ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Αριθ. 2/35715/0026/25.5.2011
  Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Φ14/02/173602/533/2015
  Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής…
 • Αριθμ. 2/90901/0022/2014
  Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
 • Αριθμ. 165387/1387 2011
  Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών – Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης – διαχείρισης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Εισηγητών – Αξιολογητών των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ καθώς και των Αξιολογητών…
 • Αριθμ. 57848/ΕΥΘΥ1218/2014
  Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 (α) του Ν. 3614/2007, όπως έχει.
 • Αριθμ. 2/115436/0022/2014
  Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3996/2011,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013.
 • Αριθ. οικ. 19253/2002
  Χρηματοδότηση Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • Αριθμ. 3627.11/10/13/2013
  Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011-2013.
 • Αριθμ. 2/100308/0022/2013
  Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, μελών και γραμματέα, τακτικών και αναπληρωματικών, των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων του άρθρου 146Β του άρθρου Δεύτερου και του άρθρου Πέμπτου του Ν.4057/2012.
 • ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
  Συνοπτικός οδηγός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης. (Υπουργείου Οικονομικών)

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element