Ν.3905/2010

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 219/Α/2010Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.Η προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Το Κράτος οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ηθική και υλική ενίσχυση της παραγωγής και της προώθησης των κινηματογραφικών έργων και για τη βελτίωση της κινηματογραφικής παιδείας του λαού. 2.Η κινηματογραφική τέχνη είναι ελεύθερη σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος. Η 8 μέτρο απαγορεύεται. λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό 3.Η κατάσχεση κινηματογραφικών έργων μετά την προβολή τους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σύνταγμα για την κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων. 4.Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού έχει τη γενική αρμοδιότητα και εποπτεία για όσα θέματα σχετικά με την κινηματογραφική τέχνη ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο. 5.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων για θέματα κινηματογράφου. Άρθρο 2 Ορισμοί 1.Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: (α) «Κινηματογραφικό έργο» είναι εκείνο που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου, οποιασδήποτε διάρκειας και προορίζεται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο και όποιες και αν είναι οι μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε εφευρεθούν στο μέλλον. (β) «Κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους» είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτά. 1 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr (γ) «Κινηματογραφικό έργο μικρού μήκους» είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια λιγότερο από εξήντα λεπτά. (δ) «Ειδικός Φόρος» είναι ο φόρος που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α΄) επιβάλλεται στην τιμή των κινηματογραφικών εισιτηρίων και διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και βιομηχανίας. (ε) Ως «Επιχείρηση Αιθουσών» νοείται κάθε επιχείρηση που ασκεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την εκμετάλλευση κινηματογραφικής αίθουσας ή αιθουσών, σε στεγασμένους χώρους (χειμερινός κινηματογράφος) ή σε υπαίθριους χώρους (θερινός κινηματογράφος), οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο, με μία ή δύο οθόνες προβολής κινηματογραφικών έργων, που λειτουργούν υπό την ίδια επωνυμία ή/και το σήμα της ίδιας επιχείρησης.1 (στ) Ως «Παραγωγός Κινηματογραφικού Έργου» νοείται ο κατά το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας. (ζ) Ως «Συντελεστής Κινηματογραφικού Έργου» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει δημιουργικές, καλλιτεχνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ή/και εξοπλισμό στον παραγωγό για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου. «(η) «Δύσκολο Οπτικοακουστικό 8 Έργο» αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, νοείται το κινηματογραφικό έργο το οποίο πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ηα) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης έκτασης άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής, ηβ) Αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού, ηγ) αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ηδ) αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), ηε) έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.».2 2.Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται τα κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού χαρακτήρα, τα έργα που εξαίρουν τη βία και εκείνα που προσβάλλουν Ν. 4049/2012, ΦΕΚ-35 Α/23-2-2012, παρ. 2 άρθρo 44: "2. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων αιθουσών, όπως αυτές ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο ε΄ του ν. 3905/2010 ο υπολογισμός του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ο οποίος επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (Α΄ 161), γίνεται επί της εκάστοτε τιμής του εισιτηρίου της κάθε επιχείρησης αιθουσών μετά την αφαίρεση ποσού πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) για την προβολή σε χειμερινή αίθουσα και ενός (1) ευρώ για την προβολή σε θερινή αίθουσα, ποσά τα οποία παρακρατούνται από την εκδούσα το εισιτήριο επιχείρηση" 1 2 Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), περί ορισμών, προστίθεται περ. η) με το άρθρο 79 του Ν.4975/2022, ΦΕΚ: 187/Α/30.09.2022. 2 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr απροκάλυπτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης, εξαιρούνται τα κινηματογραφικά έργα διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Άρθρο 3 1.Ως «Ελληνικό Κινηματογραφικό Έργο» νοείται το κινηματογραφικό έργο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: (α) η πρωτότυπη εκδοχή του να είναι κατά ποσοστό 51% τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, (β) 51% τουλάχιστον των γυρισμάτων να έχουν διεξαχθεί στην Ελληνική Επικράτεια, (γ) 51% τουλάχιστον του προϋπολογιστικού κόστους να έχει αποδεδειγμένα δαπανηθεί στην Ελληνική Επικράτεια. 2.Το Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου εκδίδεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 8 3.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ελληνικό, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κινηματογραφικό έργο που δεν πληροί τα κριτήρια α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 3, αλλά συνδέεται με την Ελλάδα λόγω του δημιουργού και του περιεχομένου του, καθώς και κινηματογραφικό έργο που δεν συγκεντρώνει τα μόρια που απαιτούνται από το άρθρο 4, λόγω ιδιαζουσών συνθηκών παραγωγής. 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της συνδρομής των κριτηρίων α΄, β΄και γ΄της παραγράφου 1 και των στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ιθαγένειας, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας και για κινηματογραφικό έργο το οποίο δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 1.Για να χαρακτηρισθεί ως ελληνικό ένα κινηματογραφικό έργο πρέπει, εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, να συγκεντρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες μονάδες στα στοιχεία που υποδεικνύονται στις παρακάτω ανά κατηγορία κινηματογραφικού έργου κλίμακες και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου: (α) Για κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας απαιτούνται τουλάχιστον 14 μονάδες σε σύνολο 18: Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Σκηνοθέτης 3 3 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr Σεναριογράφος - Διαλογίστας 2 Συνθέτης 1 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ΣΥΝΟΛΟ 6 Ερμηνευτική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Πρώτος ρόλος 3 Δεύτερος ρόλος 2 (ο πρώτος και ο δεύτερος ρόλος ορίζονται από τον σκηνοθέτη) Τρίτος Ρόλος 1 ΣΥΝΟΛΟ 6 8 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Εικόνα (διευθυντής φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός) 1 Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός) 1 Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός) 1 Σκηνικά – Κοστούμια (σκηνογράφος, ενδυματολόγος) 1 ΣΥΝΟΛΟ 4 Τόπος Γυρισμάτων / Αποπεράτωση Μονάδες Αξιολόγησης Τόπος Μεταπαραγωγής (post-production) 1 Στούντιο / Φυσικοί Χώροι 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 (β) Για κινηματογραφικό έργο ντοκιμαντέρ απαιτούνται τουλάχιστον 9 μονάδες σε σύνολο 14: 4 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Σκηνοθέτης 2 Σεναριογράφος 1 ΣΥΝΟΛΟ 3 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Εικόνα (διευθυντής φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός) 1 Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός) 1 Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός) 1 Λοιπές ειδικότητες συντελεστών 4 ΣΥΝΟΛΟ 7 8 Τεχνικές Υπηρεσίες Μονάδες Αξιολόγησης Αποπεράτωση Απαιτείται τουλάχιστον το 51% των δαπανών για τεχνικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του γυρίσματος και της τεχνικής επεξεργασίας 4 ΣΥΝΟΛΟ 4 (γ) Για κινηματογραφικό έργο κινουμένων σχεδίων απαιτούνται τουλάχιστον 14 μονάδες σε σύνολο 21: Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Συντάκτης πρωτότυπης ιστορίας (περίληψη) 1 Σκηνοθέτης 2 Σεναριογράφος 2 Συνθέτης 1 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί 5 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr στο κινηματογραφικό έργο) ΣΥΝΟΛΟ 6 Δημιουργία και Σχεδιασμός των χαρακτήρων 2 Σχεδιασμός Σκηνικών και γραφικού 2 περιβάλλοντος Σχεδιασμός Σκηνών (storyboard) 3 ΣΥΝΟΛΟ 7 Ψηφιακή Αποτύπωση 1 Κατασκευή σκηνικών 1 Κινούμενα σχέδια 2 Χρωματισμός – Ψηφιακή Επεξεργασία 2 ΣΥΝΟΛΟ 6 8 Εγγραφή – Επεξεργασία ηχητικού υλικού 1 Μεταπαραγωγή (post production) 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 2.Για τη μοριοδότηση συντελεστή κινηματογραφικού έργου σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1, απαιτείται αυτός να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή που κυρώθηκε με το ν. 3004/2002 (ΦΕΚ 76 Α΄) ή/και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. 3.Για τη μοριοδότηση σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1 συντελεστή που είναι νομικό πρόσωπο, αυτό απαιτείται να έχει την έδρα του ή υποκατάστημα στην Ελλάδα ή σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4.Για τη μοριοδότηση σύμφωνα με τις κλίμακες της παραγράφου 1 του τόπου γυρισμάτων πρέπει αυτός να βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. 5. Αν υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές στο ίδιο στοιχείο, οι μονάδες που αντιστοιχούν στο στοιχείο αυτό διαιρούνται με τον αριθμό των συντελεστών. 6.Τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα στα οποία συμμετέχει Έλληνας παραγωγός και τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3004/2002 εντάσσονται αυτοδικαίως στα μέτρα ενίσχυσης των άρθρων 5 και 8. 6 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr 7.Τα στοιχεία των κλιμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ Άρθρο 5 3 Ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου 1.Το ποσό του ειδικού φόρου εγγράφεται κάθε χρόνο σε ειδικό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Το ποσό αυτό διατίθεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την άσκηση της κινηματογραφικής του πολιτικής. 2.Από την παραπάνω πίστωση ενισχύονται κάθε χρόνο παραγωγοί ελληνικών 8 μήκους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και κινηματογραφικών έργων μεγάλου 7, και επιχειρήσεις αιθουσών οι οποίες προβάλλουν ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους. 3.Από την ίδια πίστωση το υπόλοιπο ποσό του ειδικού φόρου κατανέμεται ως εξής: 80% αποδίδεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επίτευξη των σκοπών του και το εναπομένον 20% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου. 4.Το ύψος της ενίσχυσης των παραγωγών κινηματογραφικών έργων της παραγράφου 2 καθορίζεται από: (α) το συντελεστή ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους, σύμφωνα με το άρθρο 6, (β) τον αριθμό των εισιτηρίων που πραγματοποίησε το ελληνικό κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη της πρώτης κινηματογραφικής προβολής του και (γ) το ποσοστό της κλίμακας που ορίζεται στο άρθρο 7. 5.Ο παραγωγός του ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους για να ενταχθεί στο μέτρο ενίσχυσης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα. (β) Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να μην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών Ν.4336/2015,ΦΕΚ-94/Α/14.8.2015 παρ.8 άρθρο 2 υποπαρ. Δ12 παρ.Δ : 8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του ν. 1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010. 3 7 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 75%. Ως κύρια δραστηριότητα νοείται αυτή που προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόμο και με βάση την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2149 Β΄). (γ) Αν είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της συμμετοχής στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο να μην ανήκει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. (δ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή που κυρώθηκε με το ν. 3004/2002 ή/και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. 6.Δεν δικαιούται ενίσχυση παραγωγός που εμπίπτει στο δημόσιο ή τον ευρύτερο 8 δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄). 7.Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου ισούται με το ποσό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων ανά οθόνη και μέχρι τα είκοσι χιλιάδες (20.000) εισιτήρια ανά οθόνη, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9. 8. Για την ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου σε επιχείρηση αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου, η επιχείρηση αιθουσών πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) να προέβαλε για τέσσερις τουλάχιστον εβδομάδες προβολής ανά οθόνη τουλάχιστον τρία ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους πρώτης προβολής, τρεις φορές ανά ημέρα, και (β) τα τρία ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους να μισθώνονται από δύο ή περισσότερες εταιρίες διανομής. Ως εβδομάδα προβολής νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. 9. Δεν δικαιούται ενίσχυση επιχείρηση αιθουσών χειμερινού κινηματογράφου που δεν διαθέτει μία τουλάχιστον αίθουσα προβολής και ένα χώρο υγιεινής προσπελάσιμους από άτομα με αναπηρία. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρείται επιχείρηση αιθουσών που στεγάζεται σε κτίριο υφιστάμενο πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄), στο οποίο κρίνεται τεχνικά αδύνατον να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης προσβασιμότητας και για τη διαπίστωση της εξαίρεσης από την ανωτέρω προϋπόθεση είναι το Γραφείο Ατόμων με Αναπηρίες της Διεύθυνσης Μελετών 8 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει την 1.1.2013. 10.Το ποσό της παραγράφου 7 προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε επιπλέον εβδομάδα προβολής έως τις έξι επιπλέον εβδομάδες για κάθε οθόνη. 11.Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηματογράφου ισούται με το 50% του ποσού του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων του θερινού κινηματογράφου, εφόσον αυτή προέβαλε για δύο τουλάχιστον εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους. Ως εβδομάδα προβολής νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 12. Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Όποιος υποβάλει ψευδείς δηλώσεις ή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και με χρηματική ποινή έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα είσπραξης των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά, καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια. 8 13.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.10.2011. «Άρθρο 5Α 1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) δύναται να χρηματοδοτεί ή να επιδοτεί την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η σχετική δαπάνη δύναται να καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με επιχορήγηση του Ε.Κ.Κ. για τον σκοπό αυτό. 2. Ο παραγωγός του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα. β)Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να μην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). γ) Αν είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της συμμετοχής στο εταιρικό/Μετοχικό Κεφάλαιο να μην ανήκει σε μία ή περισσότερες 9 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. δ)Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, vα είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή/και Κράτους εκτός Ευρώπης, με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή εφόσον προέρχεται από Κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης vα είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.» 4 Άρθρο 6 Καθορισμός συντελεστή ενίσχυσης κινηματογραφικού έργου 1. Ο συντελεστής ενίσχυσης ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που το έργο συγκεντρώνει στις παρακάτω ανά κατηγορία κλίμακες, διαιρούμενο με τον αριθμό 100. Ελληνικό κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 80 μονάδες αποκτά τον ανώτατο συντελεστή ενίσχυσης υπολογισμού 1. (α) Για κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας: 8 Γλώσσα Μονάδες Αξιολόγησης Τουλάχιστον το 51% των διαλόγων του κινηματογραφικού έργου στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι στην ελληνική γλώσσα 20 (Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των λέξεων) ΣΥΝΟΛΟ 20 Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 10 Σκηνοθέτης 10 Σεναριογράφος - Διαλογίστας 4 Συνθέτης 1 4 Το άρθρο 5Α προστέθηκε με το άρθρο 71 παρ.1 του Ν.4603/2019- ΦΕΚ: 48/Α/14.3.2019. 10 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ΣΥΝΟΛΟ 25 Ερμηνευτική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Πρώτος/οι ρόλος/οι 6 Δεύτερος/οι ρόλος/οι 4 Συμπληρωματικοί ρόλοι 2 ΣΥΝΟΛΟ 12 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Διευθυντής Φωτογραφίας 4 Σκηνογράφος 2 Ενδυματολόγος 2 Ηχολήπτης Μοντέρ 8 2 2 Μακιγιέρ 1 Σκηνοθετική Ομάδα (εκτός Σκηνοθέτη) 2 Ομάδα Παραγωγής (Διεύθυνση Παραγωγής) 2 ΣΥΝΟΛΟ 17 Ομάδα Άλλων Μονάδες Αξιολόγησης Μελών Συνεργείου Συνεργείο γυρίσματος 4 Συνεργείο κατασκευής σκηνικών 2 ΣΥΝΟΛΟ 6 Γυρίσματα / Αποπεράτωση Μονάδες Αξιολόγησης Πλατώ/Φυσικοί χώροι γυρισμάτων 3 Εργαστήρια εμφάνισης αρνητικού 2 Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός 2 Φωτιστικά Σώματα 2 Μακινιστικά 1 Εργαστήρια Επεξεργασίας - 11 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 Αποπεράτωσης ήχου www.docman.gr 5 Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης εικόνας 5 ΣΥΝΟΛΟ 20 (β) Για κινηματογραφικό έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ): Γλώσσα Μονάδες Αξιολόγησης Τουλάχιστον το 51% της αφήγησης στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι στην ελληνική γλώσσα 20 (Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των λέξεων) ΣΥΝΟΛΟ 20 8 Δημιουργική Ομάδα Μονάδες Αξιολόγησης Παραγωγός 10 Σκηνοθέτης 15 Σεναριογράφος 5 Συνθέτης 5 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ΣΥΝΟΛΟ 35 Αφηγητής Μονάδες Αξιολόγησης 5 ΣΥΝΟΛΟ 5 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης Διευθυντής Φωτογραφίας 6 Ηχολήπτης 5 12 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr Μοντέρ 6 Βοηθός Σκηνοθέτη 1 Διευθυντής Παραγωγής 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 Γυρίσματα / Αποπεράτωση Μονάδες Αξιολόγησης Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός 2 Ηχοληπτικά μηχανήματα 2 Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης Ήχου 8 Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης Εικόνας 8 ΣΥΝΟΛΟ 20 (γ) Για κινηματογραφικό έργο κινουμένων σχεδίων: Δημιουργική Ομάδα 8 Μονάδες Αξιολόγησης Παραγωγός 10 Σκηνοθέτης 8 Σεναριογράφος 8 Δημιουργός γραφικού περιβάλλοντος 6 Συνθέτης 4 (πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό έργο) ΣΥΝΟΛΟ 36 Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης 1ος Βοηθός Σκηνοθέτη 2 Διευθυντής Παραγωγής 2 ΣΥΝΟΛΟ 4 Δημιουργία Storyboard 6 Γραφική Ανάπτυξη Χαρακτήρων 6 Γραφική Ανάπτυξη Γραφικού Περιβάλλοντος 6 13 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr Συμπλήρωση φύλλων έκθεσης (exposure sheets) 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 Ομάδα Συνεργατών για τη Μονάδες Αξιολόγησης δημιουργία Κατασκευή τελικών σκηνικών 5 Κατασκευή προσχεδίων animation (layouts) 5 Κατασκευή των σχεδίων – κλειδιών animation 5 Κατασκευή καθαρών και ενδιάμεσων σχεδίων animation 5 Μελάνωμα και χρωματισμός σχεδίων animation 5 Συναρμογή έγχρωμων σχεδίων animation αι ειδικά εφέ 5 ΣΥΝΟΛΟ 30 Αποπεράτωση 8 Μονάδες Αξιολόγησης Μοντάζ Εικόνας – ‘Ηχου 2 Εργαστήρια 3 Φωνοληψία 2 Δημιουργία – εγγραφή ηχητικών εφέ 1 Τελική μίξη ήχου 2 ΣΥΝΟΛΟ 10 2. Για τη μοριοδότηση των στοιχείων της κλίμακας ανά κατηγορία κινηματογραφικού έργου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4. 3.Η μοριοδότηση και ο υπολογισμός του προαναφερόμενου συντελεστή ενίσχυσης κινηματογραφικού έργου γίνεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο χορηγεί στον παραγωγό σχετική βεβαίωση. 4.Τα στοιχεία των κλιμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. «Άρθρο 75 5Ν.4441/2016,ΦΕΚ-227/Α/6.12.2016 άρθρο 28: Άρθρο 28 Καταργητικές διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219), β) η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227 (Β΄1452/ 12.5.2012) «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010», γ) η Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/ 44 (Β΄ 2278/16.8.2012) «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 14 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr Υπολογισμός ενίσχυσης για παραγωγό κινηματογραφικού έργου 1. Το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται παραγωγός ελληνικού κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, ισούται με το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού ποσού του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια προβολής του συγκεκριμένου κινηματογραφικού έργου με το συντελεστή ενίσχυσης του κινηματογραφικού έργου όπως προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 6 και το ποσοστό της παρακάτω κλίμακας: Έως 50.000 εισιτήρια ποσοστό Από 50.001 έως 60.000 εισιτήρια ποσοστό Από 60.001 έως 70.000 εισιτήρια ποσοστό Από 70.001 έως 80.000 εισιτήρια ποσοστό Από 80.001 έως 90.000 εισιτήρια ποσοστό Από 90.001 έως 100.000 εισιτήρια ποσοστό Από 100.001 έως 110.000 εισιτήρια ποσοστό Από 110.001 έως 120.000 εισιτήρια ποσοστό Από 120.001 έως 130.000 εισιτήρια ποσοστό Από 130.001 έως 140.000 εισιτήρια ποσοστό Από 140.001 έως 150.000 εισιτήρια ποσοστό Από 150.001 έως 160.000 εισιτήρια ποσοστό Από 160.001 έως 170.000 εισιτήρια 8 ποσοστό Από 170.001 έως 180.000 εισιτήρια ποσοστό Από 180.001 έως 190.000 εισιτήρια ποσοστό Από 190.001 έως 200.000 εισιτήρια ποσοστό Από 200.001 έως 210.000 εισιτήρια ποσοστό Από 210.001 έως 220.000 εισιτήρια ποσοστό Από 220.001 έως 230.000 εισιτήρια ποσοστό Από 230.001 έως 240.000 εισιτήρια ποσοστό Από 240.001 έως 250.000 εισιτήρια ποσοστό Από 250.001 έως 260.000 εισιτήρια ποσοστό Από 260.001 έως 270.000 εισιτήρια ποσοστό Από 270.001 έως 280.000 εισιτήρια ποσοστό Από 280.001 έως 290.000 εισιτήρια ποσοστό Από 290.001 έως 300.000 εισιτήρια ποσοστό Από 300.001 έως 310.000 εισιτήρια ποσοστό Από 310.001 έως 320.000 εισιτήρια ποσοστό Από 320.001 έως 330.000 εισιτήρια ποσοστό Από 330.001 έως 340.000 εισιτήρια ποσοστό Από 340.001 έως 350.000 εισιτήρια ποσοστό Από 350.001 έως 360.000 εισιτήρια ποσοστό Από 360.001 έως 370.000 εισιτήρια ποσοστό Από 370.001 και πλέον εισιτήρια ποσοστό 200% 195% 190% 185% 180% 175% 170% 165% 160% 155% 150% 145% 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35%. 3905/2010», δ) η ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β΄ 1483/ 27.10. 2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης»ε) η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β΄ 1812/ 15.12.2003) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή μικρού μήκους, ως Ελληνικών». 15 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού αναπροσαρμόζονται τα στοιχεία και τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1.» ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ «Άρθρο 8 Υποχρεώσεις Παροχών Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων 1. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος. «2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, εξαιρουμένων των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.».6 8 3. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων. 4.Οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. 5.Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων. 6. Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας (IPTV, VIDEO ON DEMAND) για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. 7.Οι υπόχρεες εταιρίες υποχρεούνται για κάθε οικονομική χρήση να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις το ποσό που 6 Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου 50 του N.4779/2021, ΦΕΚ: 27/A/20.02.2021 16 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων (Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής). Οι υπόχρεες εταιρίες οφείλουν να έχουν διαθέσει το σύνολο της Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στις παρ. 8 και 10. 8.Οι υπόχρεες εταιρείες, μέσα στα τρία (3) αμέσως επόμενα έτη από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών τους καταστάσεων, υποχρεούνται να καταρτίσουν συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επενδύσουν συγκεκριμένο ποσό στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Το άθροισμα των ποσών των συμβάσεων αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό του πρώτου εδαφίου της παρ. 7. Εντός μηνός από την παρέλευση της ως άνω τριετίας, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου (Δ.Π.Τ.Κ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Αίτηση Προέγκρισης Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηματογραφικής Παραγωγής με συνημμένα τα αντίγραφα των συμβάσεων που έχουν καταρτίσει. 9. Αν οι υπόχρεες εταιρίες έχουν παραγάγει: (α) οπτικοακουστικό έργο μυθοπλασίας διάρκειας μικρότερης από εξήντα λεπτά ή/και(β) οπτικοακουστικό έργο τεκμηρίωσης ή/και (γ) οπτικοακουστικό έργο κινούμενων σχεδίων, το οποίο έχει συμμετάσχει σε διεθνές φεστιβάλ, το κόστος της παραγωγής του εν λόγω οπτικοακουστικού έργου μπορεί να συμπεριληφθεί από την υπόχρεη εταιρία στην Επένδυση Κινηματογραφικής Παραγωγής. 8 10. Μετά την υποβολή της αίτησης προέγκρισης πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, η Δ.Π.Τ.Κ., εφόσον διαπιστώσει από τα προσκομισθέντα με την υποβολή της αίτησης προέγκρισης στοιχεία ότι η υπόχρεη εταιρεία έχει καταρτίσει συμβάσεις με το συνολικό ποσό που οφείλει να επενδύσει για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, υποχρεούται, το αργότερο εντός διμήνου, να εκδώσει προέγκριση πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής. Για την οριστική πιστοποίηση επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής η υπόχρεη εταιρεία υποβάλλει αίτηση οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής στη Δ.Π.Τ.Κ. εντός δύο (2) ετών από τη χορηγηθείσα σε αυτήν προέγκριση. Η Δ.Π.Τ.Κ., το αργότερο εντός διμήνου από την κατάθεση της αίτησης, εκδίδει την οριστική πιστοποίηση επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεστεί οι συμβάσεις που κατατέθηκαν στη Δ.Π.Τ.Κ. σύμφωνα με την παρ. 8, προκειμένου να λάβει η υπόχρεη εταιρεία την προέγκριση πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς και ότι η υπόχρεη εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που, στο διάστημα της διετίας, η υπόχρεη εταιρία διαπιστώσει ότι κάποια από τις κατατεθειμένες στη Δ.Π.Τ.Κ. συμβάσεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί και η αντίστοιχη παραγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, δύναται να καταθέσει νέα σύμβαση, ισόποση με το σύνολο αυτής που θέλει να αντικαταστήσει, χωρίς όμως δικαίωμα οποιασδήποτε παράτασης του ανωτέρω διαστήματος των δύο (2) ετών, το οποίο άρχεται από την έκδοση της προέγκρισης πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής. Υπόχρεη εταιρία που έχει θέσει στη διάθεση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου διαφημιστικό χρόνο σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5, εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση ακόμα και εάν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο διαφημιστικό χρόνο. 11. Αν υπόχρεη εταιρία παρέλειψε να υποβάλει στη Δ.Π.Τ.Κ., μέσα στις προθεσμίες των παρ. 8 και 10, την αίτηση προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, η Δ.Π.Τ.Κ., με έγγραφη πρόσκλησή της, την καλεί να το πράξει μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Αν η υπόχρεη εταιρία δεν 17 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί μερικώς στη σχετική πρόσκληση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 12 και 13. 12. Αν: (α) υπόχρεη εταιρία δεν υποβάλλει αίτηση προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 10 ή (β) δεν συντρέχουν στο σύνολό τους οι προϋποθέσεις έκδοσης προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Δ.Π.Τ.Κ., με απόφασή της, επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου ισούται με το συνολικό ποσό της επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής και το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποδίδει το εν λόγω ποσό στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 13. Αν από την αίτηση προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής προκύπτει ότι η υπόχρεη εταιρία έχει συμβασιοποιήσει ή έχει διαθέσει μέρος του ποσού της επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, η Δ.Π.Τ.Κ. επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιμο, το ύψος του οποίου ισούται με το ποσό της επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής που δεν έχει συμβασιοποιηθεί ή επενδυθεί και το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δημόσιο έσοδο και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποδίδει το εν λόγω ποσό στο Ελληνικό 8 Κέντρο Κινηματογράφου. 14. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αντιστοιχίας του ποσού που μπορεί να διαθέτει η υπόχρεη εταιρία σε διαφημιστικό χρόνο, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του ποσού της επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Άρθρο 9 Νομική μορφή 1.Ιδρύεται κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.) και έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. 2.Η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» ανήκει αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της ως επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» μπορεί να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα. 7 Το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4761/2020- ΦΕΚ: 248/Α/13.12.2020. 18 Ν. 3905/2010 -ΦΕΚ 219 Α/23-12-2010 www.docman.gr 3. Το Ε.Κ.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται δε από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4. Το Ε.Κ.Κ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. 5. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου», που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-26 του ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α΄) και το π.δ. 113/1998 (ΦΕΚ 113 Α΄), καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» που ιδρύεται με τον παρόντα ν

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις