Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναπροσαρμογή του ποσού που αναγνωρίζεται ως δαπάνη σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2β του άρθρου 13 Κεφαλαίου Β’ υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ, του ν. 4336/2015 περί Εξόδων Απόσπασης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΦΕΚ: 4763/Β/2019Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019, ΦΕΚ 4763/Β/22.12.2019 www.docman.gr Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019, ΦΕΚ 4763/Β/22.12.2019 Αναπροσαρμογή του ποσού που αναγνωρίζεται ως δαπάνη σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2β του άρθρου 13 Κεφαλαίου Β’ υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ, του ν. 4336/ 2015 περί Εξόδων Απόσπασης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/ Α΄/07-08-2019). 2. Τον ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.», όπως ισχύει. 3. Τον ν. 4270/2014 (A’ 143), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. Τον ν. 4389/2016 (Α’ 94) Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 5. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει. 6. Τη με αριθμ. 340/2019 (ΦΕΚ Β΄ 3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη». 7. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/22-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει. 8. Την ανάγκη αναπροσαρμογής της αναγνωριζόμενης δαπάνης ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας για έξοδα απόσπασης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2β του άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2, του ν. 4336/2015. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΑΛΕΞ 2420406001 «Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού» του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. (Ε.Φ. 1023-801- 000-0000) και των νομαρχιακών προϋπολογισμών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) (Ε.Φ. 1023- 801-032-ΧΧΧΧ) και των Τελωνείων (Ειδικοί Φορείς 1023- 801-043-ΧΧΧΧ) της Α.Α.Δ.Ε., εκτιμώμενου συνολικού ύψους 200.000 ευρώ ετησίως, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Α.Α.Δ.Ε., εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε: 1 Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1176310 ΕΞ 2019, ΦΕΚ 4763/Β/22.12.2019 www.docman.gr 1. Αναπροσαρμόζουμε τη δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας για έξοδα απόσπασης στις περιπτώσεις φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων της παραγράφου 2β του άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 ως εξής: 1.1. Κατά τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο μέχρι το ποσό που ισοδυναμεί με την αναγνωριζόμενη δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε μηνιαία βάση σε χίλια (1.000) ευρώ. 2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Κεφαλαίου Β’ της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις