ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/2022

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

ΦΕΚ: 6544/Β/2022E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2022.12.21 13:38:57 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 68367 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749 Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31) και ιδίως το άρθρο 30. 2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148). 5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155). 8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156). 9. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» Αρ. Φύλλου 6544 (Β’ 4898), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 (Β’ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 20254/ 04-04-2019 (Β’ 1218), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51391/24-12-2020 (Β’ 5821) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.68808/19-01-2022 (Β’ 302) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις. 11. Την υπ’ αρ. 193 απόφαση της 840ης/21-07-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 48782/25-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.ε. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτός της περίπτωσης της αντικατάστασης των άρθρων 47, 48, 49, 50, 51, 52, της παραγράφου 1 του άρθρου 53 και του άρθρου 54 για την οποία ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη δαπάνη ή μείωση των εσόδων του Οργανισμού, εφόσον προστίθενται ομάδες ασθενών με μειωμένη συμμετοχή σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ενώ αφαιρείται η μηδενική συμμετοχή που αφορά το σύνολο συγκεκριμένων υλικών ευρείας χρήσης (καθετήρες, επιθέματα κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού clawback. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/ 31.10.2018 (Β’ 4898) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα ακολούθως αναφερόμενα σημεία: 1. Τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6, το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως: «Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση». 68368 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 7, η οποία πλέον έχει πλέον ως ακολούθως: «5. Ειδικά, για τις παθήσεις μεσογειακής αναιμίας, κληρονομικής σιδηροβλαστικής αναιμίας, δρεπανοκυτταρικής νόσου, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας/περιτοναϊκή διήθηση ή έχουν διενεργήσει μεταμόσχευση, καθώς και για ασθενείς με κυστική ίνωση, οι ιατροί των μονάδων αυτών μπορούν να συνταγογραφούν όλα τα σκευάσματα που έχουν ανάγκη οι ασθενείς για την αντιμετώπιση της νόσου τους και των επιπλοκών της». 3. Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 45, το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως: «Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις, σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από ηλεκτρονική γνωμάτευση: α) από παιδοψυχίατρους και κατ’ εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων, β) από ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας, γ) από παιδίατρους, δ) από ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα, ε) από ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές, στ) από ορθοπαιδικούς σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών κινητικών προβλημάτων ή ως συνέπεια μαιευτικής παράλυσης από κλινική Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 4. Αντικαθίστανται τα άρθρα 47, 48, 49, 50, 51, 52, η παρ. 1 του άρθρου 53 και το άρθρο 54 από ένα ενοποιημένο άρθρο, ως ακολούθως: «Άρθρο 47 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α) Ως αναλώσιμο υγειονομικό υλικό νοείται κάθε υλικό που παρέχεται σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αντιμετώπιση ή την παρακολούθηση των νοσημάτων τους. β) Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό χορηγείται είτε μέσω δικτύου συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων στην ελληνική επικράτεια είτε μέσω των Φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Προς τούτο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να προμηθεύεται τα υλικά με δημόσιους διαγωνισμούς και σε τιμή χαμηλότερη από τη λιανική τιμή του προϊόντος. γ) Τα επιμέρους είδη που αποζημιώνονται, οι μηνιαίες ποσότητες των υλικών ή/και το ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης, τα νοσήματα για τα οποία χορηγείται το κάθε είδος, οι ειδικότητες των ιατρών που τα συνταγογραφούν, η διαδικασία συνταγογράφησης και ο έλεγχος, η χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων, τα θέματα συγχορήγησης ή αμοιβαίου αποκλεισμού, ο χρόνος επαναχορήγησης, η κατηγοριοποίηση ανάλογα με το φύλλο οδηγιών και τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και κάθε Τεύχος B’ 6544/21.12.2022 άλλη αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κατά περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται ρητά στο παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, που δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. και αποτελεί Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού. Με εγκυκλίους του Οργανισμού ρυθμίζονται λοιπές λεπτομέρειες για τα παρεχόμενα είδη. δ) Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται επιπλέον ποσότητες ή/και δαπάνες από τις ορισθείσες ως μέγιστες, υποβάλλεται αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στην οποία θα τεκμηριώνεται η ανάγκη για την αιτούμενη ποσότητα και εξετάζεται από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) ή άλλο αρμόδιο υγειονομικό όργανο με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. ε) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Δ.Σ. και την έκδοση σχετικού Παραρτήματος σε Φ.Ε.Κ., καθορίζει το ποσό αποζημίωσης ανά κατηγορία ή/και είδος αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον το προϊόν είναι καταχωρημένο και εγκεκριμένο στο "Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ." στ) Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ορίζεται σε 25% επί του ποσού αποζημίωσης που έχει καθορίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός από τις κατηγορίες όπως ορίζονται κάτωθι: Δεν έχουν συμμετοχή: 1. οι δικαιούχοι που προμηθεύονται τα είδη από τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 2. οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι ακρωτηριασμένοι με αναπηρία 67% και άνω, 3. οι πάσχοντες από λευχαιμία και νεοπλάσματα όλων των συστημάτων, 4. οι δικαιούχοι με Σακχαρώδη Διαβήτη για τα υλικά όπως ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα, 5. οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, 6. οι πάσχοντες από κυστική ίνωση, 7. οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 3ου και 4ου σταδίου, οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, 8. οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, 9. οι ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, 10. οι πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια και οι πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑIDS), 11. οι ασθενείς με μηχανική υποστήριξη καρδιάς, 12. οι ασθενείς με επιδερμόλυση και οι ασθενείς που ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών - θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, για τα προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών του σχετικού Παραρτήματος και της κείμενης νομοθεσίας, 13. οι πάσχοντες από σπάνια μεταβολικά νοσήματα, 14. οι πάσχοντες από ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση, 15. οι δικαιούχοι σε περίοδο κύησης ή λοχείας, Τεύχος B’ 6544/21.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16. οι δικαιούχοι για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αφορά εργατικό ατύχημα. Συμμετοχή 10% επί του ποσού αποζημίωσης έχουν οι πάσχοντες από: 1. Νόσο Parkinson και δυστονίες, 2. χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια, 3. συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία, δερματομυοσίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, 4. μυασθένεια, 5. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άσθμα, 6. ελκώδη κολίτιδα, νόσο Crohn, σύνδρομο βραχέος εντέρου, 7. κίρρωση ήπατος. Ο Οργανισμός αποζημιώνει συσκευές έγχυσης φαρμάκων και διατροφικών διαλυμάτων, καθώς και τα αναλώσιμά τους, σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα, το οποίο επικαιροποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ.. Επιπρόσθετα ισχύουν τα κάτωθι: α) Η αντλία έγχυσης ινσουλίνης συνταγογραφείται από τους θεράποντες ιατρούς που εργάζονται σε πιστοποιημένα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, διαβητολογικά κέντρα ή διαβητολογικά ιατρεία δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η παρακολούθηση της πορείας υγείας του διαβητικού ασθενούς αποτελεί μέριμνα του διαβητολογικού κέντρου και η συνταγογράφηση της αντλίας συνδέεται τόσο με τον ιατρό που τη συνταγογραφεί όσο και με το διαβητολογικό κέντρο στο οποίο παρακολουθείται ο ασθενής. Το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο Α.Η.Φ.Υ. ενημερώνονται για το διαβητολογικό κέντρο/ιατρείο που συνέστησε την αντλία, το κέντρο/ιατρείο που παρακολουθεί τον διαβητικό, καθώς και για τις πιθανές αλλαγές κέντρου/ιατρείου. Επί μέρους θέματα σχετικά με τη διαδικασία ρυθμίζονται με εγκυκλίους της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αντικατάσταση της αντλίας εγκρίνεται από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο μετά από παρέλευση πενταετίας. Για τον έλεγχο του αιτήματος γίνεται χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Α.Η.Φ.Υ. και του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Οργανισμός αποζημιώνει την αντλία ινσουλίνης με τιμή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. β) Η αντλία έγχυσης γ-σφαιρίνης, ινότροπων φαρμάκων, φαρμάκων για την πνευμονική υπέρταση αποζημιώνονται από τον Οργανισμό κατόπιν ελέγχου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τα αντίστοιχα φάρμακα. Η πρώτη αποζημίωση αντλίας σε ασθενή δεν απαιτεί εκτέλεση φαρμάκου και ο συγκεκριμένος έλεγχος θα γίνεται αναδρομικά. γ) Η αντλία έγχυσης διατροφικών διαλυμάτων (εντερικής και παρεντερικής σίτισης) και τα αναλώσιμά τους χορηγούνται σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα, σε 68369 περιπτώσεις νοσημάτων με αδυναμία κατάποσης ως συνέπεια μετακτινικής οισοφαγίτιδας, καρκίνου τελικού σταδίου ή νευρολογικών παθήσεων. Απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από ιατρό ειδικότητας σχετικής με την πάθηση και έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.). δ) Αποζημιώνονται συσκευές χημειοθεραπείας ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα και μέχρι 5 το μήνα. ε) Αποζημιώνονται υποδόριες συσκευές αναλγησίας μέχρι δέκα (10) ανά μήνα. στ) Για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία που διενεργούν αποσιδήρωση, αποζημιώνεται η αγορά ρυθμιζόμενης συσκευής αποσιδήρωσης κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα, για τις κάτωθι καταστάσεις: 1. εξελκώσεις δέρματος εκ πιέσεως λόγω κατάκλισης, 2. εξελκώσεις δέρματος λόγω χημικού ή θερμικού εγκαύματος μεγαλύτερου ή ίσου του β’ βαθμού, 3. άτονα έλκη κάτω άκρων, 4. διαβητικά έλκη, 5. εξελκώσεις δέρματος λόγω ακτινικής δερματίτιδας, 6. εξελκώσεις δέρματος λόγω επιδερμόλυσης, 7. ανοιχτά τραύματα μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ή σοβαρούς τραυματισμούς, 8. γάγγραινα όλων των κατηγοριών. Δεν χορηγούνται προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών για εξελκώσεις δέρματος στο πρόσωπο, στο βλεννογόνο στόματος και πρωκτού, σε δάκτυλα χεριών και ποδιών (με εξαίρεση τα διαβητικά έλκη στα δάκτυλα των ποδιών). Η μέγιστη διάρκεια αποζημίωσης για τη χρήση προϊόντων επούλωσης δερματικών βλαβών ορίζεται σε ένα (1) μήνα. Για δικαιούχους με κινητική αναπηρία, όπως τετραπληγία, παραπληγία, η μέγιστη διάρκεια αποζημίωσης χρήσης προϊόντων επούλωσης δερματικών βλαβών ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Έπειτα από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εγκρίνει την υπέρβαση στον αριθμό των χορηγούμενων τεμαχίων ανά μήνα, την υπέρβαση του ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης, καθώς και την υπέρβαση της διάρκειας αποζημίωσης χρήσης επιθεμάτων και ειδών. Το υγειονομικό όργανο που εξετάζει τις ανωτέρω υπερβάσεις ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών για παθήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα, καθώς και προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λεπτομέρειες της παροχής ρυθμίζονται στο Παράρτημα και στη σχετική γνωμάτευση συνταγογράφησης. Για πάσχοντες που φέρουν κολοστομία, ειλεοστομία, ουρητηροστομία, νεφροστομία, θωρακοστομία, συρίγγια και χειρουργικές παροχετεύσεις κοιλιακής χώρας, μόνιμα ή προσωρινά, ο Οργανισμός αποζημιώνει τα αναγκαία οστομικά υλικά καθώς και ουροσυλλέκτες 68370 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ στους πάσχοντες που φέρουν ουρητηροστομία ή νεφροστομία, όπως καθορίζονται στο σχετικό Παράρτημα δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ. Ο Οργανισμός αποζημιώνει υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ. Συνταγογραφούνται από νεφρολόγο ιατρό. Σε πάσχοντες από α) ακράτεια ούρων, β) στενώματα ουρήθρας, γ) αδυναμία κένωσης ουροδόχου κύστεως, ο Οργανισμός αποζημιώνει καθετήρες, ουροσυλλέκτες κ.ά. σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ. Η αρχική γνωμάτευση για καθετήρες αυτοκαθετηριασμού συνταγογραφείται από ουρολόγους δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η επανάληψη των γνωματεύσεων μπορεί να γίνει από ιατρούς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ειδικότητας ουρολογίας, νευρολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες ποσότητες από αυτές που αποδίδονται βάσει Παραρτήματος, αποζημιώνονται κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου. Το υγειονομικό όργανο που εξετάζει τις ανωτέρω υπερβάσεις ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Σε πάσχοντες που φέρουν τραχειοστομία, που πάσχουν από νευρογενή διαταραχή του εντέρου, από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη Καρδιάς, με θρομβοφιλία, με μεταλλική βαλβίδα καρδιάς που λαμβάνουν χρόνια αντιπη- Τεύχος B’ 6544/21.12.2022 κτική αγωγή, χορηγούνται υλικά σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα». 5. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 56, το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως: «3. Για τη μετακίνηση των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, για μετάγγιση αίματος, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: […]» 6. Τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 61, η οποία πλέον έχει ως ακολούθως: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, δύναται να προβλέπεται πρόσθετη χρέωση για συγκεκριμένη κατηγορία ειδών πρόσθετης περίθαλψης (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) και μόνον σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης». Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υγείας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02065442112220004*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις