Π.Δ 142/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

ΦΕΚ: 181/Α/2017Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.20171 2 1 Ν.4549/2018 ΦΕΚ-105 Α/14-6-18 Άρθρο 89 Σύσταση θέσεων: Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι παρακάτω θέσεις: (α) 12 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών. (β) 3 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών. (γ) 3 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων μεταξύ των Τμημάτων της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 2 Ν.4537/2018, ΦΕΚ-84/Α/10.5.2018, άρθρο 137: «1. Για τις ενέργειες που αφορούν σε εκκρεμείς υποθέσεις διενέργειας ελέγχου των πρώην Διευθύνσεων Δημοσιονομικών Ελέγχων και Εκτάκτων και Ειδικών ελέγχων, εξαιρουμένων των υποθέσεων διενέργειας ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 142/2017 (Α΄181),διατηρούνται οι αρμοδιότητες των ελεγκτών, σύμφωνα με τη σχετική εντολή ελέγχου και τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ 3 και 4, 16 παρ. 1 και 17 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 3492/2006 (Α΄210), ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. 2. Για τις ενέργειες που αφορούν σε εκκρεμείς υποθέ- σεις διενέργειας ελέγχου της τέως Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 142/2017, διατηρούνται οι αρμοδιότητες των ελεγκτών ως προς: α) τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τη σχετική εντολή, β) τη σύνταξη της έκθεσης και γ) την υποβολή της έκθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. 3.α. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017 η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για: αα) την παρακολούθηση των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2 ενεργειών ββ) τη θεώρηση της πληρότητας των εκθέσεων της παραγράφου 1 και γγ) την κοινοποίηση των εκθέσεων της παραγράφου 1 στους ελεγχόμενους, τόσο πριν όσο και μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου. Oι αρμοδιότητες αυτές κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ της ανωτέρω Διεύθυνσης με κριτήριο το εποπτεύον τους ελεγχθέντες φορείς Υπουργείο ή τον χαρακτηρισμό των υποθέσεων ως έκτακτων. β. Για τους ελέγχους της παραγράφου 2, αρμόδιο είναι το Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Προγραμματισμού. Το ίδιο Τμήμα Γ΄ είναι αρμόδιο για την αλληλογραφία που αφορά τις υποθέσεις ελέγχου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μόνο αν αυτές είναι ολοκληρωμένες ή ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και όχι αν εκκρεμεί η έκδοσηεντολής ελέγχου. γ. Αν ο έλεγχος αφορά σε κοινωφελή περιουσία αρμόδιο για όλες τις ανωτέρω ενέργειες είναι το Τμήμα Δ΄ τηςΔιεύθυνσης Προγραμματισμού. 4.α. Για τους ελέγχους της παραγράφου 1, η αρμοδιότητα επιβολής τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων και έκδοσης πράξεων καταλογισμού περιέρχεται, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, στο Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται υπογραφή Προϊσταμένου Τμήματος και Διεύθυνσης για την επιβολή τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων και την έκδοση πράξεων καταλογισμού, νοούνται αντίστοιχαι ο Προϊστάμενος Τμήματος και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. Στην περίπτωση μη αποδοχής των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) και εφόσον απαιτείται επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και έκδοση πράξεων καταλογισμού, αυτές διενεργούνται με απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ. Η απόφαση αυτή συντάσσεται με μέριμνα των εισηγητών του Τμήματος Α΄ Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. β. Για τους ελέγχους της παραγράφου 1 ανατίθενται στο Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώ- σεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και οι εξής αρμοδιότητες: αα) η πα- ρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων στις σστάσεις των εκθέσεων ελέγχου, ββ) η χορήγηση εύλογης παράτασης, κατόπιν έγγραφου σχετικού αιτήματος του φορέα για συμμόρφωση επί σύστασης των εκθέσεων ελέγχου, γγ) η εισήγηση προς την Ε.Σ.ΕΛ. πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχου και δδ) η διεκπεραίωση κάθε πρόσθετης αλληλογραφίας σχετικής με τους ανωτέρω ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής στοιχείων ενώπιον δικαστικών αρχών, όταν απαιτείται από τις σχετικές δικονομικές διατάξεις και ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αναθεώρηση χρηματικού εντάλματος. 5.α. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017 ανατίθεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων η ευθύνη τήρησης και φύλαξης των φακέλων των ελέγχων των παραγράφων 1 και 2. Η Διεύθυνση αυτή παρέχει στο Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παράγραφο 4 του παρόντος. β. Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων μεταφέρεται το ήδη υπάρχον αρχείο της πρώην Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και τηςπρώην Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων. 6.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστάται και συγκροτείται επιτροπή για την αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας ελέγχου των υποθέσεων που είχαν εισαχθεί στην πρώην Διεύθυνση Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017. Η εισήγηση της επιτρπής υποβάλλεται για έγκριση στην Ε.Σ.ΕΛ.. Οι σχετικέςαποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. κοινοποιούνται στον Υπουργό Οικονομικών. Με εντολή του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να διενεργείται έλεγχος και επί υποθέσεων, για τις οποίες η Ε.Σ.ΕΛ. αποφάσισε τη μη διενέργεια ελέγχου κατά τηνανωτέρω διαδικασία. β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε ται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποθέσεων...» 1 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει, β)του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει, γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98). 2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168). 3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανάληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Μέρος Α’ Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου Οικονομικών Άρθρο 1 Από στολή του Υπουργείου Οικονομικών Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 2 Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής: 1.(α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού (β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα (γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών (δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών (ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπαγόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού. 2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα (αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) (ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (β) Γενικές Διευθύνσεις (αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα (αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων (ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας (β) Γενικές Διευθύνσεις (αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα (αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 3 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 «(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.».3 (β) Γενικές Διευθύνσεις (αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα (αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης (β) Γενικές Διευθύνσεις (αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού (ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων (γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα (αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού (ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (β) Γενικές Διευθύνσεις (αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (α) Κεντρική Υπηρεσία (αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών (ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής (γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας 3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα) έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). 5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 3 Μετά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται υποπερίπτωση γγ΄, με την παρ.3α του άρθρου 127 του νόμου 4549/2018 -ΦΕΚ Α' 105/14.06.2018 4 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 (α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρθρο 3 Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Κεφάλαιο Α’ Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών Άρθρο 5 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι: (α) Η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται. (β) Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. (γ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση απόφασης συγκρότησης ειδικού συνεργείου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178). 5 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 (δ) Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβατότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η ευθυγράμμιση τους με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. (ε) Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Εσωτερικού Ελέγχου β) Τμήμα Β΄- Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Τμήμα Γ΄- Εσωτερικών Υποθέσεων 3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Εσωτερικού Ελέγχου (αα) Η διαμόρφωση μεθοδολογικού και κανονιστικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο (internal auditing) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η καθοδήγησή τους για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. (ββ) Η κατάρτιση προγράμματος και η διενέργεια τακτικών, εσωτερικών ελέγχων σε λειτουργίες ή και δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες του Υπουργείου, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. (γγ) Η διενέργεια έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. (δδ) Η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες, σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους. (εε) Η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου. (στστ) Η άσκηση ελεγκτικών-συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως: ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ.52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. (ζζ) Η σύνταξη και επικαιροποίηση, μετά από έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, του Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου με το οποίο ορίζεται και περιγράφεται η μεθοδολογία διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. (ηη) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου. 6 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 (θθ) Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο. (ιι) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. (ιαια) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. (ιβιβ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. (ιγιγ) Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη σε δημόσιες διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (ιδιδ) Η διενέργεια καταλογισμών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96, της παραγράφου 3 του άρθρου 152 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄ 188) ως ισχύουν, εφόσον προκύπτουν από ελέγχους αρμοδιότητας της Μ.Ε.Ε. . (β) Τμήμα Β’ - Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (αα) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ευρημάτων και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. (ββ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση της επάρκειας, ολοκλήρωσης και ευθυγράμμισης των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης με τους στόχους και τη στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών. (γγ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας. (δδ) Ο καθορισμός των προτύπων, των σχεδίων που υιοθετούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που τα χρησιμοποιούν. (εε) Η διασφάλιση και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης και της συμβατότητας των διαδικασιών και των προτύπων του Υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές. (στστ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ορθής χρήσης των συστημάτων παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών. (γ) Τμήμα Γ’ - Εσωτερικών Υποθέσεων (αα) Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, και ειδικότερα η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει. 7 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 (ββ) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα: στοχευμένων ή δειγματοληπτικών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής κατάστασής τους και, σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης. (γγ) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος που θα επιλεγεί προς έλεγχο. (δδ)Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, Ε.Δ.Ε. ή προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αυτεπαγγέλτως, για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο. (εε) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων. (στστ) Η επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων. (ζζ) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονάδας για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα. (ηη) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό της διαδικασίας διενέργειας των ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου Άρθρο 6 Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: (α) Η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, της δραστηριότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του. (β) Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα, απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας τους και η μέριμνα απάντησης σε αυτά. (γ) Η μέριμνα για την προμήθεια και διανομή στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εφημερίδων, περιοδικών και διαφόρων εντύπων ελληνικής και ξένης προέλευσης, για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων στα πλαίσια των 8 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου και η συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των άλλων Υπουργείων. (δ) Η μέριμνα για την παραγωγή οπτικό-ακουστικού υλικού, σε θέματα ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (ε) Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για όλα τα θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Άρθρο 7 Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, με κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά το σχεδιασμό και την άσκηση της οικονομικής πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες γι’ αυτό διατάξεις (άρθρο 47, ν. 4484/2017 - Α΄110). Κεφάλαιο Β΄ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών Άρθρο 8 Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών Η Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) (β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (δ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ε) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Άρθρο 9 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) Αρμοδιότητες του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Άρθρο 10 Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 9 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι οι ακόλουθες: (α) Η μέριμνα για την παραλαβή και η επεξεργασία των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που απευθύνονται στον Υπουργό ή που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. (β) Ο συντονισμός των ενεργειών των καθ΄ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή επιμέρους απαντήσεων και στοιχείων επί των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου. (γ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και διεκπεραίωση με ηλεκτρονικά μέσα των έγγραφων απαντήσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων. (δ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και των άλλων Υπουργείων. Άρθρο 11 Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας είναι οι ακόλουθες: (α) Ο ετήσιος προγραμματισμός του νομοθετικού έργου του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. (β) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων. (γ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης επί νομοσχεδίων και η μέριμνα για την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια. (δ) Η σύνταξη και η βελτίωση της ποιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. (ε) Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, και η μέριμνα για την τήρηση των αρχών και της διαδικασίας καλής νομοθέτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (στ) Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α’ 85) των κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. (ζ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής, καθώς και η αποστολή καταλόγου στις αρμόδιες υπηρεσίες, των ρυθμίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησής τους. (η) Η υποχρεωτική συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. 10 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 (θ) Η μέριμνα για την εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, κατά την ενσωμάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως κατά τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων. (ι) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και η κατάρτιση νομοσχεδίων που ανατίθενται από τον Υπουργό, καθώς και η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, για την καλή ποιότητά τους. Άρθρο 12 Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 1.Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι: (α) Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκών τους σε προσωπικό. (γ) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των υπηρεσιών του. (δ) Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄ - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης β) Τμήμα Β΄- Υπηρεσιακών Μεταβολών γ) Τμήμα Γ΄- Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών δ) Τμήμα Δ’ - Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών ε) Τμήμα Ε’ - Οργάνωσης και Ποιότητας στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης (αα) Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. (ββ) Ο προγραμματισμός των προσλήψεων, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση, τις μεταβολές και την κινητικότητα του προσωπικού. (γγ) Ο διορισμός ή πρόσληψη, η μονιμοποίηση και αποχώρηση ή απόλυση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, μόνιμου ή με πάσης φύσεως σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού. 11 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 (δδ) Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη σύναψη και παρακολούθηση συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206) και του ν. 2190/1994 (Α΄28),όπως εκάστοτε ισχύουν, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. (εε) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά στην Υπηρεσία και αποκατάσταση υπαλλήλων. (στστ) Η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και απόδοσης προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ζζ) Η εισήγηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας για την ορθολογικότερη κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατά υπηρεσία. (ηη) Η συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας για την κατάρτιση, αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας. (θθ) Ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων εποπτευόμενων φορέων, που αφορούν αρμοδιότητες του Τμήματος, στους οποίους δεν υφίσταται οργανική μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού. (ιι) Οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. (ιαια) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε συνεργασία με φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης. (ιβιβ) Ο σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και επαγγελματικής εξειδίκευσης. (ιγιγ) Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο της υπηρεσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. (ιδιδ) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων. (ιειε) Η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Εμπειρογνωμόνων. (ιστστ) Η τήρηση καταστάσεων με τα στοιχεία προσωπικού που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και η ενημέρωση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σε περίπτωση συνδρομής λόγων διαγραφής μέλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ιζιζ) Η πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων ενεργειών για την απασχόληση ωφελουμένων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). (ιηιη) Η στελέχωση των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και των Γραφείων του Διοικητικού Γραμματέα, των Τομεακών Γραμματέων και του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του Υπουργείου. (ιθιθ) Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Υπουργείου Οικονομικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες εκδόσεις, 12 Π.Δ.142/2017, ΦΕΚ-181/Α/23.11.2017 καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίησή της. (κκ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (κακα) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδιότητας. (κβκβ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (β) Τμήμα Β΄ - Υπηρεσιακών Μεταβολών (αα) Η εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό και η ορθολογική στελέχωσή τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. (ββ) Η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου κατά λόγο αρμοδιότητας. (γγ) Η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε ηλεκτρονική μορφή κατά λόγο αρμοδιότητας. (δδ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τα ανωτέρω. (γ) Τμήμα Γ΄- Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης, Μητρώου και Οικονομικών Παροχών (αα) Η κατάρτιση και ενημέρωση καταστάσεων προσωπικού του άρθρου 88 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και η τήρηση και ενημέρωση Δυναμολογίου Προσωπικού. (ββ) Η κατάρτιση και τήρηση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. (γγ) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. (δ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις