ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Αριθμ. 2/100308/0022/2013
  Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, μελών και γραμματέα, τακτικών και αναπληρωματικών, των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων του άρθρου 146Β του άρθρου Δεύτερου και του άρθρου Πέμπτου του Ν.4057/2012.
 • ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
  Συνοπτικός οδηγός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης. (Υπουργείου Οικονομικών)
 • Αριθμ. 2/49954/0026/2014
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
 • ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
  Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας
 • Αριθ. Α.Π. ΣΤ1/Φ.083-12/ΑΣ 9932/1996
  Καταβολή διδάκτρων σε ξενόγλωσσα σχολεία.
 • Αριθ. 2/24407/0022/2005
  Καθορισμός του μισθού που θα καταβάλλεται κατά το έτος 2005 και μετά σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο διατίθενται αδυνατεί να τους παράσχει τροφή και στέγη.
 • Αριθ. 2/50514/0022/2002
  Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Αριθμ. 2014380/377/0026/1998
  Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσε­ων σε Ν.Π.Δ.ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 2/39543/0026/2015
 • 207756/11900/4337/2017
  Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2016, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής.
 • Αριθμ. 2/54866/0022/1999
  Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Αντικαταστάθηκε από την Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 - ΦΕΚ: 20/Β/2016 -Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element