360/2022

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Προσθήκη Παραρτήματος Ι στο άρθρο 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ 19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 47749/14-12-2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 6544).

ΦΕΚ: 89/Β/2023360/23.12.2022,ΦΕΚ-89/Β/16.1.2023 www.docman.gr 360/23.12.2022,ΦΕΚ-89/Β/16.1.2023 Προσθήκη Παραρτήματος Ι στο άρθρο 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ 19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 47749/14-122022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 6544). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 22 του ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ» (Α’ 31). 2.Το άρθρο 8 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38). 3.Την υπό στοιχεία Γ4β/οίκ.: 35978/21-06-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 512). 4.Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)“» (Β’ 4898), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918/07-03-2019 (Β’ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 20254/04-04-2019 (Β’ 1218), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51391/24-12-2020 (Β’ 5821), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 68808/19-01-2022 (Β’ 302) και ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022 (Β’ 6544) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 5.Την υπό στοιχεία 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής». 6.Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχής υγειονομικού υλικού, εντάσσεται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (επιτρεπόμενα όρια δαπανών) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών θα επιστραφεί ως clawback και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 7.Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η 838/1538/οικ.33044/23-12-2022 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 8.Την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης, ο οποίος αιτήθηκε την αυθημερόν επικύρωση της σχετικής απόφασης. 9.Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζει: Την προσάρτηση του παρακάτω Πίνακα ως Παράρτημα Ι «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» του άρθρου 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4898), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1 360/23.12.2022,ΦΕΚ-89/Β/16.1.2023 www.docman.gr 47749/ 14-12-2022 (Β’ 6544) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΡΘΡΟΥ 47 “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ” της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1.11.2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022 (Β’ 6544) κοινή απόφαση. Τα αναλώσιμα Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) χορηγούνται ως εξής: I) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ x ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 x ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ Η΄ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ x ΣΔ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1) έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα 2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος 3) έως 200 σκαρφιστήρες/μήνα 4) έως 200 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 200 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/μήνα. Σε περίπτωση που ο ασθενής φέρει αντλία ινσουλίνης χορηγούνται έως 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα/έτος (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης) ή έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/έτος. 5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς καταγραφής και τα αναλώσιμα του. ή β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης. Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και σκαρφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα. 6) Αντλία ινσουλίνης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στο Μητρώο Αποζημιούμενων 2 www.docman.gr 360/23.12.2022,ΦΕΚ-89/Β/16.1.2023 Προϊόντων 7) Αναλώσιμα αντλίας ινσουλίνης: x καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης έως 10 σε αντλίες τύπου patch ή έως 15 σε συμβατικές αντλίες (σετ καθετήρα και σωλήνα)/μήνα x έως 15 δεξαμενές για συμβατικές αντλίες/μήνα x έως 4 μπαταρίες για συμβατικές αντλίες/μήνα II) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ 1) έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα 2) έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος 3) έως 100 σκαρφιστήρες/μήνα 4) έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/μήνα. ΙΙI) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΣΚΙΑ 1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο 2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο ΙV) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο 2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο 3) έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/δίμηνο για τους ασθενείς που λαμβάνουν GLP-1 ανάλογα, τα οποία δεν φέρουν ενσωματωμένη βελόνα στην προγεμισμένη σύριγγα V) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΑ 1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/τρίμηνο 2) έως 50 σκαρφιστήρες/τρίμηνο VI) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ 1) έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα 2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών 3 360/23.12.2022,ΦΕΚ-89/Β/16.1.2023 www.docman.gr 3) έως 150 σκαρφιστήρες/μήνα 4) έως 150 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 150 βελόνεςφυσιγγοσυρίγγων/μήνα 5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς καταγραφής και τα αναλώσιμα του. ή β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης. Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και σκαριφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα. Τα ανωτέρω συστήματα χορηγούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της κύησης. Η τιμή αποζημίωσης των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη και των συστημάτων συνεχούς καταγραφής ή στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης καθορίζονται με αποφάσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. Για τον υπολογισμό των τιμών αποζημίωσης θα ληφθούν υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού τιμής αποζημίωσης και κριτήρια αξιολόγησης. Μέχρι τη δημοσίευση των Παραρτημάτων αναφορικά με το λοιπό αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που παρέχεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφαρμόζονται η υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 9030/08-03-2019 (Β’ 1046) απόφαση και οι υπ’ αρ. οικ. 46414/21-11-2018 (Β’ 5464) και οικ. 46415/22-11-2018 (Β’ 5464) αποφάσεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πρόεδρος ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις