Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠερίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020 ΑΔΑ:60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 10432, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη Α. Κοσμέα Τηλ. : 210 52 85 642-615 Φαξ : 210 52 36 558 E – Μail : d.eisf.misth@efka.gov.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.12.17 12:26:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ Αθήνα 17/12/2019 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020». Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α.. Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28-07-2015 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΟΥ ΑΤΕΛΟΥ 1 ΑΔΑ: 60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2020-12/2020 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2020 3/3/2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2020 31/3/2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2020 1/6/2020 ΜΑΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2020 31/8/2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2020 30/9/2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2020 2/11/2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2020 30/11/2020 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2021 1/2/2021 ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2020-12/2020 ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΝΑΣ Ε.Φ.Κ.Α. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3/2/2020 3/3/2020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2020 3/3/2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3/3/2020 31/3/2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2020 31/3/2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4/5/2020 1/6/2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2020 1/6/2020 ΜΑΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020 ΜΑΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 3/8/2020 31/8/2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2020 31/8/2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2020 30/9/2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2020 30/9/2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2020 2/11/2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2020 2/11/2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2/11/2020 30/11/2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2020 30/11/2020 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4/1/2021 1/2/2021 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2021 1/2/2021 2 ΑΔΑ: 60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2020-12/2020 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2020 31/3/2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 1/5/2020 1/6/2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020 ΜΑΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 1/8/2020 31/8/2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 1/9/2020 30/9/2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/10/2020 2/11/2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/11/2020 30/11/2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2021 1/2/2021 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/2/2021 1/3/2021 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr). Β. Κατ’ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή, των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους και εντός των ως άνω προθεσμιών του ΠΙΝΑΚΑ Β’, ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκ. 14/2013, τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.). Γ. Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού – Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες), αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 19/2010, τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.). 3 ΑΔΑ: 60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ Δ. Ενόψει της επικείμενης έκδοσης των Εγκύκλιων Οδηγιών περί υποβολής Α.Π.Δ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. του ΠΙΝΑΚΑ Γ’, οι οποίες θα σας ανακοινωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 ΑΔΑ: 60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Γρ. κ. Διοικητή Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Δημ. Επιχειρήσεων κ.α.) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων Σταδίου 29, 10110, Αθήνα Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ε.Φ.Κ.Α. Πατησίων 12, Αθήνα Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 10671, Αθήνα Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς Ακαδημίας 15, 10671, Αθήνα Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85 , 18537, Πειραιάς Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας Σταδίου 24 , 10564, Αθήνα Γ.Σ.Ε.Ε. 28ης Οκτωβρίου 69, 10434, Αθήνα Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27, 10682, Αθήνα Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7 , 10671, Αθήνα 5 ΑΔΑ: 60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Τσιμισκή 29 , 54624, Θεσ/νίκη Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531, Πειραιάς Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσ/νίκης Αριστοτέλους 3, 54624, Θεσ/νίκη Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Κανακάρη 46-52, 26221, Πάτρα Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, 10563, Αθήνα Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 44, 10679, Αθήνα Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά Αγ. Κων/νου 3, 18531, Πειραιάς Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Κολοκοτρώνη 4, 10561, Αθήνα Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ασκληπιού 23, 10680, Αθήνα Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων Ασκληπιού 23, 10680, Αθήνα Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Φειδίου 14-16, 10678, Αθήνα Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρω Τάξεως Πινδάρου 4, 10671, Αθήνα 6

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις