ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • 2/86995/0004/2017
  Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) Του Υπουργείου Οικονομικών.
 • 167152/Δ2/2017
  Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018
 • Αριθμ. 2/105083/0022/2014
  Καθορισμός αποζημίωσης της Επιτροπής Παραλαβής, καταμέτρησης και καταστροφής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Αριθ. 2/35715/0026/25.5.2011
  Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Φ14/02/173602/533/2015
  Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής…
 • Αριθμ. 2/90901/0022/2014
  Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
 • Αριθμ. 165387/1387 2011
  Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών – Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης – διαχείρισης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Εισηγητών – Αξιολογητών των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ καθώς και των Αξιολογητών…
 • Αριθμ. 57848/ΕΥΘΥ1218/2014
  Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 (α) του Ν. 3614/2007, όπως έχει.
 • Αριθμ. 2/115436/0022/2014
  Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3996/2011,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013.
 • Αριθ. οικ. 19253/2002
  Χρηματοδότηση Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element