ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/2022

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778).

ΦΕΚ: 5111/Β/2022E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2022.09.30 11:53:44 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 52433 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 Σεπτεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508 Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778). OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42).). 4. Την υπό στοιχεία Υ 33/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198). 5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου ι Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15). 7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160). 8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των Αρ. Φύλλου 5111 αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156). 13. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 14. Την υπ’ αρ. 51875/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867). 15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ’’Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733). 16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/ 10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 5778). 17. Την υπ’ αρ. 159296/13.12.2021 (ΑΔΑ 60ΙΘΗ-Ο6Χ) απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 18. Την επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059), η οποία αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 7 (Εξοικονομώ 2021) προκειμένου να εγκριθούν επιλαχούσες αιτήσεις. 52434 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19. Την ανακατανομή των αδιαθέτων πόρων μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων καθώς και την αύξηση τους με στόχο την μέγιστη δυνατή κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων. 20. Την ανάγκη αποσαφήνισης ειδικότερων διαδικασιών, εννοιών και όρων του Προγράμματος. 21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/84275/1967/ 02.09.2022 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 22. Την από 20/09/2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/95379/1429/20.09.2022). 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη 506.269.150 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 159296/13.12.2021 απόφαση ένταξης και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075),αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω: Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 Α’. Η έννοια του όρου «Επιχειρησιακή Συμφωνία των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ)» της ενότητας ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Είναι η συμφωνία στην οποία εντάσσονται οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ) σχετικά με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του παρόντος προγράμματος.». Β’. Τα εδάφια 1 έως 3 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής: «Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.138.269.150 Ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή του διανέμεται ανά περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.). Στον πίνακα 1.3.1 δίνεται, ανά Π.Ε. της χώρας, η συνολική κατανομή του Προγράμματος για όλους τους τύπους αιτήσεων και η κατανομή αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν σε πολυκατοικίες και η οποία αποτελεί υποσύνολο της συνολικής κατανομής.». Γ’. Το εδάφιο 6 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Για την αρχική κατανομή ανά Π.Ε. των άνω πινάκων έχουν ληφθεί υπόψη πληθυσμιακά και ενεργειακά δεδομένα καθώς και δεδομένα παρελθοντικής ζήτησης προγραμμάτων «εξοικονομώ» και εφαρμογή συντελεστών ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες μεταβολές με προϋπολογισμούς περασμένων προγραμμάτων «εξοικονομώ».». Δ’. Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για την παρούσα κατανομή ανά Π.Ε των άνω πινάκων έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα της υποβολής αιτήσεων στο τρέχον πρόγραμμα.». Ε’. Ο Πίνακας 1.3.1 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Περιφέρεια 16.666.500 9.570.000 6.774.530 2.859.710 2.765.790 1.592.550 4.767.620 ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5.491.390 3.220.930 5.206.590 2.391.270 ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.312.010 ΠΕΛΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18.595.750 786.810 285.960 10.998.380 22.729.110 13.636.280 26.649.220 6.980.040 21.418.380 79.924.770 15.602.760 3.528.550 ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ 12.449.770 46.350 184.960 0 196.300 85.660 1.104.600 273.150 210.950 76.060 215.680 0 723.200 24.810 13.436.000 28.120.660 16.857.210 32.336.910 8.377.710 41.118.730 84.965.540 8.578.030 12.411.850 19.741.890 1.072.770 19.854.510 14.756.680 Πόροι για τις Σύνολο Πόρων ανά υπόλοιπες κατηγορίες Πόροι για τις Π.Ε. (€) αιτήσεων (2η-5η αιτήσεις κατηγορία) (€) πολυκατοικιών (€) 2.282.100 Πόροι για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας (1η Κατηγορία) (€) Μονοκατοικία, Μεμονωμένο Διαμέρισμα Πολυκατοικίες ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε. Πίνακας 1.3.1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52435 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 363.100 8.006.090 9.218.610 9.166.130 3.147.430 3.782.830 4.786.440 1.154.970 4.307.740 ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 19.792.550 6.162.400 26.414.670 20.985.270 11.997.090 44.240.090 35.705.140 30.630.160 1.054.770 21.924.300 3.885.090 2.733.040 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12.585.140 19.144.010 382.520 925.700 0 867.400 412.040 39.490 1.122.260 743.350 177.510 537.780 130.910 263.110 0 311.990 425.260 271.380 0 1.031.680 21.940 567.300 15.700.700 23.954.800 3.702.090 42.627.160 24.512.330 7.356.860 32.323.370 25.511.450 15.322.030 53.944.000 45.054.660 38.899.360 1.417.870 26.486.910 42.855.230 55.186.480 11.597.030 43.508.630 6.710.970 20.157.930 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2.867.440 4.250.620 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 33.745.480 834.650 8.684.490 ΛΑΡΙΣΑΣ 45.828.830 33.725.420 9.086.270 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9.538.410 34.999.700 5.461.100 15.826.790 8.034.340 2.058.620 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟY ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΣΩΝ 7.477.250 1.227.930 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.763.840 ΑΡΤΑΣ 52436 Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 181.660 ΤΗΝΟΥ 472.220 3.104.730 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 903.700 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3.240.960 411.720 ΣΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.924.830 ΡΟΔΟΥ 1.395.780 252.460 ΠΑΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 300.500 62.230 136.720 488.030 ΝΑΞΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΩ 91.890 303.650 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 560.470 14.040 ΘΗΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 13.650 ΑΝΔΡΟΥ 2.705.810 18.767.460 3.573.960 17.417.910 10.080.590 237.880 2.055.090 6.815.450 798.700 1.759.280 141.380 358.950 1.491.110 204.990 416.730 1.661.510 138.420 224.610 0 65.300 73.960 102.040 0 0 81.210 232.530 0 0 0 0 49.860 0 0 0 0 0 3.178.030 21.937.490 4.551.620 20.760.910 11.476.370 419.540 2.548.020 8.972.810 1.051.160 2.059.780 203.610 495.670 2.029.000 296.880 720.380 2.221.980 152.460 238.260 Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52437 174.520 378.960 971.750 ΛΗΜΝΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ 2.060.590 ΛΕΣΒΟΥ 649.080 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 18.660 478.370 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 886.070 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 41.800 768.220 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 2.165.880 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.946.800 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 976.190 1.977.110 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.626.930 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.430.370 5.369.370 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.082.590 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6.722.800 1.609.490 1.291.880 8.938.630 163.560 2.288.070 1.837.140 2.758.570 120.050 2.493.840 10.883.210 7.417.210 13.343.290 9.430.120 10.048.700 8.656.420 25.315.890 8.957.380 4.134.830 101.830 35.750 0 0 0 0 42.630 0 0 0 185.040 185.570 71.180 467.650 198.070 85.330 161.180 300.540 0 7.796.380 2.024.200 1.466.400 10.999.220 182.220 2.937.150 2.358.140 3.644.640 161.850 3.262.060 13.234.130 8.578.970 15.844.840 11.844.570 12.223.880 10.368.680 30.846.440 12.340.510 5.153.090 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.018.260 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 52438 Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 24.622.550 1.951.910 9.874.630 12.770.880 921.296.190 5.310.890 388.650 2.378.200 2.542.080 201.770.280 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 15.202.680 390.790 258.490 35.630 704.760 1.138.269.150 15.703.750 12.511.320 2.376.190 30.638.200 Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52439 52440 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΤ’. Το εδάφιο 4 της ενότητας 4.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτομέρειά τους στην Επιχειρησιακή Συμφωνία των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (για την οποία μεταξύ άλλων θα λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα της εγγυοδοσίας του Δημοσίου), καθώς και στη δανειακή σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του Ωφελούμενου.». Ζ’. Το εδάφιο 14 της ενότητας 4.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Τo κόστος διαχείρισης φακέλου για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την Επιχειρησιακή Συμφωνία την οποία υπογράφουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στα πλαίσια της συνεργασίας τους.». Η’. Το εδάφιο 15 της ενότητας 5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Κατά την ολοκλήρωση του έργου δύναται να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία». Θ’. Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού.». Ι’. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πενήντα (150) ημερών.» ΙΑ’. Το εδάφιο 6 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.». ΙΒ’. Τα εδάφια 1 έως 3 της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής: «Ακολούθως εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ελέγχου και επανακαθορισμού των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα. Στις απορριπτέες αιτήσεις θα αναγράφεται ο λόγος απόρριψης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες τμηματικά.». ΙΓ’. Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Προσωρινών αποτελεσμάτων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.». ΙΔ’. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες/Επιλαχούσες/Απορριπτέες) οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτούς.». ΙΕ’. Τα εδάφια 2 και 3 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται. ΙΣΤ’. Το εδάφιο 4 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα.». ΙΖ’. Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθενται τα εξής: «Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα, δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής της, για αιτιολογημένο διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική προθεσμία υποβολής ΗΤΚ. Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Ενστάσεων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.». ΙΗ’. Η υποενότητα «Οριστικά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων, εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες τμηματικά. Κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.». ΙΘ’. Το εδάφιο 2 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: «Η απόφαση έγκρισης εξουσιοδοτεί τον Φορέα Υλοποίησης για την διενέργεια της διαδικασίας Υπαγωγής των Εγκεκριμένων Αιτήσεων στο Πρόγραμμα.». Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κ’. Τα εδάφια 3 και 4 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται. ΚΑ’. Τα εδάφια 7 και 8 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιούνται ως εξής: «Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν οριστικά έχουν δικαίωμα υποβολής εκ νέου αίτησης σε τυχόν μελλοντική πρόσκληση υποβολής νέων αιτήσεων στα πλαίσια του τρέχοντος Προγράμματος. Οι αρχικοί, οι Προσωρινοί και οι εγκεκριμένοι Οριστικοί Πίνακες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, με παράλληλη ανακοίνωση κατ’ελάχιστον στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ οι αποφάσεις έγκρισης των πινάκων αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.». ΚΒ’. Η υποενότητα «Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρέτησης» της ενότητας 5.8 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργείται. ΚΓ’. Το εδάφιο 1 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Μετά από την ολοκλήρωση του σταδίου χρηματοδοτικού σχήματος εκδίδεται απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για την υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα.». ΚΔ’. Μετά το εδάφιο 1 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Οι πίνακες Υπαγωγής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον στοιχεία των Ωφελουμένων που υπάγονται στο Πρόγραμμα, με την κατηγορία του Ωφελούμενου, την επιλέξιμη κατοικία και το είδος αυτής, με τον αντίστοιχο επιλέξιμο προϋπολογισμό και τα ίδια κεφάλαια.» ΚΕ’. Μετά το εδάφιο 12 της της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής: «Για τις ανάγκες του Προγράμματος απαιτείται η δήλωση στο Πρόγραμμα τραπεζικού λογαριασμού εξυπηρέτησης της επιχορήγησης, όπου τα ποσά της άμεσης ενίσχυσης που θα διακινούνται είναι «ακατάσχετα» και δεσμευμένα για το σκοπό του προγράμματος. Στην περίπτωση της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με τραπεζικό δανεισμό, ο λογαριασμός εξυπηρέτησης δανείου δύναται να χρησιμοποιείται και ως λογαριασμός εξυπηρέτησης επιχορήγησης. Αν οι λογαριασμοί εξυπηρέτησης δανείου και επιχορήγησης είναι διαφορετικοί, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά στην ίδια τράπεζα. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν, καλύπτεται από το Πρόγραμμα.». ΚΣΤ’. Το εδάφιο 13 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Μετά από την Υπαγωγή του ωφελουμένου στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής (Ίδια Κεφάλαια/Δάνειο), θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης της επιχορήγησης του ωφελουμένου το 70% της προβλεπόμενης επιχορήγησης όπως έχει προσδιοριστεί στην απόφαση Υπαγωγής.». 52441 ΚΖ’. Στο εδάφιο 3 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, διαγράφεται η φράση «ειδικό». ΚΗ’. Το εδάφια 6 και 7 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής: «Με την διαπίστωση της καταβολής των Ιδίων κεφαλαίων, ο ωφελούμενος θα μπορεί να κατανείμει μέσω του πληροφοριακού συστήματος και του λογαριασμού εξυπηρέτησης επιχορήγησης ως το 70% της επιχορήγησής του. Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με δάνειο, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα πρέπει να γίνει, υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η κατανομή και εκταμίευση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου.». ΚΘ’. Το εδάφιο 9 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Οι προκαταβολές του δανείου και της επιχορήγησης καταβάλλονται στους λογαριασμούς των καταχωρημένων προμηθευτών/αναδόχων κατόπιν σχετικής εντολής εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που έχει καταχωρίσει ο Ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα.». Λ’. Το εδάφιο 12 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του ωφελουμένου, η εκταμίευση των προκαταβολών δανείου/επιχορήγησης γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης.». ΛΑ’. Το εδάφιο 9 της ενότητας 7.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Στην περίπτωση που ο αρχικός προμηθευτής έχει ήδη λάβει προκαταβολή, ο Ωφελούμενος θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι ο αρχικός προμηθευτής θα επιστρέψει την προκαταβολή στον λογαριασμό προέλευσής της και στη συνέχεια να προβεί στην αλλαγή του προμηθευτή στο πληροφοριακό σύστημα.». ΛΒ’. Το εδάφιο της 4 υποενότητας «Γενικές επισημάνσεις για την τροποποίηση και ολοκλήρωση του έργου» της ενότητας 7.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Αν προκύπτει ανάγκη επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, αυτή θα πρέπει να επιστραφεί με ευθύνη και μέριμνα του ωφελουμένου στον λογαριασμό προέλευσής της, ενώ σε περίπτωση δανείου το ποσό του δανείου αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου κόστους παρεμβάσεων.». ΛΓ’. Το εδάφιο 7 της ενότητας 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει το υπόλοιπο της επιχορήγησης για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων/προμηθευτών/συμβούλου έργου/ μελετών που δεν έχουν εξοφληθεί.». ΛΔ’. Το εδάφιο 9 της ενότητας 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: 52442 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ «Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή και Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον Ωφελούμενο.». ΛΕ’. Το εδάφιο 2 της ενότητας 8.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται στον αντίστοιχο λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου), στα πλαίσια τήρησης του άρθρου 22 Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021.». ΛΣΤ’. Το εδάφιο 2 της ενότητας 8.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Η ένσταση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων.» ΛΖ’. Μετά το εδάφιο 4 της υποενότητας Γ. «Κατά το στάδιο Υλοποίησης» της ενότητας 8.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθεται το εξής εδάφιο: «Το δικαίωμα ένστασης δίνεται μία (1) φορά.» ΛΗ’. Το εδάφιο 4 της υποενότητας «Φορέας Υλοποίησης» της ενότητας 9 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να έχει γνώση και να τηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.». ΛΘ’. Το τελευταίο εδάφιο της υποενότητας «Φορέας Υλοποίησης» της ενότητας 9 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής: «Ο Φορέας Υλοποίησης διενεργεί, σε συνεργασία με τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης, δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.». Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 Μ’. Τα εδάφια 2 και 3 της υποενότητας «Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί» της ενότητας 9 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής: «Τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν και από την Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφεται με τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συνεργάζονται με τους κύριους εμπλεκόμενους Φορείς και διενεργούν, για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων, τις πληρωμές (προς προμηθευτές/αναδόχους, κ.λπ.), που γίνονται με πόρους του προγράμματος.». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 Oι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 52444 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5111/30.09.2022 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) • Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο- σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. • Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. • Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *02051113009220012*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις