647423/40318/24515/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπ. Πολιτισμού και  Αθλητισμού/Τομέα Πολιτισμού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 25.11.2019 16:02:20 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά Α. Π.: υπογεγραμμένο από Γιώργος Γκούρλιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Φαξ: E-mail: Μπουμπουλίνας 20-22 10682 Γραφείο Προϊσταμένης 2131322466 2108201403 gdoy@culture.gr Ηµ/νία: Εισερχ. 25/11/2019 Εισερχ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆ΠΟ∆ΤΠ/647423/40318/24515 Α. Π. Αποστολέα: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/647366/40314 Ηµ/νία Έκδοσης 25/11/2019 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: Προς: 1. Όλες τις Διευθύνσεις της ΚΥ ΥΠΠΟΑ 2. Όλες τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΠΟΑ Κοιν.: 1. Γραφείο Επιτρόπου ΕΣ στο ΥΠΠΟΑ 2. ΔΥΕΕ σε νομούς και Νομαρχίες 3. ΕΔΕΠΟΛ Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού/Τομέα Πολιτισμού Α. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 ως προς τις προμήθειες, τα έργα και τις υπηρεσίες Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην ΓΔΟΥ αναφορικά με τη νομιμότητα δαπανών εργασιών που εκτελούνται κατόπιν ανάθεσης από Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ σε ιδιώτες (ειδικευμένους οικονομικούς φορείς) και εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.4412/2016, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά έχει εκδοθεί η Πράξη 197/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλ. Προλ. Ελ.Τμ. VII). 1. α. Με την πράξη αυτή γίνεται δεκτό ότι έργο - κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.4412/2016- αποτελεί ένα σύνολο εργασιών το οποίο κατατείνει στην κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή ή συντήρηση και στις κατεδαφίσεις υποδομών και το οποίο απαιτεί, λόγω της πολυπλοκότητάς του, την εφαρμογή μίας μελέτης μέσω εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και προορίζεται να επιτελεί αυτό καθ’ εαυτό μία οικονομική και τεχνική λειτουργία επιφέροντας ένα άρτιο λειτουργικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, οι συμβάσεις που αποβλέπουν στην εκτέλεση ενός έργου ή συγχρόνως στη μελέτη και στην εκτέλεση έργου, ή στη μελέτη και στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σχετικά Παραρτήματα του ν.4412/2016, συνιστούν «συμβάσεις δημοσίου έργου». β. Αντιθέτως, όταν οι αναγκαίες εργασίες είναι απλές, δηλαδή για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, ούτε απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού ή χρησιμοποίηση ιδιαίτερων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων, τότε πρόκειται για παροχή υπηρεσιών (πρβλ. και Απόφ. VI Τμήμ. 752/2013, και Πρ. Ε’ Κλιμ. 56/2017, 309/2013 και 360/2014 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία). γ. Πιο αναλυτικά, στην έννοια της παροχής υπηρεσίας ανάγονται εργασίες που αφορούν σε τακτική και άμεση συντήρηση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των οικοδομικών εργασιών παντός τύπου που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό της κάθε Υπηρεσίας όπως στεγανοποιήσεις δωμάτων, στεγών, ζαρντινιέρων, εξωστών, μερικές αποκαταστάσεις σαθρών επιχρισμάτων και χρωματισμών, τοπικές αποκαταστάσεις επικαλύψεων παντός τύπου, επισκευές 1 κουφωμάτων, οροφών, ψευδοροφών, και επί της ουσίας οποιαδήποτε άλλη εργασία που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί επαρκώς από το υπηρετούν προσωπικό. Πρόκειται για εργασίες που μετά το πέρας τους δεν θα αποτελούν συστατικό του εδάφους, ούτε θα αλλοιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση, έχουν δηλ. σκοπό την διαρκή και άμεση επιδιόρθωση των φθορών που σημειώνονται λόγω παλαιότητας, εντατικής χρήσης και δυσμενών καιρικών συνθηκών που επιφέρουν συνήθως προβλήματα υγρασιών στα κτίρια. Για την παροχή της επιδιωκόμενης υπηρεσίας απαιτούνται ειδικότητες, όπως τεχνίτες με εμπειρία στην επιδιόρθωση επιχρισμάτων και χρωματισμών, τεχνίτες με εμπειρία στην επισκευή μονώσεων και στεγανοποιήσεων και γενικά τεχνίτες με εμπειρία στην επεξεργασία και την εφαρμογή των υλικών που απαιτούνται για την επισκευή των κτιρίων δ. Κατά συνέπεια, όταν το αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης αφορά σε συνήθεις εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων και επικαλύψεων παντός τύπου, στεγανοποιήσεις, μικροεπισκευές και εν γένει παρεμβάσεις σε κτήρια για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι ούτε εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό, εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016 περί παροχής υπηρεσιών. Βέβαια, σε περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, αναστηλωτικών και σωστικών εργασιών στοιχείο προσδιορισμού των εργασιών ως υπηρεσιών είναι το αντικείμενο (περιορισμένης έκτασης παρεμβάσεις) και όχι η εξειδίκευση του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών. ε. Προκειμένου όμως να αποφεύγεται η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων και η χαμηλή απορροφητικότητα των διατιθέμενων πιστώσεων, θα πρέπει το τεκμηριωμένο αίτημα να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση η οποία θα περιέχει περιγραφή του αντικειμένου, κοστολόγηση και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας των εργασιών. Επίσης, απαραίτητο είναι η χρήση του ορθού CPV ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υπηρεσίες, σύμφωνα με τα Προσαρτήματα του ν.4412/2016. Εξάλλου, όταν το τεκμηριωμένο αίτημα συνοδεύεται από ακριβή περιγραφή των εργασιών και της αναγκαιότητάς τους, ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης διενεργείται από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία κατά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του πδ 80/2016. 2. Όσον αφορά τις λοιπές περιπτώσεις εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και απολογιστικά, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στο πδ 24/2019, στο άρθρο 177 του ν.4412/2016, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. ΕΥΤΟΠ/ΦVIβ/3410/13.10.2016 εγκύκλιο της ΕΥΤΟΠ/ΥΠΠΟΑ. Για αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται από Διευθύνσεις της ΚΥ του Υπουργείου και αφορούν σε δραστηριότητες, όπως εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις υπενθυμίζεται η υποχρέωση έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης. 3. Αναφορικά με προμήθειες αγαθών διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση- πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, εξακολουθεί όμως να αντιμετωπίζεται ως σύμβαση προμηθειών. Διευκρινίζεται ότι, όταν η Υπηρεσία διαθέτει τεχνικό προσωπικό και διενεργεί προσλήψεις στο πλαίσιο αυτεπιστασιών, η προμήθεια πχ μηχανής σκυροδέματος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως έργο παρά μόνο ως προμήθεια (σχ.υπ’αριθ. 439310/314895/5202/13.8.2019 έγγραφο ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης). 4. α. Τέλος, σχετικά με ερωτήματα Υπηρεσιών για την προσκόμιση ή μη του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης (και κατά συνέπεια ως δικαιολογητικού εκκαθάρισης της δαπάνης) κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, επισημαίνεται ότι αυτό εκτιμάται κάθε φορά από την αναθέτουσα αρχή. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 & 5 του ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος τελεί υπό πτώχευση (ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 2 ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία), υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. β. Σε περίπτωση όμως που έχει συμπεριληφθεί σχετικός όρος στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, η προσκόμιση του ανωτέρω πιστοποιητικού είναι απαραίτητη και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωμή της δαπάνης. Κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ Πράξεις Tµήµατος VI 78/2007, 19/2005, 31/2003 κλπ), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 3670/1992, 2137/1993 κλπ). Β. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Αναφορικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟΑ θα πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω: α. Η σημασία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση. Η υλοποίηση μάλιστα προγραμμάτων και έργων του εθνικού σκέλους, που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των φορέων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νδ 2957/1954, Δημόσιες Επενδύσεις συνιστούν: 1. Οι κατασκευές, ανακατασκευές και επεκτάσεις μόνιμων ή ημιμόνιμων εγκαταστάσεων ή έργων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα έργα στέγασης. 2. Οι προμήθειες μόνιμων εξοπλιστικών μέσων, μηχανολογικού εξοπλισμού και κεφαλαιουχικών αγαθών για τις ανωτέρω κατασκευές. 3. Οι έρευνες και οι μελέτες που αναφέρονται στα ανωτέρω, αλλά και οι εν γένει έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες. 4. Τα κάθε είδους διοικητικά και γενικά έξοδα τα οποία σχετίζονται ευθέως με τις ως άνω περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, Δημόσιες Επενδύσεις είναι και τα εξής: 1. Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, καθώς και τα έργα που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 3 2. Επιχορηγήσεις προς νπιδ, σωματεία, ΑΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα με κοινωφελείς σκοπούς, η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται με το δημόσιο συμφέρον, εφόσον προβλέπεται σχετικά στο καταστατικό τους. 3. Λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται με κανονιστικές πράξεις. β. Κατάρτιση του ΠΔΕ: υποβολή νέων έργων προς ένταξη/Κατάθεση Τεχνικού Δελτίου 1. Η κατάρτιση του ΠΔΕ του Υπουργείου θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως τα διατιθέμενα όρια που τίθενται από το αρμόδιο Υπουργείο με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Αυτό σημαίνει: α)αξιοποίηση των πιστώσεων του ΠΔΕ για εκτέλεση αρχαιολογικών και λοιπών έργων επενδυτικού χαρακτήρα, προκειμένου να μην επιβαρύνεται άσκοπα ο τακτικός Π/Υ, και β)έγκαιρη απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων, δεδομένου μάλιστα ότι η χρηματοδότηση του ΠΔΕ είναι προϊόν δανεισμού του ελληνικού κράτους. 2. Ειδικότερα, για τα έργα που προτείνεται να ενταχθούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ κατ’ αρχήν θα πρέπει να έχει διερευνηθεί και αποκλειστεί η δυνατότητα ένταξής τους στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Για το λόγο αυτό, το υποβαλλόμενο Τεχνικό Δελτίο θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση της ΕΔΕΠΟΛ (ή άλλης αρμόδιας διαχειριστικής Αρχής). Επισημαίνεται ότι αξιολογούνται θετικά προτάσεις έργων που είναι συμπληρωματικά έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ή δημιουργούν συνέργειες ή αφορούν μελέτες που απαιτούνται για την υποβολή πρότασης ένταξης έργων στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. 3. Από το περιεχόμενο του Τεχνικού Δελτίου πρέπει να αναδεικνύεται εύγλωττα ο αναπτυξιακός και επενδυτικός χαρακτήρας της πρότασης, καθώς δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το ΠΔΕ χρηματοδοτεί δημόσιες επενδύσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην βιωσιμότητα και την λειτουργική αξιοποίηση της πρότασης, τον αριθμό των άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων από την παρέμβαση (ει δυνατόν σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης), τα ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα και την συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, τις συνέργειες ή/και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που δημιουργούν. 3. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, να παρουσιάζουν με πληρότητα το φυσικό αντικείμενο και να τεκμηριώνεται επαρκώς ότι εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Υπηρεσίας από την οποία υποβάλλεται το Τεχνικό Δελτίο. Την έλλειψη μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ μπορεί να υποκαταστήσει το γενικότερο επιχειρησιακό σχέδιο της Υπηρεσίας. Είναι αυτονόητο ότι προωθούνται προτάσεις που εντάσσονται στην εκπεφρασμένη πολιτική του Υπουργείου. 4. Στο υποβαλλόμενο Τεχνικό Δελτίο προτείνεται, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται, να συνυποβάλλεται Μελέτη Σκοπιμότητας της παρέμβασης και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται στον τομέα του Πολιτισμού μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, η ανωτέρω ανάλυση και η γενικότερη τεκμηρίωση θα βοηθήσει στην χρηματοδότηση των ωφελιμότερων κοινωνικοοικονομικά προτάσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος του προϋπολογισμού της προτεινόμενης δράσης. Η κατά το δυνατόν ακρίβεια και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού αποτιμάται θετικά κατά την αξιολόγηση της πρότασης. 5. Επιπρόσθετα, για την υποβολή προτάσεων απαιτείται προετοιμασία και εκτέλεση διοικητικών ή άλλων ενεργειών απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου. Συνεπώς, στις περιπτώσεις επιχορηγήσεων φορέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του έργου αλλά και της χρηστής διαχείρισης των πόρων που θα διατεθούν. Ο επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, όπως ικανό αριθμό υπαλλήλων να διαχειριστούν το πρόγραμμα, έμπειρο προσωπικό, διαδικασίες για την επίτευξη του επενδυτικού αποτελέσματος, νομική υποστήριξη και γνώση στο σχεδιασμό και την 4 εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών ή, εναλλακτικά, να προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου πιστώσεις για την ανάθεση της διαχείρισης σε εξωτερικό συνεργάτη. Η χρηματοδότηση φορέων, που δεν προσφέρουν εχέγγυα για τη διαχείριση των πόρων που θα τους διατεθούν, μπορεί να οδηγήσει σε διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και αποτυχία του προγράμματος. β. Υποβολή προτάσεων κατανομής πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων εν εξελίξει συνεχιζόμενων έργων και 1. α. Για την καλύτερη αξιοποίηση και απορροφητικότητα του ΠΔΕ, τα αιτήματα για την κατανομή πιστώσεων εν εξελίξει έργων θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση για την ανάγκη της κατανομής και την πορεία υλοποίησης του έργου. β. Ειδικότερα, τα αιτήματα για κατανομή πίστωσης των συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕ 514 (επαναλαμβανόμενων δράσεων) θα πρέπει να αναφέρουν αιτιολογία για το ύψος των αιτούμενων πιστώσεων και σχετική τεκμηρίωση για την ανάγκη της παρέμβασης. Αιτήματα που αφορούν μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ για έργα αρχαιολογικής αυτεπιστασίας προτάσσονται. γ. Αιτήματα για κατανομές πιστώσεων που αφορούν σε επιχορηγήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με απολογισμό του έργου που έχει υλοποιηθεί με την προηγούμενη χρηματοδότηση. Αν δεν απορροφούνται οι προηγούμενες χρηματοδοτήσεις δεν πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα για νέα κατανομή. 2. α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του πδ 80/2016, τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΔΕ αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) Έργων ή Μελετών που εκδίδονται κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 1 του ν.4270/2014. Με τις κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες αποφάσεις εγκρίνεται: α) η διάθεση των συνολικών ετήσιων πιστώσεων των έργων ή μελετών που περιλαμβάνει η κάθε ΣΑ, β) η ένταξη κάθε έργου στο ΠΔΕ (με διακριτό κωδικό αριθμό και τίτλο), γ) η ολική δαπάνη για την πραγματοποίηση του έργου, δ) η διάθεση των απαιτούμενων ετήσιων πιστώσεων αναλυτικά για κάθε έργο που περιλαμβάνει κάθε ΣΑ, ε) η υπολειπόμενη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της πίστωσης του τρέχοντος έτους που επιμερίζεται στα επόμενα έτη για την αποπεράτωση του έργου, στ) ειδικές διατάξεις, και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την ένταξη του έργου στη Σ.Α., και ζ) ο φορέας υλοποίησης κάθε έργου. Σε περίπτωση ανακατανομής των αρχικών πιστώσεων, τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΔΕ αποτελεί η αρχική απόφαση έγκρισης (προέγκρισης) ή τροποποίησης της ΣΑ, συνοδευόμενη από την απόφαση του διατάκτη ή του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 78 και στην υποπερ. ββ` της περ. β` της παρ. 4 του άρθρου 80 του ανωτέρω νόμου. Κατά συνέπεια, για την πραγματοποίηση δαπανών που αφορούν σε έργα του ΠΔΕ, όπως αναθέσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και λοιπών εργασιών, θα λαμβάνεται υπόψη η ανωτέρω διάταξη καθώς και η έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής πίστωσης ενώ τα αιτήματα για κατανομή χρηματοδότησης θα υποβάλλονται στο στάδιο πριν την εκκαθάριση και πληρωμή του συνόλου της σχετικής δαπάνης. β. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕ 514, πριν την εκτέλεση των σχετικών δαπανών, θα υποβάλλεται αίτημα κατανομής πίστωσης και αν η τυχόν ανάθεση αφορά το επόμενο έτος πχ διαγωνιστικές διαδικασίες ανοικτού ή διεθνούς διαγωνισμού, πληρωμή μισθοδοσίας ιδοχ στο πλαίσιο αυτεπιστασίας επόμενου έτους, θα δίδεται σχετική βεβαίωση από τη ΓΔΟΥ για κατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων το επόμενο έτος, προς αποφυγή άσκοπων κατανομών πιστώσεων ή χρηματοδοτήσεων. Τονίζεται ότι Υπηρεσίες, οι οποίες μισθοδοτούν προσωπικό ΙΔΟΧ με πιστώσεις του ΠΔΕ/Εθνικό Σκέλος, προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η πληρωμή και το επόμενο έτος, θα πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ. 5 γ. Με δεδομένο το όριο των πιστώσεων του ΠΔΕ του ΥΠΠΟΑ και τους εξ αυτής της αιτίας προκαλούμενους περιορισμούς στην ένταξη νέων έργων, ενημερώνουμε ότι, αφενός, έργα, για τα οποία δεν υφίστανται αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την τελευταία τριετία, θα προτείνονται για απένταξη, αφετέρου, έργα, τα οποία εμφανίζουν χαμηλή απορροφητικότητα κατά την τελευταία τριετία, θα προτείνονται για απομείωση του Π/Υ τους. γ. Πληρωμές δαπανών του ΠΔΕ 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4605/2019, για την πραγματοποίηση των πληρωμών του ΠΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4270/2014, μπορεί να ορίζεται υπεύθυνος λογαριασμού ή εισηγητής για την εκκαθάριση υπάλληλος άλλης, εκτός της αρμόδιας για την πληρωμή, υπηρεσίας ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολείται με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδοχ). Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα του υπαλλήλου με εντολή του Προϊσταμένου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 3528/2007 και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλη ιεραρχική σχέση. 2. Βάσει της ανωτέρω διάταξης, συνεχίζεται η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων εισηγητών εκκαθάρισης και υπεύθυνων λογαριασμού σε υπαλλήλους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, προκειμένου να επιτυγχάνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των διατιθέμενων χρηματοδοτήσεων. Το ίδιο θα συνεχιστεί για τα έργα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου πλην των περιπτώσεων που αφορούν επιχορηγήσεις φορέων. Στις περιπτώσεις αυτές η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης διενεργείται αποκλειστικά από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Γ. Προγραμματικές Συμβάσεις Αναφορικά με την σύναψη και χρηματοδότηση των προγραμματικών συμβάσεων, επισημαίνονται τα ακόλουθα: α. Με τον θεσμό των προγραμματικών συμβάσεων, που έχει εισαχθεί με το άρθρο 11 του ν.1416/1984, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ συνδυάζοντας ή αλληλοσυμπληρώνοντας τις αρμοδιότητες ή τα οικονομοτεχνικά μέσα που διαθέτουν, με εκείνα των αντισυμβαλλόμενων φορέων, να αναπτύξουν από κοινού παραγωγικές δραστηριότητες προς κατευθύνσεις που δεν θα μπορούσαν να δράσουν, είτε από έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής, είτε από άλλη αιτία, όπως απουσία κατάλληλου προσωπικού κλπ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος, η οικεία περιφέρεια και το ΥΠΠΟΑ. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». β. Όπως έγινε δεκτό με τα πρακτικά της 22ης Γενικής Συνελεύσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 22.9.2004 οι προγραμματικές συμβάσεις είναι συμφωνίες που θέτουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών και την άσκηση κρατικών δραστηριοτήτων δια μέσου των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών. Οι φορείς που μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται ειδικά και περιοριστικά από τις οικείες διατάξεις και επισημαίνεται ότι από το ρυθμιστικό πλαίσιο των διατάξεων για τις προγραμματικές 6 συμβάσεις δεν προκύπτει παρέκκλιση από την υφιστάμενη νόμιμη διαδικασία αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών και εκτέλεσης έργων. γ. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν.3528/2010 ορίζεται ότι οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση. δ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 του ν.4555/2018 είναι δυνατή η έκδοση απόφασης μεταφοράς πόρων από τον προϋπολογισμό των Περιφερειών προς τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το ν. 3028/2002 σχετικά με τις Αρχαιότητες και την Πολιτιστική Κληρονομιά εν γένει. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από την περιφέρεια και αφορά το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης της παραγράφου. Η μεταφορά πόρων γίνεται κατόπιν της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας, κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό του Δημοσίου, εμφάνιση του ποσού στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μετά τη μεταφορά πόρων κατά την ως άνω διαδικασία, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προβαίνει στην ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του πδ 80/2016. Η σχετική διαδικασία θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στους πόρους, την χρηματοδότηση και τις υποχρεώσεις των μερών. ε. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα ΝΠΔΔ, όπως οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, σε αντίθεση με τα Υπουργεία, εκτελούν έναν Π/Υ, στον οποίο εγγράφονται οι πιστώσεις ανεξαρτήτως πηγής. Αναφορικά με τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων, οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν την ΓΔΟΥ στην περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει οικονομική υποχρέωση για το ΥΠΠΟΑ. Αν η χρηματοδότηση διενεργείται από πιστώσεις του τακτικού Π/Υ του ΥΠΠΟΑ, απαιτείται, πριν την υπογραφή της σύμβασης η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και, αν αφορά επόμενα οικονομικά έτη, απαιτείται και η έκδοση Απόφασης Πολυετούς Έγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014. Αν η σύμβαση βαρύνει πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΠΔΕ ή το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, θα αναγράφεται η σχετική ΣΑ κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του πδ 80/2016. Αν δεν βαρύνεται ο Π/Υ του ΥΠΠΟΑ, η ευθύνη των κατά τα ανωτέρω οριζομένων ανάγεται στον φορέα χρηματοδότησης. Εσωτερική διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συγχρ. Πολιτισμού 4. ΓΔΑΠΚ 5. ΓΔΑΜΤΕ 6. ΓΔΟΥ 7. ΔΙΠΟΔ 8. ΔΙΠΥΑ Η Υπουργός Λίνα Μενδώνη 7 9. ΔΕΦΔΑΧ Ακριβές Αντίγραφο Κεντρικό Πρωτόκολλο Γκούρλιας Γιώργος 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις