ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/75356/1097/2022

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778)

ΦΕΚ: 3932/Β/2022E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2022.07.25 19:33:40 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 40295 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/75356/1097 3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42). Αρ. Φύλλου 3932 4. Την υπό στοιχεία Υ 33/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198). 5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου ι Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15). 7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160). 8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156). 13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 14. Την υπ’ αρ. 51875/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867). 15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι- 40296 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ’’Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733). 16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/ 10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (Β΄ 5778). 17. Την ανακατανομή των διατιθέμενων πόρων καθώς κεφάλαια που δεν δεσμεύτηκαν σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες κατά την υποβολή αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος, ανακατανεμήθηκαν αποκλειστικά με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 18. Το υπό στοιχεία ΤΕΕ-19641-07/07/2022 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με το οποίο ζητείται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. 19. Το υπό στοιχεία ΤΕΕ-19643-07/07/2022 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με το οποίο ζητείται παράταση της ημερομηνίας εξέτασης των «ειδικών περιπτώσεων» αιτήσεων. 20. Την ανάγκη περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή ειδικότερων διαδικασιών, εννοιών και όρων του Προγράμματος. 21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/73145/1653/ 14.07.2022 εισήγηση περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”. 22. Την από 18/07/2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (α.π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/74511/1082-18.07.2022). 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω: Α. Τα εδάφια 3 έως 5 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής: «Στον πίνακα 1.3.1 δίνεται, ανά Π.Ε. της χώρας, η συνολική κατανομή του Προγράμματος για όλους τους τύπους αιτήσεων και η ενδεικτική κατανομή αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν σε πολυκατοικίες και η οποία αποτελεί υποσύνολο της συνολικής κατανομής. Σε περίπτωση μη εξάντλησης των πόρων σε μία Π.Ε., οι διαθέσιμοι πόροι δύναται να προστεθούν στους πόρους άλλων Π.Ε., ακολουθώντας κριτήρια ίσης κατανομής. Στον ίδιο πίνακα, δίνεται ανά Π.Ε. η κατανομή του Προγράμματος αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας (εισοδηματική κατηγορία 1).». Β. Ο Πίνακας 1.3.1 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής: ƶƪƵƵƻƱ ƹƧƯƮƭƩƭƮƬƶ ƮƭƯƮƭƶ ƴƭƪƵƭƧƶ ƬưƧĬƭƧƶ ĬƪƶƶƧƯƳƱƭƮƬƶ ƴƪƯƯƧƶ ƵƳƩƳƴƬƶ ƮƪƱƷƵƭƮƬƶ ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ ƲƧƱĬƬƶ ƪƨƵƳƸ ƴǗǏǎLj DŽLjĮ IJLjǐ ĮLjIJǀıİLjǐ ȺǎNJǑljĮIJǎLjljLjǙnj ¼ ƴǗǏǎLj DŽLjĮ IJdžnj ƴǗǏǎLj DŽLjĮ IJLjǐ ǑȺǗNJǎLjȺİǐ ĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıdž IJdžǐ ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ ƪnjİǏDŽİLjĮljǀǐ ĮLjIJǀıİǔnj dž- dž ĭIJǙǒİLjĮǐ dž ljĮIJdžDŽǎǏǁĮ ¼ ƮĮIJdžDŽǎǏǁĮ ¼ ƩƵƧưƧƶ ƴ ƪ ƴǎNJǑljĮIJǎLjljǁİǐ ưǎnjǎljĮIJǎLjljǁĮ ưİNjǎnjǔNjƿnjǎ ƩLjĮNjƿǏLjıNjĮ ƧƱƧƷƳƯƭƮƬƶ ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ ĬƧƶƳƸ - ĬƵƧƮƬƶ ƮƧƨƧƯƧƶ ƴİǏLjijƿǏİLjĮ ƴǁnjĮljĮǐ ƮƧƷƧƱƳưƬ ƶƸƱƳƯƭƮƻƱ ƴƳƵƻƱ ƶǘnjǎNJǎ ƴǗǏǔnj Įnjƾ ƴ ƪ ¼ Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40297 ƧƷƷƭƮƬƶ ƩƸƷƭƮƬƶ ƪƯƯƧƩƧƶ ĬƪƶƶƧƯƭƧƶ ƬƴƪƭƵƳƸ ƨƳƵƪƭƳƸ ƷƳưƪƧ ƧĬƬƱƻƱ ƩƸƷƭƮƳƸ ƷƳưƪƧ ƧĬƬƱƻƱ ƱƳƷƭƳƸ ƷƳưƪƧ ƧĬƬƱƻƱ ƧƱƧƷƳƯƭƮƬƶ ƧƷƷƭƮƬƶ ƩƸƷƭƮƬƶ ƧƷƷƭƮƬƶ ƴƪƭƵƧƭƻƶ ƮƪƱƷƵƭƮƳƸ ƷƳưƪƧ ƧĬƬƱƻƱ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ƱƬƶƻƱ ƬƯƪƭƧƶ ƧƹƧƼƧƶ ƷƵƭƮƧƯƻƱ ƧƭƷƻƯƳƧƮƧƵƱƧƱƭƧƶ ƮƧƵƩƭƷƶƧƶ ƶƴƳƵƧƩƻƱ ƯƧƵƭƶƧƶ ƴƵƪƨƪƫƧƶ ưƧīƱƬƶƭƧƶ ĬƪƶƴƵƻƷƭƧƶ ƭƻƧƱƱƭƱƻƱ ƧƵƷƧƶ 40298 Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 ƶƷƪƵƪƧƶ ƪƯƯƧƩƧƶ ƱƳƷƭƳƸ ƧƭīƧƭƳƸ ƷƬƱƳƸ ƨƳƭƻƷƭƧƶ ƪƸƨƳƭƧƶ ĭƻƮƭƩƧƶ ƶƸƵƳƸ ĭĬƭƻƷƭƩƧƶ ƵƳƩƳƸ ƴƧƵƳƸ ƪƸƵƸƷƧƱƭƧƶ Ʈƻ ƱƧƲƳƸ ƮƪƧƶ - ƮƸĬƱƳƸ ƮƧƵƴƧĬƳƸ ưƸƮƳƱƳƸ ƮƧƯƸưƱƳƸ ĬƬƵƧƶ ưƬƯƳƸ ƧƱƩƵƳƸ Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40299 ƹƭƳƸ ƯƪƶƨƳƸ ƶƧưƳƸ ƭƮƧƵƭƧƶ ƯƪƸƮƧƩƧƶ ƯƬưƱƳƸ ƭĬƧƮƬƶ ƮƪĭƧƯƯƬƱƭƧƶ ƫƧƮƸƱĬƳƸ ưƪƶƶƬƱƭƧƶ ƮƪƵƮƸƵƧƶ ƧƵīƳƯƭƩƧƶ ƯƧƮƻƱƭƧƶ ƧƵƮƧƩƭƧƶ ĭƯƻƵƭƱƧƶ ƮƳƵƭƱĬƭƧƶ ƮƳƫƧƱƬƶ ƮƧƶƷƳƵƭƧƶ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ƨƳƵƪƭƳƸ ƧƭīƧƭƳƸ ƭƳƱƭƻƱ ƱƬƶƻƱ ƴƪƯƳƴƳƱƱƬƶƳƸ ƩƸƷƭƮƬƶ ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ īƵƪƨƪƱƻƱ 40300 Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 ƶƸƱƳƯƳ ƮƵƬƷƬƶ ƹƧƱƭƻƱ ƯƧƶƭĬƭƳƸ ƵƪĬƸưƱƳƸ ƬƵƧƮƯƪƭƳƸ Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40301 40302 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Γ. Στην αρχή του εδαφίου 8 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται η φράση: «αρχικές αυτές ενδεικτικές». Δ. Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού, ενώ στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, κατά το οποίο έχουν δικαίωμα ένστασης και οι Επιλαχούσες/Απορριφθείσες, για την υποβολή τυχόν ένστασης, θα πρέπει μαζί με την ένσταση να υποβληθούν υποχρεωτικά και τα στοιχεία της Η.Τ.». Ε. Τα εδάφια 4 έως 7 της ενότητας 5.5 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής: «Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε ειδική περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να είναι ορθά συμπληρωμένα ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους. Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των ειδικών περιπτώσεων διαπιστωθούν ελλείψεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «ειδικής περίπτωσης». Εφόσον μετά την εξέταση των πρόσθετων στοιχείων διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν συμπεριλαμβάνεται στις «ειδικές περιπτώσεις» αλλά πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις και όρους του προγράμματος, αξιολογείται όπως οι λοιπές αιτήσεις.». ΣΤ’. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Ε) Έλεγχος Πιστοποίησης Αναπηρίας» της ενότητας 5.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία αν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67% όπως επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.». Ζ. Η δεύτερη υποσημείωση του Πίνακα 5.6.1 της ενότητας 5.6 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει ΚΕΠΑ ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/ γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).». Η. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 «Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατό δέκα (110) ημερών.». Θ. Μετά το εδάφιο 2 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής: «Η υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας για τις «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων και τις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, γίνεται κατόπιν του ελέγχου τους και εφόσον λάβουν θετική αξιολόγηση.». Ι. Τα εδάφια 5 έως 9 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής: «Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και έως τις 30/9/2022 εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου. Για τον έλεγχό τους, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να αναζητά συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία, τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Τυχόν σφάλματα σε μη ουσιώδη στοιχεία δεν αποτελούν λόγο απόρριψης. Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες σε ουσιώδη υποβληθέντα στοιχεία από τα οποία να επηρεάζεται η βαθμολογική κατάταξη της αίτησης, η αίτηση θα οδηγείται είτε σε επαναβαθμολόγηση και επανακατάταξή της, με ενδεχόμενη μετάπτωση από τις καταρχήν επιλέξιμες στις επιλαχούσες αιτήσεις, είτε σε απόρριψη (σε περιπτώσεις μη προσκόμισης ή προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών από τα οποία δεν επιβεβαιώνεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος).». ΙΑ. Τα εδάφια 10 και 11 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται. ΙΒ. Μετά το εδάφιο 2 της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής: «Στο ανωτέρω πλαίσιο δύναται να εκδίδονται χωριστοί Προσωρινοί Πίνακες για τις αιτήσεις οι οποίες ελέγχονται πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων και περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).». ΙΓ. Το εδάφιο 3 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Συνεπώς, για τις επιλαχούσες αιτήσεις, όπου δεν έχει ήδη υποβληθεί Η.Τ., τα στοιχεία αυτής θα πρέπει να υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με την υποβολή της ένστασης.». ΙΔ. Μετά το εδάφιο 1 της υποενότητας «Οριστικά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής: «Στο ανωτέρω πλαίσιο δύναται να εκδίδονται χωριστοί Οριστικοί Πίνακες για τις αιτήσεις οι οποίες ελέγχονται πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (ειδι- Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κές περιπτώσεις αιτήσεων και περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).». ΙΕ. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων»» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Οι Προσωρινοί και Οριστικοί Πίνακες καταρτίζονται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, και εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.». ΙΣΤ’. Η περίπτωση 10 της ενότητας Ι-Α του Παραρτήματος I του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «10. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται η «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.». ΙΖ. Το τελευταίο εδάφιο της ενότητας Ι-Α του Παραρτήματος I του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα: Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρίων χώρων της ΗΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.». ΙΗ. Η δεύτερη υποσημείωση του Πίνακα «Κριτήρια Βαθμολόγησης και επιτρεπόμενα όρια» του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη ο αιτών, ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει της Γνωστο- 40303 ποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή εγγράφου κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).». ΙΘ. Το εδάφιο 2 της περίπτωσης 7 του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Απαιτείται η υποβολή της «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» τουλάχιστον 67%, σε ισχύ κατά την υποβολή, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή εγγράφου κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουλίου 2022 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 40306 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3932/25.07.2022 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) • Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. • Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. • Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *02039322507220012*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις