ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • 2/31.10.2014
  Όροι χρήσης
 • 1/31.10.2014
  Ποιοί είμαστε
 • [α/α.7 /21.10.2014]
  Ε.ΣΥ.Π
 • N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234
  Δημοσιεύθηκε ο N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234/23.10.2014. Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.........
 • 1/23.10.2014
  Προσδιορισμός του ύψους των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται η καταβολή σ' αυτούς κατά μήνα προσθέτων αμοιβών ή απολαβών.
 • [α/α.6 /21.10.2014]
  ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • Ν.4286/2014-ΦΕΚ194/Α
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4286/2014. Στο ΜΕΡΟΣ Α΄(άρθρα πρώτο έως εντέκατο) καθιερώνεται ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)". Με το άρθρο δέκατο έβδομο ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς μαθητών……
 • 4/5.10.2014
  Mετακινήσεις αιρετών Περιφέρειας
 • [α/α.5 /2.9.2014]
  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 • [α/α. 4 /16.5.2014]
  [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ –ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013]

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element