2/73300/2/0026/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Κοινοποίηση της αριθ. ΝΣΚ 183/2019 Γνωμοδότησης του Α ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» ΑΔΑ:99Η3Η-90Ξ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.22 15:41:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 2/ 73300/2/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ TMHMA Γ΄ ΣYΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες : Π. Δημόπουλος Τηλέφωνο : 210 6987733 FAX : 210 6987730 E-mail : p.dimopoulos@glk.gr ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθ. 183/2019 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». Α.1. Σας κοινοποιούμε, σε φωτοτυπία, την αριθ. 183/2019 Γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. 2. Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε κατά πλειοψηφία δεκτό ότι οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α.147) ως νεότερες, αλλά και με βάση τις καταργητικές διατάξεις του της παρ. 4 του άρθρου 377 του νόμου αυτού, ρυθμίζουν μεταξύ άλλων και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και δεν καταλείπουν πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 2072/1992, η οποία, ως εκ τούτου, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016, ήτοι από 08/08/2016, θεωρείται καταργηθείσα. 3. Εν προκειμένω τονίζεται ότι με την αποδοχή της ανωτέρω Γνωμοδότησης: α) η εφαρμογή αυτής καθίσταται υποχρεωτική για τη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α.324), χωρίς να προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού και β) οι διατάξεις του ν. 4412/2016, που αφορούν και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, αποτελούν διατάξεις του ενωσιακού δίκαιου που ενσωματώθηκαν στην εσωτερική έννομη τάξη. 1 ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ Β. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι προγενέστερες διατάξεις, που ρύθμιζαν με διαφορετικό τρόπο ζητήματα σύναψης συμβάσεων καθαριότητας κτηρίων, στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες (δημόσια καταστήματα), καταργούνται σε κάθε περίπτωση, ειδικά μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016, δεδομένης και της υποχρέωσης τήρησης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 του ν. 3863/2010 (Α.115) και 130 του ν. 4412/2016. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (Φ.6) Με εντολή Υφυπουργού ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ 1) Προεδρία της Κυβέρνησης Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Βασιλ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα 2) Όλα τα Υπουργεία α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών/ντριών Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) β) Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης (με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους φορείς αρμοδιότητάς τους) 3) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Οικονομικού 4) Όλες τις Περιφέρειες Διευθύνσεις Οικονομικού 5) Ανεξάρτητες Αρχές Οικονομικές Υπηρεσίες: α. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) β. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων 2 ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 104 42 Αθήνα. θ. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Σταδίου 33, 10559 Αθήνα 6) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων Ακαδημίας 68 & Χαρ. Τρικούπη, 106 78 Αθήνα 7) Ελεγκτικό Συνέδριο (11η Υπηρεσία ΕπιτρόπουΟικονομική Υπηρεσία) Βουρνάζου 4 και Τσόχα, 115 21 Αθήνα 8) Όλες τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (ΔΥΕΕ) ΙI. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών (1) 2) Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών (1) 3) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (1) Δημοσιονομικής Πολιτικής 4) Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας (1) Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 5) Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας (1) Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού 6) Διεύθυνση Προϋπολογισμού (1) 3 ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) 7) Διεύθυνση Κατάρτισης και (5) Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων 4 ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις