Ν.4837/2021

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 178/Α/2021N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο Άρθρο 3 Ορισμοί Άρθρο 4 Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων Άρθρο 5 Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων Άρθρο 6 Έννομη προστασία Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων Άρθρο 7 Κώλυμα απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας Άρθρο 8 Κώλυμα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Φορέων Παιδικής Προστασίας Άρθρο 9 Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων Άρθρο 11 Κυρώσεις Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΨΕΛΗ» ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ Άρθρο 13 Σκοπός Άρθρο 14 Αντικείμενο Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 Άρθρο 10 Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού 1 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr Άρθρο 15 Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Άρθρο 16 Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Άρθρο 17 Αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Άρθρο 18 Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Άρθρο 19 Υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Κυψέλη» Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 22 Σκοπός Άρθρο 23 Αντικείμενο Άρθρο 24 Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής Υιοθεσίας Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4538/2018 Άρθρο 25 Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4538/2018 Άρθρο 26 Ηλικιακά όρια αναδοχής Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4538/2018 Άρθρο 27 Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4538/2018 Άρθρο 28 Εποπτεία της αναδοχής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 Άρθρο 29 Εξαίρεση από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψήφιων αναδόχων γονέων Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4538/2018 Άρθρο 31 Εποπτεία των φορέων κοινωνικής πρόνοιας Ενίσχυση του ρόλου Κοινωνικού Συμβούλου Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Άρθρο 32 Σκοπός Άρθρο 33 Αντικείμενο Άρθρο 34 Χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 Άρθρο 30 Εξαίρεση από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4538/2018 2 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr Άρθρο 35 Αρμοδιότητα Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 και του 23 του ν. 4520/2018 Άρθρο 36 Πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» Άρθρο 37 Υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» Άρθρο 38 Καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΡΑΣΗ «ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» ΣΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Άρθρο 40 Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από Επιμελητή/Επιμελήτρια Άρθρο 41 Περιεχόμενο παροχής υπηρεσιών από Επιμελητή/ Επιμελήτρια Άρθρο 42 Μητρώο Επιμελητών Άρθρο 43 Πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων γονέων και υποψήφιων Επιμελητών/τριών Άρθρο 44 Πιλοτική εφαρμογή της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» Κατηγορίες ωφελούμενων προσώπων Άρθρο 45 Καθολική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» Άρθρο 46 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 47 Σήμα Διαφορετικότητας Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 17 του ν. 4443/2016 Άρθρο 48 Ίδρυση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από Ν.Π.Δ.Δ. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 Άρθρο 50 Μετονομασία Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Ο.Δ.Α.Ζ. Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 Άρθρο 51 Υιοθεσία ενηλίκου Τροποποίηση του άρθρου 1579 ΑΚ Άρθρο 52 Ημιαυτόνομη διαβίωση σε διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Άρθρο 53 Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 Άρθρο 49 Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 3 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr Άρθρο 54 Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικής πρόνοιας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες Άρθρο 55 Δυνατότητα οργάνωσης εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) με αμιγώς ηλεκτρονικά μέσα Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 102 του ν. 4488/2017 Άρθρο 56 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς Άρθρο 57 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών προνοιακών φορέων Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4659/2020 Άρθρο 58 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας Άρθρο 59 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 60 Εργασιακοί σύμβουλοι στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης Άρθρο 61 Προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων Άρθρο 62 Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης Άρθρο 63 Εξατομικευμένη προσέγγιση Άρθρο 64 Ομαδικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Άρθρο 65 Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Άρθρο 66 Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων Άρθρο 68 Παράταση της έναρξης ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 Χρόνος έκδοσης του Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4756/2020 Άρθρο 69 Δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διατάκτη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Άρθρο 70 Άρση κωλύματος ένταξης στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για μέλη δασικών συνεταιρισμών Επιδότηση ανεργίας για τους δικαιούχους του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 Άρθρο 67 Μετακινήσεις του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 4 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr Άρθρο 71 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα για το έτος 2021 Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 Άρθρο 72 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019 Άρθρο 73 Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 50 του ν. 4779/2021 Άρθρο 74 Καθορισμός ποσού για τη χρηματοδότηση της δαπάνης από την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 120 του ν. 4611/2019 Άρθρο 75 Κίνητρο για υπαλλήλους e-Ε.Φ.Κ.Α. στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 76 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές της 30ής Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Μαρτίου 2021 Προσθήκη παρ. 7Γ και 7Δ στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 Άρθρο 77 Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υπηρεσιών υγείας Μείωση του clawback και εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 Άρθρο 78 Παράταση της προθεσμίας εξέτασης αιτήσεων για την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και ευρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το βασιλικό διάταγμα της 29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021 ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 79 Έναρξη ισχύος ΜΕΡΟΣ Α΄ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος θεσπίζεται σειρά μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης. Άρθρο 2 Αντικείμενο Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 5 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης μέσω του καθορισμού των αρμόδιων για την εφαρμογή τους φορέων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, της παρακολούθησης της εφαρμογής τους μέσω πληροφοριακού συστήματος, καθώς και της εισαγωγής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα μέτρα αυτά. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) «Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών»: ο συντονιστικός μηχανισμός, στον οποίο γίνεται καταγραφή όλων των γνωστοποιήσεων περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων που υποβάλλονται από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας. β) «Κακοποίηση ανηλίκου»: όλες οι μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης, αμελούς θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. γ) «Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων»: το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5, σε κάθε μονάδα Φορέα Παιδικής Προστασίας, το οποίο αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων, τη διαβίβασή τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή δυνητικά στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και τη χωρίς χρονοτριβή παράλληλη ενημέρωση της διοίκησης του φορέα. δ) «Φορείς Παιδικής Προστασίας»: οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για την προστασία του ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένου του ανηλίκου με αναπηρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213) και των άρθρων 1 και 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235). Ειδικότερα, στους Φορείς Παιδικής Προστασίας συμπεριλαμβάνονται οι φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας: «δβ) Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, και ειδικότερα παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών, σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας και Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων, καθώς και παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών.».1 Στους Φορείς Παιδικής Προστασίας της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) προστίθενται οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των δήμων και των νομικών τους προσώπων και η υποπερ. δβ) διαμορφώνεται με το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν.4921/2022- ΦΕΚ: 75/Α/18.4.2022 1 -Ν.4921/2022- ΦΕΚ: 75/Α/18.4.2022 άρθρο 66 παρ.2: 2. Η απόφαση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 κοινοποιείται με ευθύνη του οικείου Δημάρχου στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 δα) Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών και των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου. 6 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr δγ) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία, και δδ) παιδικών κατασκηνώσεων. Άρθρο 4 Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων 1. Οι Φορείς Παιδικής Προστασίας υποχρεούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης των ανηλίκων που τελούν υπό την προστασία τους, τα οποία είτε καταγγέλλονται είτε υποπίπτουν στην αντίληψη των απασχολούμενων σε αυτούς. Σε περίπτωση που η αναφορά περιστατικού κακοποίησης προέρχεται από ωφελούμενο με αναπηρία, εφαρμόζονται μέθοδοι εναλλακτικής επικοινωνίας, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, και αναγνωρίζονται και αξιολογούνται ανάλογα οι αντιδράσεις του ωφελούμενου ή η τυχόν μεταβολή στη συμπεριφορά του. 2. Ειδικότερα, οι Φορείς Παιδικής Προστασίας, δια του Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 5, υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωρίς χρονοτριβή στις αρμόδιες αρχές: α) κάθε προφορική ή έγγραφη, επώνυμη ή ανώνυμη, αναφορά περιστατικού κακοποίησης, η οποία προέρχεται από τους ωφελούμενους των Μονάδων που τελούν υπό την ευθύνη λειτουργίας των Φορέων Παιδικής Προστασίας, από μέλη του προσωπικού τους, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, από εθελοντές, από μέλη της οικογένειας των ωφελούμενων, καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο, και β) κάθε περιστατικό κακοποίησης ανηλίκου που περιέρχεται με άλλο τρόπο στην αντίληψή τους. 3. Η γνωστοποίηση της παρ. 2 καταλαμβάνει κάθε περιστατικό κακοποίησης, οπουδήποτε και αν λαμβάνει χώρα, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας. Άρθρο 5 Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων 2. Τα καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων ανατίθενται από τον διευθυντή της μονάδας ή το φυσικό πρόσωπο που διευθύνει τον οικείο Φορέα Παιδικής Προστασίας ή προΐσταται αυτού, που συστήνεται και λειτουργεί από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, σε μέλος του προσωπικού, κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο. Αν στη μονάδα δεν απασχολείται προσωπικό των ανωτέρω ειδικοτήτων, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή της μονάδας ή του φυσικού προσώπου που διευθύνει τον οικείο Φορέα Παιδικής Προστασίας ή προΐσταται αυτού, που συστήνεται και λειτουργεί από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ορίζεται μέλος του προσωπικού, ειδικότητας που σχετίζεται με την παιδική προστασία. Η απόφαση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 1. Σε κάθε μονάδα των Φορέων Παιδικής Προστασίας ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων. Ο Φορέας Παιδικής Προστασίας υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα κανάλια επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων. 7 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 3. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων προσκομίζει το αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7. Στις περιπτώσεις Φορέων Παιδικής Προστασίας δημοσίου δικαίου, το εν λόγω αντίγραφο αναζητείται αυτεπαγγέλτως. 4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 5. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), οι Φορείς Παιδικής Προστασίας υποχρεούνται να υποβάλουν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) αντίγραφο της απόφασης ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων.2 Άρθρο 6 Έννομη προστασία Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων 1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και το λοιπό προσωπικό των Φορέων Παιδικής Προστασίας που προβαίνουν σε αναφορά περιστατικού κακοποίησης, δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνον εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά. 3. Σε περίπτωση δημόσιου φορέα, τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Ν.4837/2021 ΦΕΚ: 178/Α/01.10.2021 Άρθρο 79 Έναρξη ισχύος1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.2. α) Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 5, περί της υποχρέωσης των Φορέων Παιδικής Προστασίας για υποβολή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) αντιγράφου της απόφασης ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), αρχίζει από την 1η.1.2022.β) Το άρθρο 28 εφαρμόζεται για νέες τοποθετήσεις ανηλίκων σε αναδοχή, οι οποίες πραγματοποιούνται από την 1η.1.2022. 2 Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 2. Ο Φορέας Παιδικής Προστασίας, στον οποίο απασχολείται ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων που προέβη σε αναφορά περιστατικού κακοποίησης δύναται, κατόπιν έγγραφης συναίνεσής του, να αναλάβει τις δαπάνες για τη νομική υποστήριξη του αναφέροντος, στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς που προέκυψε λόγω αναφοράς περιστατικού κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την άσκηση των αναγκαίων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για τη διενέργεια των σχετικών διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών. Ο Φορέας Παιδικής Προστασίας, στον οποίο απασχολείται ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ή ο έτερος αναφέρων, μπορεί επίσης να παρεμβαίνει προς υπεράσπισή του ενώπιον των διοικητικών ή δικαστικών αρχών. Ειδικά, σε περίπτωση δημόσιου φορέα ισχύει το άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (A΄ 53). 8 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr Άρθρο 7 Κώλυμα απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας «1. Απαγορεύεται η πρόσληψη ή η έναρξη απασχόλησης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, προσώπου που έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερες διατάξεις που ήδη ισχύουν διατηρούνται σε ισχύ. Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης, εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.»3 2. Η απαγόρευση της παρ. 1 καταλαμβάνει: α) προσωπικό που απασχολείται στους Φορείς Παιδικής Προστασίας με συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, καθώς και συμβάσεις δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο, και β) πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες εθελοντικά. 3. Προϋπόθεση για την πρόσληψη ή την έναρξη απασχόλησης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας είναι η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), από τον υποψήφιο προς πρόσληψη ή απασχόληση, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της παρ. 1, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία δηλώνεται ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου προσκομίζεται από τον υποψήφιο προς πρόσληψη ή απασχόληση στους Φορείς Παιδικής Προστασίας ιδιωτικού δικαίου και αναζητείται αυτεπάγγελτα από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας δημοσίου δικαίου. 4 Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), περί των κωλυμάτων απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) οι λέξεις «εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα», β) στην περ. δ) η λέξη «εμπορία» αντικαθίσταται από τη λέξη «διακίνηση», γ) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως άνω με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.4921/2022- ΦΕΚ: 75/Α/18.4.2022 3 Ν.4921/2022- ΦΕΚ: 75/Α/18.4.2022 άρθρο 65 παρ.2:2. Η υπεύθυνη δήλωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 ως προς τα αδικήματα της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, προσκομίζεται από το προσωπικό της παρ. 4 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021. 4 Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 4. Οι παρ. 1, 2 και 3 ισχύουν και για το σύνολο του προσωπικού που ήδη απασχολείται με φυσική παρουσία στους Φορείς Παιδικής Προστασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν, η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή η 9 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr προσκόμιση, κατά περίπτωση, του αντιγράφου ποινικού μητρώου γίνονται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 5. Τα πρόσωπα τα οποία δεν προσκομίζουν εντός της προθεσμίας της παρ. 4 την υπεύθυνη δήλωση και το αντίγραφο ποινικού μητρώου, στην περίπτωση που αυτό δεν αναζητείται αυτεπάγγελτα, δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να εκτελούν έργο με φυσική παρουσία εντός της μονάδας του Φορέα Παιδικής Προστασίας. Από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4 μέχρι τη λήψη της υπεύθυνης δήλωσης και του αντιγράφου ποινικού μητρώου, στην περίπτωση που αυτό δεν αναζητείται αυτεπάγγελτα, ο Φορέας Παιδικής Προστασίας υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου ή την εκτέλεση του έργου, που του είχε ανατεθεί, ή την παροχή της υπηρεσίας του εθελοντή και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών ή αμοιβής. 6. Αν από τον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης και του αντιγράφου ποινικού μητρώου προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, παύει υποχρεωτικά η με φυσική παρουσία εντός της μονάδας του Φορέα Παιδικής Προστασίας παροχή της υπηρεσίας ή η εκτέλεση του έργου που ανατέθηκε στα πρόσωπα των παρ. 1 και 2. Αν η υπηρεσία, η παροχή της οποίας παύει υποχρεωτικά, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των προσώπων αυτών εντός της μονάδας του Φορέα Παιδικής Προστασίας και αφορά απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυτοδίκαιης αργίας χωρίς καταβολή αποδοχών αργίας και οι οικείες πειθαρχικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο προσωπικό του φορέα. Ειδικά στην περίπτωση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τα εγκλήματα της παρ. 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί έκπτωσης του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ή του π.δ. 410/1988 (A΄ 191). Ειδικά για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 ή η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4 συνιστά σπουδαίο λόγο για καταγγελία της σύμβασης. 7. Μετά τον έλεγχο των παρ. 3 και 4, το πρόσωπο που απασχολείται στον Φορέα Παιδικής Προστασίας υποχρεούται σε εκ νέου προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εντός του τελευταίου διμήνου κάθε έτους. Άρθρο 8 1. Η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 7 συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων των Φορέων Παιδικής Προστασίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και για την τροποποίηση της ισχύουσας άδειας σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αδειοδοτηθέντος φορέα. Κατά την έκδοση ή την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Φορέων Παιδικής Προστασίας, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 7 και η αδειοδοτούσα αρχή αναζητεί αυτεπαγγέλτως το αντίγραφο ποινικού μητρώου του άρθρου 7 για το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση ή τροποποίηση της άδειας, για το φυσικό πρόσωπο εταίρο εταιρίας που αιτείται την έκδοση ή τροποποίηση της άδειας, για τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, καθώς και για τα μέλη της Διοίκησής του. 2. Η προϋπόθεση της παρ. 1 ισχύει και για τη διατήρηση σε ισχύ της αδειοδότησης των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Φορέων Παιδικής Προστασίας. Προς τούτο, η αδειοδοτούσα αρχή αναζητεί αυτεπαγγέλτως εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το αντίγραφο ποινικού μητρώου του άρθρου 7 για τα πρόσωπα Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 Κώλυμα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Φορέων Παιδικής Προστασίας 10 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr της παρ. 1. Αν από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο Φορέας Παιδικής Προστασίας οφείλει να προβεί χωρίς χρονοτριβή στην αντικατάσταση του νόμιμου εκπροσώπου του ή των μελών της Διοίκησής του από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1. Αν η μη πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται στο πρόσωπο του αδειοδοτηθέντος φυσικού προσώπου ή εταίρου σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να εισέρχονται στην αδειοδοτημένη μονάδα του Φορέα Παιδικής Προστασίας.5 3. Ειδικά για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης και αντιγράφου ποινικού μητρώου των παρ. 1 και 2 και οι συνέπειες του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 αφορούν στο φυσικό πρόσωπο, που προΐσταται του οικείου Φορέα Παιδικής Προστασίας. Άρθρο 9 Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων 1. Συνιστάται Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων ως συντονιστικός μηχανισμός, στον οποίο γίνεται καταγραφή όλων των γνωστοποιήσεων περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων που υποβάλλονται από τους Φορείς Παιδικής Προστασίας και κάθε άλλον φορέα που παρέχει υπηρεσίες σε ανηλίκους. 2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων υποχρεούται στην υποβολή των αναφορών του άρθρου 4 στο Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων που λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). 3. Για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και οι Υπεύθυνοι Προστασίας Ανηλίκων των Φορέων Παιδικής Προστασίας προβαίνουν σε καταχώριση στοιχείων, με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συναφών παρεμβάσεων. Στη βάση των στοιχείων αυτών, το Ε.Κ.Κ.Α. εκπονεί ετήσια έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της ανωτέρω πολιτικής. Άρθρο 10 1. Οι Φορείς Παιδικής Προστασίας οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες εθελοντικά, ιδίως στον 5Ν.4921/2022- ΦΕΚ: 75/Α/18.4.2022 άρθρο 65 παρ.3 και 4: 3. Εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, διενεργείται και ο έλεγχος από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021, και υποβάλλεται η σχετική υπεύθυνη δήλωση από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021. 4. Ο έλεγχος της αρνητικής προϋπόθεσης της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος, καταλαμβάνει και το προσωπικό που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και προσελήφθη μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4837/2021, καθώς και τα πρόσωπα που απέκτησαν τις ιδιότητες του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, μετά την έναρξη ισχύος του. Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού 11 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr εντοπισμό των κινδύνων, στην αναγνώριση της κακοποίησης και στη μεθοδολογία καταγραφής των περιστατικών. 2. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων δύναται να διεξάγεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της χρήσης ειδικά διαμορφωμένων εγχειριδίων και ενημερωτικών εντύπων. Άρθρο 11 Κυρώσεις 1. Ο κοινωνικός σύμβουλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213) ελέγχει τους Φορείς Παιδικής Προστασίας ως προς τη συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 4, 5, 7, 8 και 9 του παρόντος. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, μετά από έρευνα του κοινωνικού συμβούλου ή και άλλων αρμόδιων οργάνων που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται άμεσα στο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών. 2. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α) Αν διαπιστωθεί ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων παρέλειψε να προβεί χωρίς χρονοτριβή στη γνωστοποίηση των αναφορών κακοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 4 στις αρμόδιες αρχές, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ο οποίος με την ίδια απόφαση υποχρεώνεται σε αντικατάσταση του Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων. Σε περίπτωση υποτροπής, ως τέτοια νοείται δε η εντός τριετίας από την πρώτη διαπιστωθείσα παράβαση εκ νέου συντέλεσή της, το πρόστιμο διπλασιάζεται. γ) Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσθηκε η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης για το υφιστάμενο προσωπικό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας. δ) Αν διαπιστωθεί ότι μέλος του υφιστάμενου προσωπικού διώκεται ποινικά ή έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 7 και ο φορέας δεν προβεί στις ενέργειες του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Συντονιστή της οικείας Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 β) Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσθηκε η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας. Σε περίπτωση υποτροπής, ως τέτοια νοείται δε η εντός τριετίας από την πρώτη διαπιστωθείσα παράβαση εκ νέου συντέλεσή της, το πρόστιμο διπλασιάζεται. 12 N.4837/2021- ΦΕΚ Α 178/1.10.2021 www.docman.gr Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας. ε) Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσθηκε η υποχρέωση του Φορέα Παιδικής Προστασίας για εμπρόθεσμη αντικατάσταση του νομίμου εκπροσώπου ή των μελών της Διοίκησης του, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, ως προς το φυσικό πρόσωπο που διευθύνει τον οικείο Φορέα Παιδικής Προστασίας ή προΐσταται αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας. Όμοιο πρόστιμο επιβάλλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ίδια υποχρέωση. στ) Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσθηκε η υποχρέωση απαγόρευσης εισόδου στη μονάδα του αδειοδοτηθέντος φυσικού προσώπου ή εταίρου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας. Όμοιο πρόστιμο επιβάλλεται για κάθε περίπτωση υποτροπής, αδιακρίτως του χρόνου συντέλεσής της. Η παρούσα περίπτωση δεν εφαρμόζεται στους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών. ζ) Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσθηκε η υποχρέωση του Φορέα Παιδικής Προστασίας να καθιστά προσβάσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Παιδικής Προστασίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας. θ) Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσθηκε η υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών του άρθρου 9, επιβάλλεται για κάθε παράλειψη του Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τους Φορείς Παιδικής Προστασίας που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ σε βάρος του Φορέα Παιδικής Προστασίας. 3. Σε περίπτωση υποτροπής ως προς τις παραβάσεις της παρ. 2, ως τέτοια νοείται δε η εντός τριετίας από την πρώτη διαπιστωθείσα παράβαση εκ νέου συντέλεσή της, με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί επιβολής προστίμου ανακαλείται η πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), αν ο Φορέας είναι πιστοποιημένος. Μετά την ανάκληση της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ο Φορέας Παιδικής Προστασίας δεν δύναται να λάβει αντίστοιχη πιστοποίηση πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ανάκληση. Η παρούσα περίπτωση δεν εφαρμόζεται στους Ν. 4837/2021-ΦΕΚ 178 Α/1.10.2021 η) Αν διαπιστωθεί ότι παραβιάσθηκε η υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων, σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργε

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις