ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
  Συνοπτικός οδηγός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης. (Υπουργείου Οικονομικών)
 • Αριθμ. 2/49954/0026/2014
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
 • Αριθμ. 98535/2014
  Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής…
 • Αριθ. Α.Π. ΣΤ1/Φ.083-12/ΑΣ 9932/1996
  Καταβολή διδάκτρων σε ξενόγλωσσα σχολεία.
 • Αριθ. 2/24407/0022/2005
  Καθορισμός του μισθού που θα καταβάλλεται κατά το έτος 2005 και μετά σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο διατίθενται αδυνατεί να τους παράσχει τροφή και στέγη.
 • Αριθ. 2/50514/0022/2002
  Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Αριθμ. 2014380/377/0026/1998
  Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσε­ων σε Ν.Π.Δ.ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 2/39543/0026/2015
 • 207756/11900/4337/2017
  Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2016, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής.
 • Αριθμ. 2/54866/0022/1999
  Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Αντικαταστάθηκε από την Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 - ΦΕΚ: 20/Β/2016 -Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element