59329/13521/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈκδοση απόφασης κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/ 16-12-2019/τ.Α').

ΦΕΚ: 4763/Β/201959329/13521/2019 ΦΕΚ 4763 Β/24-12-2019 www.docman.gr 59329/13521/2019 ΦΕΚ 4763 Β/24-12-2019 Έκδοση απόφασης κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/ 16-12-2019/τ.Α'). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει. β. Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 40 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α΄/ 16-12-2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». δ. Του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) « Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει. ε. Του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ζ. Του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και ιδίως τις μνημονιακές υποχρεώσεις που απορρέουν (παράρτημα III παρ. 22 και παράρτημα 3), όπως ισχύει και αφορούν την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. η. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». θ. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την 10894/Δ1.1652/9-3-2009 υπουργική απόφαση (Β’ 482). 3. Την 11284/Δ1.1753/12-3-2009 απόφαση Ορισμού Μελών Συνεργείων του άρθρου 74 του ν. 3746/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Την 4431/165/2012 (Β’ 1179) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 1 59329/13521/2019 ΦΕΚ 4763 Β/24-12-2019 www.docman.gr 5. Την 4691/1491/23-3-2013 (Β΄ 1106) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 3996/2011». 6. Την αριθμ. 58400/450/2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της ήδη καταβαλλομένης ούτε και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ειδικός Φορέας 1033-208-0000000 ΑΛΕ 2120289001), αποφασίζουμε: 1. Στους Επιθεωρητές Εργασίας και στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι λόγω αρμοδιότητας συμμετέχουν στα συνεργεία ελέγχων που ορίστηκαν με την 11284/Δ1.1753/1203-2009 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, και διενεργούν ελέγχους για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας καθώς και την εν γένει εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύει, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ως εξής: α) Στους έχοντες την ιδιότητα επιθεωρητή εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που υπηρετούν στο Σ.ΕΠ.Ε για δέκα (10) ελέγχους μηνιαίως. β) Στους έχοντες την ιδιότητα επιθεωρητή εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για οκτώ (8) ελέγχους μηνιαίως. γ) Στο λοιπό προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για επτά (7) ελέγχους μηνιαίως. 2. Η πραγματοποίηση και η εκτέλεση του αντίστοιχου έργου θα βεβαιώνεται από τους οικείους προϊσταμένους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. 2 αναφερόμενη στο προοίμιο υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις