Ν.3870/2010

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

ΦΕΚ: 138/Α/2010N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-20101 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών «1.Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων.»2 2.Δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που δαπανούν για την προετοιμασία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς, που αποτιμώνται σε χρήμα. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε. που παρέχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ζητηθεί, καθορίζονται οι κατηγορίες των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία αποτίμησής τους σε χρήμα. 4.Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών διακινούνται, μέσω ειδικών λογαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου των δε δαπανών το 95% αυτών. Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος άρθρου. Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται, εφόσον υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο όνομα των οποίων τηρούνται. Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη. :Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.(ΑΔΑ: 670Υ465ΧΘ7-ΩΣΜ) ΕΓΚ/11/2019 2 Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 παρ.1 του Ν.4604/2019- ΦΕΚ: 50/Α/26.3.2019. 123993/2019 1 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 7. 5.Οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται. Η διάθεση γίνεται υπό τον περιορισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για το συνδυασμό. «6. Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.» 3 Άρθρο 2 Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων 1. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι οι εισφορές φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις αντίστοιχες ανάγκες. 2.Δαπάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφίους. 3.Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προηγούμενων παραγράφων διακινούνται, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 4.Ο καθορισμός των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας αποτίμησης τους γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος. 5. Η παράγραφος 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και για τους υποψηφίους του παρόντος, υπό τον περιορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους. παράγραφος 6 του άρθρου 1ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 ου άρθρου 4242/2014, ΦΕΚ50/Α/28.2.2014 3Η 2 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr Άρθρο 3 Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων 1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από: α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α' ). β. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών. γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών. «δ. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.».4 2. Δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων. Στους λήπτες, οι οποίοι παραβιάζουν την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκείνος που χρηματοδότησε ή προέβη στην παροχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, διαχειριστές των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών ή οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, καθώς και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση. Άρθρο 4 Όρια χρηματοδότησης 1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 4 H περ. δ προστέθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 4472/2017, ΦΕΚ-74/Α/19.5.2017 3 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr 2.Η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. «3.Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται με τις παραγράφους αυτές. 4. Το πρόστιμο της ως άνω παραγράφου καταβάλουν και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση”.5 Άρθρο 5 Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 1. Η δημιουργία εκλογικών κέντρων, από τους οικείους συνδυασμούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για μεν τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις περιφερειακές εκλογές, πέραν, επίσης, του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε νομό. «Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε δημοτική κοινότητα του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.»6 2. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου απαγορεύεται στους συνδυασμούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, μόνον, η τοποθέτηση αφισών, εντός των χώρων, που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α'), οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων των συνδυασμών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας και σχολεία. 4.Κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως η πραγματοποίηση ομιλιών και η διανομή έντυπου υλικού. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4ου αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4147/2013, ΦΕΚ-98 Α/26-4-2013 – Ισχύς από τη δημοσίευση του νόμου 3870/2010 5 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 31 του νόμου 4255/2014,ΦΕΚ89/11.4.2014 6 4 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr 5. Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων, μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από καταστήματα δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 6. Δεν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλικού με χρήση του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως ισχύει, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεων τους. 7. Η παραβίαση των απαγορεύσεων των προηγούμενων παραγράφων επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 14παράγραφος 1 περίπτωση γ'. Άρθρο 6 Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο 1.Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους: α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χάριν αυτών. Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων, κάθε μορφής, για την προβολή υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. β.ί. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοαφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο. ν. Οι δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, από τους δημάρχους, επισύρει την κύρωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος. γ. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν, κατά την προεκλογική περίοδο και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και για τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους. 2.«α.Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες 5 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.»7 β. « Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:»8 ί. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές. ϋ. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1)φορά. ίϋ. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση. ίν. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας. ν.Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν. νί. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.. 3. Εμφανίσεις στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες πραγματοποιούνται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, για μεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους. 4.α.Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η περ. α της παρ.2 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με την παρ.4.α του 180 του νόμου 4261/2014, ΦΕΚ107/Α/5.5.2014 7 Το πρώτο εδάφιο της παρ.β της παρ.2 αντικαταστάθηκε με την παρ.4.β του 180 του νόμου 4261/2014, ΦΕΚ107/Α/5.5.2014 8 6 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr β. Στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2. «5. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.» 9 Άρθρο 7 Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων 1α.Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις περιφερειακές εκλογές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων, όπως τούτο υπολογίζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση της επόμενης περίπτωσης. β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής: ί. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες. ii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, ο ανωτέρω συντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες. iii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε τρεισήμιση (3,5) μονάδες. ίν. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα, ανά εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. 2α.Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις δημοτικές εκλογές, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μία (1) έως τρεις (3), ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. «Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).»10 9 Στο άρθρο 6 προστέθηκε παράγραφος 5 με το άρθρο 128 του νόμου 4249/2014, ΦΕΚ 73/Α/24.3.2014 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 31 του νόμου 4255/2014,ΦΕΚ89/11.4.2014 10 7 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %). β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, στο οποίο συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής: i). Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους ορίζεται σε μιάμιση (1,5) μονάδα. ii) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) μονάδες. iii) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες. ίν) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες. ν) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακόσιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρισήμιση (3,5) μονάδες. vi) Σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα για κάθε εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. 3.Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασμό. 4.Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς των προηγούμενων παραγράφων, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια περιφέρειας και δήμου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του. 5.Οι συντελεστές της παραγράφου 2 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr 6. Η δαπάνη για τη διαφημιστική προβολή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαδικτυακούς τόπους των συνδυασμών και των υποψηφίων υπολογίζεται με βάση τους εγκεκριμμένους, κατά την κείμενη νομοθεσία, τιμοκαταλόγους που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. 7. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συνδυασμούς που μετέχουν σε αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10%. Άρθρο 8 Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων 1. Η διαχείριση των οικονομικών των συνδυασμών γίνεται από συγκεκριμένο πρόσωπο, που ορίζεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού υποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού και να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12. Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ο ορισμός διαχειριστή είναι προαιρετικός και ο επικεφαλής του συνδυασμού, εφόσον δεν ορίσει διαχειριστή, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση. Η εξουσία του διαχειριστή παύει μετά την καθ' οιονδήποτέ τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού. 2. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους. 3.Στους συνδυασμούς χορηγείται ειδικός αυτοτελής Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του συνδυασμού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου. Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού και το όνομα του επικεφαλής του. Άρθρο 9 Βιβλία εσόδων και εξόδων 1. Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο. Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α'Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές. 2.Στο βιβλίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου όσων εισφέρουν στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό. «Επίσης καταχωρίζονται το όνομα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόμματος ή/ και του συνασπισμού 9 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr κομμάτων που συνεισφέρει στον συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό»11 Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το συνδυασμό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης. 3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. 4. Αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου κατατίθεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων συνδυασμών, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12. 5.Οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα. Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παραγράφου 1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Άρθρο 10 Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 .α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των συνδυασμών και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τις εκλογές σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βάση Δεδομένων, για τον ανωτέρω σκοπό. β. Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των επικεφαλής τους ή δια του διαχειριστή των οικονομικών τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης. 2.Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρεούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, που πραγματοποιούν, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με ρητή αναφορά της οικείας κατηγορίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συνδυασμοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων γίνεται τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους τους. 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το αίτημα για την παροχή του ανωτέρω κωδικού υποβάλλεται δύο (2) μήνες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει σωρευτικά και το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 προστέθηκε εδάφιο,με το άρθρο 116 παρ.2 του Ν.4604/2019ΦΕΚ: 50/Α/26.3.2019. 11 10 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασμών, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης της Βάσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 5.α. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, καθώς και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το ανώτατο επιτρεπτό όριο. β.Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσοστού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης. 6. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 αναρτώνται, επίσης, με φροντίδα των συνδυασμών, στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. «7. Εφόσον οι συνδυασμοί εντός της νόμιμης προθεσμίας από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων, όπως αυτή προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, εισήγαγαν τις αντίστοιχες εγγραφές στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πλην όμως αυτές, άνευ υπαιτιότητας του διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη, δεν αναρτήθηκαν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, δεν επιβάλλονται σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών οι κυρώσεις του άρθρου 10 παράγραφος 5α ή 5β». 13 Άρθρο 11 Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων 1.α.Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλογικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης, και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών. β.Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε αναπληρωματικοί των αντίστοιχων συνδυασμών. 12 Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4147/2013, ΦΕΚ-98 Α/26-4-2013 4447/2016,ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016(….) Άρθρο 42 Διαγράφονται από χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεις που αφορούν πρόστιμα που αναφέρονται στη δημοσιοποίηση των στοιχείων στην Κεντρική Βάση Δεδομένων των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 3870/2010, συνυπολογιζομένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ν. 4147/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 72 του ν. 4257/2014. 13 11 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr γ. Αν αναδειχθεί αναπληρωματικός στο αξίωμα του περιφερειακού ή δημοτικού συμβούλου, καθ' υπέρβαση του αριθμού της προηγούμενης περίπτωσης, ο αναδεικνυόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α ' του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 12, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκωμοσία του. δ.Συνδυασμοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγγελία στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α'της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινοποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης. 2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δαπανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12. «Ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.»14 3.Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης, το χρονικό διάστημα τήρησης της και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθρο 12 Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων 1.Ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, καθώς και του ελέγχου των εκλογικών παραβάσεων, για τις οποίες προβλέπονται κυρώσεις, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανατίθεται σε Επιτροπή, που συνιστάται στην έδρα της Περιφέρειας και η οποία λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων και υπό τις εγγυήσεις των διατάξεων του 3471/2006. 2.α. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα, τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Περιφέρειας και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από τον αρχαιότερο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Εφέτη του Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο, από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) προστίθεται δεύτερο εδάφιο με την παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 - ΦΕΚ: 134/Α/9.8.2019 14 12 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr Συμβουλίου του Κράτους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του και από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. στην έδρα της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του. Στην Επιτροπή μετέχει, κατ' αντιστοιχία των θεμάτων που αναφέρονται σε περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ένας εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. και της Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού της έδρας της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν υπήρξαν υποψήφιοι και οι οποίοι υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τα όργανα αυτά. Εάν δεν υποδειχθούν αντιπρόσωποι από την Ε.Ν.Α.Ε. ή τις Τ.Ε.Δ.Κ., εντός του χρόνου που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη της. Εάν στην έδρα της Περιφέρειας δεν λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε., αντ' αυτού μετέχει ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του. β. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 3.α. Η Επιτροπή συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου της, προκειμένου να ελέγξει καταγγελίες, οι οποίες αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων των συνδυασμών και των υποψηφίων που απορρέουν, από τις διατάξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση τους. Οι καταγγελίες επί των οποίων επιλαμβάνεται πρέπει να είναι έγγραφες και επώνυμες και να έχουν κατατεθεί μέχρι το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. β. Εάν κριθεί, ότι η καταγγελία είναι ορισμένη, η Επιτροπή καλεί τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υποψήφιο, κατά του οποίου στρέφεται, προς ακρόαση, μπορεί δε να συλλέγει και αυτεπαγγέλτως το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό. Η συζήτηση της καταγγελίας, στην οποία καλείται προς παράσταση και ο καταγγέλων, καθώς και η ακρόαση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του υποψηφίου γίνεται κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής. Με τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υποψήφιο μπορεί να συμπαρίσταται και δικηγόρος, είναι δυνατή, δε, η κατάθεση και γραπτού υπομνήματος. Σε δημόσια, επίσης, συνεδρίαση η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, τόσο για την περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, όσο και για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού. Για τις ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία του επόμενου άρθρου. Για την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού μπορεί να ζητεί τη συνδρομή των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου, τα οποία υποχρεούνται στην παροχή της. γ. Εκπρόσωπος συνδυασμού μπορεί να καταγγείλει, εγγράφως, στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου, η οποία αποσκοπεί στη θεμελίωση παράβασης των κάθε μορφής υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, εξετάζει την καταγγελία, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την κατάθεση της και αποφαίνεται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης. δ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν είναι επιτρεπτή η δημοσιοποίηση δια του τύπου και η παρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και από διαδικτυακούς και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, του περιεχομένου των καταγγελιών της παρούσας παραγράφου. 13 N. 3870/2010 -ΦΕΚ 138 Α/9-8-2010 www.docman.gr ε. Η Επιτροπή συγκαλείται, επίσης, για τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων με απόφαση του Προέδρου της, μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτόν εξετάζει τα οικε

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις