Ε.2201/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα».  :ΑΔΑ:6ΥΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΤΥ7
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.12.24 10:47:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΥΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΤΥ7 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Τηλέφωνα: 2103636059, 2103635679 Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Τηλέφωνα: 210 6987439 ΑΔΑ: Αθήνα 18/12/2019 Ε.2201 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής Γ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄ Τηλέφωνα: 210 4803258 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα ΘΕΜΑ:«Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα». Σχετ.: οι διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του ν.4152/2013, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4336/2015 (Α΄94). β. η κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1112/2013 (Β΄1237), όπως ισχύει. γ. οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1172/2013 και ΠΟΛ 1226/2015. Σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με την πρόωρη εξόφληση της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως ισχύουν και μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4336/2015, η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 1 ΑΔΑ: 6ΥΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΤΥ7 εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται από 01.01.2013 με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου ρυθμισμένης κατά τις ανωτέρω διατάξεις οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με εφάπαξ καταβολή από τον οφειλέτη ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως το αποδεικτικό ενημερότητας και η κατάσχεση, ή διενέργειας συμψηφισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της περ. 3 της Υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης. Σε περίπτωση που η ρύθμιση εξοφλείται πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να μην υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερο αίτημα για τον επαναϋπολογισμό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη κατόπιν αίτησής του στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες πίνακα Γ & Δ 2. Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 3. Δ/νση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών 4. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 6. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 2 ΑΔΑ: 6ΥΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΤΥ7 Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 3. Δ/νση Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 4. Δ/νση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας. 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις