ΥΠΕΧΩΔΕ/3564/1106/1991

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής πολεοδομικών μελετών στις περιοχές Β` Κατοικίας. ΦΕΚ: 72/Δ/19913564/1106/30.1.1991. -(ΦΕΚ 72 Δ της 14.2.1991). Έγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής πολεοδομικών μελετών στις περιοχές Β` Κατοικίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1558/85 "περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων". 2. Το Ν. 716/77 "περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών" και Προεδρικά Δ/γματα που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του. 3. Το Ν. 1337/83 "περί επεκτάσεως πολεοδομικών σχεδίων κλπ." όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 1512/85, 1647/86, 1772/88 και 1892/90 και τα Προεδρικά Διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. 4. Το Π.Δ. 16.8.85 (ΦΕΚ 416 Δ/30.8.85) "Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις ΖΟΕ και σχετικές ρυθμίσεις". 5. Το Π.Δ/γμα 696/74 "περί αμοιβών μηχανικών κλπ." όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ/γμα 515/89. 6. Την Πράξη 534 της Συνεδρίας 40/28.11.90 του Κεντρικού ΣΧΟΠ. 7. Την Πράξη 550 της Συνεδρίας 41/5.12.90 του Κεντρικού ΣΧΟΠ. 8. Την Πράξη 558 της Συνεδρίας 42/12.12.90 του Κεντρικού ΣΧΟΠ. 9. Την αριθμ. οικ. 85104/2589 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 808 Β/27.12.90) "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ στον Γεν. Γραμματέα, στους Γ. Δ/ντές και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσ. Έργων, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Εγκρίνουμε α) τις προδιαγραφές και το τιμολόγιο για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών στις περιοχές Β` κατοικίας β) την κωδικοποίησή τους σε ενιαίο κείμενο όπως φαίνεται στο συνημμένο παράρτημα. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1991 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Για τις εργασίες εφαρμογής των Πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ στις περιοχές Β` κατοικίας. ΓΕΝΙΚΑ: Η εφαρμογή των Πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ στις περιοχές Β` κατοικίας περιλαμβάνει εργασίες. Α. Σύνταξη Κτηματογραφικού υπόβαθρου - Εφαρμογή Π.Μ. Β. Υψομετρικές μελέτες. Γ. Σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής. Η περιοχή στην οποία εκτείνονται οι εργασίες καθορίζεται από το Π.Δ. έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης ή από τη σύμβαση ανάθεσης των σχετικών εργασιών στον ανάδοχο. Οι επί μέρους απαραίτητες εργασίες ανά κεφάλαιο είναι: Α. Σύνταξη Κτηματογραφικού υπόβαθρου - Εφαρμογή Π.Μ. 1. Πύκνωση του τριγωνομετρικού δικτύου. 2. Επεξεργασία δηλώσεων. 3. Σύνταξη κτηματογραφικού υπόβαθρου και κτηματολογικών πινάκων. 4. Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος Εφαρμογής. Β. Υψομετρικές μελέτες: 5. Χωροσταθμικό δίκτυο. 6. Εφαρμογή αξόνων στο έδαφος - Υψομετρική μελέτη των δρόμων. Γ. Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής. 7. Συμπλήρωση πίνακα πράξης εφαρμογής για περιοχές με εισφορές - πίνακες επικειμένων. 8. Σχεδίαση διαγράμματος πράξης εφαρμογής για περιοχές με εισφορές. 9. Συμμετοχή στις διαδικασίες κύρωσης - επεξεργασία ενστάσεων κλπ. - Σύνταξη γενικής έκθεσης. 10. Σύνταξη Πράξεων επιβολής εισφοράς και των εντύπων που τις συνοδεύουν. 11. Αρχειοθέτηση στοιχείων για χρήση Η - Υ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α. Σύνταξη Κτηματογραφικού υποβάθρου - Εφαρμογή Π.Μ. Άρθρον 1. ΠΥΚΝΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η εξάρτηση των εργασιών που αναφέρονται στις προδιαγραφές αυτές θα γίνει από το υφιστάμενο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο και ειδικώτερα από το τριγωνομετρικό δίκτυο που εγκαταστάθηκε στη φάση της Τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής ή στη φάση της λήψης των φωτοσταθερών σημείων. Στον μελετητή παραδίδονται από την Δ/νουσα Υπηρεσία τα χρησιμοποιηθέντα ή και ιδρυθέντα νέα τριγωνομετρικά σημεία. Στην περίπτωση που θα χρειασθεί πύκνωση του παραπάνω τριγωνομετρικού δικτύου αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 112 του Π.Δ. 696/74. Το δίκτυο πύκνωσης θα προεγκρίνεται απαραίτητα από τον εργοδότη και θα πρέπει να αποφεύγεται ο προσδιορισμός νέων τριγωνομετρικών με οπισθοτομίες ή ΗΑΝΣΕΝ. Τα ιδρυόμενα τριγωνομετρικά σημεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ορατά από μεγαλύτερη περιοχή και εύκολα προσιτά για μελλοντική χρησιμοποίησή τους που είναι και ο κύριος σκοπός της ίδρυσής τους θα σημαίνονται μόνιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 112 του Π.Δ. 696/74. Ο υπολογισμός του τριγωνομετρικού δικτύου θα γίνεται με βάση την αζιμουθιακή προβολή ΗΑΤΤ και οι συν/νες που προκύπτουν θα μετατρέπονται απαραίτητα στο Μερκατορικό προβολικό σύστημα των 3ο. Το προβολικό σύστημα αζιμουθιακής προβολής ΗΑΤΤ θα χρησιμοποιείται κατ` εξαίρεση, στις περιπτώσεις εφαρμογής που το υπόβαθρο της πολεοδομικής μελέτης έχει συνταχθεί με βάση την αζιμουθιακή προβολή ΗΑΤΤ. Η θέση των τριγωνομετρικών σημείων (νέων και χρησιμοποιηθέντων για ίδρυση ή και εξάρτηση) θα σημειώνεται στο διάγραμμα εφαρμογής της ρυμοτομίας εφόσον περιλαμβάνονται σ` αυτό, και οι συντεταγμένες τους θα αναγράφονται στο διάγραμμα εφαρμ. ρυμοτ. και τους πίνακες στοιχείων ανά Ο.Τ. Επίσης θα υποβάλλεται διάγραμμα τριγωνισμού κατάλληλης κλίμακας στο οποίο θα σημειώνονται: σκαρίφημα αναγνώρισης των ιδρυθέντων νέων τριγωνομετρικών με τις σχετικές εξασφαλίσεις τους, περιγραφή της θέσης τους και της σήμανσής τους, οι συν /νες τους και πού αναφέρονται αυτές. (προβολικό σύστημα Κ.Φ.Χ.).Για το παραπάνω διάγραμμα θα παραδίδονται το πρωτότυπο μία διαφανής αδιάσταλτη φωτοτυπία και τρεις κοινές φωτοτυπίες. Η πληρωμή των εργασιών του άρθρου αυτού θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 515/89. Άρθρον 2. Παραλαβή και ταξινόμηση δηλώσεων ιδιοκτησίας Η ευθύνη της συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας ανήκει στους ΟΤΑ. Ο μελετητής: 1. Παραλαμβάνει βάσει πίνακα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας από τους ΟΤΑ ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 2. Τις ταξινομεί κατά Ο.Τ. 3. Εντοπίζει τα συμβόλαια που έχουν συνταχθεί μετά τις 10.3.82. Εφόσον υπάρχουν ιδιοκτησίες μεγαλύτερες των 4 στρ. για τις οποίες δεν έχουν προσκομισθεί δηλώσεις ιδιοκτησίας και συμβόλαια, ο ανάδοχος τις επισημαίνει και η Υπηρεσία ζητάει από το οικείο Υποθηκοφυλάκειο αντίγραφο της μερίδας του φερόμενου ιδιοκτήτη και το χορηγεί στον ανάδοχο. Τα σχετικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου αυτού. Οι εργασίες του άρθρου αυτού γίνονται για όλες τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, τόσο γι` αυτές που παραδίδονται στο μελετητή στην αρχή της μελέτης όσο και γι` αυτές που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίτου της προθεσμίας για το Κεφ. Α. Οι υπόλοιπες δηλώσεις εξετάζονται με τις ενστάσεις μετά την ανάρτηση. Για τις παραπάνω εργασίες η τιμή ορίζεται σε δρχ. 35 (Τριάντα πέντε) ανά δήλωση. Άρθρον 3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Τα Τοπογραφικά φωτογραμμετρικά διαγράμματα που αποτελούν το υπόβαθρο των ΠΜ. ΕΠΑ στις περιοχές Β κατοικίας ενημερώνονται συμπληρώνονται και διορθώνονται με επίγειο έλεγχο και την αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων των ιδιοκτησιών και των σημείων των κτισμάτων κλπ. που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των Ρ.Γ. Παράλληλα γίνεται κτηματολογική αποτύπωση και επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας. Καταρτίζονται αλφαβητικοί και αριθμητικοί πίνακες με βάση τα εμβαδά που προέκυψαν από τις δηλώσεις ιδιοκτησίας την αποτύπωση και τα λοιπά κτηματολογικά στοιχεία. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών είναι η εξής: α. Ο μελετητής σε συνεργασία με τον ΟΤΑ και την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία καθορίζει τις ημερομηνίες που το τοπογραφικό συνεργείο θα εργάζεται στις διάφορες γειτονιές της προς μελέτη περιοχής. Ο μελετητής με ευθύνη και δαπάνη η οποία του αποδίδεται σε επόμενο λογαριασμό δημοσιεύει στον ημερήσιο τοπικό τύπο και σε μια ημερήσια εφημερίδα Αθηνών ή Θεσ/κης σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις, και σε περίπτωση έλλειψης τοπικού τύπου σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης πρόσκληση της πολεοδομικής υπηρεσίας προς τους κατοίκους των περιοχών αυτών, για να παραστούν τις ημερομηνίες αυτές και να υποδείξουν στον εντεταλμένο μηχανικό του συνεργείου, τα όρια των ιδιοκτησιών τους. Παράλληλα και ο ΟΤΑ με όσα μέσα διαθέτει, ειδοποιεί και αυτός τους ιδιοκτήτες της περιοχής για τις ημερομηνίες των αυτοψιών. Πέραν των ως άνω πληροφοριών, ο μελετητής κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκεντρώνει και συμπληρωματικές πληροφορίες για ονόματα ιδιοκτητών, διεύθυνση κατοικίας κλπ. β. Αποτυπώνονται τα υλοποιημένα όρια των ιδιοκτησιών καθώς και τα σημεία των κτισμάτων που επηρεάζουν τη Ρ.Γ. και αποδίδονται σε διάγραμμα 1:1000. Υλοποιημένα όρια για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις κατάληψης δημόσιας γης (ιδιοκτησία δημοσίου, ΟΤΑ κλπ.) ή υπάρχει κοινή συναίνεση των ομόρων ιδιοκτητών για μετακίνησή τους, στη σχεδίαση του κτημ/κού διαγράμματος είναι δυνατόν να τροποποιούνται σε συνεργασία με την υπηρεσία. Ο υπολογισμός των ορθογώνιων συν/νων των ανωτέρω σημείων γίνεται στο σύστημα προβολής του κτηματολογικού διαγράμματος με οποιαδήποτε μέθοδο που να παρέχει ακρίβεια τουλάχιστον πολυγωνικών σημείων δευτερευούσας όδευσης. Για τις παραπάνω εργασίες ιδρύεται πολυγωνομετρικό δίκτυο ή γίνεται χρήση υπάρχοντος από τυχόν επίγειες εργασίες που εκπονήθηκαν πρόσφατα (αποτύπωση, κτηματογράφηση, πλήρως εξαρτημένες πολυγωνομετρικές οδεύσεις για συμπλήρωση Φ - Γ διαγραμμάτων κλπ.). Τα στοιχεία τυχόν υπάρχουσας πολυγωνομετρίας, αφού αξιολογηθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χορηγούνται στο μελετητή κατά την έναρξη των εργασιών. γ. Κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα σημαίνονται με μόνιμη σήμανση ορισμένα από τα χρησιμοποιηθέντα ή ιδρυθέντα πολυγ/τρικά σημεία. Η σήμανση θα γίνεται: 1. Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας προδιαγραφές και το εγκεκριμένο Τιμολόγιο (ίδρυσης Μονίμων Αστικών Τοπογραφικών Δικτύων). 2. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ως άνω σήμανση, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτή θα εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3 του Π.Δ. 696/74. Τα σημεία που θα σημανθούν με μόνιμη σήμανση θα πρέπει να βρίσκονται σε θέσεις που δεν θα καταστραφούν από έργα υποδομής ή μελλοντικές οικοδομικές εργασίες και σε αποστάσεις 400 - 600 μ. μεταξύ τους. Κάθε σημείο από αυτά θα πρέπει να είναι ορατό από ένα άλλο και από ένα τουλάχιστον τριγωνομετρικό σημείο του κρατικού δικτύου. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Π.Δ. 696/74. δ. Γίνεται συμπλήρωση και διόρθωση των Φ - Γ διαγραμμάτων με επίγειο έλεγχο που περιλαμβάνει: - Συμπλήρωση τοπωνυμιών, ονομασιών, δρόμων, πλατειών, και χαρακτηριστικών κτισμάτων (ναών, δημοσίων κτιρίων κοκ). - Έλεγχο πληρότητας των κτισμάτων που δεν προβλέπεται να αποτυπωθούν. Οι τυχόν ελλείψεις συμπληρώνονται με βοηθητικές μετρήσεις εξαρτημένες από τα σταθερά της αποτύπωσης. - Έλεγχο, και πιθανή διόρθωση κτιρίων με εξώστες ή μαρκίζες που έχουν αποδοθεί φωτογραμμετρικά. ε. Συμπληρώνεται το διάγραμμα της παρ. (β) ως εξής: - Τα μη υλοποιημένα όρια των ιδιοκτησιών σχεδιάζονται όπως προκύπτουν από την εφαρμογή συμβολαίων, διανομών, παραχωρητηρίων, δηλώσεων κλπ., και από τις εργασίες των παραγράφων (α) και (β). - Γίνεται κωδικοποιημένη αρίθμηση ιδιοκτησιών κατά τον ακόλουθο τρόπο: Σε κάθε ιδιοκτησία αντιστοιχίζεται ένας ενδεκαψήφιος κτημ. αριθμός. Κατά σειρά τα δύο πρώτα ψηφία του κτημ. αριθμού καθορίζουν τον Νομό τα επόμενα τρία ψηφία τον Δήμο ή την Κοινότητα, τα επόμενα δύο ψηφία θα είναι πάντα 00 (διότι δεν υπάρχουν τομείς παρά μόνο ΟΤ της ΠΜ) τα επόμενα δύο ψηφία το ΟΤ της Π.Μ. και τα δύο τελευταία ψηφία καθορίζουν την ιδιοκτησία μέσα στο τετράγωνο. Στην περίπτωση που το ΟΤ είναι τριψήφιος αριθμός τότε, θα χρησιμοποιείται ένα από τα 00, του τομέα. Οι κωδικοί αριθμοί των Δήμων ή Κοινοτήτων θα παρέρχονται από την αρμόδια Δ/νση Κτηματολογίου του ΟΚΧΕ. Οι κτημ. αριθμοί σημειώνονται με κύκλο μέσα στην ιδιοκτησία. Τα όρια των ιδιοκτησιών σημειώνονται με κύκλους ΙΜΜ. Το διάγραμμα που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει μόνο οριζοντιογραφικά στοιχεία και όχι υψομετρικά και αποτελεί το κτημ. διάγραμμα. Περιλαμβάνει τα όρια των ιδιοκτησιών, τις οικοδομές ή άλλες κατασκευές, τοπωνύμια, ονόματα οδών πλατειών, και χαρακτηριστικών κτισμάτων (ναών, δημόσιων κτιρίων, νοσοκομείων, κλπ.) ΟΤ, Π.Μ., κωδικούς αριθμούς ιδιοκτησιών. στ. Ψηφιοποιούνται οι κορυφές των μη υλοποιημένων ορίων των ιδιοκτησιών, ώστε για το σύνολο των ιδιοκτησιών να έχουν συν/νες των ορίων τους. Σε ιδιαίτερο τεύχος του άρθρ. 4 αναγράφονται ανά κτηματογραφικό τετράγωνο οι συν/νες των ορίων των ιδιοκτησιών και επισημαίνεται ποιες έχουν προκύψει με μετρήσεις και ποιες με ψηφιοποίηση. ι. Συντάσσονται κτημ. πίνακες τύπου Α και Β όπως περιγράφονται στη αρ. Κ.Τ. 690/9.11.82 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και με τα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας και της επί τόπου εργασίες. Τα εμβαδά των ιδιοκτησιών προκύπτουν αναλυτικά βάσει των συν/νων των ορίων των ιδιοκτησιών. Β. Παραδοτέα στοιχεία: Σε αδιάσταλτη διαφανή φωτοτυπία και τρεις κοινές φωτοτυπίες παραδίδονται. α. Διάγραμμα πολυγωνομετρίας σε κατάλληλη κλίμακα. β. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλ. 1:1000 με τα αποτυπωθέντα στοιχεία υπαίθρου (πινακίδα απόδοσης). γ. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλ. 1:1000 πλήρως συμπληρωμένο όπως περιγράφηκε παραπάνω. δ. Τεύχος στο οποίο αναγράφονται. - οι υπολογισμοί επίλυσης, πολυγωνομετρίας κλπ. - ανά πινακίδα οι συν/νες των τοποσταθερών (όρια χαρακτηριστικά σημεία) που αποτυπώθηκαν. ε. Κτηματολογικοί πίνακες Α και Β όπως ανωτέρω περιγράφεται (στοιχεία ιδιοκτησιών, εμβαδά). Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η τιμή ορίζεται ως εξής: "Για την αποτύπωση στοιχείων (όρια υλοποιημένων ιδιοκτησιών, χαρακτηριστικά σημεία κλπ.) συμπεριλαμβανομένης και της πολυγωνομετρίας και σύνταξης του κτημ/κού διαγράμματος, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο, τιμές ορίζονται: α) Για τα συνεκτικά τμήματα των οικισμών 560 δρχ./στρέμμα όταν τα υπόβαθρα είναι Φ/Γ διαγράμματα. Όταν τα υπόβαθρα είναι επίγεια διαγράμματα, 410 δρχ./στρέμμα. β) Για τις εκτός των συνεκτικών τμημάτων των οικισμών περιοχές 425 δρχ./ στρέμμα όταν τα υπόβαθρα είναι Φ/Γ διαγράμματα, και 285 δρχ/στρέμμα όταν τα υπόβαθρα είναι επίγεια διαγράμματα". Το μέσα σε " " τμήμα της παρ.1 αντικαταστάθηκε από το άρθρo 2 της Υ.Α. αρίθμ.58261/1061/1992 "Έγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής πολεοδομικών μελετών, στις περιοχές οικισμών της χώρας μέχρι, 2000 κατοίκων, που μελετήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 20/30.8.85 (ΦΕΚ 414) Δ/85/,"περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους...". (ΦΕΚ 444 Δ της 12.5.1992) 2. Για την σύνταξη των κτημ. πινάκων Α και Β με τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω δρχ. (40) ανά εγγραφή. 3. Για τις εργασίες μεταφοράς στοιχείων ιδιοκτησίας μη υλοποιημένων ιδιοκτησιών από διάγραμμα διανομής οποιασδήποτε κλίμακας η τιμή ορίζεται σε δρχ. 88 (ογδόντα οκτώ) ανά ιδιοκτησία. Άρθρο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. Σχεδίαση Π.Μ. στο νέο Κτηματογραφικό διάγραμμα. Πάνω στο πρωτότυπο του νέου υποβάθρου που συντάχθηκε όπως ανωτέρω, μεταφέρεται η εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, ακολουθώντας το πνεύμα του πολεοδόμου όσον αφορά τη ρυμοτόμηση ή όχι των χαρακτηριστικών στοιχείων (κτισμάτων, περιφράξεων κλπ.), τις προϋποθέσεις πλάτους οδών τη σχέση Ρ.Γ., μεταξύ τους, τις τυχόν εκδοθείσες τεχνικές εκθέσεις κλπ. Βάσει των στοιχείων αυτών βρίσκονται οι εξισώσεις των Ρ.Γ. και από αυτές υπολογίζονται οι συν/νες των κορυφών των Ο.Τ. Σε περίπτωση που υπάρχουν καμπύλα τμήματα Ρ.Γ. πρέπει να επιδιώκεται η μετατροπή τους σε τόξα κύκλου, με υπολογισμό των συν/νων αρχής και τέλος του τόξου. Οι κορυφές των Ο.Τ. αριθμούνται με στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3 .... για κάθε ΟΤ. Σε περίπτωση διαπίστωσης αμφιβολίας ή αδυναμίας μεταφοράς της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης στο υπόβαθρο που απεικονίζει την υφισταμένη κατάσταση, μετά από συνεργασία μελετητή - Υπηρεσίας καθορίζεται ο τρόπος επίλυσης του προκύψαντος προβλήματος με τη διαδικασία διόρθωσης ασυμφωνίας, τροποποίησης ρ.σ., αναθεώρησης ρ.σ. Β. Στη συνέχεια υπολογίζονται: α. οι συν/νες των σημείων τομής των πλευρών όλων των ιδιοκτησιών με τη Ρ.Γ. β. τα εμβαδά των ρυμοτομούμενων και δεσμευόμενων για κοινωφελείς χώρους ιδιοκτησιών, αναλυτικά για όλες τις ιδιοκτησίες. Παραδοτέα στοιχεία: Α1. Μία αδιάσταλτη διαφανής φωτοτυπία και 3 κοινές φωτοτυπίες του παραπάνω κτηματογραφικού διαγράμματος εφαρμογής, όπου σημειώνονται τα Ο.Τ. και οι χώροι κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών (με ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές), και η αρίθμησή τους σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη. Επίσης σημειώνονται οι κορυφές Ο.Τ. με την αρίθμηση που αναφέρεται παραπάνω. Το διάγραμμα αυτό αποτελεί το υπόβαθρο της τελικής τακτοποίησης των ιδιοκτησιών. Β1. Μία αδιάσταλτη διαφανής φωτοτυπία και 3 κοινές φωτοτυπίες του παραπάνω διαγράμματος, συμπληρωμένου με: - αρίθμηση όλων των ορίων των ιδιοκτησιών με αριθμούς 1, 2, 3 .... ανά κτηματογραφικό τετράγωνο. - αρίθμηση των σημείων τομής των πλευρών των ιδιοκτησιών με τη Ρ.Γ. με αριθμούς Ρ1, Ρ2, Ρ3 ... ανά Ο.Τ. Πολεοδομικής μελέτης. Β2. Τεύχος όπου αναγράφονται ανά Ο.Τ.: α. Ο αριθμός του Ο.Τ. οι συν/νες των κορυφών του, τα μήκη των πλευρών και το εμβαδόν του. β. Οι συν/νες των σημείων τομής των πλευρών όλων των ιδιοκτησιών με τη Ρ.Γ. Β3. Τεύχος όπου θα αναγράφονται ανά κτηματογραφικό τετράγωνο: α. Οι συν/νες των ορίων των ιδιοκτησιών και επισημαίνεται ποιες έχουν προκύψει με μετρήσεις και ποιες με ψηφιοποίηση όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 των προδιαγραφών. β. τα αναλυτικά εμβαδά των ρυμοτομουμένων και δεσμευομένων για κοινωφελείς χώρους τμημάτων των ιδιοκτησιών. Ελέγχεται η σύμπτωση του αθροίσματος των εμβαδών των εντός των Ρ.Γ. τμημάτων των ιδιοκτησιών με το αναλυτικό εμβαδόν του Ο.Τ. Η πληρωμή του άρθρου αυτού γίνεται ως εξής: 1. Για τις εργασίες της παραγρ. Α, 150 (Εκατόν πενήντα) δρχ. κορυφή Ο.Τ. 2. Για τις εργασίες της παραγρ. Β, 20 (Είκοσι) δρχ. ρυμοτομούμενο οικόπεδο. Κεφάλαιον Β. Υψομετρικές μελέτες ΑΡΘΡΟΝ 5. ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Το χωροσταθμικό δίκτυο θα είναι συνηθισμένης ακρίβειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 114 του Π.Δ. 696/74, εξαρτημένο από το κρατικό χωροσταθμικό δίκτυο, ενώ όπου δεν υπάρχει τέτοιο από αφετηρία που θα καθοριστεί από την υπηρεσία. Οι χωροσταθμικές αφετηρίες (ΡΕΠΕΡΣ) θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις και με πυκνότητα μέχρι 12 σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο. Θα σημαίνονται με μόνιμη σήμανση (μπουλόνια ορειχάλκινα) και θα αναγράφονται πάνω σ` αυτά: τα αρχικά του Δήμου ή Κοινότητας ο αύξων αριθμός του σημείου και το έτος ίδρυσής τους. Η θέση και τα υψόμετρα των ΡΕΠΕΡΣ θα αναγράφονται στο διάγραμμα πράξης εφαρμογής και το κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής ρυμοτομίας. Παραδίνεται τεύχος (σε πρωτότυπο και 3 αντίγραφα) όπου φαίνονται οι υπολογισμοί, διάγραμμα χωροσταθμικών αφετηρίων σε κατάλληλη κλίμακα και σκαριφήματα με τις εξασφαλίσεις των ΡΕΠΕΡΣ. Η πληρωμή των εργασιών του άρθρου αυτού θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 696/74. ΑΡΘΡΟΝ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ - ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Από τις εξισώσεις των ρυμοτομικών γραμμών υπολογίζονται: οι συν/νες των αξονοδιασταυρώσεων, των σημείων αλλαγής κατεύθυνσης και των στοιχείων αρχή - τέλος - ακτίνα των καμπύλων τμημάτων των δρόμων. Οι παραπάνω αξονοδιασταυρώσεις με χρήση της υπάρχουσας πολυγωνομετρίας και των συν/νων τους υλοποιούνται στο έδαφος, σημαίνονται με ατσαλόκαρφο και ροδέλλα ή με σιδερένιο πάσσαλο κατάλληλου μήκους ανάλογα με το έδαφος και εξασφαλίζονται. Κατόπιν συντάσσεται από τον μελετητή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 119 παρ. 7 του Π.Δ. 696/74 μηκοτομή των δρόμων που περιλαμβάνονται στην πολεοδομική μελέτη και σε κλίμακες: α) Μηκών 1:1000 και β) Υψών 1:100. Στο πάνω μέρος της μηκοτομής σχεδιάζεται οριζοντιογραφία δρόμου σε κλ. 1:1000 μαζί με τις διασταυρώσεις των εγκάρσιων δρόμων. Στην οριζοντιογραφία φαίνεται το ανάπτυγμα του άξονα (ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ οριζοντιογραφίας και μηκοτομής) και οι Ρ.Γ. του δρόμου και των εγκάρσιων σε μικρό πλάτος εκατέρωθεν. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μελετάται και συντάσσεται η οριστική υψομετρική διαμόρφωση των δρόμων (ερυθρά δρόμου). Το συνολικό δίκτυο των προτεινόμενων από τον μελετητή υψομετρικών διαμορφώσεων των δρόμων πρέπει να εξασφαλίζει: Την ομαλή απορροή των υδάτων της περιοχής, την ομαλή κίνηση των οχημάτων και επιβάλλεται να αποφεύγονται τα μεγάλης έκτασης χωματουργικά έργα καθώς και οι ουσιώδεις μεταβολές στις εισόδους των οικοδομών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και ανωμαλίες εξυπηρέτησης. Επίσης κατά τη μελέτη της οριστικής διαμόρφωσης των δρόμων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι που πιθανόν υπάρχουν, τα κρασπεδόρειθρα, τα φρεάτια αποχέτευσης η σύνθεση της περιοχής με υφιστάμενο εγκεκριμένο σχέδιο (συναρμογή υψομετρικής μελέτης με ήδη υφιστάμενη υψομετρική μελέτη). Οι καμπύλες της ερυθράς θα χαράσσονται με ακτίνες καμπυλότητας άνω των 2.000 μ. και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερες ακτίνες με ελάχιστη 300 μ. για να επιτυγχάνονται οι προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων. Στις διασταυρώσεις των δρόμων πρέπει να εμφανίζεται η λεπτομερής διαμόρφωση της ερυθράς. Οι κατά μήκος κλίσεις πρέπει να είναι: α. Οχι μικρότερες του 0,5%. Η κλίση 0,5% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τμήμα δρόμου όχι μεγαλύτερο από 50 μέτρα. β. Μέγιστη κλίση ασφαλτόδρομου 15%. γ. Μέγιστη κλίση δρόμου από μπετόν 20%. δ. Για κλίση μεγαλύτερη από 20% επιβάλλονται σκαλιά από μπετόν. Θα παραδίδεται σε πρωτότυπο και 3 αντίγραφα: α. Τεύχος με υπολογισμούς συν/νων και εξασφαλίσεων αξ/σεων. β. Αντίγραφο του Κτημ/κού διαγράμματος Α1 του άρθρ. 4 με σημειωμένες τις αξον/σεις με αρίθμηση Κ1, Κ2, Κ3, .... και τους άξονες των οδών με αξονική γραμμή. γ. Διαγράμματα με τις υψομετρικές μελέτες των δρόμων όπως περιγράφονται στο άρθρο αυτό. Η πληρωμή για τις εργασίες του άρθρου αυτού γίνεται: α. Για τον προσδιορισμό των αξ/σεων κλπ. στο έδαφος, με πρόχειρη σήμανση, και εξασφαλίσεις η τιμή ορίζεται σε δρχ. 200 (Διακόσιες) ανά αξονοδιασταύρωση. β. Για τη χωροστάθμιση αξόνων, σύνταξη μηκοτομής κλπ. της υψομετρικής μελέτης, σύμφωνα με το άρθρ. 7 παρ. 9β του Π.Δ. 515/89. γ. Για τη μελέτη ερυθράς των δρόμων η τιμή ορίζεται σε δρχ. 3.000 (τρεις χιλιάδες) ανά χιλιόμετρο. δ. Για τη μελέτη ερυθράς σε περιοχές που απαιτείται η κατασκευή σκάλας η τιμή ορίζεται σε δρχ. 5.000 (πέντε χιλιάδες) ανά χιλιόμετρο. Κεφάλαιον Γ. Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής ΑΡΘΡΟΝ 7. Συμπλήρωση του πίνακα Πράξης Εφαρμογής για περιοχές με εισφορές του άρθρου 6 και περιοχές του άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. 16.8.85 (ΦΕΚ 416 Δ) 30.8.85. Συμπλήρωση πινάκων επικειμένων. 1. Συμπλήρωση στοιχείων αρχικών ιδιοκτησιών: α. Βάσει των κτηματογραφικών στοιχείων, όπως διαμορφώθηκαν με τις εργασίες των άρθρ. 2, 3 και 4, καταρτίζεται ανά Ο.Τ. ο πίνακας της Πράξης Εφαρμογής που υπόδειγμά του με υπόμνημα χορηγείται από την Υπηρεσία, και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των αρχικών ιδιοκτησιών καθώς και με αυτά που αφορούν την σχέση των αρχικών ιδιοκτησιών με την Πολεοδομική μελέτη (ρυμοτομούμενο ή δεσμευόμενο για κοινωφελείς χώρους). Εφόσον στους κτηματογραφικούς πίνακες παραμένει ο φερόμενος ιδιοκτήτης "άγνωστος", η πράξη εφαρμογής προχωρεί με φερόμενο ιδιοκτήτη "άγνωστο". β. Βάσει του συνολικού εμβαδού κάθε ιδιοκτησίας στην περιοχή ένταξης, με αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της 10.3.82, και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, υπολογίζεται το θεωρητικά οφειλόμενο εμβαδό λόγω εισφοράς γης (Ε), συγκρίνεται με το εμβαδό της ιδιοκτησίας που έχει ρυμοτομηθεί ή έχει δεσμευθεί για κοινωφελείς χώρους (Ρ), και αναγράφεται η διαφορά των δύο εμβαδών σαν οφειλή από (Ε - Ρ) ή προς (Ρ - Ε) την ιδιοκτησία. γ. Αθροίζονται οι παραπάνω οφειλές για το σύνολο των ιδιοκτησιών και συγκρίνονται τα δύο αθροίσματα ώστε να διαπιστωθεί αν υφίσταται θεωρητικά ισοζύγιο εισφορών κοινωνικής γης. Από τον έλεγχο αυτό ο μελετητής σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τον ΟΤΑ διαμορφώνει τη γενική εικόνα για τις θεωρητικές δυνατότητες της περιοχής και τις γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσει για την επιτυχέστερη και κοινωνικά αποδεκτή συνολική τακτοποίηση των ιδιοκτησιών (π.χ. περιορισμός των μετακινήσεων ορίων ιδιοκτησιών σε περίπτωση υπερεπάρκειας γης από εισφορές, προεκτίμηση ύψους απαλλοτριώσεων και τμηματική αποκατάσταση ιδιοκτησιών σε περίπτωση ελλείματος γης κλπ.). Για περιοχές του άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. 16.8.85 (ΦΕΚ 416 Δ/30.8.85)όπου ίσχυε παλαιότερα εγκεκριμένο σχέδιο πόλης που ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν των διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής και συγκρίνονται με το συνολικό εμβαδόν των εισφορών της περιοχής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ως άνω άρθρου. 2. Τακτοποίηση ιδιοκτησιών, προσδιορισμός τελικής ιδιοκτησίας και οικονομικών υποχρεώσεων. α. Στη συνέχεια συμπληρώνονται οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα της Πράξης Εφαρμογής. Αξιοποιώντας τα προηγούμενα συμπεράσματα προτείνεται για κάθε ιδιοκτησία ο τρόπος διευθέτησης των οφειλών της (δέσμευση τμήματος εισφοράς γης, μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, μετακίνηση της κλπ.) και των οφειλών προς αυτή (απόδοση γης σε νέα θέση, αποζημίωση κλπ.). Στόχος της τακτοποίησης είναι η εξασφάλιση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και πάντοτε σύμφωνα με τις προτεραιότητες διάθεσης των εισφορών που προβλέπει το άρθρο 8 του Ν. 1337/83, της γης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, η ελαχιστοποίηση των απαλλοτριώσεων και η αποκατάσταση των δεσμευομένων ιδιοκτησιών, στα πλαίσια της γενικώτερης οικονομίας και της κοινωνικής συναίνεσης. β. Παράλληλα γίνονται οι απαραίτητες τακτοποιήσεις των οικοπέδων, καθώς και των νέων οικοπέδων που δημιουργούνται από τις εισφορές, σύμφωνα με το ΓΟΚ/85 και το Δ/γμα της Π.Μ. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, γίνονται και οι προσκυρώσεις των τμημάτων που δεν μπορούν να οικοδομηθούν. γ. Η έτσι τακτοποίημενη ιδιοκτησία, περιγράφεται στην τελική της μορφή και θέση, με τις συν/νες των κορυφών της το εμβαδόν της με το νέο της αριθμό και τον αριθμό του Ο.Τ. όπου τακτοποιήθηκε. Ο υπολογισμός των προσκυρούμενων τμημάτων των ιδιοκτησιών γίνεται αναλυτικά αφού πρώτα αναλυτικά υπολογισθούν οι συν/νες των σημείων τομής των νέων ορίων των ιδιοκτησιών με τη ΡΓ. Για κάθε Ο.Τ. ελέγχεται αν το εμβαδόν που προκύπτει αναλυτικά από τις συν/νες των κορυφών του συμπίπτει με το άθροισμα των τελικών εμβαδών των ιδιοκτησιών που περιέχονται σ` αυτό. Επίσης περιγράφονται οι τελικές υποχρεώσεις σε χρήμα, εκφρασμένες σε μ2 εμβαδού γης, από και προς την ιδιοκτησία (εισφορά σε χρήμα, υποχρεώσεις φορέων, ή τρίτων από και προς αυτήν λόγω επιπλέον δέσμευσης για κοινόχρηστα ή κοινωφελή είτε λόγω προσκυρώσεων ή τακτοποιήσεων) και προσδιορίζεται ανά περίπτωση ο υπόχρεος ή δικαιούχος φορέας ή τρίτος. δ. Μετά τις αρχικές ιδιοκτησίες κάθε Ο.Τ. αναγράφονται και περιγράφονται τα νέα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν στο Ο.Τ. με το νέο τους αριθμό, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, το εμβαδόν και τις τελικές υποχρεώσεις τους. ε. Ελέγχονται τα ισοζύγια γης που επιτυγχάνονται με την πράξη εφαρμογής (αποκατάσταση σε γη από εισφορές δεσμευομένων ιδιοκτησιών) και τα οικονομικά ισοζύγια καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης των πόρων για τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον απαλλοτριώσεις από τις μετατροπές εισφορών γης σε χρηματικές, και γίνεται επανέλεγχος και προσαρμογή της πράξης όπου απαιτείται. 3. Σύνταξη των πινάκων επικειμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επίγειας εφαρμογής του σχεδίου και των πινάκων της πράξης εφαρμογής, υπολογίζονται τα επικείμενα (κτίρια, μανδρότοιχοι, κατασκευές, δένδρα κλπ.) - κατά είδος, αριθμό και όγκο - που εμπίπτουν σε τμήματα ιδιοκτησίας που αποξενώνονται από τον αρχικό ιδιοκτήτη λόγω ρυμοτομίας, δέσμευσης εδαφικού τμήματος για εισφορά γης, μετακίνησης της ιδιοκτησίας σε νέα θέση κλπ. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών διενεργείται αυτοψία για τον επί τόπου έλεγχο και συμπληρώνονται οι πίνακες που χορηγεί υπόδειγμα η Υπηρεσία. Θα παραδίδονται τα πρωτότυπα των πινάκων της πράξης εφαρμογής και των πινάκων επικειμένων και έξι (6) αντίγραφα. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών η τιμή ορίζεται ως εξής: α. Για κάθε ιδιοκτησία που περιλαμβάνεται στον πίνακα της Π.Ε. δρχ. 200 (διακόσιες). β. Για κάθε μία από τις παραπάνω ιδιοκτησίες που μεταβάλλονται τα όριά της (πλην της ρυμοτόμησης) ή μετακινείται για την αξιοποίηση της εισφοράς, δρχ. 100 (εκατό). γ. Για κάθε ιδιοκτησία που συμμετέχει στον πίνακα επικειμένων, δρχ. 50 (πεντήκοντα). ΑΡΘΡΟΝ 8. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 Το διάγραμμα της πράξης εφαρμογής συντάσσεται με υπόβαθρο το διάγραμμα εφαρμογής του άρθρου 4Α. Το υπόβαθρο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: - Τα όρια της πολεοδομικής ενότητας. - Τα όρια της περιοχής του άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. 16.8.85 (ΦΕΚ 416 Δ/30.8.85). - Τα όρια του παλαιού εγκεκριμένου σχεδίου, ή οικισμού προ του 23. Στο παραπάνω υπόβαθρο συμπληρώνονται τα εξής: α. Τα νέα όρια των οικοπέδων όπως προκύπτουν μετά την τελική τακτοποίησή τους, με διακεκομένη γραμμή (.........) πάχους 0,2. β. Τα όρια των ρυμοτομούμενων ή δεσμευόμενων για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους τμημάτων των ιδιοκτησιών, τα οποία δεν εξασφαλίζονται από εισφορές αλλά αποτελούν αντικείμενο απαλλοτρίωσης από μέρους του αντίστοιχου φορέα. γ. Οι κορυφές των ορίων των οικοπέδων όπως διαμορφώνονται τελικά με κύκλο διαμέτρου 2 ΜΜ., πάχος γραμμής 0,1 και νέα αρίθμηση 1, 2, 3, .... ανά Ο.Τ. Οπου οι κορυφές είναι νέες μέσα στον κύκλο σημειώνονται δύο χιαστί γραμμές, με πάχος γραμμής 0,1. Οπου οι κορυφές παραμένουν στη θέση των παλιών, παραμένει ο παλιός κύκλος και προστίθεται δεύτερος 2 ΜΜ. δ. Γίνεται νέα αρίθμηση όλων των ιδιοκτησιών, ανά Ο.Τ. μετά την τελική τους τακτοποίηση με αριθμούς 01, 02, 03 ...... Όπου δημιουργείται νέο οικόπεδο από τις εισφορές, σημειώνεται επιπλέον με την ένδειξη Ν. Θα παραδίδεται: 1) το πρωτότυπο κτηματογραφικό διάγραμμα Π.Ε. σε πλαστικό αδιάσταλτο διαφανές μία διαφανής φωτοτυπία και τρεις κοινές. 2) Πίνακες ανά Ο.Τ. και οικόπεδο με τις συν/νες των κορυφών όλων των οικοπέδων και τα εμβαδά των οικοπέδων που προκύπτουν απ` αυτές όπως διαμορφώνονται με την Π.Ε. καθώς και οι συν/νες και το εμβαδό των τμημάτων που περιγράφονται στην παρ. (β) του άρθρου αυτού. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η τιμή ορίζεται σε δρχ. 15 (δέκα πέντε) για κάθε στρέμμα συνολικής έκτασης περιοχής μελέτης. ΑΡΘΡΟΝ 9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΥΡΩΣΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ κλπ. - ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο μελετητής συμμετέχει στις διαδικασίες ανάρτησης της πράξης εφαρμογής και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Παραλαμβάνει από τον Δήμο ή την επιβλέπουσα υπηρεσία αντίγραφα όλων των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της πράξης εφαρμογής, τις ταξινομεί ανά Ο.Τ. και προβαίνει σε συνεργασία με την υπηρεσία στη γραπτή επεξεργασία τους που περιλαμβάνει, για κάθε ένσταση, περιγραφή του περιεχομένου της και πρόταση για την αποδοχή, μερική αποδοχή ή απόρριψή της με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση κατά τις κείμενες διατάξεις. Προσαρμόζει τα διαγράμματα και τους πίνακες της πράξης εφαρμογής, όπως διαμορφώνονται μετά την κρίση των ενστάσεων από τον Νομάρχη. Εφόσον η πράξη ανασυντάσσεται εν όλων ή εν μέρει επαναλαμβάνονται οι αντίστοιχες προηγούμενες εργασίες του άρθρου αυτού. Παραδίδει την τελική μελέτη πράξης εφαρμογής, δηλ. το σύνολο των πινάκων και διαγραμμάτων των προηγουμένων άρθρων. Συντάσσει και παραδίδει συνολική συνοπτική έκθεση, σχετικά με το βαθμό επίτευξης των ισοζυγίων γης, τις τυχόν επί πλέον απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ανά φορέα, τα προβλεπόμενα έσοδα του ΕΤΕΡΠΣ και πρόταση διάθεσής τους κλπ., εκφρασμένα σε μ2 εμβαδού γης. Ειδικώτερα η έκθεση αναφέρεται στα εξής σημεία: 1. Συνολικό εμβαδόν νέων οικοπέδων. 2. Συνολικές απαιτούμενες επιπλέον απαλλοτριώσεις για κοινόχρηστους χώρους. 3. Συνολικές απαιτούμενες επιπλέον απαλλοτριώσεις για κοινωφελείς χώρους. 4. Σύνολο εσόδων ΟΤΑ από μετατροπές εισφορών γης σε χρήμα. 5. Πρόταση για διατιθέμενο ποσό από το (4) για απαλλοτριώσεις κοινοχρήστων (2). 6. Πρόταση για διατιθέμενο ποσό από το (4) για απαλλοτριώσεις κοινωφελών ανά φορέα (3). 7. Υπόλοιπο απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με την πρόταση για κοινόχρηστα (πρόβλεψη επιβάρυνσης Δήμου). 8. Υπόλοιπο απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με την πρόταση για κοινωφελή (πρόβλεψη επιβάρυνσης ανά φορέα). 9. Υπόλοιπο εσόδων ΟΤΑ από μετατροπές εισφορών γης σε χρήμα (4- 5 - 6). 10. Σύνολο εσόδων ΟΤΑ από εισφορά σε χρήμα. 11. Έσοδα Δήμου από προσκυρώσεις καταργουμένων κοινόχρηστων χώρων. Θα παραδίδονται το σύνολο των πινάκων και διαγραμμάτων (πρωτότυπα και αντίγραφα) των προηγουμένων άρθρων, όπως τυχόν διορθώθηκαν κατά την κύρωση της πράξεως εφαρμογής από τον Νομάρχη, καθώς και το πρωτότυπο και έξη (6) αντίγραφα της συνολικής συνοπτικής έκθεσης. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η τιμή ορίζεται σε δρχ. 40 (σαράντα) ανά στρέμμα. Εφόσον μετά την κρίση των ενστάσεων ανασυντάσσεται εν όλων ή εν μέρει η μελέτη, για κάθε οικόπεδο που τα στοιχεία του μεταβάλλονται στον Πίνακα Πράξης Εφαρμογής, ή στο διάγραμμα ή και στα δύο, ορίζεται τιμή 200 (διακόσιες) δρχ. ανά στρέμμα. ΑΡΘΡΟΝ 10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ Μετά τον καθορισμό της αξίας γης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/86, ο μελετητής συντάσσει και παραδίδει στην υπηρεσία τις πράξεις επιβολής εισφοράς και τα έντυπα που τις συνοδεύουν σύμφωνα με την 30764 - 5024 - 6.4.88 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ. Για την εργασία αυτή ορίζεται τιμή 15 (δέκα πέντε) δρχ. ανά εγγραφή εφόσον το πρόγραμμα διατίθεται από την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟΝ 11. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ο μελετητής παραδίδει μηχανογραφημένα σε δισκέτες τα παρακάτω σειριακά αρχεία αναγνώσιμα από προσωπικούς υπολογιστές τύπων IMB - PC - XI - AT και συμβατών. 1. Αρχεία με προέκταμα TRI, POL, HOR που περιέχουν τα στοιχεία του πολυγ/κού και χωροσ/κού δικτύου δηλ. όνομα X, Y, H. 2. Αρχείο με προέκταμα KOT που περιέχει τις συν/νες των κορυφών των Ο.Τ. δηλ. όνομ. X, Y και αρχείο με προέκταμα DIA που περιέχει τις συν/νες των αξ/σεων δηλ. όνομα, X, Y, H. 3. Αρχείο με προέκταμα ARX που περιέχει τις συν/νες των ορίων των αρχικών ιδιοκτησιών δηλ. όνομα, X, Y. 4. Αρχείο με προέκταμα TEL που περιέχει τις συν/νες των ορίων των τελικών ιδιοκτησιών όπως αυτές προκύπτουν από την Π.Ε. δηλ. όνομα, X, Y. 5. Αρχείο με προέκταμα KTH που περιέχει τους αλφαβητικούς και αριθμητικούς πίνακες. 6. Αρχείο με προέκταμα EFA που περιέχει τα στοιχεία του πίνακα εφαρμογής. Για τις παραπάνω εργασίες εγγραφής και παράδοσής τους σε δύο αντίγραφα δισκετών H/Y η τιμή ορίζεται σε 25 (είκοσι πέντε) δρχ. ανά τελική ιδιοκτησία. ΑΡΘΡΟΝ 12. Μεταβατικές διατάξεις για μελέτες εφαρμογής Β κατοικίας με εφαρμογή των Προδιαγραφών και τιμολογίου της 47037/7767/16.6.1986 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και της αρ. ΚΤ - 690/9.11.82 απόφασης Υπουργού για την σύνταξη και ενημέρωση φωτογραμμετρικών και τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλ. 1:1000 και κτημ. αποτύπωση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης. Α. Οι συμβάσεις των μελετών της κατηγορίας αυτής, δύνανται κατά την κρίση της υπηρεσίας και με αποδοχή του μελετητή να τροποποιούνται εν όλω ή εν μέρει ώστε να εκπονηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το Τιμολόγιο της παρούσας ως ακολούθως: 1. Στις περιπτώσεις μελετών που δεν έχει παραδοθεί η ενημέρωση του τοπογραφικού φωτογραμμετρικού διαγράμματος της προς μελέτη περιοχής, σύμφωνα με την αρ. ΚΤ 690/9.11.1982 απόφαση, ή έχει μεν παραδοθεί αλλά οι εργασίες του Α κεφαλαίου (εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στο έδαφος, σύμφωνα με τις προηγούμενες προδιαγραφές) δεν έχουν ολοκληρωθεί τότε οι μελέτες μπορούν να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το Τιμολόγιο της παρούσας. 2. Επίσης μελέτες που έχουν εκπονήσει το Α κεφ. (εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στο έδαφος) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας μπορούν να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το Τιμολόγιο της παρούσας. Οι εργασίες του κεφ. Α (σύνταξη κτημ. υπόβαθρου - εφαρμογή ΠΜ) συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εκπονηθεισών εργ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις