2/2179/ΔΠΓΚ/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣτοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης.

ΦΕΚ: 23/B/2018Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 147, 155Α, 157,172, 173, 175Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (Α΄ 314), όπως ισχύει. 3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145). 5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 6.Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168). 7.Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί: 1.Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: περιλαμβάνονται η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, καθώς και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον απολογισμό-ισολογισμό της, για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, κατά τον ορισμό του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. «2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ: περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και οι Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα, εφόσον οι ανωτέρω φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ο υποτομέας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης - ΟΚΑ, κατά τους ορισμούς του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ειδικά τα Νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που περιλαμβάνονται στους λοιπούς φορείς 1 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr της Γενικής Κυβέρνησης, ακολουθούν τους κανόνες και τις διαδικασίες που τίθενται για τους φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού (παράγραφος Γ.6. του μέρους Γ’). 3. Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο ΟΠΕΚΑ, το NAT, ο ΟΑΕΔ και ο ΕΟΠΥΥ.»1 4.Όριο προϋπολογισμού: το όριο προϋπολογισμού άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4270/2014. Το όριο προϋπολογισμού υπολογίζεται: α) για τα ΝΠΔΔ: είτε στο ύψος των συνολικών εσόδων, είτε στο ύψος των συνολικών εξόδων του προϋπολογισμού του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εσόδω ν ή εξόδων, β) για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ): είτε στο ύψος των εσόδων, είτε στο ύψος των εξόδων του προϋπολογισμού του φορέα, σύμφωνα με τον πίνακα 7 του παραρτήματος. 5. Μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού: περιλαμβάνει τους μηνιαίους στόχους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων και καταρτίζεται σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος. 6. Τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι: α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: τα τριμηνιαία ανώτατα όρια δαπανών και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) κάθε φορέα, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. β) Για τα νομικά πρόσωπα: το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, όπως προκ ύπτει από τα στοιχεία τα οποία έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσ ης του προϋπολογισμού τους. Οι στόχοι παρακολουθούνται σε σωρευτική βάση ανά τρίμηνο. 7.Ετήσιος δημοσιονομικός στόχος: το σωρευτικό άθροισμα των τριμηνιαίων δημοσιονομικών στόχων διαμορφώνει τον ετήσιο δημοσιονομικό στόχο. 8.Έσοδα, έξοδα, δημοσιονομικό αποτέλεσμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν στ οιχείο εσόδων του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Για το σκοπό του υπολογισμού των δημοσιονομικών στόχων και του δημοσιονομικού αποτελέσματος, για τους όρους έσοδα και έξοδα ισχύουν τα κάτωθι: α) Για τα ΝΠΔΔ: Οι περιπτώσεις 2 και 3 του μέρους Α’, 5861/Β/28.12.2018. 1 αντικαταστάθηκε με την υπ’αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ- 2 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr Έσοδα είναι αυτά τα οποία εισπράττονται στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, αφαιρουμένων των χρηματοοικονομικών εσόδων. Έξοδα είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει δημιουργηθεί η σχετική υποχρέωση, αφαιρουμένων των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού. Δημοσιονομικό αποτέλεσμα: Η διαφορά των εσόδων και των εξόδων, σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. β) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 και τις ΔΕΚΟ: Έσοδα είναι αυτά τα οποία λογιστικοποιούνται στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα εισπραχθούν, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (εισροών) του πίνακα 7 του παραρτήματος. Έξοδα είναι αυτά που λογιστικοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης τους, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (εκροών) του πίνακα 7 του παραρτήματος. Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Η διαφορά εσόδων και εξόδων (ισοζύγιο), σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν λογιστικοποιηθεί στο οικονομικό έτος που αναφέρονται, δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του επόμενου έτους. 9. Αρνητική απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους: α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: η υπέρβαση των ανώτατων στόχων δαπανών, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. β) Για τα ΝΠΔΔ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος (χαμηλότερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα έναντι του στόχου), λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυ βέρνησης). 3 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr γ) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 και τις ΔΕΚΟ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους του δημοσιονομικού αποτελέσματος (χαμηλότερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα έναντι του στόχου). 10. Στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού: α) Για τα ΝΠΔΔ: τα δημοσιονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό που συντάσσεται ως 30 Ιουνίου του επόμενου οικονομικού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων πρ ος τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) στο τέλος του έτους. β) Για τα ΝΠΙΔ: το οριστικό ισοζύγιο εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού. Β. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης Β.1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, πλην ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού 1.Με ευθύνη των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσ ίων Επενδύσεων -ΠΔΕ) το οποίο αποστέλλεται στο ΓΛΚ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμού τίθενται τριμηνιαίοι στόχοι ανά ειδικό φορέα και συγκεντρωτικά ανά φορέα. Τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης και οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό, καθώς και με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του ν. 4270/2014. 3. Μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνημένων με το ΓΛΚ τριμηνιαίων στόχων. 4.Οι τριμηνιαίοι στόχοι του φορέα τροποποιούνται μόνο στην περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα ανώτατα όρια δαπανών του φορέα στο πλαίσιο συμπληρωματικού προϋπολογισμού. 5. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του προϋπολογισμού του φορέα (ανά ειδικό φορέα και συγκεντρωτικά ανά φορέα), συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, αποστέλλονται στο ΓΛΚ, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου. 6. Η απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους προσδιορίζεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο φορέα, εξαιρουμένων των ειδικών φορέων που αφορούν προϋπολογισμούς ΑΔΑ και αξιολογείται από το ΓΛΚ. Ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. 4 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr 7. Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχου ς ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής, στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης και την αποστέλλει στο ΓΛΚ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου. 8. Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους και εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 4270/2014. Εξαιρούνται τυχόν αποκλίσεις που οφείλονται σε: α) αύξηση πιστώσεων (σε ύψος) κατά τη διάρκεια του έτους κατά ποσά ίσα με έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014, β) μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλο φορέα, γ) ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού και δ) αύξηση του ποσοστού διάθεσης πιστώσεων. 9. Η Βουλή των Ελλήνων για τον προϋπολογισμό της, θέτει οίκοθεν το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης τους προϋπολογισμού και τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και αξιολογεί η ίδια την υλοποίηση και τις τυχόν αποκλίσεις. Οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και η υλοποίηση αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Β.2. ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού 1. Το όριο του προϋπολογισμού των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, άνω του οποίου συνάπτονται ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών/ΓΛΚ, καθορίζεται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ. 2. Για τις ΑΔΑ της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.1. του μέρους Β. Ειδικότερα: α) το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β.1. καταρτίζεται με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών τους, β) τα τριμηνιαία στοιχεία της περίπτωσης 5 της παραγράφου Β.1. αποστέλλονται στο ΓΛΚ, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών τους, εντός της ίδιας προθεσμίας, γ) η απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους, σύμφωνα με την περίπτωση 6 της παραγράφου Β.1., προσδιορίζεται ξεχωριστά για τους οικείους ειδικούς φορείς των ΑΔΑ, δ) αρμόδιος να παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού και να ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με την περίπτωση 6 της παραγράφου Β.1., είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών τους, ε) η έκθεση αιτιολόγησης της περίπτωσης 7 της παραγράφου Β.1. συντάσσεται και αποστέλλεται στο ΓΛΚ από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών τους. 3. Για τις ΑΔΑ της περίπτωσης 1 της παρούσας παραγράφου οι οποίες όμως εξυπ ηρετούνται από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου στον φορέα του οποίου υπάγεται ο προϋπολογισμός τους ως ειδικός φορέας, όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται με ευθύνη της οικείας ΓΔΟΥ. 5 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr 4. Οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, των οποίων ο προϋπολογισμός δαπανών δεν υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης 1 της παρούσας παραγράφου, υποβάλλουν στο ΓΛΚ, για λόγους στατιστικής παρακολούθησης, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1 και 5 της παραγράφου Β.1 του μέρους Β, μέσω της ΓΔΟΥ του φορέα στον οποίο υπάγεται ο προϋπολογισμός τους ως ειδικός φορέας. Γ.Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ Γ.1. Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού Το όριο του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ, άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, καθορίζεται στο ποσό των δέκα (10) εκατ. ευρώ. Γ.2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΑΔΑ, με προϋπολογισμό άνω των δέκα (10) εκατ. ευρώ 1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, πλην ΟΤΑ, καταρτίζουν, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών τους και σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία και υποβάλλουν μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου. Οι στόχοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων καταρτίζονται σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος ανά φορέα. 2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης τίθενται τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς. 3. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συνάπτονται υποχρεωτικά τα μνημόνια συνεργασίας του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω τριμηνιαίων στόχων, καθώς και συγκεκριμένων διορθωτικών παρεμβάσεων σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους. Στις διορθωτικές παρεμβάσεις δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο παρεμβάσεις αύξησης εσόδων, όσο και μείωσης δαπανών, όπως η αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας αφορά σε πραγματοποίηση δαπανών ελαστικού χαρακτήρα (ενδεικτικά δαπανών υπερωριών, μετακινήσεων, προμηθειών). 4. Οι στόχοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων διαβιβάζονται αναλυτικά ανά φορέα και συγκεντρωτικά για τους εποπτευόμενους φορείς κάθε Υπουργείου, με ευθύνη των προϊσταμένων των οικείων ΓΔΟΥ, στο ΓΛΚ, όχι αργότερα από την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. 5. Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις. 6 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr 6. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων αποστέλλονται από τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών τους στην οικεία ΓΔΟΥ και στη συνέχεια, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, αποστέλλονται στο ΓΛΚ εντός τριάντα (30) ημ ερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Επιπλέον των τριμηνιαίων στοιχείων, αποστέλλονται στο ΓΛΚ και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου οικονομικού έτους. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακολουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνι αίους δημοσιονομικούς στόχους, αμέσως μετά τη λήξη του τριμήνου, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής, στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης σε σχέση και με τις αναφερόμενες στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικές παρεμβάσεις. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, υποβάλλει εισήγηση στο ΓΛΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή των κυρώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, στην εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περιλαμβάνεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014. 8. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης, σε σχέση και με τις αναφερόμενες στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικές παρεμβάσεις. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, υποβάλλει εισήγηση στο ΓΛΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή των κυρώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014 περί ορισμού Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 173 περί αναστολής της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) των φορέων, υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ. 9. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του επόμενου κάθε φορά τριμήνου και βάσει των απολογιστικών στοιχείων αυτού, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στο ΓΛΚ σχετικά με την τυχόν εξισορρόπηση των αποκλίσεων και την άρση των κυρώσεων των προηγούμενων περιπτώσεων 7 και 8. 10. Σε περίπτωση που και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους, ο προϊστάμε νος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης και ο 7 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στο ΓΛΚ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014, μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου οικονομικού έτους. Εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της ετήσιας απόκλισης, παύονται τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΙΔ που έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και όλα τα μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΔΔ και λοιπών ΝΠΙΔ, με την προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία. Το εποπτεύον Υπουργείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ που παύονται. Γ.3. ΑΔΑ της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς με προϋπολογισμό άνω των δέκα (10) εκατ. ευρώ Για τις ΑΔΑ της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς με προϋπολογισμό άνω των δέκα (10) εκατ. ευρώ εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.2. του μέρους Γ. Ειδικότερα: 1. Το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με την περίπτωση 1 της παραγράφου Γ.2., καθώς και οι στόχοι σύμφωνα με την περίπτωση 4 της παραγράφου Γ.2., καταρτίζονται και υποβάλλονται στο ΓΛΚ μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών τους. 2.Τα μνημόνια συνεργασίας της περίπτωσης 3 της παραγράφου Γ.2. συνάπτονται με το Υπουργείο Οικονομικών. 3.Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση 6 της παραγράφου Γ.2. αποστέλλονται από τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών τους απευθείας στο ΓΛΚ εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου, ενώ οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους παρακολουθούνται από τον οικείο προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. 4.Η έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης της περίπτωσης 7 της παραγράφου Γ.2. υποβάλλεται απευθείας στο ΓΛΚ εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, στην έκθεση αιτιολόγησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα περιλαμβάνεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014. 5. Η έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης της περίπτωσης 8 της παραγράφου Γ.2 υποβάλλεται απευθείας στο ΓΛΚ, ενώ για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών. 6.Η εισήγηση της περίπτωσης 9 της παραγράφου Γ.2., αναφορικά με την τυχόν εξισορρόπηση των αποκλίσεων και την άρση των κυρώσεων, υποβάλλεται στο ΓΛΚ από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών της ΑΔΑ. 7. Η έκθεση αιτιολόγησης της περίπτωσης 10 της παραγράφου Γ.2. υποβάλλεται στο ΓΛΚ και ενημερώνεται το αρμόδιο για το διορισμό των μελών της διοίκησης όργανο. 8 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr Γ.4. Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό κάτω των 10 εκατ. ευρώ 1.Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 , πλην ΟΤΑ, με προϋπολογισμό κάτω των δέκα (10) εκατ. ευρώ ακολουθούν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Γ.2. του μέρους Γ. 2. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να συνάπτονται τα μνημόνια συνεργασίας του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, μέχρι την 31η Ιανουαρίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι τριμηνιαίοι στόχοι, καθώς και συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις, σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 της παραγράφου Γ.2. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 3. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του φορέα αποστέλλονται στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Επιπλέον των τριμηνιαίων στοιχείων, αποστέλλονται στη ΓΔΟΥ τα ετήσια στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου οικονομικού έτους. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακολουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 4. Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους, λαμβάνει μέτρα για τη διόρθωση της απόκλιση ς ή, προκειμένου για τους φορείς που συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας, ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις. 5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία ΓΔΟΥ έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής στην οποία αναλύονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση της. Εφόσον ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ κρίνει ότι η απόκλιση δεν αιτιολογείται επαρκώς ή ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση της, ενημερώνει σχετικά το ΓΛΚ και μεριμνά για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας, του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων στόχων και των διορθωτικών παρεμβάσεων για τη διόρθωση της απόκλισης. Το μνημόνιο συνεργασίας συνάπτεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.2. του μέρους Γ. Γ.5. ΑΔΑ της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς με προϋπολογισμό κάτω των δέκα (10) εκατ. ευρώ Για τις ΑΔΑ της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς με προϋπολογισμό κάτω των δέκα (10) εκατ. ευρώ, εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.4. του μέρους Γ. Ειδικότερα: 9 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr 1. Το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με την περίπτωση 1 της παραγράφου Γ.4. και τις περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Γ.2., καταρτίζεται με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών τους και υποβάλλεται στο ΓΛΚ μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους. 2. Οι ΑΔΑ που δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας, σύμφωνα με την περίπτωση 2 της παραγράφου Γ.4., καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών με το οποίο και συνάπτονται τα τυχόν μνημόνια. 3. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της παραγράφου Γ.4., αποστέλλονται από τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών τους στο ΓΛΚ εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου, ενώ οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους παρακολουθούνται από τον οικείο προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. 4. Σε περίπτωση απόκλισης, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παραγράφου Γ.4., η έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης υποβάλλεται στο ΓΛΚ και τα μνημόνια συνεργασίας, εφόσον απαιτούνται, σύμφωνα με την ίδια περίπτωση, συνάπτονται με το Υπουργείο Οικονομικών/ ΓΛΚ και με μέριμνα του ΓΛΚ, μετά από αξιολόγηση από αυτό της έκθεσης αιτιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.3. του μέρους Γ. «Γ.6. Φορείς Κοινωνικού Προϋπολογισμού, Νοσοκομεία και ΠΦΥ Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα για τους Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, καθώς και για τα Νοσοκομεία και το σύστημα ΠΦΥ, που περιλαμβάνονται στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογισμού, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 1. Με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, υποβάλλονται στο ΓΛΚ ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αναλυτικά ανά φορέα: (α) το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και (β) τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους. 2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ διαβιβάζονται στο ΓΛΚ σε έντυπη μορφή, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος: α) τα στοιχεία του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης και των τριμηνιαίων δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού και β) τα στοιχεία της τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο των Νοσοκομείων, το σύστημα ΠΦΥ, το σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων (ανά εποπτεύον Υπουργείο), τον ΟΠΕΚΑ, το NAT, τον ΟΑΕΔ και τον ΕΟΠΥΥ. Τα εν λόγω υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνούν, σε συγκεντρωτικό και αναλυτικό επίπεδο, με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Ειδικότερα, το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης και οι τριμηνιαίοι στόχοι των Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, διαβιβάζονται και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 10 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr 4.Τα μεγέθη βάσει των οποίων καταρτίζονται το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι στόχοι σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο των Νοσοκομείων, το σύστημα ΠΦΥ, το σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων, τον ΟΠΕΚΑ, το NAT, τον ΟΑΕΔ και τον ΕΟΠΥΥ, πρέπει να είναι συνεπή με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όπως αυτό καταγράφεται στους σχετικούς πίνακες των Νοσοκομείων και του ΠΦΥ, καθώς και του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, αντίστοιχα, της Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού εκάστου οικονομικού έτους.»2 Δ. Φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 εκτός Γενικής Κυβέρνησης Οι φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ύψος των δέκα (10) εκατ. ευρώ, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας ανάλογα με αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 147 με το εποπτεύον Υπουργείο τους. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά: α) το ύψος του προϋπολογισμού του φορέα, β) το ύψος των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών τους, γ) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δ) τυχόν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ, ε) τυχόν εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο δάνεια. Για τους φορείς αυτούς ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014 και εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις της παραγράφου Γ.2. του μέρους Γ. Ε. Υποβολή στοιχείων στο ΓΛΚ 1. Για α) τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, β) τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, πλην ΟΤΑ και ΑΔΑ και γ) όλους τους φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: Όλα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.1. και Γ.2. στοιχεία και ειδικότερα τα μνημόνια συνεργασίας, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης, τα τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης, τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, οι εκθέσεις αιτιολόγησης και οι εισηγήσεις των ΓΔΟΥ, αποστέλλονται από την οικεία ΓΔΟΥ ταυτόχρονα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) και τις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ. Οι αρμόδιες ΔΥΕΕ παρακολουθούν και ελέγχουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με τους δημοσιονομ ικούς στόχους. Σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.1. και Γ.2., οι αρμόδιες ΔΥΕΕ εξετάζουν και ελέγχουν την υλοποίηση των αναφερόμενων στα μνημόνια συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων, εξακριβών ουν τις Η παράγραφος Γ.6 του μέρους Γ, αντικαταστάθηκε με την παρ.2 της υπ’αριθμ . 2/94413/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ5861/Β/28.12.2018. 2 11 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr δημοσιονομικές αιτίες των αποκλίσεων, εξετάζουν την ανάγκη εφαρμογής των προβλεπόμενων ως άνω κυρώσεων και προτείνουν παρεμβάσεις, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στη ΔΠΓΚ, εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή σε αυτές των σχετικών εισηγήσεων των ΓΔΟΥ. Επιπλέον, σε περίπτωση επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων παρακολουθούν την εφαρμογή τους. 2. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό κάτω των 10 εκατ. ευρώ, πλην ΟΤΑ και ΑΔΑ: Όλα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ.4. στοιχεία και ειδικότερα τα τυχόν μνημόνια συνεργασίας, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης, τα τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης, τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και οι εκθέσεις αιτιολόγησης των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των φορέων που υποβάλλονται στην αρμόδια ΓΔΟΥ, κοινοποιούνται και στην αρμόδια ΔΥΕΕ, με μέριμνα της οικείας ΓΔΟΥ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους σε αυτή. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% και ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ κρίνει ότι η απόκλιση δεν αιτιολογείται επαρκώς ή ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση της, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παραγράφου Γ.4, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΔΥΕΕ εντός δέκα (10) ημερών. Το μνημόνιο συνεργασίας που συνάπτεται σύμφωνα με την ίδια περίπτωση, κοινοποιείται στην αρμόδια ΔΥΕΕ. Σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ.4. του μέρους Γ, οι αρμόδιες ΔΥΕΕ εξετάζουν και ελέγχουν την υλοποίηση των αναφερόμενων στα τυχόν μνημόνια συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων, εξακριβώνουν τις δημοσιονομικές αιτίες των αποκλίσεων, εξετάζουν την ανάγκη σύναψης μνημονίου συνεργασίας, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παραγράφου Γ.4. και υποβάλλουν σχετικές προτάσεις παρεμβάσεων στην οικεία ΓΔΟΥ, κοινοποιώντας στη ΔΠΓΚ. Στην περίπτωση σύναψης μνημονίου, σε εφαρμογή της περίπτωσης 5 της παραγράφου Γ.4., οι σχετικές εισηγήσεις της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΥΕΕ η οποία και παρακολουθεί και μεριμνά για την αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παράγραφο Γ.3. του μέρους Γ. 3. Για τις ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, καθώς και τις ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, ανεξαρτήτως ποσού προϋπολογισμού : Όλα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.2., Γ.3. και Γ.5. στοιχεία και ειδικότερα τα μνημόνια συνεργασίας, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης, τα τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης, τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και οι εκθέσεις αιτιολόγησης, αποστέλλονται από τον οικείο προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών της ΑΔΑ στη ΔΠΓΚ. «ΣΤ. Πίνακες προς συμπλήρωση Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης, τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οι φορείς συμπληρώνουν τους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής: 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού: πίνακες 1Α (Στόχοι) και 1B (Πραγματοποιήσεις), 2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ: 12 Αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-23/Β/12.1.2018 www.docman.gr α) ΝΠΔΔ και ΑΔΑ που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ή/και το π.δ. 205/1998 (προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση): πίνακες 2Α (Στόχοι) και 2Β (Πραγματοποιήσεις). β) Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: i) Ασφαλιστικά Ταμεία: πίνακας 3Α (Στόχοι) και 3Β (Πραγματοποιήσεις), ii) ΟΠΕΚΑ και NAT: 4Α (Στόχοι) και 4Β (Πραγματοποιήσεις), iii) ΟΑΕΔ: πίνακας 5Α (Στόχοι) και 5Β (Πραγματοποιήσεις) και iv) ΕΟΠΥΥ: πίνακας 6Α (Στόχοι) και 6Β (Πραγματοποιήσεις). γ) Νοσοκομεία και ΠΦΥ: πίνακας 7Α (Στόχοι) και 7Β (Πραγματοποιήσεις). δ) ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, καθώς και ΑΔΑ που τηρούν λογιστικά βιβλία σε δεδουλευμένη βάση: πίνακες 8Α (Βασικά Στοιχεία Φορέα), 8Β (Στόχοι) και 8Γ (Πραγματοποιήσεις). 6. ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, εκτός Γενικής Κυβέρνησης: πίνακες 8Α (Βασικά Στοιχεία Φορέα), 8Β (Στόχοι) και 8Γ (Πραγματοποιήσεις).» 3 Η παρούσα ισχύει για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους 2018 και των επόμενων ετών. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους 2017 εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 (Β΄ 2934) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/99237/ΔΠΓΚ/ 23.12.2016 (Β΄ 4252) όμοια. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2018 3 Το μέρος ΣΤ αντικαταστάθηκε με την παρ.5 της υπ’αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5861/Β/28.12.2018. 4 Το παράρτημα αντικαταστάθηκε με την παρ.7 της υπ’αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5861/Β/28.12.2018. 13 ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οικονομικό έτος Φορέας Κεντρικής Διοίκησης Ειδικός Φορέας ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (σε εκατ. ευρώ) Πίνακας 1Α: Στόχοι Κρατικού Προϋπολογισμού α/α Λογαριασμό

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις