Δ.15/Δ΄/44797/1191/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΥπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016. ΑΔΑ: Ω5ΨΙ46ΜΤΛΚ-ΣΛΓ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕ΢ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ Δ/Ν΢Η ΚΤΡΙΑ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ ΚΑΙ ΕΙ΢ΦΟΡΩΝ (Δ15) ΣΜΗΜΑ : Δ΄ Σασ. Δ/νζη : ΢ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 – Αθήνα Πληποθοπίερ : Ε. Ράπηη Σηλέθωνο : 210 – 3368109 FAX : 210 – 3368116 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.11.26 12:15:36 EET Reason: Location: Athens Αθήνα, ΑΔΑ: Ω5ΨΙ46ΜΤΛΚ-ΣΛΓ 25 / 11 / 2019 Απιθ. Ππωη. : Δ.15 / Δ΄ / 44797 / 1191 ΠΡΟ΢ : ΕΦΚΑ Γενική Διεύθςνζη Ειζθοπών ΢αηωβπιάνδος 18 104 32 Αθήνα ΘΕΜΑ : «Τπαγωγή ςγειονομικών πος αμείβονηαι με ΔΠΤ ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 39 παπ. 9 ηος ν.4387/2016» Ωο πξνο ηελ ππαγσγή ησλ πγεηνλνκηθώλ πνπ ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ (ΓΠΤ) ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, θαη ζε ζπλέρεηα ησλ νδεγηώλ πνπ ζαο έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα κε πξνγελέζηεξεο εγθπθιίνπο θαη έγγξαθα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. ΢ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4578/2018, ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ θαη ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ πνπ ακείβνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ (ΓΠΤ), θαη γηα ηνπο νπνίνπο πξνθύπηεη όηη ην εηζόδεκά ηνπο πξνέξρεηαη από ηελ απαζρόιεζή ηνπο ζε έσο δύν θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εθαξκόδνληαη αλαινγηθά, σο πξνο ην ύςνο, ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη ηνλ ππόρξεν θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ δόζεθαλ νδεγίεο κε ηελ αξηζ. Φ80000/νηθ.5547/248/7-2-2017 εγθύθιην (ΑΓΑ: ΩΤ1Ο465Θ1Ω-4΢Μ). 2. Γηα ηνπο πγεηνλνκηθνύο, αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ – Σ΢ΑΤ, πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ, κε ην αξηζ. Φ.10042/52063/1273/7-11-2017 έγγξαθό καο θαη ηελ αξηζ. Γ.15/Γ΄/νηθ.61080/1692/5-12-2018 εγθύθιην (ΑΓΑ: 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ), ζαο είρακε γλσξίζεη όηη ε ελ ιόγσ θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ δελ εκπίπηεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, αιιά εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ – Σ΢ΑΤ (άξζξν 4 ηνπ λ.982/1979). Με βάζε ηελ αλσηέξσ θαηαζηαηηθή δηάηαμε ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ - Σ΢ΑΤ, γηα ηνπο πγεηνλνκηθνύο πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθόο επηκεξηζκόο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο κεηαμύ αζθαιηζκέλνπ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ, ρσξίο πξνϋπνζέζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ θαη ηελ ύπαξμε ή κε ΑΔΑ: Ω5ΨΙ46ΜΤΛΚ-ΣΛΓ εηζνδήκαηνο από άζθεζε άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (γηα παξάδεηγκα από ηελ ύπαξμε ηδησηηθνύ ηαηξείνπ). 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016 ξπζκίζηεθε κε εληαίν ηξόπν από 1/1/2017, γηα ην ζύλνιν ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ (αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ) θαη ησλ απηναπαζρνινύκελσλ (αζθαιηζκέλνη ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ), ην θαζεζηώο ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ πξνζώπσλ πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ. Η αλσηέξσ δηάηαμε, σο λεόηεξε εηδηθή πνπ ξπζκίδεη ην ζέκα ησλ ακεηβόκελσλ κε ΓΠΤ θαηηζρύεη θάζε άιιεο πξνγελέζηεξεο ξύζκηζεο πνπ ξπζκίδεη ην ίδην δήηεκα, ζπλεπώο θαη ησλ θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Σ΢ΑΤ πνπ αθνξνύλ ηνπο πγεηνλνκηθνύο πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ. ΢πλεπώο, νη πγεηνλνκηθνί πνπ ακείβνληαη κε ΓΠΤ, δεδνκέλνπ όηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηή εμαίξεζή ηνπο από ην άξζξν 39 παξ. 9 ηνπ λ.4387/2016, όπσο ηζρύεη, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ξύζκηζεο. Ωο εθ ηνύηνπ αληηκεησπίδνληαη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο όπσο θαη νη ινηπέο θαηεγνξίεο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ, θαη είλαη δπλαηόο ν επηκεξηζκόο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο κεηαμύ πγεηνλνκηθνύ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ εθόζνλ πιεξνύληαη θαη νη εηδηθόηεξεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ξύζκηζε σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ θαη ηελ παξάιιειε άζθεζε άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ππ’ αξηζκ. Γ.15/Γ΄/νηθ.61080/1692/5-12-2018 εγθύθιηνο καο (ΑΓΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ) ζην κέηξν πνπ είλαη αληίζεηε κε ηελ παξνύζα θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ην Κεθάιαην Γ΄ απηήο αλαθαιείηαη. Καη’ εθαξκνγή, σζηόζν, ησλ αξρώλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνύκελνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλα εύινγν δηάζηεκα πξνζαξκνγήο, γηα όζεο πεξηπηώζεηο εθάξκνζαλ ηελ σο άλσ εγθύθιην, ε ηζρύο ησλ νδεγηώλ πνπ δίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζα μεθηλήζεη ηελ 1/1/2020. Ο Τθςποςπγόρ Επγαζίαρ και Κοινωνικών Τποθέζεων Π. Μηηαπάκηρ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις