RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
2/74736/0026/2014
14/07/2014 | ΦΕΚ:

Νομιμότητα δαπάνης (αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται για θέματα πληρωμής αποζημίωσης στα μέλη των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.)) Μεταφόρτωση »


2/104144/0026/2014
18/07/2014 | ΦΕΚ:

Προέγκριση δαπανών οτα (αναφορικά με την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων(υποχρεώσεις που βαρύνουν και τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής) από τους ο.τ.α.) Μεταφόρτωση »


29261/2014
23/07/2014 | ΦΕΚ:

Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις(ΑΔΑ:ΩΗΥΒΝ-7ΨΤ) Μεταφόρτωση »


3107/2014
23/07/2014 | ΦΕΚ:

Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών».(ΑΔΑ:6162ΟΞΤΒ-4ΕΓ) Μεταφόρτωση »


ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/1030550/2014
23/07/2014 | ΦΕΚ:

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)” Μεταφόρτωση »


1047385/542/0006/2006
25/05/2006 | ΦΕΚ:

Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εξουσιοδότησης, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης). Μεταφόρτωση »


1059356/627/0006Δ/2008
03/06/2008 | ΦΕΚ:

Περί του κύρους των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία προσκομίζονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Μεταφόρτωση »


1092032/2014
19/06/2014 | ΦΕΚ:

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α’ 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» Μεταφόρτωση »


Δ6Δ/1179099 /2012
24/12/2012 | ΦΕΚ:

Παρέχονται οδηγίες σε θέματα που αφορούν στη δυνατότητα επικύρωσης υπογραφής σε δημόσια έγγραφα ορισμένων χωρών της Ασίας και της Αφρικής Μεταφόρτωση »


48817/2014
23/07/2014 | ΦΕΚ:

Συμπλήρωση του Ν. 3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει(ΑΔΑ:7ΣΔΙΩ-ΘΚΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Μεταφόρτωση »


27607/2014
23/07/2014 | ΦΕΚ:

Σχετικά με τη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων πολιτών και τους λογαριασμούς ιδιωτικών φαρμακείων». (ΑΔΑ:ΩΟΝΠΟΞ7Μ-1ΩΚ) Μεταφόρτωση »


2/51586/0004/2014
03/07/2014 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση εγγράφου Δ6Δ1095210ΕΞ2014/25-6-2014 με θεμα:Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στις Δ.Ο.Υ. Μεταφόρτωση »


2/45621/0026/2014
07/07/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή απόψεων:Αναφορικά με την χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος Μεταφόρτωση »


2/39520/0026/2014
16/07/2014 | ΦΕΚ:

Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.) Μεταφόρτωση »


Π.Υ./ΟΙΚ.4287/2014
18/07/2014 | ΦΕΚ:

Τήρηση ορίων δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ 1179/2014
14/07/2014 | ΦΕΚ:

Καθορισμός όρων, τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θάλασσα για εποχιακή χρήση.(ΑΔΑ:6ΠΚ9Η-Φ25) Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Σ22/3/2014
22/07/2014 | ΦΕΚ:

Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση (ΑΔΑ:7ΒΧΠ4691ΩΓ-ΣΝΖ) Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Ε40 / 573/2014
17/07/2014 | ΦΕΚ:

Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.(ΑΔΑ:ΩΔΟΗ4691ΩΓ-1ΒΤ) Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Π51/24/2014
18/07/2014 | ΦΕΚ:

Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.»(ΑΔΑ:67Γ44691ΩΓ-6ΣΛ) Μεταφόρτωση »


48815/2014
18/07/2014 | ΦΕΚ:

Πληρωμές Μισθωμάτων Παρελθόντων Ετών(ΑΔΑ:Β55ΠΩ-ΗΝ1) Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Φ09/544/2014
21/07/2014 | ΦΕΚ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΔΑ:7Ω9Ε4691ΩΓ-Η3Δ) Μεταφόρτωση »


14/2014
18/07/2014 | ΦΕΚ:

Ανάρτηση στο “Διαύγεια” των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης Μεταφόρτωση »


43078/3873/2014
15/07/2014 | ΦΕΚ:

Διευκρινίσεις σχετικά με τα προσκομιζόμενα στα ΚΤΕΟ δικαιολογητικά για την έγκριση της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης. Μεταφόρτωση »


Α.Π.ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ/9921/2014
19/06/2014 | ΦΕΚ:

Καταχώριση πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔΔ. Μεταφόρτωση »


28409/2014
16/07/2014 | ΦΕΚ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Εγκύκλιος: 39) (ΑΔΑ:630ΤΝ-ΩΨΑ) Μεταφόρτωση »


ΔΙΔΑΔ/Φ. 32.11/615/οικ.17635/2014
15/07/2014 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. Μεταφόρτωση »


3005/2014
14/01/2014 | ΦΕΚ:

Προϋποθέσεις επιχορήγησης Ν.Π.Ι.Δ Μεταφόρτωση »


2/18485/0026/2014
14/03/2014 | ΦΕΚ:

Συμψηφισμός απαιτήσεων και οφειλών προς το Δημόσιο Μεταφόρτωση »


76858/2014
30/05/2014 | ΦΕΚ:

Παρέχονται πληροφορίες για την επιδότηση ασθένειας Ασφαλισμένων του ΙΚΑ στο Δημόσιο. Μεταφόρτωση »


2/48245/0004/2014
23/06/2014 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση εγγράφου:Δ6Δ1089464ΕΞ204/13-6-2014:Παρέχονται διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.4250/2014 (Α΄74)(Συνημμένο αρχείο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13200/2014) Μεταφόρτωση »


2/49703/0026/2014
23/06/2014 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 Μεταφόρτωση »


2/38412/0026/2014
10/06/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή απόψεων:Αναφορικά με την αρμόδια για την πληρωμή της οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου Μεταφόρτωση »


2/49439/0026/2014
01/07/2014 | ΦΕΚ:

Συμψηφισμός απαιτήσεων και οφειλών προς το Δημόσιο Μεταφόρτωση »


2/28590/0026/2014
13/06/2014 | ΦΕΚ:

Δήλωση εισοδήματος και παρακράτησης φόρου οικ. έτους 2014 Μεταφόρτωση »


2/3377/0026/2014
24/06/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή απόψεων: Αναφορικά με την ανάγκη θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής των μελών των επιτροπών επί των πρωτόκολλων παραλαβής Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Α02/1102/72/2014
10/07/2014 | ΦΕΚ:

Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Φ09/526/2014
30/06/2014 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.(ΑΔΑ:7Ρ6Α4691ΩΓ-ΦΞΟ) Μεταφόρτωση »


IKA/Π51/23/2014
11/07/2014 | ΦΕΚ:

Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014))»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 50(ΑΔΑ:ΨΤ3Π4691ΩΓ-2Ε0) Μεταφόρτωση »


2/53689/0026/2014
11/07/2014 | ΦΕΚ:

Καταβολή αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ.1163/2014
03/06/2014 | ΦΕΚ:

Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΑΔΑ:ΒΥΘΡΗ-ΛΟΚ Μεταφόρτωση »


4577/2014
10/07/2014 | ΦΕΚ:

Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. (ΑΔΑ:6Ο5ΟΟ4-4ΧΕ) Μεταφόρτωση »


127065/2014
10/07/2014 | ΦΕΚ:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΤΕΑ ΚΑΙ ΝΠΙΔ-ΤΕΑ (ΑΔΑ:7Ε19ΟΡΕΩ-ΦΥΥ) Μεταφόρτωση »


ΔΥΓ6/27270/2014
15/05/2014 | ΦΕΚ:

Ειδική έγκριση επιχορήγησης του άρθρου 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/τ.Α`/2013)(ΑΔΑ: ΒΙΦ5Θ-ΡΛΤ) Μεταφόρτωση »


ΙΚΑ/Ε40/546/2014
07/07/2014 | ΦΕΚ:

Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας(ΑΔΑ: ΩΟΑ24691ΩΓ-ΣΔΗ) Μεταφόρτωση »


ΓΔΛΑ/1100944/2014
08/07/2014 | ΦΕΚ:

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ)(ΑΔΑ:7ΜΑΕΗ-ΘΜ7) Μεταφόρτωση »


25118/2014
08/07/2014 | ΦΕΚ:

Σχετικά με τη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων πολιτών (ΑΔΑ:6ΧΛΟΟΞ7Μ-ΖΑ8) Μεταφόρτωση »


ΔΕΛ/Γ/1100897/2014
08/07/2014 | ΦΕΚ:

Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου (ΑΔΑ:79ΙΟΗ-Γ3Σ) Μεταφόρτωση »


ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 116/17016/2014
07/07/2014 | ΦΕΚ:

Λήξη προθεσμίας απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΑΔΑ:ΩΚΑΝΧ-ΘΡΩ) Μεταφόρτωση »
spacer