Αναζητηση Λέξεις Κλειδιά

  • Δ27/οικ. 15239/645/2013-ΦΕΚ 1227/Β/21.5.2013
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/29−11−2012 (ΦΕΚ Β΄3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

    ΒΡΕΣ

    ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element