ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ: Ειδικών σύμβουλών, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(ΕΚΤΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ.)Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5 1258/1986 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ, και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς…
 • Αριθμ.494/2015
  Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την…
 • Αρ.2/88585/0022/2012
  Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών και των εισηγητών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-ρών και Δικτύων και των Περιφερειών της Χώρας και των μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθώς και των μελών των…
 • Αριθ. 2/18503/0022/2013
  Καθορισμός ανωτάτων ορίων αποζημιώσεων των προέδρων και των μελών των γνωμοδοτικών επιτρόπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και έκτος έδρας αποζημιώσεων των μελών της ομάδας εργασίας και των επιτροπών παρακολούθησης στο πλαίσιο του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός…
 • Αριθμ. 2/83461/0022/2013
  Καθορισμός αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων…
 • Αριθμ. Β2-829Α/2013
  Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».
 • Αριθμ. 20283/2012
  Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).
 • Αριθμ. 2106/2013
  Καθορισμός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα της επι¬χορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής…

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element