Ε.2014/2021

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1286/23-12-20 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, για το έτος 2021» ΑΔΑ:Ψ7ΞΓ46ΜΠ3Ζ-337
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2021.01.22 10:07:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ7ΞΓ46ΜΠ3Ζ-337 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/Ν΢Η Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Α΄ ΑΔΑ: Αθήνα, 18/01/2021 Αριθ. Πρωτ.:Ε.2014 Ταχ. Δ/νςθ Ταχ. Πλθροφορί Κϊδικασ Τθλζφωνο εσ FAX e-mail url : : : : : : : Καρ.Σερβίασ 10 10184 Ακινα Μ. Προγουλάκθ 2106987419 2106987408 finexcis@aade.gr www.aade.gr ΠΡO΢: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. Α.1286/23-12-20 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Διαδικαςία κατ’ εξαίρεςθ υπολογιςμοφ του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπϊν επιβαρφνςεων του φυςικοφ αερίου τθσ περ. ιθϋ, τθσ παρ. 1, του άρκρου 73, του ν.2960/2001, για το ζτοσ 2021» Κοινοποιείται ςυνθμμζνα για ενθμζρωςθ και εφαρμογι θ εν κζματι Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 5976 /Βϋ/31-12-2020 και ζλαβε αρικμό ΑΔΑ: Ω2ΑΩ46ΜΠ3Ζ-ΓΓΗ Ειδικότερα διευκρινίηονται τα ακόλουκα: Με τισ διατάξεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ κακορίςτθκε ότι εξαιρετικά γα το ζτοσ 2021 ςτουσ καταναλωτζσ φυςικοφ αερίου τθσ περ. ιθϋ του άρκρου 73, του ν. 2960/2001 των οποίων θ κατανάλωςι τουσ μειϊκθκε κατά το ζτοσ 2020 τόςο ϊςτε να αντιςτοιχεί ςε υψθλότερο ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. για το ζτοσ 2021, κατϋ εξαίρεςθ των οριηομζνων ςτθν παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ αρικμ. Α.1218/2019 (Βϋ2264) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., παρζχεται θ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ του ωσ άνω ςυντελεςτι ΕΦΚ, με βάςθ τθν ετιςια κατανάλωςθ που πραγματοποίθςαν το ζτοσ 2019. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 τθσ εν λόγω Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ προβλζπεται θ ςχετικι διαδικαςία για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω ρφκμιςθσ, ανά περίπτωςθ δικαιοφχου καταναλωτι φυςικοφ αερίου. Οι διανομείσ ι αναδιανομείσ προςαρμόηουν τθν τιμολόγθςι τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ και υποβάλλουν τισ ςχετικζσ Δθλϊςεισ Ε.Φ.Κ. για τισ παραδόςεισ προσ κατανάλωςθ ζτουσ 2021, ςφμφωνα με το άρκρο 109 του ν.2960/2001. 1 ΑΔΑ: Ψ7ΞΓ46ΜΠ3Ζ-337 Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται πιςτά τα οριηόμενα ςτθν αρικμ. Α.1218/2019 (Βϋ2264) Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.. Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ: Α. Αποδέκηες για ενέργεια: 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄, εθηόο ηνπ αξηζ. 3 απηνύ 2. Γ/λζε ΢ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (ΓΙ.΢.ΣΔ.ΠΛ) ηεο Γ.Γ.ΗΛΔ.Γ. (γηα ελεκέξωζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Βηβιηνζήθεο), e-mail: siteadmin@aade.gr 3. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ (ΓΙ.ΔΠΙ.ΓΙ.), Τπνδηεύζπλζε Β΄ - Απαηηήζεωλ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγώλ Σειωλείωλ ηεο Γ.Γ.ΗΛΔ.Γ., (γηα ηελ αλάξηεζε ζην portal ICISnet) e-mail: secr_icis@aade.gr Β. Αποδέκηες για κοινοποίηζη: 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3. ΢πληνληζηηθό Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν (΢.Δ.Κ.) 4. Τπεξεζίεο Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίωλ Δζόδωλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 5. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σειωλείωλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Αηηηθήο – Θεζζαινλίθεο 6. Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Σκήκα Β) 7. Γ/λζε Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 8. Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ΢ρέζεωλ (Γ.Ο.΢.) 9. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Α.Α.Γ.Δ. 10. Απηνηειέο Σκήκα ΢πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο 11. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Γεληθή Γ/λζε Δλέξγεηαο (Μεζνγείωλ 119, 10192, Αζήλα) Γ/λζε Τδξνγνλαλζξάθωλ 12. Διιεληθή ΢ηαηηζηηθή Αξρή Πεηξαηώο 46 ΣΚ 18510 - Πεηξαηάο 13. ΢ύλδεζκνο Δηαηξεηώλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδώλ (΢ΔΔΠΔ) (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Ίωλνο Γξαγνύκε 46, 11528, Ιιίζηα 14. Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Γεληθή Γ/λζε Δθνδηαζκνύ & Δκπνξίαο Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ Παξαγωγήο – Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ θαη ΢ρέζεωλ κε ην Γεκόζην Υεηκάξαο 8Α, 15125 15. MOTOR OIL (ΔΛΛΑ΢) Α.Δ. α) ΓΙΤΛΙ΢ΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ. β) Ηξώδνπ Αηηηθνύ 12Α ,15 124 Μαξνύζη. 16. Οκνζπνλδία Δθηειωληζηώλ Διιάδαο(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Σζακαδνύ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πεηξαηάο 17. ΢ύιινγνο Δθηειωληζηώλ Θεζζαινλίθεο(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Κνπληνπξηώηνπ 13 – Σ.Κ. 54626 - Θεζζαινλίθε 2 ΑΔΑ: Ψ7ΞΓ46ΜΠ3Ζ-337 18. ΢ύιινγνο Δθηειωληζηώλ – Σειωλεηαθώλ Αληηπξνζώπωλ Πεηξαηώο – Αζελώλ (΢Τ.Δ.Σ.Α.Π.Α.) (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Σζακαδνύ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πεηξαηάο 19. Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Μεηξνπόιεωο 12-14, ΣΚ 105 63 –Αζήλα, e-mail: oee@oe-e.gr 20. Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Αθαδεκίαο 6, TK 106 71 – Αζήλα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 21. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 106 71-Αζήλα ,e-mail: info@acc.gr 22. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Σζηκηζθή 29, ΣΚ 54624, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, Fax: 370114 -370166, e-mail: root@ebeth.gr 23. ΢ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Ακεξηθήο 10 Σ.Κ. 10671 Αζήλα 24. ΢ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Πι. Μνξηρόβνπ 1 Σ.Κ. 54625 Θεζζαινλίθε 25. ΢ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο & Κεληξηθήο Διιάδνο(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Δι. Βεληδέινπ 4, Βόινο 382 21 26. ΢ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ θαη Βηνκεραληώλ (΢ΔΒ) (Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηνπ) Ξελνθώληνο 5, Σ.Κ. 105 57 Αζήλα, e-mail:info@sev.org.gr 27. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) 28. Γ΢ΔΒΔΔ Αξηζηνηέινπο 46, Σ.Κ. 104 33 Αζήλα, e-mail: info@gsevee.gr 29. Γ.Δ.΢.Φ.Α. Α.Δ. Λ. Μεζνγείωλ 357-359, Σ.Κ. 15231, Υαιάλδξη (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηνπο Υξήζηεο Μεηαθνξάο ηνπ Δ.΢.Φ.Α.) 30. Γ.Δ.Γ.Α. Α.Δ. Γελ. Γηεύζπλζε Κιάδνπ Δκπνξίαο, Σκ. Δκπ. θαη Σηκνινγηαθνύ ΢ρεδηαζκνύ Μαξίλνπ Αληύπα 92 – 14121 – Ηξάθιεην Αηηηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηνπο Υξήζηεο Γηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ηνπο) 31. ΔΓ.Α. Αηηηθήο Α.Δ. Λ. ΢νθνθιή Βεληδέινπ 11 & ΢εξξώλ, 141 23 Λπθόβξπζε, Αζήλα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηνπο Υξήζηεο Γηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ηνπο) 32. Δ.Γ.Α. Θεζ/λίθεο- Θεζζαιίαο Α.Δ. α)Μνλαζηεξίνπ 256 θαη Γιελνύ 1, Σ.Κ. 54628, Μελεκέλε β)Φαξζάιωλ 219, Σ.Κ. 41335, Λάξηζα (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζεη ηνπο Υξήζηεο Γηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ηνπο) Γ. Δζωηερική Γιανομή: 1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 2. Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο Γεληθήο Γ/λζεο Σειωλείωλ θα Δ.Φ.Κ. 3. Γεληθή Γ/λζε Σειωλείωλ & Δ.Φ.Κ. α) Γ/λζε Σειωλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ β) Γ/λζε ΢ηξαηεγηθήο Σειωλεηαθώλ Διέγρωλ θαη Παξαβάζεωλ γ) Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάηωλ, Δηδηθώλ Καζεζηώηωλ & Απαιιαγώλ δ) Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις