2/31.10.2014

Οροι χρήσης

Το υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.docman.gr αποτελείται από δημόσια έγγραφα, που  είτε δημοσιεύονται  στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, του προγράμματος  διαύγεια, είτε σε άλλες κυβερνητικές ιστοσελίδες αλλά και από άλλα δημόσια έγγραφα που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές. Αναρτώνται επίσης και έγγραφα που αφορούν ανάλυση επίκαιρων θεμάτων ή άρθρα που συντάσσονται από τους συνεργάτες της www.docman.gr

Το υλικό αυτό είτε αποτελείται από αυτούσια δημόσια έγγραφα που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία είτε από έγγραφα (κυρίως Νόμοι, ΠΔ, Αποφάσεις ) που έχουν κωδικοποιηθεί. Επίσης σημαντικός αριθμός εγγράφων έχει ψηφιοποιηθεί για να τεθούν σε αυτά δεσμοί, υποσημειώσεις κλπ ώστε είτε να παράσχονται πληροφορίες είτε να δημιουργούνται συσχετίσεις για υποβοήθηση χρηστών.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου  www.docman.gr.

Τα έγγραφα και πληροφορίες δημοσίου τομέα που παρέχονται ελεύθερα στον διαδικτυακό τόπο του www.docman.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν, διαδοθούν μέσω συνδέσμων και να αναδημοσιευθούν, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, χωρίς να απαιτείται άδεια ή καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος, υπό τους όρους του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α’ 57), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η ανάρτηση προσωπικών δεδομένων στον διαδικτυακό τόπο www.docman.gr γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α'), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Σε καμία περίπτωση  η www.docman.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Η www.docman.gr δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο www.docman.gr, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Η www.docman.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς τη  www.docman.gr. Η www.docman.gr δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η www.docman.gr δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η www.docman.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου www.docman.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνει ρητώς τη συγκατάθεσή του ή τη μη αποδοχή της χρήσης cookies κατά την για πρώτη φορά χρήση του διαδικτυακού τόπου www.docman.gr (μέσω αυτοματοποιημένου αναδυόμενου παραθύρου) ή μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το www.docman.gr μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Μέρος του υλικού που δημοσιεύεται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο παρέχεται ελεύθερα στους επισκέπτες  να το χρησιμοποιούν χωρίς κανένα περιορισμό ή υποχρέωση για κάθε νόμιμη χρήση. Η www.docman.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν εγγυάται  ότι του  μέρος του υλικού που παρέχεται ελεύθερα και έχει υποστεί επεξεργασία δεν περιέχει  σφάλματα ή παραλείψεις.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Η www.docman.gr  δεν εγγυάται ότι όλες οι υπηρεσίες του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, καθόσον η διαθεσιμότητα του υλικού του εξαρτάται από την εταιρία  που φιλοξενεί την ιστοσελίδα της.

Η www.docman.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια- αλλά λόγω του όγκου του υλικού, της πολυπλοκότητας και του δυσερμήνευτου των σχετικών διατάξεων- δεν εγγυάται ότι τα έγγραφα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία (κωδικοποίηση κλπ) δεν περιέχουν σφάλματα ή παραλείψεις.

Το περιεχόμενο που παρέχεται σε εγγεγραμμένους χρήστες μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών  αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία www.docman.gr  και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η μεταφόρτωση (download) του  περιεχομένου των  ηλεκτρονικών σελίδων του δικτυακού μας τόπου με σκοπό την εμπορική χρήση, πώληση, διανομή για την επίτευξη οποιουδήποτε οφέλους, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται επίσης η  διανομή των κωδικών πρόσβασης σε άλλους χρήστες εκτός των συμφωνηθέντων με τη σχετική σύμβαση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι λοιπές πληροφορίες και συμβουλές που περιλαμβάνονται στην www.docman.gr χρησιμοποιούνται από το χρήστη με δική του πρωτοβουλία. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται  ότι, οφείλει να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της www.docman.gr και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και τους δεσμεύει. Η www.docman.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

www.docman.gr

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element