Ν.4781/2021

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 31/Α/2021Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.20211 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 3 Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 5 Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Άρθρο 6 Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 7 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Διπλωματικών Γραφείων και Γραφείου Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα Άρθρο 9 Προϊστάμενοι Διπλωματικών Γραφείων και Γραφείου Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π2-12532/2023-ΦΕΚ:1714/Β/20.03.2023:Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31) του Υπουργείου Εξωτερικών με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες. 1 1 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Γενικών Διευθύνσεων ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιών Άρθρο 12 Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης Άρθρο 13 Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Άρθρο 14 Εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών φορείς Άρθρο 15 Διοίκηση του Αγίου Όρους Άρθρο 16 Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες Άρθρο 17 Σύνδεσμοι σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες Άρθρο 18 Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Άρθρο 19 Εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Άρθρο 21 Αρμοδιότητες Γενικής Επιθεώρησης Άρθρο 22 Διάρθρωση Γενικής Επιθεώρησης Άρθρο 23 Αρμοδιότητες Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Επιθεωρήσεων Άρθρο 24 Αρμοδιότητες Γραφείου Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών Άρθρο 25 Γενικός Επιθεωρητής Άρθρο 26 Επιθεωρητές εσωτερικοί ελεγκτές Άρθρο 27 Στελέχωση Γενικής Επιθεώρησης Άρθρο 28 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 2 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Άρθρο 30 Διάρθρωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Άρθρο 31 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Άρθρο 32 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Άρθρο 33 Γραφείο Στατιστικής Άρθρο 34 Στελέχωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Άρθρο 35 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 36 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(ΚΕ.Σ.Ε.Π.) Άρθρο 37 Αρμοδιότητες Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.) Άρθρο 38 Προϊστάμενος ΚΕ.Σ.Ε.Π. Άρθρο 39 Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕ.Σ.Ε.Π. Άρθρο 40 Επιστημονικοί συνεργάτες ΚΕ.Σ.Ε.Π. Άρθρο 41 Ομάδες εργασίας Άρθρο 42 Στελέχωση ΚΕ.Σ.Ε.Π. Άρθρο 43 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Άρθρο 44 Διεύθυνση και σκοπός της Διπλωματικής Ακαδημίας Άρθρο 45 Διάρθρωση Διπλωματικής Ακαδημίας Άρθρο 46 Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Διπλωματικής Ακαδημίας Άρθρο 47 Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Άρθρο 48 Εισαγωγή και φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Άρθρο 50 Αρμοδιότητες Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Άρθρο 51 Διάρθρωση Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 3 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 52 Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Άρθρο 53 Αρμοδιότητες Γραφείου Διεθνών Συμβάσεων Άρθρο 54 Αρμοδιότητες Τμήματος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 55 Στελέχωση Ε.Ν.Υ. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρθρο 56 Μετονομασία Αυτοτελούς Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας σε Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Άρθρο 57 Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Άρθρο 58 Στελέχωση Γραφείου Νομικής Υποστήριξης ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Άρθρο 59 Σκοπός και αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ενημέρωσης Άρθρο 60 Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ενημέρωσης Άρθρο 61 Στελέχωση Υπηρεσίας Ενημέρωσης Άρθρο 62 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 65 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 65 Άρθρο 63 Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών Άρθρο 64 Στελέχωση Γραφείου Τύπου ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Άρθρο 65 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας Άρθρο 66 Διάρθρωση Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας Άρθρο 67 Αρμοδιότητες Τμήματος Ατελειών και Προνομίων Άρθρο 68 Αρμοδιότητες Τμήματος Εθιμοταξίας και Παρασήμων Άρθρο 69 Αρμοδιότητες Τμήματος Επίσημων Επισκέψεων ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Άρθρο 70 Σύσταση και αρμοδιότητες Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας Άρθρο 71 Στελέχωση Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας 4 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 72 Σύσταση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Άρθρο 73 Προϊστάμενος Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Άρθρο 74 Στελέχωση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Άρθρο 75 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες άμισθης επιτροπής ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ Άρθρο 76 Αρμοδιότητες Γραφείου Εθνικού Εισηγητή Άρθρο 77 Προϊστάμενος Γραφείου Εθνικού Εισηγητή Άρθρο 78 Ορισμός συνδέσμων Άρθρο 79 Εξουσιοδοτική διάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 80 Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας Άρθρο 81 Ομάδες εργασίας και διαβούλευσης ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 82 Σύσταση και αποστολή Υπηρεσίας Συντονισμού Άρθρο 83 Διάρθρωση Υπηρεσίας Συντονισμού Άρθρο 84 Αρμοδιότητες Γραφείου Συντονισμού Δημόσιων Πολιτικών Άρθρο 85 Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Άρθρο 86 Αρμοδιότητες Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων Άρθρο 87 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Άρθρο 88 Αρμοδιότητες Α’ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων Άρθρο 89 Διάρθρωση Α’ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων Άρθρο 90 Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών Άρθρο 91 Α2 Διεύθυνση Κύπρου 5 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 92 Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης Άρθρο 93 Α4 Διεύθυνση Τουρκίας Άρθρο 94 Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου Άρθρο 95 Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής Άρθρο 96 Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Άρθρο 97 Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής Άρθρο 98 Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας Άρθρο 99 Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.) ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο 100 Αρμοδιότητες Γ´ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 101 Διάρθρωση Γ’ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 102 Σύσταση και λειτουργία Επιτελικού Γραφείου Άρθρο 103 Αρμοδιότητες Γ1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων Άρθρο 104 Αρμοδιότητες Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών Άρθρο 105 Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Άρθρο 106 Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων,Μετανάστευσης και Schengen Άρθρο 107 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Δ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 108 Αρμοδιότητες Δ’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας Άρθρο 109 Διάρθρωση Δ’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας Άρθρο 110 Αρμοδιότητες Δ1 Διεύθυνσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων 6 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 111 Αρμοδιότητες Δ2 Διεύθυνσης NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) Άρθρο 112 Αρμοδιότητες Δ3 Διεύθυνσης Συμβουλίου της Ευρώπης, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών Άρθρο 113 Αρμοδιότητες Δ4 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Παγκόσμιων Πολιτικών 83 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΣΤΑ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤ Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 114 Αρμοδιότητες ΣΤ-Α’ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης Άρθρο 115 Αρμοδιότητες ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Άρθρο 116 Διάρθρωση της ΣΤ-Α’ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Άρθρο 117 Αρμοδιότητες ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης Άρθρο 118 Αρμοδιότητες ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άρθρο 119 Διάρθρωση ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άρθρο 120 Αρμοδιότητες του Τμήματος Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Άρθρο 121 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισμού Άρθρο 122 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών Συστημάτων Άρθρο 123 Αρμοδιότητες Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαβαθμισμένης Πληροφορίας Άρθρο 124 Προϊστάμενος Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαβαθμισμένης Πληροφορίας Άρθρο 125 Αρμοδιότητες ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου Η ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου είναι αρμόδια για: Άρθρο 126 Αρμοδιότητες ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης Άρθρο 127 Διάρθρωση ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης 91 Άρθρο 128 Αρμοδιότητες Τμήματος I Αποδοχών Ανθρώπινου Δυναμικού 7 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 129 Αρμοδιότητες Τμήματος II Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων Άρθρο 130 Αρμοδιότητες Τμήματος III Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 131 Αρμοδιότητες Τμήματος IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας Άρθρο 132 Αρμοδιότητες Τμήματος V Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων Άρθρο 133 Αρμοδιότητες ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Άρθρο 134 Διάρθρωση ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Άρθρο 135 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 136 Αρμοδιότητες Τμήματος II Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας Άρθρο 137 Διάρθρωση ΣΤ6 Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Άρθρο 138 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εκπαιδεύσεων Άρθρο 139 Αρμοδιότητες Τμήματος II Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων Άρθρο 140 Αρμοδιότητες Τμήματος III Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Άρθρο 141 Αρμοδιότητες ΣΤ7 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 100 Άρθρο 142 Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Άρθρο 143 Στελέχωση Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Άρθρο 144 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Άρθρο 145 Επίσημη μετάφραση Άρθρο 146 Αρμοδιότητες πιστοποιημένων μεταφραστών Άρθρο 147 Σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών Άρθρο 148 Κατηγορίες των προς μετάφραση εγγράφων Άρθρο 149 Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών Άρθρο 150 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Άρθρο 151 Αρμοδιότητες Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας 8 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Άρθρο 152 Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας Άρθρο 153 Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας Άρθρο 154 Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Άρθρο 155 Τεχνικό Συμβούλιο Άρθρο 156 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Άρθρο 157 Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 158 Γραφείο Ασφαλείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Άρθρο 159 Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Άρθρο 160 Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας φορείς Άρθρο 161 Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Άρθρο 162 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Άρθρο 163 Αρμοδιότητες Β’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Άρθρο 164 Διάρθρωση Β’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Άρθρο 165 Αρμοδιότητες B1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας Άρθρο 166 Διάρθρωση B1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας Άρθρο 167 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Προώθησης Εξωστρέφειας Άρθρο 168 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας 9 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 169 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων Άρθρο 170 Αρμοδιότητες Β2 Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας Άρθρο 171 Διάρθρωση B2 Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας Άρθρο 172 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Άρθρο 173 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών Άρθρο 174 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών Άρθρο 175 Αρμοδιότητες Β3 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής Άρθρο 176 Διάρθρωση Β3 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής Άρθρο 177 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες Άρθρο 178 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής Άρθρο 179 Αρμοδιότητες Β4 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεμάτων Ο.Σ.Ε.Π. Άρθρο 180 Διάρθρωση Β4 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεμάτων Ο.Σ.Ε.Π. Άρθρο 181 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης Άρθρο 182 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου Άρθρο 183 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π. Άρθρο 184 Αρμοδιότητες Β5 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου, με χώρες Ασίας και Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής Άρθρο 185 Διάρθρωση Β5 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου, με χώρες Ασίας, Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής Άρθρο 186 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου Άρθρο 187 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Ασίας και Ωκεανίας 10 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 188 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Υποσαχάριας Αφρικής Άρθρο 189 Αρμοδιότητες Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής Άρθρο 190 Διάρθρωση Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής Άρθρο 191 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα Αγαθών Άρθρο 192 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα Υπηρεσιών και Επενδύσεων Άρθρο 193 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Μέτρων Εμπορικής Άμυνας και Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων Άρθρο 194 Αρμοδιότητες Τμήματος IV Πολυμερών Οικονομικών Θεσμών Άρθρο 195 Αρμοδιότητες Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων Άρθρο 196 Διάρθρωση Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων Άρθρο 197 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας Άρθρο 198 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Ζ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Άρθρο 199 Αρμοδιότητες Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής Άρθρο 200 Διάρθρωση και στελέχωση της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής Άρθρο 201 Διάρθρωση Ζ1 Διεύθυνσης Ελέγχου Άρθρο 202 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Συνεργασίας με Φορείς Παροχής Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Αρωγής Άρθρο 203 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ελέγχου Άρθρο 204 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Χρηματοδοτήσεων Άρθρο 205 Διάρθρωση Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων/Έργων Άρθρο 206 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας 11 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 Άρθρο 207 Αρμοδιότητες Τμήματος Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων ΙΙ Υλοποίησης, www.docman.gr Σχεδιασμού και Επιλογής Άρθρο 208 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισμού και Τεχνικού Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων/ Έργων Άρθρο 209 Αρμοδιότητες Τμήματος IV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων/Έργων Άρθρο 210 Διάρθρωση Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας Άρθρο 211 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Πολιτικής Άρθρο 212 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διεθνών Οργανισμών Άρθρο 213 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων Άρθρο 214 Εξουσιοδοτική διάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ Άρθρο 215 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 216 Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας φορείς Άρθρο 217 Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 218 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ε’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Άρθρο 219 Αρμοδιότητες Ε’ Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 220 Διάρθρωση και στελέχωση Ε’ Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 221 Αρμοδιότητες Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημόσιων Σχέσεων Άρθρο 222 Διάρθρωση Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημόσιων Σχέσεων Άρθρο 223 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης 138 Άρθρο 224 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Δημόσιων Σχέσεων Άρθρο 225 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής Άρθρο 226 Αρμοδιότητες Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας Άρθρο 227 Διάρθρωση Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας 12 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 228 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας Άρθρο 229 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων Άρθρο 230 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών 142 Άρθρο 231 Αρμοδιότητες Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων Άρθρο 232 Διάρθρωση Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων Άρθρο 233 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων Άρθρο 234 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερούς και Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας Άρθρο 235 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ UNESCO Άρθρο 236 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙV Πολιτιστικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Επιτροπών Άρθρο 237 Αρμοδιότητες Τμήματος V Αθλητικών Υποθέσεων Άρθρο 238 Αρμοδιότητες Τμήματος VI Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας Άρθρο 239 Αρμοδιότητες Ε4 Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων Άρθρο 240 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Η’ Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού Άρθρο 241 Αποστολή και αρμοδιότητες Η’ Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού Άρθρο 242 Διάρθρωση Η’ Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού Άρθρο 243 Αρμοδιότητες Η1 Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού και Προγραμμάτων Άρθρο 244 Διάρθρωση Η1 Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού και Προγραμμάτων Άρθρο 245 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό Άρθρο 246 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Προγραμμάτων Άρθρο 247 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Υποστήριξης Δικτύων του Απόδημου Ελληνισμού Άρθρο 248 Αποστολή και αρμοδιότητες της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων Άρθρο 249 Αρμοδιότητες Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) Άρθρο 250 Στελέχωση Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. 13 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 251 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 252 Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων Άρθρο 253 Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 254 Συγκρότηση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 255 Αρμοδιότητες Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 256 Εισηγητής στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 257 Λειτουργία του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 258 Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 259 Αρμοδιότητες Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 260 Λειτουργία Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 261 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 262 Αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 263 Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 264 Συγκρότηση Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 265 Αρμοδιότητες Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Άρθρο 266 Λειτουργία Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 267 Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Άρθρο 268 Αρμοδιότητες Δ.Π.Υ.Σ. Άρθρο 269 Λειτουργία Δ.Π.Υ.Σ. 14 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας Άρθρο 270 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Τεχνικό Συμβούλιο Άρθρο 271 Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Άρθρο 272 Αρμοδιότητες Τεχνικού Συμβουλίου Άρθρο 273 Λειτουργία Τεχνικού Συμβουλίου ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας Άρθρο 274 Συγκρότηση Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας Άρθρο 275 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας Άρθρο 276 Λειτουργία Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ Επιτροπή Ειδικών Δαπανών Άρθρο 277 Συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών Άρθρο 278 Αρμοδιότητες Επιτροπής Ειδικών Δαπανών Άρθρο 279 Λειτουργία Επιτροπής Ειδικών Δαπανών ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής Άρθρο 280 Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ Επιτροπή Αποχαρακτηρισμού Άρθρο 281 Συγκρότηση Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού Άρθρο 282 Αρμοδιότητες Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού Άρθρο 283 Αποχαρακτηρισμός αρχείων ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών Άρθρο 284 Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Άρθρο 285 Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Άρθρο 286 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 15 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 287 Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών Αρχών Άρθρο 288 Καθήκοντα πρεσβευτικών Αρχών Άρθρο 289 Καθήκοντα μόνιμων αντιπροσωπειών Άρθρο 290 Καθήκοντα κατά περίπτωση (ad hoc) διπλωματικών αντιπροσωπειών Άρθρο 291 Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου Άρθρο 292 Γραφεία ελληνικών συμφερόντων Άρθρο 293 Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών Αρχών Άρθρο 294 Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών Αρχών Άρθρο 295 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών Αρχών Άρθρο 296 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 297 Σύσταση, διαβάθμιση, κατάργηση προξενικών Αρχών Άρθρο 298 Εποπτεία προξενικών Αρχών Άρθρο 299 Καθήκοντα έμμισθων προξενικών Αρχών Άρθρο 300 Προξενικά Γραφεία Πρεσβειών Άρθρο 301 Προξενικά διπλώματα Άρθρο 302 Διεύθυνση έμμισθων προξενικών Αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένων Άρθρο 303 Ειδικές ρυθμίσεις Άρθρο 304 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικώνΑρχών Άρθρο 305 Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταμένων άμισθων προξενικών Αρχών Άρθρο 306 Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών Αρχών Άρθρο 307 Καθήκοντα άμισθων προξενικών Αρχών Άρθρο 308 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 309 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 16 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 310 Αρμοδιότητες Γραφείων Ο.Ε.Υ. Άρθρο 311 Προϊστάμενοι Γραφείων Ο.Ε.Υ. Άρθρο 312 Αρμοδιότητες προϊσταμένων Γραφείων Ο.Ε.Υ. Άρθρο 313 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Άρθρο 314 Αρμοδιότητες Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 315 Στελέχωση και προϊστάμενοι Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 316 Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Γραφείων Δ.Δ. Άρθρο 317 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 318 Κλάδοι προσωπικού Άρθρο 319 Γενικά προσόντα διορισμού Άρθρο 320 Ορκωμοσία Διαβεβαίωση Άρθρο 321 Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια Άρθρο 322 Κανονικές άδειες Άρθρο 323 Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας Άρθρο 324 Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη Άρθρο 325 Εκπαιδευτικές άδειες Άρθρο 326 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Άρθρο 327 Μητρώο Υπαλλήλων Άρθρο 328 Αξιολόγηση Άρθρο 329 Αποσπάσεις Άρθρο 330 Αποσπάσεις σε αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών Άρθρο 331 Μετατάξεις 17 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 332 Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 333 Ανάκληση υπαλλήλων Άρθρο 334 Ειδικές αποστολές Άρθρο 335 Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων Άρθρο 336 Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικό Άρθρο 337 Παθόντες κατά την υπηρεσία Άρθρο 338 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 339 Γενικές διατάξεις Άρθρο 340 Αργία Άρθρο 341 Πειθαρχική εξουσία Άρθρο 342 Κλήση σε απολογία Άρθρο 343 Επιβολή πειθαρχικής ποινής Άρθρο 344 Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών Άρθρο 345 Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών 209 Άρθρο 346 Παραγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Διπλωματικός Κλάδος Άρθρο 347 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 348 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 349 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 350 Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας Άρθρο 351 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 352 Προαγωγές Άρθρο 353 Μεταθέσεις Άρθρο 354 Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού 18 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 355 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 356 Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους Άρθρο 357 Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων Άρθρο 358 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Άρθρο 359 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 360 Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 361 Προϊστάμενοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και των Τμημάτων Άρθρο 362 Προαγωγές Άρθρο 363 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 364 Απονομή βαθμού επί τιμή σε αποχωρούντες Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους Άρθρο 365 Ειδικές ρυθμίσεις Άρθρο 366 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Κλάδος Εμπειρογνωμόνων Άρθρο 367 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 368 Καθήκοντα Άρθρο 369 Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 370 Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής Άρθρο 371 Προαγωγές Άρθρο 372 Μεταθέσεις Άρθρο 373 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 374 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Άρθρο 375 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 376 Ειδικά προσόντα διορισμού μονιμοποίηση Άρθρο 377 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 19 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 378 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 379 Προαγωγές Άρθρο 380 Μεταθέσεις Άρθρο 381 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 382 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας 232 Άρθρο 383 Βαθμοί και θέσεις του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας Άρθρο 384 Πλήρωση θέσεων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας Άρθρο 385 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 386 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 387 Προαγωγές Άρθρο 388 Μεταθέσεις Άρθρο 389 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 390 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Κλάδος Διοικητικού Προξενικού Άρθρο 391 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 392 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 393 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 394 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 395 Προαγωγές Άρθρο 396 Μεταθέσεις Άρθρο 397 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 398 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής Άρθρο 399 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 400 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 20 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 401 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 402 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 403 Προαγωγές Άρθρο 404 Μεταθέσεις Άρθρο 405 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 406 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης Άρθρο 407 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 408 Θέσεις και καθήκοντα Άρθρο 409 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 410 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 411 Προαγωγές Άρθρο 412 Μεταθέσεις Άρθρο 413 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 414 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ Κλάδος Επιμελητών Άρθρο 415 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 416 Θέσεις και καθήκοντα Άρθρο 417 Προσόντα διορισμού Άρθρο 418 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 419 Προαγωγές Άρθρο 420 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 421 Εξουσιοδοτική διάταξη ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Άρθρο 422 Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Άρθρο 423 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 21 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 424 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας και Αναπλήρωση αυτών ΜΕΡΟΣ Δ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 425 Εγγραφή πιστώσεων Άρθρο 426 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού Άρθρο 427 Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων Άρθρο 428 Πληρωμές στο εξωτερικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Άρθρο 429 Αποδοχές προσωπικού Άρθρο 430 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Άρθρο 431 Έξοδα μετακίνησης Άρθρο 432 Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου Άρθρο 433 Οίκηση των προϊσταμένων Αρχών εξωτερικού Άρθρο 434 Ειδικές αποστολές και κλήσεις για υπηρεσιακούς λόγους Άρθρο 435 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άρθρο 436 Λειτουργικές δαπάνες Άρθρο 437 Ειδικές δαπάνες Άρθρο 438 Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων Άρθρο 439 Δαπάνες απορρήτων αναγκών Άρθρο 440 Πάγια προκαταβολή Άρθρο 441 Προξενική διαχείριση Άρθρο 442 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Άρθρο 443 Δημόσιες συμβάσεις 22 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 444 Απόκτηση ακινήτων Άρθρο 445 Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού Άρθρο 446 Εκποίηση κινητών Άρθρο 447 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Ε’ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 448 Κατάταξη υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών Άρθρο 449 Διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 74 Άρθρο 450 Διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 451 Διατάξεις για το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και τους συνεργαζόμενους με αυτή μεταφραστές ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 452 Επαναλειτουργία και σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Άρθρο 453 Σύνθεση, συγκρότηση και όργανα του Σ.Α.Ε. 279 Άρθρο 454 Γενική Συνέλευση Επωνυμία Γενικής Συνέλευσης Έδρα Άρθρο 455 Πόροι του Σ.Α.Ε. Άρθρο 456 Ασυμβίβαστα Άρθρο 457 Εξουσιοδοτική διάταξη ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Άρθρο 458 Αντικείμενο Άρθρο 459 Βασικοί ορισμοί Άρθρο 460 Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Άρθρο 461 Εθνική ανθρωπιστική βοήθεια 23 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Άρθρο 462 Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια Άρθρο 463 Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος Άρθρο 464 Εθνικά Προγράμματα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 465 Υπουργείο Εξωτερικών Άρθρο 466 Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) Άρθρο 467 Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων Άρθρο 468 Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας Άρθρο 469 Ειδικό Μητρώο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 470 Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Άρθρο 471 Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς φορείς Άρθρο 472 Συμμετοχή φορέων υλοποίησης σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών Άρθρο 473 Συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Άρθρο 474 Φορολογικές απαλλαγές, κανόνες και απαιτήσεις για την αγορά υλικών κατά την εκτέλεση δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας Άρθρο 475 Δημοσιότητα Διαφάνεια δράσεων/έργων Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής Άρθρο 476 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 477 Μεταβατικές διατάξεις για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία ΜΕΡΟΣ Η’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 479 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 24 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 480 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Άρθρο 481 Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001 Άρθρο 482 Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 Άρθρο 483 Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 484 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 485 Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 Άρθρο 486 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 Άρθρο 487 Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 488 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 489 Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια Άρθρο 490 Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 Άρθρο 491 Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων διά περιφοράς ΜΕΡΟΣ Ι’ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 492 Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 1 25 Ν. 4781/2021, ΦΕΚ 31/Α/28.2.2021 www.docman.gr Σκοπός Σκοπός του παρόντος αποτελεί η αποτελεσματικότερη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας, για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων, η οποία επιτυγχάνεται με τη μεταρρύθμιση των δομών και της λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η οργάνωση και η λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και στη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια. ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 3 Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών 1. Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας και η προαγωγή της διεθνούς νομιμότητας σε συνεργασία με τα άλλα κράτη και τη διεθνή κοινότητα. 2. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει: α) την ασφάλεια και ακεραιότητα της Χώρας κατά τις επιταγές του Συντάγματ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις