ΔΙΔΑΔ/Φ.69/106/οικ. 2098/2020

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΧορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΤΛ6-ΨΘΟ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2020.01.14 14:39:58 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΤΛ6-ΨΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 14-1-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/106/οικ. 2098 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα Τηλέφωνο : 213 131337, 3340, 3378 Email: hrm@ydmed.gov.gr ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΘΕΜΑ: Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους Κατόπιν γνωστοποίησης στην Υπηρεσία μας περιπτώσεων καθυστερήσεων, ακόμη και πολύμηνων, κατά την αποστολή από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση γνωματεύσεων και τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνούν για την άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες κατά περίπτωση υγειονομικές επιτροπές προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έκδοση των γνωματεύσεων και την έγκριση χορήγησης των αιτούμενων αναρρωτικών αδειών, οι οποίες αναιρούν κατ’ ουσίαν τον σκοπό θέσπισης της διαδικασίας παραπομπής σε υγειονομικές επιτροπές. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 56 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) οι ίδιοι οι υπάλληλοι, σε περίπτωση ασθένειας τους, έχουν υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης της Υπηρεσίας τους, ήτοι εντός επτά ημερών από την απουσία τους λόγω ασθένειας, η ενημέρωση δε περί αδυναμίας του υπαλλήλου προσέλευσης στην υπηρεσία λόγω ασθένειας, σύμφωνα με την παρ. 1, πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα. Επιπλέον, οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση υποβολής της σχετικής αίτησης μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου στη συνέχεια οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να είναι σε θέση να επεξεργαστούν εντός ευλόγου χρόνου τις σχετικές αιτήσεις και να προβούν στις δέουσες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενδεχόμενες αιτίες καθυστέρησης έγκρισης χορήγησης αναρρωτικών αδειών με σκοπό τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ανά περίοδο έξι (6) μηνών να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr για τα εξής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα πίνακα: 1 ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΤΛ6-ΨΘΟ -τα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών που έχουν υποβληθεί κατά το τελευταίο 6μηνο και χρήζουν παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές -τις ημερομηνίες υποβολής των αιτημάτων -την ημερομηνία παραπομπής κάθε αιτήματος στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, -την ημερομηνία εξέτασης κάθε αιτήματος από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή -την ημερομηνία ενημέρωσης της οικείας Υπηρεσίας για την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής Για την πρώτη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας κατά τα ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να αποστείλουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020 στην Υπηρεσία μας τον συνημμένο πίνακα συμπληρωμένο με τα σχετικά στοιχεία για τη χρονική περίοδο από 1/7/2019 έως 31/12/ 2019. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να αποστέλλουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν. Η Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να αποστείλει συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ν.π.δ.δ. των ως άνω φορέων. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gov.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, α) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού β) Διευθύνσεις Εποπτείας Ο.Τ.Α. (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας) Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Προεδρία της Κυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εθνική Αρχή Διαφάνειας (επί της αρ. 73/Α/2019 Έκθεσης Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ) ΑΔΕΔΥ ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Όλα τα Υπουργεία -Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 2 ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΤΛ6-ΨΘΟ -Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις -Γραφεία Συντονιστών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 5. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό». 3 ΑΔΑ: 6ΡΩΕ46ΜΤΛ6-ΨΘΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ………………………………………………………………. ……………………………………………………………… ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Στοιχεία επικοινωνίας) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ……/ /2019 ΕΩΣ ……. / /2019 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία (χωρίς ονοματεπώνυμο υπαλλήλου) Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία (χωρίς ονοματεπώνυμο υπαλλήλου) ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία (χωρίς ονοματεπώνυμο υπαλλήλου) 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις