ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ 466/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147).(ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) ΕΓΚ/8/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.04 08:18:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ Ορθή επανάληψη 1-6-2018 - Ο Υπουργός Χρ. Σπίρτζης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Τμήμα : β΄ Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ. : 114 72 ΑΘΗΝΑ FAX : 210 64 64 392 Αθήνα, 31-5-2018 Αρ.Πρωτ. ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ 466 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147). Με αφορμή ερωτήματα που αφορούν στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016 σας πληροφορούμε τα εξής: - Oι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (παρ.1. (β) του άρθρου 156), «συμβάσεις ήσσονος σημασίας» αποτελούν υποπερίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων, και ως τέτοιες δεν υπολογίζονται επιπρόσθετα στο 50% αλλά εμπεριέχονται στο 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. -Το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της παρ.3(α) του άρθρου 156, εφόσον περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 6, δεν θεωρείται συμπληρωματική σύμβαση και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στις «συμβάσεις ήσσονος σημασίας» (παρ.1.(β) του άρθρου 156). -Οι επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155 περιλαμβάνονται στις «συμβάσεις ήσσονος σημασίας» (παρ.1.(β) του άρθρου 156). -Η εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ.13 του άρθρου 160 προϋποθέτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 161 και 162. 1 ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ -Oι απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154, εφόσον περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 6, δεν θεωρούνται συμπληρωματική σύμβαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση , περιλαμβάνονται στις «συμβάσεις ήσσονος σημασίας» (παρ.1 (β) του άρθρου 156). -Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι εφαρμογή της και να για την αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ.(www.ggde.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου. Κοινοποίηση: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1.Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέων της Γ.Γ.Υ. 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Υ. 5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (σε ψηφιακή μορφή για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr) email: site-support@yme.gov.gr 6. ΔNΣ(3) ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 2 ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Α) 1. Γραφείο κου Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών 5. Γραφεία Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου 6. Όλες τις Διευθύνσεις και τα αυτοτελή τμήματα του Υπουργείου (με την παράκληση να ενημερώσουν τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους) 7. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) 8. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων 9. Ανεξάρτητες και αυτοτελείς αρχές του Υπουργείου 10. Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών 11. Διοικητική Αρχή Συράγγων 12. ΥΠΑ (Β) 1. Προεδρία της Δημοκρατίας 2. Βουλή των Ελλήνων 3. Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να ενημερώσουν και τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους) ➢ Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) ➢ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ➢ Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 3 ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ ➢ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ➢ Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με την παράκληση προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)) ➢ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ➢ Υπουργείο Εξωτερικών ➢ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ➢ Υπουργείο Οικονομικών ➢ Υπουργείο Υγείας ➢ Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ➢ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ➢ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ➢ Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ➢ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ➢ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ➢ Υπουργείο Τουρισμού ➢ Υπουργός Επικρατείας 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 5. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 6. Ανεξάρτητες Αρχές 7. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης 4 ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ Διαγωνισμών και Συμβάσεων 8. ΕΑΑΔΗΣΥ 9. Επιστημονικοί Σύλλογοι 10. Εργοληπτικές Οργανώσεις 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις