RSS Feeds RSS | Newsletters | Χάρτης |
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνο τις πρώτες 100 εγγραφές.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/2014
13/01/2014 | ΦΕΚ:

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος-Σύστημα Γνωστοποίησης(ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ) Μεταφόρτωση »


Φ2-2155/2014
26/08/2014 | ΦΕΚ:

Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων (ΑΔΑ:796ΚΦ-Ν2Ζ) Μεταφόρτωση »


74195/2014
26/08/2014 | ΦΕΚ:

Συμπλήρωση της με αρ. Υ1/Γ.Π.οικ.118886 /12-12-2012 εγκυκλίου για την ταξιδιωτική ιατρική(ΑΔΑ:ΒΜΙΘΘ-Χ7Ω) Μεταφόρτωση »


2175/2014
26/08/2014 | ΦΕΚ:

Διαβίβαση επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών συστήματος SafeSeaNet στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΔ 81/2014»(ΑΔΑ:6ΠΗΗΟΠ-ΟΘΛ) Μεταφόρτωση »


Δ18Α/5020328/2014
22/08/2014 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α΄) - Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 - Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων (ΑΔΑ:748ΗΗ-ΒΨΨ) Μεταφόρτωση »


ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/2014
27/08/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη ‘Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης’ ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων (ΑΔΑ:7771Χ-Κ8Ω) Μεταφόρτωση »


ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/2014
27/08/2014 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.(ΑΔΑ:71Ψ6Χ-Μ5Λ) Μεταφόρτωση »


134791/Δ2/2014
27/08/2014 | ΦΕΚ:

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)(ΑΔΑ:77229-Σ24) Μεταφόρτωση »


32023/2014
25/08/2014 | ΦΕΚ:

Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις(ΑΔΑ:6ΔΑ4Ν-ΛΨΖ) Μεταφόρτωση »


2/67011/0026/2014
22/08/2014 | ΦΕΚ:

Γνωστοποιήση διατάξεων του ν.4281/2014 Μεταφόρτωση »


132801/Δ2/2014
21/08/2014 | ΦΕΚ:

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015 Μεταφόρτωση »


132795/Δ2/2014
21/08/2014 | ΦΕΚ:

«Δίνονται Διευκρινήσεις αναφορικά με την Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015» Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/27660/2014
18/08/2014 | ΦΕΚ:

Λειτουργία Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ενόψει εγκατάστασης νέων περιφερειακών αρχών Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/31635/2014
19/08/2014 | ΦΕΚ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθμ.: 49 Με θΕΜΑ: Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014(ΑΔΑ:ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ) Μεταφόρτωση »


Μ.Φ.512.10/2014
18/08/2014 | ΦΕΚ:

Αγορανομικοί έλεγχοι – Ενέργειες Λιμενικών οργάνων – Κυρώσεις κατά παραβατών- Συντονισμός ενεργειών (ΑΔΑ:7ΠΤΕΟΠ-ΠΞΚ) Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ.1195/2014
14/08/2014 | ΦΕΚ:

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012 (ΑΔΑ:ΩΩΚ5Η-2ΣΞ) Μεταφόρτωση »


16996/2014
31/07/2014 | ΦΕΚ:

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/31477/2014
14/08/2014 | ΦΕΚ:

Αρ.Εγκυκλίου 48 με θέμα: Εκλογή νέων οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)(ΑΔΑ: 7ΦΣΗΝ-ΒΘΚ) Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/25171/2014
07/08/2014 | ΦΕΚ:

Κατάρτιση πινάκων εκλογέων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ.1194/2014
14/08/2014 | ΦΕΚ:

Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008).(ΑΔΑ:7Φ8ΞΗ-ΟΑΦ) Μεταφόρτωση »


131128/Δ2/2014
18/08/2014 | ΦΕΚ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)(ΑΔΑ:7ΛΤΟ9-2Λ3) Μεταφόρτωση »


111999/1968/2014
14/08/2014 | ΦΕΚ:

Δημοσίευση του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και εφαρμογή του αρθ. 59 αυτού στα πλαίσια υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων/έργων των Μέτρων 226, Δράση 1 και 125Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»ΑΔΑ:ΩΡΩΞ0-ΛΦΕ Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ.1192/2014
12/08/2014 | ΦΕΚ:

Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου(ΑΔΑ:7ΚΛΙΗ-Λ86) Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/31433/2014
14/08/2014 | ΦΕΚ:

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-2014 Εγκυκλίου με θέμα: Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 ΑΔΑ:6Β2ΜΝ-ΕΧ5 Μεταφόρτωση »


ΠΟΛ.1191/2014
12/08/2014 | ΦΕΚ:

Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013. Μεταφόρτωση »


14690/2014
22/07/2014 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1 «Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΑΔΑ:7ΤΛΓΒ-Β1Α) Μεταφόρτωση »


2/56411/0026/2014
14/07/2014 | ΦΕΚ:

Προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές Μεταφόρτωση »


2/59568/0026/2014
25/07/2014 | ΦΕΚ:

Μεταφορά μαθητών Μεταφόρτωση »


2/6865/0026/2014
18/07/2014 | ΦΕΚ:

Παροχή απόψεων:Αναφορικά με την χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/30875/2014
08/08/2014 | ΦΕΚ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 46 θεμα:Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των νέων Περιφερειακών Αρχών(ΑΔΑ:Ω8Ψ9Ν-Σ15) Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/30972/2014
11/07/2014 | ΦΕΚ:

Εγκυκλίος : 47ΘΕΜΑ:Υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.)(ΑΔΑ:7Γ8ΜΝ-ΨΟΞ) Μεταφόρτωση »


47194/3100/2014
11/08/2014 | ΦΕΚ:

Δημοσίευση Υπουργικής απόφασης με θεμα:Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών Μεταφόρτωση »


Γ456/οικ.47369/3672/2014
07/08/2014 | ΦΕΚ:

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α’ 155 – 30.7.2014) Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/30755/2014
08/08/2014 | ΦΕΚ:

Αρ.Εγκ.45 ΘΕΜΑ: Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 (Συμπληρώθηκε με την 31433/14.8.2014) Μεταφόρτωση »


ΥΠΕΣ/30681/2014
07/08/2014 | ΦΕΚ:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. (ΑΔΑ:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) Μεταφόρτωση »
spacer