Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • Αριθμ. 2/90901/0022/2014
    Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
  • Αριθμ. 57848/ΕΥΘΥ1218/2014
    Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 (α) του Ν. 3614/2007, όπως έχει.
  • Αριθμ. 2/100308/0022/2013
    Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, μελών και γραμματέα, τακτικών και αναπληρωματικών, των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων του άρθρου 146Β του άρθρου Δεύτερου και του άρθρου Πέμπτου του Ν.4057/2012.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element