Α.1470/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

ΦΕΚ: 4744/Β/2019Α.1470/2019, ΦΕΚ 4744/Β/23.12.2019 www.docman.gr Α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ' έτος και καθ' όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα II της παρούσας. Α.1470/2019, ΦΕΚ 4744/Β/23.12.2019 Β. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει. Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. Γ. Ειδικότερα, στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης Ένταξης Πράξεων του υπομέτρου 11.2 σε χρόνο ΟΙ κατά τον οποίο δενΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ υπ’ αριθμ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου 214 του Έχοντας υπόψη: ΠΑΑ 2007-2013, για τα ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, αντίστοιχα, οι δεσμεύσεις των 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης δικαιούχων αυτών, σε περίπτωση ένταξης τους στο πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου Δεκεμβρίου 2018 (Α’/221), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4592/2019 (Α’ 20). 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 και 1.2 του Μέτρου 214 τουδιατάξεις ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. 2. Τις του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Δ. «Οι δικαιούχοι να καλύπτονται απόδημοσιονομικής νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, 3. Τιςοφείλουν, διατάξειςκατ’ τουέτος, ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης και οεποπτείας οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Τις διατάξεις ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170). ΟΠΕΚΕΠΕ 4. μέσω του ΠΣτου εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε 5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248). σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο6.έτος, δικαιούχος να ενημερώνει, μέσω τουγια ΠΣ,τηντηνΚυβέρνηση αρμόδια και τα Τις οδιατάξεις του υποχρεούται άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας περιφερειακήκυβερνητικά υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. 7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ο σύμβουλοςΑναπληρωτών υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή Υπουργών και Υφυπουργών». των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη 8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019το (2901 Β’) «Σύσταση Αναπληρωτή βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει δικαιούχο για τιςθέσεων βέλτιστες Υπουργού καιταΥφυπουργών». πρακτικές, καθώς και για οφέλη της βιολογικής παραγωγής. 9. Την 339/18-07-2019 (3051/26-7-2019) απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού «Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τητου διάρκεια του πρώτου έτους Οικονομικών Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο εφαρμογής, την υποχρέωση «Ανάθεση αυτή έχει οαρμοδιοτήτων αποδέκτης καιστον η προθεσμία των τριών (3) μηνών Βεσυρόπουλο», καθώς και την οριστικοποίησης 340/18.7.2019 (Β’ όμοια απόφαση «Ανάθεση αρχίζει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής της3051), μεταβίβασης» αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του 10. τυχόν Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β’) απόφασηδιακοπής του Διοικητή της Ανεξάρτητης ΟΠΕΚΕΠΕ, για μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς της σύμβασης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από πλευράς δικαιούχου. (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή 11. Γεωπονίας. Την εξαιρετικά αντιμετώπισης των συνεπειών των αυξημένων ΤΕ Τεχνολόγων «Στηνεπείγουσα περίπτωσηανάγκη αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο στα νησιάπεριφερειακές Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. αντίγραφο τουπροσφυγικών πτυχίου τουροών στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.» » 12. Το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των προαναφερόμενων νησιών κατά το χρονικό διάστημα 1.12.2018 έως Ε. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 30.11.2019 υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από 1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου. είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού εξαιρετικών περιστάσεων. Προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 50 εκατ. ευρώ, αποφασίζουμε: 2. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν Παρατείνουμε για χρονικόγιαδιάστημα (6) αναληφθεί μηνών, ήτοι από 1.1.2020 επιτρέπεται η1.αλλαγή των αγροτεμαχίων τα οποίαέξι έχουν οι δεσμεύσεις της έως και παρούσας. 30.6.2020,τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που 1 Α.1470/2019, ΦΕΚ 4744/Β/23.12.2019 www.docman.gr Α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ' έτος και καθ' όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα II της παρούσας. Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα Β. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει. ν. 2859/2000. Γ. Ειδικότερα, στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης Ένταξης Πράξεων του υπομέτρου 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11.2 σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των υπ’ αριθμ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου 214 του Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΑ 2007-2013, για τα ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική 18 Δεκεμβρίου 2019 κτηνοτροφία»Αθήνα, αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, αντίστοιχα, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αυτών, σε περίπτωση ένταξης τους στο πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 και 1.2 του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. Δ. «Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. «Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και η προθεσμία των τριών (3) μηνών αρχίζει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της μεταβίβασης» Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. «Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.» » Ε. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξαιρετικών περιστάσεων. 2. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις