλ αλαηξνπέο αλαιήςεσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλεθηέιεζην κέξνο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη κφλν γηα ην κέξνο απηφ, ήηνη κφλν γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζπκβαηηθέο δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ αλαιεθζεί αιιά δελ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί. γ. i) Οη ελ ιφγσ αλαθιεηηθέο απνθάζεηο δχλαηαη λα εθδίδνληαη είηε μερσξηζηά γηα θάζε κία αλάιεςε ππνρξέσζεο πνπ αλαηξέπεηαη είηε ζπγθεληξσηηθά αλά Αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ Δμφδνπ (ΑΛΔ)/ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (ΚΑΔ) γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο πνπ πξέπεη λα αλαηξαπεί 1 ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11 ζηνλ ελ ιφγσ ΑΛΔ/ΚΑΔ, αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θάζε Φνξέα. Σεκεηψλεηαη δε, φηη νη αλαθιεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο, είηε εθδίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κία αλάιεςε ππνρξέσζεο πνπ αλαηξέπεηαη είηε ζπγθεληξσηηθά αλά ΑΛΔ/ΚΑΔ. ii) Σηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε αλαθιεηηθή απφθαζε αλά ΑΛΔ/ΚΑΔ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ Καηάζηαζε/Πίλαθα, ζηελ/ζηνλ νπνία/ν ζα αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα φια ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο (Αξηζ. Πξση., εκεξνκελία, ΑΓΑ) ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθαινχληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ηα ζηνηρεία θαηαρψξηζήο ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξέαο (Ο.Π.Σ.Γ.Π γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο) θαη ην πνζφ ηεο αλαηξεπφκελεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. iii) Πεξαηηέξσ, νη πξντζηάκελνη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Υπνπξγείσλ, νη εμνκνηνχκελνη κε απηνχο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 θαη νη πξντζηάκελνη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηαρσξίδνπλ, φπσο πξναλαθέξεηαη, ηηο ελ ιφγσ αλαθιεηηθέο απνθάζεηο ζηα ηεξνχκελα βηβιία κε αξλεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο (αληηινγηζκφο). Σεκεηψλεηαη φηη θαη νη απνθάζεηο απηέο ιακβάλνπλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο. γ. Οη απνθάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο δχλαληαη λα εθδίδνληαη κε εκεξνκελία 31/12/2019, κε ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαρσξηζηνχλ έσο 20.1.2020 ζην ΟΠΣΓΠ, γηα ην Γεκφζην ή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ νηθείνπ θνξέα. Πξάμεηο αλαηξνπήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ εθδίδνληαη κε εκεξνκελία 31.12.2019 ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη αλαξηψληαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ» ην αξγφηεξν έσο 31.1.2020 [άξζξν 31, λ. 4325/2015 (Α.47)]. δ. Δηδηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ.4623/2019 (Α.134), νη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ γηα δαπάλεο ππεξεζηψλ πνπ κεηαθέξνληαη ή ππάγνληαη ζε άιια Υπνπξγεία βάζεη ηνπ π.δ. 81/2019 (Α.119) θαη π.δ. 84/2019 (Α.123) θαη δελ έρνπλ εθηειεζηεί ελ φισ ή ελ κέξεη, αλαηξέπνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηηο ΓΓΟΥ ζηηο νπνίεο αλήθαλ νη ππεξεζίεο απηέο πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο, θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο αλαθιεηηθήο απφθαζεο ηνπ Κχξηνπ ή Γεπηεξεχνληα Γηαηάθηε ηνπ λένπ θνξέα, ελεκεξψλνληαο ακειιεηί ηηο λέεο ΓΓΟΥ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη κεηαθεξφκελεο ππεξεζίεο, ε. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηηο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ γηα δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί ελ φισ ή ελ κέξεη, ησλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο αξηζ. 2/53983/0026/27-6-2019 θ.π.α. (Β.2726) «Ζιεθηξνληθή δηαθίλεζε δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ», ζα εθαξκνζηεί ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε δηθαηνινγεηηθψλ απφ 01.01.2020, αλαηξέπνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηελ Γ.Υ.Δ.Δ. ζηελ ηέσο Ννκαξρία Αζελψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο αλαθιεηηθήο απφθαζεο ηνπ Κχξηνπ ή Γεπηεξεχνληα Γηαηάθηε. 2. Ανάληυη σποτρεώζεφν ζε βάρος ηφν πιζηώζεφν ηοσ επόμενοσ οικονομικού έηοσς α. i) Με ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη λα θαηαρσξηζηνχλ ακέζσο θαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη απνθάζεηο αλάιεςεο ησλ πνιπεηψλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηε δαπάλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο 2020. 2 ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11 ii) Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εθδνζνχλ απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα ηε δέζκεπζε πηζηψζεσλ ηζφπνζσλ κε ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο (θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5β. ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 80/2016) ηφζν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο φζν θαη παξειζφλησλ εηψλ, ησλ νπνίσλ νη αλαιήςεηο αλαηξάπεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ. iii) Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη νη απνθάζεηο γηα ηελ αλάιεςε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ηηο ζηαζεξέο δαπάλεο, ηηο δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο δαπάλεο γηα κηζζψκαηα αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ π.δ. 80/2016. β. i) Τνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πιεξσζνχλ εληφο απηνχ, δχλαηαη λα επηβαξχλνπλ ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί λφκηκα εληφο ηνπ 2019. ii) Γηα ηνλ έιεγρν ζπλδξνκήο ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο, πξέπεη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ λα κεξηκλνχλ ψζηε ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ πνπ εθθαζαξίδνληαη απφ απηέο, εθηφο απφ ηε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ έηνπο 2020, λα επηζπλάπηεηαη θαη ε απφθαζε ηεο αληίζηνηρεο αλάιεςεο θαη αλαηξνπήο ηνπ έηνπο 2019. Ζ πξαθηηθή απηή πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ Α.1.δ & Α.1.ε παξαγξάθσλ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. iii) Δηδηθά γηα ηηο δαπάλεο ησλ κεηαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφζηεθαλ απφ 08-07-2019 νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ.4623/2019, νη λέεο ΓΓΟΥ αλαιακβάλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο αλεθηέιεζηεο ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ζρεηηθή αλαθιεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ηηο ΓΓΟΥ ζηηο νπνίεο αλήθαλ νη ππεξεζίεο απηέο πξηλ ηε κεηαθνξά ή έληαμή ηνπο. 3. Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε ππνρξέσζε πηζηήο θαη απζηεξήο ηήξεζεο ησλ πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ δηαηάμεσλ, πξνο απνθπγή ηεο αθπξφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ θαη ελφςεη ησλ επζπλψλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ηνπ λ. 4270/2014 (Α.143) θαη ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ π.δ. 80/2016. 4. Τέινο, ππελζπκίδεηαη φηη γηα δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη κέρξη 31.12.2019 απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ (i), (ii) θαη (iii) ηνπ άξζξνπ 24, παξ. 3γ ηνπ λ.4270/2014, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ 01.01.2020 νη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 2/53983/0026/27-6-2019 θ.π.α, «Ζιεθηξνληθή δηαθίλεζε δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ», νη ζρεηηθέο κε ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ΓΓΟΥ αξκνδηφηεηεο δελ δχλαηαη λα αζθνχληαη απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη εμήο απφ ηελ θαηά ηφπν αξκφδηα Γ.Υ.Δ.Δ. (ζηελ ηέσο Ννκαξρία Αζελψλ), ιφγσ ηνπ ξεηνχ κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξναλαθεξφκελεο δηάηαμεο. Σπλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηηο ΓΓΟΥ ησλ νηθείσλ Υπνπξγείσλ. Β. Απορρόθηζη πιζηώζεφν 1. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιεξσκή ηνπ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ εθηεινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, είλαη απαξαίηεην νη Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο λα πξνβνχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ επηκέξνπο θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηψλ 3 ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11 ηνπ θνξέα ηνπο, γηα ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ ζε απηέο ή ζηηο Γ.Υ.Δ.Δ. ζηηο νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηνπο. 2. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη: α) δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ πνπ ζα απνζηαινχλ κεηά ην πξψην 10ήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ ελδερνκέλσο λα κελ θαηαζηεί δπλαηφ λα εληαικαηνπνηεζνχλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ειεγθηηθψλ θ.ιπ. δηαδηθαζηψλ, κε ζπλέπεηα ηε κε απνξξφθεζε πηζηψζεσλ κε επζχλε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, β) απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο: αα) αλαιακβάλνληαη εθ λένπ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο δεζκεχνληαο ηζφπνζα ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Φνξέα (άξζξα 66, παξ. 7, λ. 4270/2014, φπσο ηζρχεη θαη 4, παξ. 3, π.δ. 80/2016) θαη ββ) θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο κεηά ηελ πάξνδν ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε ή ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηεο νθεηιήο (άξζξν 8, παξ.5.γ., π.δ.80/2016), γ) ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο επεξεάδνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, δ) ε κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, ε) γηα ηηο δαπάλεο πνπ δελ έρεη δεζκεπζεί, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο – εγθπθιίνπο, ε αλαγθαία πίζησζε, δελ είλαη δπλαηή ζε θακία πεξίπησζε ε εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζή ηνπο, ζη) κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α.107) πξνβιέπνληαη: αα) ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ββ) ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη εθάπαμ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, θαη δ) κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 69Ε ηνπ λ.4270/2014 θαζνξίδνληαη: i) ε πξνζεζκία απνζηνιήο δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ δηαηάθηε ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία, ii) ε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη iii) ε πξνζεζκία γηα ηελ πιεξσκή απηνχ. Τνλίδεηαη, επίζεο, φηη δελ δηθαηνινγείηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε απνζηνιή ζσξεπηηθά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ Φνξέα ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζφζνλ έρεη, πέξαλ ησλ άιισλ, σο ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ιφγσ αθξηβψο ηεο θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ απνδεκηψζεσλ, ηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ πξαγκαηνπνηνχκελν έιεγρν, αιιά θαη ζηνπο δηελεξγνχκελνπο απφ ηηο Γ.Ο.Υ. ζπκςεθηζκνχο θαη γεληθφηεξα ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (Γ.Γ.Ο.Υ., Π.Ο.Υ., Γ.Υ.Δ.Δ.], ζηηο νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 3.α. Δηδηθά, γηα ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψλνληαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο (Δ.Α.Π.), ε ηειεπηαία πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί ηελ Γεπηέξα, 30.12.2019. Πξνο ηνχην ε εθαξκνγή ηεο Δ.Α.Π. ζα παξακείλεη αλνηθηή θαη ζα δέρεηαη αξρεία απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο Γ.Υ.Δ.Δ.: α) κέρξη ην Σάββαην 30.11.2019, γηα πιεξσκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 16.12.2019 θαη β) απφ Τεηάξηε 4.12.2019 έσο θαη Σάββαην 14.12.2019 γηα πιεξσκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 30.12.2019. β. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε επίζπεπζεο ζηελ πιεξσκή δαπαλψλ γηα κηζζψκαηα θηηξίσλ φπνπ ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο. 4.α. Αλαθνξηθά κε ηα αηηήκαηα ζπκςεθηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη γηα ηελ απνθπγή αθπξψζεσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα ηα νπνία έρεη πξνεγεζεί έθδνζε 4 ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11 γξακκαηίνπ είζπξαμεο απφ ηηο ΓΟΥ, ζα πξέπεη φια ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ζπκςεθηζκψλ λα απνζηαινχλ πξνο ηηο αξκφδηεο ΓΟΥ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 20η.12.2019, δεδνκέλνπ φηη ν ππνιεηπφκελνο ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο. β. Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή γηα ηελ άκεζε εμφθιεζε ησλ ΦΔ κεηά ηε ιήςε απάληεζεο πεξί δηελέξγεηαο ζρεηηθνχ ζπκςεθηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε έθδνζε γξακκαηίσλ είζπξαμεο απφ ηηο ΓΟΥ ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 5. Καζίζηαηαη απηνλφεην φηη νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζηελ άκεζε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θνξέα ηνπο. Παξαηεξήζεθε φηη εθθξεκφηεηεο πνπ πθίζηαληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, νθείινληαη ζε θαζπζηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ ησλ Γ.Γ.Ο.Υ. /Π.Ο.Υ. γηα ηελ αλαδήηεζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ εμφθιεζεο ησλ δαπαλψλ (ΗΒΑΝ, Α.Φ.Μ. θ.ιπ), κε απνηέιεζκα ηελ άλεπ ιφγνπ αχμεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Βνπιή ησλ Διιήλσλ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 2.Όια ηα Υπνπξγεία: α. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ β. Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζνπλ ηα λ.π.δ.δ. θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γελ. Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ) 3. Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ α) Γελ. Γ/λζε Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γ/λζε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ν.η.α. Σηαδίνπ 27, 101 83 ΑΘΖΝΑ β) Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σηαδίνπ 27, 101 83 ΑΘΖΝΑ (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ηνπο ν.η.α. α’ θαη β’ βαζκνχ) 4.Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 5. Αλεμάξηεηεο Αξρέο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο α. Α.Α.Γ.Δ. β. ΑΣΔΠ γ. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε δ. Σπλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή Ο Τφσποσργός Θεόδωρος ΢κσλακάκης 5 ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11 ε. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζη.Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα δ. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ 6.Ννκηθφ Σπκβνχιην ηνπ Κξάηνπο Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 7.Διεγθηηθφ Σπλέδξην 10ε Υπεξεζία Δπηηξφπνπ (γηα ελεκέξσζε ησλ θ. Δπηηξφπσλ θ.ιπ. αξκφδησλ Υπεξεζηψλ ηνπ) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η: 1.Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο Υπεξεζία Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ 2.Όια ηα Υπνπξγεία: α)Γξαθεία θ.θ. Υπνπξγψλ β)Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 3.Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο: Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 4.Αλεμάξηεηεο Αξρέο Γξαθεία θ.θ. Πξνέδξσλ α. Α.Α.Γ.Δ. β. ΑΣΔΠ γ. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε δ. Σπλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή ε. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζη.Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα δ. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ 5.Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γ/λζε Δηζπξάμεσλ (γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Γ.Ο.Υ. ) 6. Υπνπξγείν Χεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Γ/λζε Υπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Γεκνζηνλνκηθνχ Τνκέα Τκήκα Α' 7. Γ.Υ.Δ.Δ. ζηνπο λνκνχο ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ (1) 2.Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ (3) 6 ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11 3.Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 4.Γξαθείν θ. Γελ. Γηεπζχληξηαο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 5.Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ Γ.Λ.Κ. 6. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 7. Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Γελ. Κπβέξλεζεο 8. Γ/λζε Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ 9. Γ/λζε Λνγαξηαζκψλ θαη Τακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 10.Δληαία Αξρή Πιεξσκήο 11.Γ/λζε Καηάξηηζεο θαη Σπληνληζκνχ Δθαξκνγήο Γεκνζηνλνκηθψλ Καλφλσλ (5) 7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις