7017/4/23438-ε'/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈλεγχος των οικονομικών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
www.docman.gr 7017/4/23438-ε'/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019 Α. Π: 7017/4/23438-ε' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 213 15 20 829FAX: 210 69 94 841 Έλεγχος των οικονομικών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Απάντηση στην από 05-12-2019 με αριθμό 2403/92 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων των Βουλευτών κ.κ. …. και …. Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά, και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ' αριθ. 7017/4/23395-ε' από 16-12-2019 έγγραφό μας, επί της με αριθμό 2146/ 22-11-2019 ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπάγονται σε δημοσιονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Περαιτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας -σύμφωνα με το άρθρο 32 του π.δ/τος 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' - 281)- διενεργεί συστηματικούς και ουσιαστικούς ελέγχους σε Μ.Κ.Ο., στο πλαίσιο προκαταρκτικών εξετάσεων ή αυτεπάγγελτων προανακρίσεων, εφαρμόζοντας αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και εκδηλώνοντας κάθε άλλη επιβαλλόμενη ενέργεια αρμοδιότητάς της, πλην όμως, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας (προδικασία), δεν είναι επιτρεπτή η, καθ' οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων (άρθρο 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' - 167), μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού της εκάστοτε Μ.Κ.Ο., ο οποίος είναι καθαρά μη κερδοσκοπικός, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, ενώ η απόφαση για τον καθορισμό των εσόδων κατά την εκπλήρωση ή μη του μη κερδοσκοπικού σκοπού του νομικού προσώπου αποτελεί αρμοδιότητα ελέγχου της εκάστοτε φορολογικής αρχής. Σημειώνεται, ότι οι Μ.Κ.Ο. δυνάμει του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' - 248) απαλλάσσονται -καταρχήν- από τον Φ.Π.Α. για όλες τις πράξεις στο εσωτερικό της Χώρας. Γενικώς, τα έσοδα των προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -εφόσον 1 7017/4/23438-ε'/2019 www.docman.gr πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους- δεν υπόκεινται στον Φ.Π.Α., εκτός αν είναι αποτέλεσμα πράξεων, που προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, για να απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσίας των Μ.Κ.Ο. και εν γένει των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, προβλέπεται να ισχύουν αθροιστικά τα εξής: α) οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα, β) οι υπηρεσίες αυτές να είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας των μελών και γ) τα μέλη αυτών των σωματείων να ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από τον φόρο ή να μην είναι υποκείμενοι στον φόρο. Τέλος, σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στο τέταρτο ερώτημα, επισημαίνεται ότι δεν εμπίπτουν στον κύκλο αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών μας. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις