134/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

ΦΕΚ: 66/Α/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.01.22 10:37:59 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 939 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 134/2017 Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως των άρθρων 53 παρ. 5 και 281 παρ. 5 αυτού. 2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τη με αριθμ. 76777/10.7.2017 απόφαση (ΥΟΔΔ 347) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Διορισμός τακτικού μέλους στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)». 4. Τη με αριθμ. 121047/17.11.2016 απόφαση (ΥΟΔΔ 631) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 5. Τη με αριθμ. 87288/24.8.2016 (YOΔΔ 454) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 6. Τη με αριθμ. 7535/6.11.2013 (YOΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα: «Διορισμός τακτικών μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». Αρ. Φύλλου 66 7. Τη με αριθμ. 7070/14.10.2013 (YOΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 8. Τη με αριθμ. 3396/5.3.2012 (YOΔΔ 94) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 9. Το π.δ. 122/2012 (Α΄ 215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». 10. Το π.δ. 123/2012 (Α΄ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει. 11. Τη με αριθμ. 179/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Β΄ 4327) «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016». 12. Τη με αριθμ. 117384/26.10.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 13. Τη με αριθμ. 56902/215/19.5.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». 14. Την ανάγκη αναθεώρησης των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017 940 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Α΄ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ισχύουν, καθώς και στις διατάξεις της με αριθμ. 117384/26.10.2017 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 15. Τη με αριθμ. πρωτ. 7341/13.12.2017 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής. 16. Τη διαβούλευση που διενεργήθηκε με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την αναθεώρηση των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και τα οποία επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ως εξής: Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 Παράρτημα Α΄: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Παράρτημα Β΄: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 2. Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. 3. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου. 4. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σε αυτή πρότυπα τεύχη ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ Ȝ' ȟȤȜȥȢȬȯȩȢ ȜȨȪȤȥȮȢȭ ȟȤȜȟȤȥȜȭȤȜȭ ȞȤȜ ȮȢ ȭȯȨȜȲȢ ȢȦȠȥȮȬȪȨȤȥȳȨ ȟȢȧȪȭȤȳȨ ȭȯȧȝȜȭȠȳȨ ȧȠȦȠȮȳȨ ȜȨȳ ȮȳȨ ȪȬȤȳȨ ȮȪȯ Ȩ. 4412/20161 ȧȠ ȥȬȤȮȢȬȤȪ ȜȨȜȣȠȭȢȭ ȮȢȨ ȫȦȠȪȨ ȭȯȧȰȠȬȪȯȭȜ ȜȫȪ ȪȤȥȪȨȪȧȤȥȢ ȜȫȪȲȢ ȫȬȪȭȰȪȬȜ ȝȜȭȠȤ ȝȠȦȮȤȭȮȢȭ ȭȱȠȭȢȭ ȫȪȤȪȮȢȮȜȭ - ȮȤȧȢȭ 941 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 942 ȠȦȦȢȨȤȥȢ ȟȢȧOȥȬȜȮȤȜ 2 ««««««««««««««««. ««««««««««««««««. ««««««««««««««««. ««««««««««««««««. Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ȧȠȦȠȮȢ: «««««««««««««««. «««««««««««««««. «««««««««««««««. «««««««««««««««. ȱȬȢȧ/ȮȢȭȢ3: ««««««««««««. ǻǿ ǹȀǾȇȊȄǾ ǹȃȅǿȀȉǾȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈǿ ǹȈ ȂǼȈȍ ȉȅȊ ǼĬȃǿȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉ ȅȈ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȍȃ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ (Ǽ.Ȉ.Ǿ.ǻǾ.Ȉ.) īǿ ǹ ȉǾȃ ǼȆǿȁȅīǾ ǹȃ ǹǻȅȋȅȊ ǼȀȆȅȃǾȈǾȈ ȂǼȁǼȉǾȈ ͶǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ Ɂ ɇ Ƚ Ɉ Ʉ ɏ ɠ ɐ ɐ ɂ ɇ ȽɋɍɇɈɒɛ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɀɇȽɒɄɋɂɎɇɉɍɀɛ ȽɋȽɁɟɖɍɓɀɇȽɒɄɋɂɈɎɟɋɄɐɄɒɄɑɊɂɉɚɒɄɑǣ ……………………………………………………….. ȠɈɒɇɊɣɊɂɋɄɑ ȽɌɜȽɑ …………………………. Ƞɓɏɣ (Ɏɉɚɍɋ Ȱ.ȫ.Ȝ. ….%) ɎɍɓɅȽɁɇɂɌȽɖɅɂɜɐɠɊɔɘɋȽɊɂǣ ȽȌɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ȋȜǯͳͶ͹ȌɈȽɇȾȌɒɍɓɑɟɏɍɓɑɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑ     Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜ ȥɂɔəɉȽɇɍ Ȝʅ ȴɏɅɏɍͳǣȥɠɏɇɍɑɒɍɓȵɏɀɍɓȂȜɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛȂȭɒɍɇɖɂɜȽɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑ ȴɏɅɏɍʹǣȵɀɀɏȽɔȽɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɈȽɇɒɂɠɖɄ ȴɏɅɏɍ͵ǣȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɓɎɍȾɍɉɛɔȽɈɚɉɍɓɎɏɍɐɔɍɏəɑ ȴɏɅɏɍ Ͷǣ ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄɑ ɈȽɇ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑ ɒɘɋ ɎɏɍɐɔɍɏɣɋȀ ɚɀɈɏɇɐɄ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠ ȴɏɅɏɍͷǣȫɏɟɐɈɉɄɐɄɓɎɍȾɍɉɛɑɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɎɏɍɐɘɏɇɋɍɠȽɋȽɁɟɖɍɓȀȥȽɒȽɈɠɏɘɐɄȀȫɏɟɐɈɉɄɐɄ ɀɇȽɓɎɍɀɏȽɔɛɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍ͸ǣȫɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɚɑȫɏɍɐɔɓɀɚɑȂȫɏɍɐɘɏɇɋɛɁɇɈȽɐɒɇɈɛɎɏɍɐɒȽɐɜȽ ȴɏɅɏɍ͹ǣȭɓɊɎɉɛɏɘɐɄȂȽɎɍɐȽɔɛɋɇɐɄɎɉɄɏɍɔɍɏɇɣɋɈȽɇɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ȴɏɅɏɍͺǣȭɠɋȽɗɄɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍͻǣȵɀɀɏȽɔȽɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɈȽɒəɒɍɐɒəɁɇɍɒɄɑɂɈɒɚɉɂɐɄɑȀȭɂɇɏəɇɐɖɠɍɑ ȴɏɅɏɍͳͲǣȞɉɣɐɐȽȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ȴɏɅɏɍͳͳǣȠɔȽɏɊɍɐɒɚȽɋɍɊɍɅɂɐɜȽ  ȥȠȰȜȦȜȤȪ ȝ’ ȴɏɅɏɍͳʹǣȠɈɒɇɊɣɊɂɋɄȽɌɜȽȂȱɏɄɊȽɒɍɁɟɒɄɐɄȂȫɏɍɅɂɐɊɜɂɑɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍͳ͵ǣȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɐɠɋȽɗɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑǦȹɏɍɇɓɎɍȾɍɉɛɑɎɏɍɐɔɍɏɣɋ ȴɏɅɏɍͳͶǣȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɈȽɇɣɏȽɉɛɌɄɑɒɄɑɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑɓɎɍȾɍɉɛɑɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǦȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄɑ ȴɏɅɏɍͳͷǣȠɀɀɓɛɐɂɇɑ ȴɏɅɏɍͳ͸ǣȟɄɊɍɐɇɟɒɄɒȽȂȟȽɎəɋɂɑɁɄɊɍɐɜɂɓɐɄɑ ȥȠȰȜȦȜȤȪ Ȟ’ ȴɏɅɏɍͳ͹ǣȟɇɈȽɇɍɠɊɂɋɍɇɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɐɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɐɠɋȽɗɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍͳͺǣȦɟɀɍɇȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠ ȴɏɅɏɍͳͻǣȥɏɇɒɛɏɇȽɂɎɇɉɍɀɛɑ ȥȠȰȜȦȜȤȪ ȟʅ ȴɏɅɏɍʹͲǣȫɂɏɇɂɖɟɊɂɋɍɔȽɈɚɉɘɋɎɏɍɐɔɍɏəɑ ȴɏɅɏɍʹͳǣȥɏɇɒɛɏɇɍȽɋəɅɂɐɄɑɈȽɇɈɏɇɒɛɏɇȽȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑɎɏɍɐɔɍɏəɑ ȴɏɅɏɍʹʹǣȜɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɊɚɐȽɈɏɇɒɄɏɜɘɋɎɍɇɍɒɇɈɛɑɂɎɇɉɍɀɛɑ ȴɏɅɏɍʹ͵ǣȯɎɂɏɀɍɉȽȾɜȽ ȴɏɅɏɍʹͶǣȟɇəɔɍɏȽ 943 944 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ȥȠȰȜȦȜȤȪ Ȝʅ  ȴɏɅɏɍ 1: ȥɠɏɇɍɑ ɒɍɓ ȵɏɀɍɓ – ȜɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ȝɏɖɛ - ȭɒɍɇɖɂɜȽ ɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑ ͳǤͳȜɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǣǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ ȪɁɟɑ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ȮȽɖǤȥɘɁǤ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ȮɄɉǤ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ‡Ž‡ˆƒš ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǤ Ǧƒ‹Ž ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ȫɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ  ͳǤʹȥɠɏɇɍɑɒɍɓȵɏɀɍɓǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǥǥǥ ͳǤ͵ȠɏɀɍɁɟɒɄɑǣǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳǤͶȫɏɍɝɐɒəɊɂɋɄȜɏɖɛǣǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥ ͳǤͷȟɇɂɓɅɠɋɍɓɐȽȯɎɄɏɂɐɜȽǣǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ ͳǤ͸ȜɏɊɟɁɇɍȮɂɖɋɇɈɟȭɓɊȾɍɠɉɇɍǣǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ ͳǤ͹ Ƞɔɟɐɍɋ ɍɇ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɓɎɄɏɂɐɜɂɑ ɊɂɒȽɐɒɂɀȽɐɅɍɠɋ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇəɏɈɂɇȽ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ɐɠɋȽɗɄɑ ɛ ɂɈɒɚɉɂɐɄɑɒɄɑɊɂɉɚɒɄɑǡɓɎɍɖɏɂɍɠɋɒȽɇɋȽɁɄɉɣɐɍɓɋəɊɂɐȽɒȽɋɚȽɒɍɓɑɐɒɍɇɖɂɜȽɐɒɍɓɑɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɛɐɒɍɋȽɋəɁɍɖɍǤ Ƞɔɟɐɍɋ ɍɇ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɓɎɄɏɂɐɜɂɑ ɛȀɈȽɇ ɒȽ ȽɎɍɔȽɇɋɟɊɂɋȽ ɟɏɀȽɋȽ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ ɈȽɒȽɏɀɄɅɍɠɋǡ ɐɓɀɖɘɋɂɓɒɍɠɋ ɛ Ɋɂ ɍɎɍɇɍɋɁɛɎɍɒɂ ɒɏɟɎɍ ɊɂɒȽȾɉɄɅɍɠɋ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇəɏɈɂɇȽ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ɐɠɋȽɗɄɑ ɛ ɂɈɒɚɉɂɐɄɑ ɒɄɑ ɊɂɉɚɒɄɑǡ ɓɎɍɖɏɂɍɠɋɒȽɇ ɋȽ ɁɄɉɣɐɍɓɋ əɊɂɐȽ ɐɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑͷ ɛ ɐɒɍɋ ȽɋəɁɍɖɍ ɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɒɘɋ ɓɎɄɏɂɐɇɣɋ ɛ ȽɎɍɔȽɇɋɟɊɂɋɘɋ ɍɏɀəɋɘɋǡ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɈȽɒə ɒɍɋ ɋɟɊɍ ȽɎɍɒɂɉɍɠɋ ɈȽɅɍɉɇɈɟ ɁɇəɁɍɖɍ ɒɘɋ ɂɋ ɉɟɀɘ ɍɏɀəɋɘɋ Ɏɍɓ ɓɎɂɇɐɚɏɖɍɋɒȽɇ ɐɒȽ ɁɇɈȽɇɣɊȽɒȽɈȽɇɓɎɍɖɏɂɣɐɂɇɑɒɍɓɑǤ ȴɏɅɏɍ 2: ȵɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ɈȽɇ ɒɂɠɖɄ ʹǤͳ ȮȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑǡ ɈȽɒə ɒɄɋ ɚɋɋɍɇȽ ɒɄɑ ɎɂɏɇɎɒǤ ͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏǤ ͳ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ʹ ɒɍɓ ɋǤ ͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǡɀɇȽɒɍɋɎȽɏɟɋɒȽɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟɁɇȽɀɘɋɇɐɊɟǡɂɜɋȽɇɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽǣ ȽȌɄǥǤɎɏɍɈɛɏɓɌɄɐɠɊȾȽɐɄɑɟɎɘɑɁɄɊɍɐɇɂɠɅɄɈɂɐɒɄɋȠɎɜɐɄɊɄȠɔɄɊɂɏɜɁȽɒɄɑȠɓɏɘɎȽɝɈɛɑ ȵɋɘɐɄɑȋȠȠȠȠȌǡ ȾȌɄɊɂȽɏǤǥǥɎɏɍɈȽɒȽɏɈɒɇɈɛɎɏɍɈɛɏɓɌɄ͸ǡ ɀȌɄɎȽɏɍɠɐȽɁɇȽɈɛɏɓɌɄǡ ɁȌɒɍȠɓɏɘɎȽɝɈɟȠɋɇȽɜɍȵɀɀɏȽɔɍȭɠɊȾȽɐɄɑȋȠǤȠǤȠǤȭǤȌ͹ǡǡ ɂȌɒɍɚɋɒɓɎɍɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǡɟɎɘɑɎȽɏəɀɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋɂɇɁɇɈɛɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɔɟɏɊȽɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɐɒȌɒɍȮɂɠɖɍɑȮɂɖɋɇɈɣɋȟɂɁɍɊɚɋɘɋɒɍɓɚɏɀɍɓɊɂɒȽɒɓɖɟɋȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒəɒɍɓǡɒɍɎɏɟɀɏȽɊɊȽ ɒɘɋȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋɘɋɊɂɉɂɒɣɋɈȽɇɄɒɂɈɊɄɏɜɘɐɄɒɄɑɐɈɍɎɇɊɟɒɄɒȽɑɒɍɓɚɏɀɍɓǤ ɃȌɒɍɒɂɠɖɍɑɒɄɑȭɓɀɀɏȽɔɛɑȯɎɍɖɏɂɣɐɂɘɋȋȭǤȯǤȌɊɂɒȽɒɓɖɟɋȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒəɒɍɓǡ ɄȌɒɍɒɂɠɖɍɑɎɏɍɂɈɒɇɊɣɊɂɋɘɋȽɊɍɇȾɣɋǡ ɅȌɒɍɓɎɟɁɂɇɀɊȽǥǤͺ ɇȌ ɒɓɖɟɋ ɐɓɊɎɉɄɏɘɊȽɒɇɈɚɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ɈȽɇ ɁɇɂɓɈɏɇɋɜɐɂɇɑ Ɏɍɓ ɅȽ ɎȽɏȽɐɖɂɅɍɠɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɂɎɜɟɉɘɋɒɘɋȽɋɘɒɚɏɘǡ ɇȽȌǥͻ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 945 ʹǤʹ ȫɏɍɐɔɚɏɂɒȽɇ ɂɉɂɠɅɂɏɄǡ ɎɉɛɏɄɑǡ əɊɂɐɄ ɈȽɇ Ɂɘɏɂəɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɎɏɟɐȾȽɐɄ ɐɒȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑͳͲ ɐɒɍɋ ɂɇɁɇɈɟǡ ɁɄɊɟɐɇȽ ɎɏɍɐȾəɐɇɊɍǡ ɖɣɏɍ DzɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɜ ɁɇȽɀɘɋɇɐɊɍɜdz ɒɄɑ ɎɠɉɄɑ ™™™Ǥ’”‘‹–Š‡—•Ǥ‰‘˜Ǥ‰”ǡɈȽɅɣɑɈȽɇɐɒɄɋɇɐɒɍɐɂɉɜɁȽɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑȽɏɖɛɑȋɂɔɟɐɍɋɁɇȽɅɚɒɂɇȌǤ ........................................................................................ ͳͳͳʹǤ ʹǤ͵ȠɔɟɐɍɋɚɖɍɓɋɃɄɒɄɅɂɜɂɀɈȽɜɏɘɑǡɛɒɍɇɚɘɑɒɄɋǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ǡɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɎȽɏɚɖɂɇ ɐɂɟɉɍɓɑɒɍɓɑɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɎɍɓɐɓɊɊɂɒɚɖɍɓɋɐɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɐɠɋȽɗɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɐɓɊɎɉɄɏɘɊȽɒɇɈɚɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑɐɖɂɒɇɈəɊɂɒȽɚɀɀɏȽɔȽɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑǡɒɍȽɏɀɟɒɂɏɍɚɘɑɒɄɋǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶǤ  ȴɏɅɏɍ 3: ȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɔȽɈɚɉɍɓ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑ ͵ǤͳǤ Ȫɇ Ɏɏɍɐɔɍɏɚɑ ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɓɑ ɂɋɁɇȽɔɂɏɍɊɚɋɍɓɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈɒɓȽɈɛɑ ɎɠɉɄɑ ™™™Ǥ’”‘‹–Š‡—•Ǥ‰‘˜Ǥ‰” ɒɍɓ ȠȭȢȟȢȭǡ Ɋɚɖɏɇ ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈȽɇ ɣɏȽ Ɏɍɓ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɐɒɍ əɏɅɏɍ ͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑ ɁɇȽɈɛɏɓɌɄɑǡ ɐɂ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ɔəɈɂɉɍ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǤ ȞɇȽ ɒɄ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛ ɐɒɄɋ ɎȽɏɍɠɐȽ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɍɇ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɇ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɜ ɔɍɏɂɜɑ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ ɋȽ ɁɇȽɅɚɒɍɓɋ ɗɄɔɇȽɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛǡ ɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋɄ ȽɎɟ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɊɚɋɄ Ƚɏɖɛ ɎȽɏɍɖɛɑ ɗɄɔɇȽɈɛɑ ɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ɈȽɇ ɋȽ ɂɀɀɏȽɔɍɠɋ ɐɒɍ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ɐɠɐɒɄɊȽ ȋȠȭȢȟȢȭǦ ȟɇȽɁɇɈɒɓȽɈɛ ɎɠɉɄ ™™™Ǥ’”‘‹–Š‡—•Ǥ‰‘˜Ǥ‰”ȌȽɈɍɉɍɓɅɣɋɒȽɑɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɂɀɀɏȽɔɛɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͷɎȽɏǤͳǤʹɚɘɑͳǤͶɒɄɑ ȥɍɇɋɛɑȯɎɍɓɏɀɇɈɛɑȜɎɟɔȽɐɄɑɊɂȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ȋ͵ͺʹͳȝ̵Ȍ «ȬɓɅɊɜɐɂɇɑ ɒɂɖɋɇɈɣɋ ɃɄɒɄɊəɒɘɋ Ɏɍɓ Ƚɔɍɏɍɠɋ ɒɄɋ ȽɋəɅɂɐɄ ɒɘɋ ȟɄɊɍɐɜɘɋ ȭɓɊȾəɐɂɘɋ ɚɏɀɘɋ, Ɋɂɉɂɒɣɋ ɈȽɇ ɎȽɏɍɖɛɑ ɒɂɖɋɇɈɣɋ ɈȽɇ ɉɍɇɎɣɋ ɐɓɋȽɔɣɋ ɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɣɋ ɓɎɄɏɂɐɇɣɋ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɒɘɋ ɂɎɇɊɚɏɍɓɑ ɂɏɀȽɉɂɜɘɋ ɈȽɇ ɁɇȽɁɇɈȽɐɇɣɋ ɒɍɓ ȠɅɋɇɈɍɠ ȭɓɐɒɛɊȽɒɍɑ ȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɣɋ ȟɄɊɍɐɜɘɋ ȭɓɊȾəɐɂɘɋ (Ƞ.ȭ.Ȣ.ȟȢ.ȭ.)». Ȣ ɚɋɘɐɄ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋ ɔɍɏɚɘɋ ɓɎɍȾəɉɉɂɇ Ɉɍɇɋɛ Ɏɏɍɐɔɍɏəǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈə ɓɎɍɀɏəɔɂɒȽɇ ɗɄɔɇȽɈəǡ ɂɜɒɂ ȽɎɟ ɟɉɍɓɑ ɒɍɓɑ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɠɑ ɔɍɏɂɜɑ Ɏɍɓ ȽɎɍɒɂɉɍɠɋ ɒɄɋ ɚɋɘɐɄǡ ɂɜɒɂ ȽɎɟ ɂɈɎɏɟɐɘɎɟ ɒɍɓɑǡ ɋɍɊɜɊɘɑ ɂɌɍɓɐɇɍɁɍɒɄɊɚɋɍǤ ȭɒɄɋ Ɏɏɍɐɔɍɏəǡ ɂɎɜ Ɏɍɇɋɛ ȽɎɟɏɏɇɗɄɑ ɒɄɑ ɎɏɍɐɔɍɏəɑǡɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɄɚɈɒȽɐɄɈȽɇɒɍɂɜɁɍɑɒɄɑɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɒɍɓɈəɅɂɊɚɉɍɓɑɒɄɑɚɋɘɐɄɑǡ ɐɓɊɎɂɏɇɉȽɊȾȽɋɍɊɚɋɄɑ ɒɄɑ ɈȽɒȽɋɍɊɛɑ ȽɊɍɇȾɛɑ ɊɂɒȽɌɠ ɒɍɓɑǡ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɍ ɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȀ ɐɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȽɓɒɛɑǤ ͵ǤʹȭɒɍɋɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟɔəɈɂɉɍɎɏɍɐɔɍɏəɑɎɂɏɇɚɖɍɋɒȽɇǣ ȋȽȌɚɋȽɑȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɑɊɂɒɄɋɚɋɁɂɇɌɄǼȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǽǤ ȋȾȌɚɋȽɑȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɑɊɂɒɄɋɚɋɁɂɇɌɄDzȮɂɖɋɇɈɛȫɏɍɐɔɍɏədzǤ ȋɀȌɚɋȽɑȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɑɊɂɒɄɋɚɋɁɂɇɌɄǼȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛȫɏɍɐɔɍɏəǽǤ ͵Ǥ͵ȜɎɟɒɍɋɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽɐɄɊȽɜɋɍɋɒȽɇǡɊɂɖɏɛɐɄɒɍɓɐɖɂɒɇɈɍɠɎɂɁɜɍɓɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɈȽɒəɒɄɋ ɐɠɋɒȽɌɄ ɒɄɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑǡ ɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɂɈɂɜɋȽ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈɟ ɖȽɏȽɈɒɛɏȽǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍʹͳɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄȽɓɒɛǡɍɎɏɍɐɔɚɏɘɋɓɎɍȾəɉɉɂɇɐɒɍɋɍɇɈɂɜɍȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɐɖɂɒɇɈɛȽɇɒɇɍɉɟɀɄɐɄɊɂɒɄ ɊɍɏɔɛɗɄɔɇȽɈəɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋɍɓȽɏɖɂɜɍɓ’†ˆǡȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɑɏɄɒəɟɉɂɑɒɇɑɐɖɂɒɇɈɚɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɋɟɊɍɓɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɚɑ ɎɏəɌɂɇɑ Ɏɍɓ ɂɎɇȾəɉɉɍɓɋ ɒɄɋ ɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈɟɒɄɒȽ ɒɄɑ ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜȽɑǡ ɘɑ ɐɓɋɄɊɊɚɋɍ ɒɄɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɒɍɓ ɎɏɍɐɔɍɏəɑǤ ȟɂɋ ɖȽɏȽɈɒɄɏɜɃɍɋɒȽɇ ɘɑ ɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈɚɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ɐɖɂɒɇɈəɊɂɒɇɑɒɇɊɚɑɊɍɋəɁɍɑǡɒɇɑɎɏɍɐɔɂɏɟɊɂɋɂɑɎɍɐɟɒɄɒɂɑɈȽɇɒɄɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɎɏɍɐɔɍɏəǤ ͵ǤͶ ȭɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɒɄɑ ɓɎɍȾɍɉɛɑ ɐɒɍɇɖɂɜɘɋ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɊɍɏɔɟɒɓɎɍɓ ɔȽɈɚɉɍɓ ɐɓɊɎɇɂɐɊɚɋɘɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɣɋ Ƚɏɖɂɜɘɋ ȋɎǤɖǤ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ Ƚɏɖɂɜɍ Ɋɂ Ɋɍɏɔɛ Ȍǡ ɂɈɂɜɋȽ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɂɎɇɅɓɊɂɜ ɍ 5 946 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ɎɏɍɐɔɚɏɘɋɋȽɖȽɏȽɈɒɄɏɜɐɂɇɘɑɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈəǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽȽɋɘɒɚɏɘȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋȽǡɅȽɎɏɚɎɂɇɋȽ ɒȽ ɓɎɍȾəɉɉɂɇ ɘɑ ɖɘɏɇɐɒə ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə ȽɏɖɂɜȽ Ɋɂ Ɋɍɏɔɛ ‘”–ƒ„Ž‡ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ Ȍ ɛ ɘɑ ɖɘɏɇɐɒɟ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ Ƚɏɖɂɜɍ ɊɍɏɔɟɒɓɎɍɓ ɔȽɈɚɉɍɓ ɐɓɊɎɇɂɐɊɚɋɘɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɣɋ Ƚɏɖɂɜɘɋ Ɏɍɓ ɋȽ ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇȽɓɒəǤ ͵Ǥͷ Ȫ ɖɏɛɐɒɄɑ Ȃ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɑ ɔɍɏɚȽɑ ɓɎɍȾəɉɉɂɇ ɒɍɓɑ Ƚɋɘɒɚɏɘ ȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɍɓɑ Ɋɚɐɘ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɟɎɘɑɎɂɏɇɀɏəɔɂɒȽɇɈȽɒɘɒɚɏɘǣ ȽȌ ȮȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɍɓ ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇ ɐɒɍɋ ȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍ Ɋɂ ɒɄɋ ɚɋɁɂɇɌɄ ǼȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǽɂɜɋȽɇɒȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍʹͲǤʹǡɒȽɁɂɐɒɍɇɖɂɜȽɈȽɇɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɎɍɓɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇɐɒɍɋȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɊɂɒɄɋɚɋɁɂɇɌɄǼȮɂɖɋɇɈɛȫɏɍɐɔɍɏəǽɂɜɋȽɇɒȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍ əɏɅɏɍʹͲǤ͵ɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑǤ ȮȽɐɒɍɇɖɂɜȽȽɊɔɟɒɂɏɘɋɒɘɋȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɘɋɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇȽɎɟɒɍɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɔɍɏɚȽɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəɐɂ ɊɍɏɔɛȽɏɖɂɜɍɓ‘”–ƒ„Ž‡‘…—‡– ‘”ƒ–ȋ ȌɈȽɇɂɔɟɐɍɋɚɖɍɓɋɐɓɋɒȽɖɅɂɜȀɎȽɏȽɖɅɂɜȽɎɟɒɍɋɜɁɇɍǡ ɔɚɏɍɓɋ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɛ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ Ɋɂ ɖɏɛɐɄɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸Ǧ ͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤǤ ȾȌ Ƞɋɒɟɑ ɒɏɇɣɋ ȋ͵Ȍ ɂɏɀȽɐɜɊɘɋ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɘɋ ɐɒɍɇɖɂɜɘɋ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɒɍɓȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɍɓǼȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǽɎɏɍɐɈɍɊɜɃɂɒȽɇɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈəȽɎɟ ɒɍɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟ ɔɍɏɚȽ ɐɒɄɋ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛǡ ɐɂ ɚɋɒɓɎɄ Ɋɍɏɔɛ ɈȽɇ ɐɂ ɐɔɏȽɀɇɐɊɚɋɍ ɔəɈɂɉɍǡ Ʉ ɎɏɘɒɟɒɓɎɄɂɀɀɓɄɒɇɈɛɂɎɇɐɒɍɉɛɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑǤͳͷ ȠɎɇɐɄɊȽɜɋɂɒȽɇ ɟɒɇ Ʉ ɂɋ ɉɟɀɘ ɓɎɍɖɏɚɘɐɄ Ɂɂɋ ɇɐɖɠɂɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ɂɀɀɓɛɐɂɇɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɚɈɁɍɐɄɑ ȋɎǤɖǤ ɂɀɀɓɛɐɂɇɑɒɍɓȮǤȧǤȠǤȟǤȠǤȌǡɍɇɍɎɍɜɂɑɔɚɏɍɓɋɎɏɍɄɀɊɚɋɄɗɄɔɇȽɈɛɓɎɍɀɏȽɔɛǤ ɀȌ Ȫɇ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɐɓɋɒəɐɐɍɓɋ ɒɄɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɐɓɊɎɉɄɏɣɋɍɋɒȽɑ ɒɄɋ ȽɋɒɜɐɒɍɇɖɄ ɂɇɁɇɈɛ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɔɟɏɊȽ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ ɈȽɇ ɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɋɒȽɑǡ ɐɒɍɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ɖɣɏɍ ǼȭɓɋɄɊɊɚɋȽȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑȫɏɍɐɔɍɏəɑǽɈȽɇɐɒɍɋɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍǡɟɉȽɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɄɑ ɎɏɍɐɔɍɏəɑɒɍɓɑɐɂɊɍɏɔɛȽɏɖɂɜɍɓ‘”–ƒ„Ž‡‘…—‡– ‘”ƒ–ȋ ȌǤ ɁȌ ȭɒɄɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɍɏə ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ Ʉ ɎɏɍɐɔɂɏɟɊɂɋɄ ɒɇɊɛ Ƚɋə ɈȽɒɄɀɍɏɜȽ ɊɂɉɚɒɄɑ ɈȽɇ Ʉ ɐɓɋɍɉɇɈɛ ɒɇɊɛ ɀɇȽ ɒɄɋ ɂɈɒɚɉɂɐɄ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑǤ Ȣ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɐɓɋɒɜɅɂɒȽɇ ɀɇȽ ɈəɅɂ ɂɎɜ Ɋɚɏɍɓɑ ɈȽɒɄɀɍɏɜȽ ɊɂɉɚɒɄɑǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɒɄɑɎɂɏɜɎɒɘɐɄɑ Ɂ̵ ɒɄɑ ɎȽɏǤ ͺ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͷ͵ ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǤȫɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇǡɂɈɒɟɑȽɎɟɒɇɑȽɊɍɇȾɚɑɀɇȽɒɄɋɂɈɎɟɋɄɐɄɒɘɋɊɂɉɂɒɣɋǡɒɇɑȽɊɍɇȾɚɑ ɀɇȽ ɒɍɋ ɎɏɍɀɏȽɊɊȽɒɇɐɊɟǡ ɒɄɋ ɂɎɜȾɉɂɗɄ ɈȽɇ ɒɄɋ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ ɒɘɋ ȽɋȽɀɈȽɜɘɋ ɂɏɂɓɋɄɒɇɈɣɋ ɂɏɀȽɐɇɣɋ ɎəɐɄɑ ɔɠɐɂɘɑǡ ɈȽɅɣɑ ɂɎɜɐɄɑ ɈȽɇ ɒɘɋ ɂɏɀȽɐɇɣɋ ȀɊɂɉɂɒɣɋǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋȽ ɐɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɁ̵ɒɄɑɎȽɏǤͺɒɍɓəɏɅɏɍɓͷ͵ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǡɈȽɒəɒȽɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍ ͻͷɎȽɏǤ͵ɒɍɓɋɟɊɍɓȽɓɒɍɠǤȢɐɓɋɍɉɇɈɛɎɏɍɐɔɂɏɟɊɂɋɄɒɇɊɛɒɏɚɎɂɒȽɇɐɂɎɍɐɍɐɒɟɚɈɎɒɘɐɄɑɂɎɜɒɄɑ ɎɏɍɂɈɒɇɊɣɊɂɋɄɑȽɊɍɇȾɛɑǡɊɂɐɒɏɍɀɀɓɉɍɎɍɜɄɐɄɐɒɍɁɂɠɒɂɏɍɁɂɈȽɁɇɈɟɗɄɔɜɍǤ ɂȌ ȭɒɄ ɐɓɋɚɖɂɇȽǡ ɍɇ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɎȽɏəɀɍɓɋ ȽɎɟ ɒɍ ɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɒȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə ȽɏɖɂɜȽ ȏǼɂɈɒɓɎɣɐɂɇɑǽ ɒɘɋ ȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǡ ɒɄɑ ȮɂɖɋɇɈɛɑ ȫɏɍɐɔɍɏəɑ ɈȽɇ ɒɄɑ ȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛɑ ȫɏɍɐɔɍɏəɑ ɒɍɓɑ ɐɂ Ɋɍɏɔɛ Ƚɏɖɂɜɍɓ ‘”–ƒ„Ž‡ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ ȌȐǤ ȮȽ ȽɏɖɂɜȽ Ƚɓɒə ɓɎɍɀɏəɔɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɋɂ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɛ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɓɎɍɀɏȽɔɛɊɂɖɏɛɐɄɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤ͵ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͺ ɒɄɑ ɓɎ̵ ȽɏǤ ͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤ ɈȽɇ ɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɋɒȽɇ ɐɒɍɓɑ Ƚɋɒɜɐɒɍɇɖɍɓɑ ȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɍɓɑ ɒɄɑ ɎɏɍɐɔɍɏəɑǤ ȥȽɒə ɒɄɋ ɐɓɐɒɄɊɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑ ɒɍ ɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɂɜȽɓɒɍɊȽɒɍɎɍɇɄɊɚɋɍɓɑɂɉɚɀɖɍɓɑɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɄɑɒɄɑɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑɎɏɍɐɔɍɏəɑɐɂɐɖɚɐɄ Ɋɂ ɒȽ ɎȽɏȽɖɅɚɋɒȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə ȽɏɖɂɜȽ ȋȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǡ ȮɂɖɋɇɈɛ ȫɏɍɐɔɍɏə ɈȽɇ ȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛ ȫɏɍɐɔɍɏəȌ ɈȽɇ ɂɔɟɐɍɋɍɇ ɚɉɂɀɖɍɇ Ƚɓɒɍɜ ȽɎɍȾɍɠɋ ɂɎɇɒɓɖɂɜɑǡ Ʉ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ɐɒɍ ɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽǤ ȟɇȽɔɍɏɂɒɇɈəǡ Ʉ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɁɂɋɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ɈȽɇ ɒɍɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɂɋɄɊɂɏɣɋɂɇ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɋɂ ɐɖɂɒɇɈɟ ɊɛɋɓɊȽ ɐɔəɉɊȽɒɍɑ ɐɒɄ ɁɇɂɎȽɔɛ ɒɍɓ ɖɏɛɐɒɄ ɒɘɋ Ɏɏɍɐɔɂɏɟɋɒɘɋǡ ɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓɍɇɒɂɉɂɓɒȽɜɍɇɋȽɎɏɍȾɍɠɋɐɒɇɑɐɖɂɒɇɈɚɑɂɋɚɏɀɂɇɂɑɁɇɟɏɅɘɐɄɑǤ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ɐɒȌ ȠɔɟɐɍɋɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑǡ Ʉ ɒɂɖɋɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɈȽɇ ɍɇ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɜ ɟɏɍɇ Ɂɂɋ ɚɖɍɓɋ ȽɎɍɒɓɎɘɅɂɜ ɐɒɍ ɐɠɋɍɉɟ ɒɍɓɑ ɐɒɇɑ ɂɇɁɇɈɚɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɚɑ ɔɟɏɊɂɑ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɍɇ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɓɋɗɄɔɇȽɈəɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋȽɒȽɐɖɂɒɇɈəɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəȽɏɖɂɜȽǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂ ɒɍɓɑɟɏɍɓɑɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑɁɇȽɈɛɏɓɌɄɑǤ ɃȌȜɎɟɒɍɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽɂɈɁɜɁɂɒȽɇɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛȽɎɟɁɂɇɌɄɓɎɍȾɍɉɛɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǡɄɍɎɍɜȽȽɎɍɐɒɚɉɉɂɒȽɇ ɐɒɍɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɔɍɏɚȽɊɂɊɛɋɓɊȽɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠɒȽɖɓɁɏɍɊɂɜɍɓǤ ͵Ǥ͸ȜɎɟɐɓɏɐɄɎɏɍɐɔɍɏəɑ Ȫɇ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɁɠɋȽɋɒȽɇ ɋȽ ɃɄɒɛɐɍɓɋ ɒɄɋ ȽɎɟɐɓɏɐɄ ɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐȽɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑǡ Ɏɏɇɋ ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǡɊɂɚɀɀɏȽɔɍȽɜɒɄɊȽɒɍɓɑɎɏɍɑɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛǡ ɐɂ Ɋɍɏɔɛ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠ Ƚɏɖɂɜɍɓ ‘”–ƒ„Ž‡ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ Ȍ Ɏɍɓ ɔɚɏɂɇ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɛ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤǡɊɚɐɘ ɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽǽɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǤȫɇɐɒɍɎɍɇɄɊɚɋɍɑɖɏɛɐɒɄɑɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ Ɋɂɒə ȽɎɟ ɐɖɂɒɇɈɛ ȽɎɟɔȽɐɄ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ȽɎɍɁɚɖɂɒȽɇ ɒɍ ɐɖɂɒɇɈɟ ȽɜɒɄɊȽ ɒɍɓɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽǡɎɏɍȾȽɜɋɂɇɐɒɄɋȽɎɟɏɏɇɗɄɒɄɑɐɖɂɒɇɈɛɑɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑɎɏɍɐɔɍɏəɑɐɒɍɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɎɏɇɋɒɄɋɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǤȥȽɒɟɎɇɋǡɍɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɑɔɍɏɚȽɑɁɠɋȽɒȽɇ ɋȽ ɓɎɍȾəɉɂɇ ɂɈ ɋɚɍɓ Ɏɏɍɐɔɍɏə Ɋɚɐɘ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ ɚɘɑ ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɓɎɍȾɍɉɛɑɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǤ  ȴɏɅɏɍ 4: ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄɑ ɈȽɇ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑ ɒɘɋ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋ/ ɚɀɈɏɇɐɄ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠ ȽȌ ȧɂɒə ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɓɎɍȾɍɉɛɑ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋǡ ɟɎɘɑ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɐɒɍ əɏɅɏɍ ͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑǡ ɈȽɇ Ɏɏɇɋ ɒɄɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄǡ Ʉ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜ ɐɒɍɓɑ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɒɍɋɐɖɂɒɇɈɟɈȽɒəɉɍɀɍɐɓɊɊɂɒɂɖɟɋɒɘɋǡɟɎɘɑȽɓɒɟɑɎȽɏəɀɂɒȽɇȽɎɟɒɍȯɎɍɐɠɐɒɄɊȽǤ ȾȌȭɒɄɐɓɋɚɖɂɇȽǡɄȠɎɇɒɏɍɎɛȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡɈȽɒəɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɈȽɇɣɏȽɎɍɓɍɏɜɃɂɒȽɇɐɒɍəɏɅɏɍͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑǡ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇ ɐɂ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄ ɒɍɓ ȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɍɓ ǼȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǽ ɈȽɇ ɒɍɓ ȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɍɓ DzȮɂɖɋɇɈɛ ȫɏɍɐɔɍɏədzǡ ɖɘɏɜɑ ɋȽ ɎȽɏɚɖɂɇ ɐɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɎɏɟɐȾȽɐɄɐɒȽɓɎɍȾɉɄɅɚɋɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɘɋɉɍɇɎɣɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋɔɍɏɚɘɋǤ ɀȌ ȧɂɒə ɒɄɋ ɘɑ əɋɘ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄǡ Ʉ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇ ɐɒɍɋ ɚɉɂɀɖɍ ɒɘɋ ɓɎɍȾɉɄɅɚɋɒɘɋ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑǡ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɐɒɄɋ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ ɈȽɇ ȾȽɅɊɍɉɟɀɄɐɄ ɒɘɋ ɒɂɖɋɇɈɣɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍʹͳǤͳɈȽɇʹͳǤʹǤȜɈɍɉɍɠɅɘɑǡɄȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɐɓɋɒəɐɐɂɇ ɎɏȽɈɒɇɈɟǡ ɐɒɍ ɍɎɍɜɍ ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇ ɒȽ ȽɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒȽ ɒɍɓ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɂɉɚɀɖɍɓɈȽɇȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑǡɈȽɇ ɓɎɍȾəɉɉɂɇɐɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɒɍɐɖɂɒɇɈɟɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟȽɏɖɂɜɍǡɘɑ DzɂɐɘɒɂɏɇɈɟdzǡɊɚɐɘɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑDzɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽdzɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɎɏɍɑɚɀɈɏɇɐɄǤ ȢȠɎɇɒɏɍɎɛȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡɎɏɇɋɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɄɑɐɠɋɒȽɌɄɑɒɍɓɘɑəɋɘɎɏȽɈɒɇɈɍɠǡɂɎɇɈɍɇɋɘɋɂɜɊɂ ɒɍɓɑ ɂɈɁɟɒɂɑ Ɏɍɓ ȽɋȽɀɏəɔɍɋɒȽɇ ɐɒɇɑ ɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐɂɑ ɂɀɀɓɄɒɇɈɚɑ ɂɎɇɐɒɍɉɚɑǡ ɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓ ɋȽ ɁɇȽɎɇɐɒɣɐɂɇɒɄɋɂɀɈɓɏɟɒɄɒəɒɍɓɑǤȜɋɁɇȽɎɇɐɒɘɅɂɜɎɉȽɐɒɟɒɄɒȽɂɀɀɓɄɒɇɈɛɑɂɎɇɐɒɍɉɛɑǡɍɓɎɍɗɛɔɇɍɑ ȽɎɍɈɉɂɜɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɁɇȽɀɘɋɇɐɊɟɈȽɇɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇɊɄɋɓɒɛɏɇȽȽɋȽɔɍɏəɐɒɍɋȽɏɊɟɁɇɍɂɇɐȽɀɀɂɉɚȽǤ ɁȌȧɂɒəɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑɚɀɈɏɇɐɄɑɒɍɓȽɋɘɒɚɏɘɎɏȽɈɒɇɈɍɠǡɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜ ɒɄɋ ȽɎɟɔȽɐɄ ɐɂ ɟɉɍɓɑ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɈȽɇ ɎȽɏɚɖɂɇ ɎɏɟɐȾȽɐɄ ɐɂ Ƚɓɒɍɠɑ ɐɒȽ ɓɎɍȾɉɄɅɚɋɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɈȽɇɐɒɇɑɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐɂɑɒɂɖɋɇɈɚɑɎɏɍɐɔɍɏɚɑɒɘɋɉɍɇɎɣɋɎɏɍɐɔɂɏɟɋɒɘɋǤ ɂȌ ȧɂɒɚɎɂɇɒȽǡ ɐɂ ɁɇȽɈɏɇɒɟ ɐɒəɁɇɍǡ Ʉ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇ ɐɒɄɋ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄ ɒɘɋ 947 948 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋǡ ɖɘɏɜɑ ɋȽ ɎȽɏɚɖɂɇ ɐɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɎɏɟɐȾȽɐɄ ɐɒȽ ɓɎɍȾɉɄɅɚɋɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɒɘɋ ɉɍɇɎɣɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋ ɔɍɏɚɘɋǤ Ƞɋ ɐɓɋɂɖɂɜȽ Ʉ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇ ɐɒɄɋ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɈȽɇȾȽɅɊɍɉɟɀɄɐɄɒɘɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍʹͳǤ͵ ɈȽɇɐɓɋɒəɐɐɂɇɎɏȽɈɒɇɈɟǡɊɂɒɍɍɎɍɜɍɂɇɐɄɀɂɜɒȽɇɒɄɋȽɋəɅɂɐɄɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɐɒɍɋɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽɎɍɓ ɓɎɚȾȽɉɂɒɄɋɎɉɚɍɋɐɓɊɔɚɏɍɓɐȽɎɏɍɐɔɍɏəȋɛɒɄɊȽɒȽɜɘɐɄɒɄɑɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑȌǤȮɍɂɋɉɟɀɘɎɏȽɈɒɇɈɟ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇǡ ɘɑ DzɂɐɘɒɂɏɇɈɟdzǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ DzɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɐɒɄɋ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǡɎɏɍɑɚɀɈɏɇɐɄǤ ȢɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐȽɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɎɏɍɐɔɍɏəǡɈȽɒəɈȽɒɄɀɍɏɜȽɊɂɉɚɒɄɑǡȽɎɍɏɏɜɎɒɂɒȽɇǡɂɔɟɐɍɋɍɇɎɍɐɟɒɄɒɂɑ ɒɍɓ ɔɓɐɇɈɍɠ ȽɋɒɇɈɂɇɊɚɋɍɓ ɒɄɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑ Ɂɂɋ Ƚɋɒɇɐɒɍɇɖɍɠɋ ɐɒɍ ȽɋɒɇɈɂɜɊɂɋɍ ɒɄɑ ɊɂɉɚɒɄɑǡ ɟɎɘɑ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇȽɎɟɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɄɑɎɂɏɜɎɒɘɐɄɑɈɂ̵ɒɄɑɎȽɏǤʹɒɍɓəɏɅɏɍɓͷ͵ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ɐɒȌ ȧɂɒə ɒɄɋ ɚɈɁɍɐɄ ɒɄɑ ȽɎɟɔȽɐɄɑ ɚɀɈɏɇɐɄɑ ɒɍɓ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠ ɒɄɑ ȠɎɇɒɏɍɎɛɑ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡ Ʉ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜ ɒɄɋ ɘɑ əɋɘ ȽɎɟɔȽɐɄ ɐɂ ɟɉɍɓɑ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɏɍɓ ɓɎɚȾȽɉȽɋ ȽɎɍɁɂɈɒɛ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɈȽɇ ɎȽɏɚɖɂɇ ɎɏɟɐȾȽɐɄ ɐɂ Ƚɓɒɍɠɑ ɐɒɇɑ ɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐɂɑ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɚɑ Ɏɏɍɐɔɍɏɚɑ ɒɘɋɉɍɇɎɣɋɎɏɍɐɔɂɏɟɋɒɘɋǤ ɃȌ ȠɎɇɐɄɊȽɜɋɂɒȽɇ ɟɒɇǡ ɐɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ ɍɇ Ɏɏɍɐɔɍɏɚɑ ɚɖɍɓɋ ɒɄɋ ɜɁɇȽ ɐɓɋɍɉɇɈɛ ɒɂɉɇɈɛ ȾȽɅɊɍɉɍɀɜȽ ȋɇɐɍɁɠɋȽɊɂɑȌǡ Ʉ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɂɎɇɉɚɀɂɇ ɒɍɋ ȋɎɏɍɐɘɏɇɋɟȌ ȽɋəɁɍɖɍǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽ ɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍʹͳǤͶɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑǤ ɄȌ ȥȽɒə ɒɘɋ ȽɎɍɔəɐɂɘɋ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ ɒɍɓ ɎȽɏɟɋɒɍɑ əɏɅɏɍɓ ɖɘɏɂɜ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɎɏɍɐɔɓɀɛǡɈȽɒəɒȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍ͸Ǥ ȴɏɅɏɍ 5: ȫɏɟɐɈɉɄɐɄ ɓɎɍȾɍɉɛɑ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ/ ȥȽɒȽɈɠɏɘɐɄ/ ȫɏɟɐɈɉɄɐɄ ɀɇȽ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ȽȌȧɂɒəɒɄɋȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǡɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɎɏɍɐɈȽɉɂɜǡɐɒɍɎɉȽɜɐɇɍɒɄɑɐɖɂɒɇɈɛɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ɐɠɋȽɗɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ɈȽɇ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽǡ ɒɍɋ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟ ȽɋəɁɍɖɍ ɋȽ ɓɎɍȾəɉɂɇ ɂɋɒɟɑ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳ͸ ɒȽ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋȽ ɐɒɇɑ ɈɂɜɊɂɋɂɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ ɈȽɇ ɒȽ ȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ ɋɍɊɇɊɍɎɍɜɄɐɄɑͳ͹Ǥ ȾȌ ȮȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɒɍɓ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟ ɔɍɏɚȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəǡɊɚɐɘɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽɐɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǤ ɀȌȜɋɁɂɋɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋɒȽɘɑəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəɛɓɎəɏɖɍɓɋɂɉɉɂɜɗɂɇɑɐɂȽɓɒəɎɍɓɓɎɍȾɉɛɅɄɈȽɋǡ ɎȽɏɚɖɂɒȽɇɎɏɍɅɂɐɊɜȽɐɒɍɋɎɏɍɐɘɏɇɋɟȽɋəɁɍɖɍɋȽɒȽɓɎɍȾəɉɂɇɛɋȽɒȽɐɓɊɎɉɄɏɣɐɂɇɂɋɒɟɑɎɚɋɒɂȋͷȌ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɐɖɂɒɇɈɛɑ ɂɇɁɍɎɍɜɄɐɄɑ ɐɂ Ƚɓɒɟɋǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ DzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǤ Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɎȽɏȽɒɂɜɋɂɇ ɒɄɋ ɘɑ əɋɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽǡɂɔɟɐɍɋȽɇɒɇɍɉɍɀɂɜɒȽɇȽɓɒɟɂɎȽɏɈɣɑɈȽɇɈȽɒǯȽɋɣɒȽɒɍɟɏɇɍɀɇȽɁɂɈȽɎɚɋɒɂȋͳͷȌɂɎɇɎɉɚɍɋ ɄɊɚɏɂɑǤ Ƞɋɒɟɑ ɒɏɇɣɋ ȋ͵Ȍ ɂɏɀȽɐɜɊɘɋ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɘɋ ɘɑ əɋɘ ɐɒɍɇɖɂɜɘɋ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɓɎɟ ȾȌ ɈȽɇ ɀȌ ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋȽǡ ɎɏɍɐɈɍɊɜɃɍɋɒȽɇ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈə ȽɎɟ ɒɍɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟ ɔɍɏɚȽ ɐɒɄɋ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛǡ ɐɂ ɚɋɒɓɎɄ Ɋɍɏɔɛ ɈȽɇ ɐɂ ɐɔɏȽɀɇɐɊɚɋɍ ɔəɈɂɉɍǡ ɒȽ ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɍɓ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ ɋȽ ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɍɠɋ ɐɂ ɎɏɘɒɟɒɓɎɄ Ɋɍɏɔɛǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͳ ɎȽɏǤ ʹ ɒɍɓ ɋǤ ʹ͸ͻͲȀͳͻͻͻ ̵̵ȥɣɁɇɈȽɑ ȟɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ̵̵ǡɟɎɘɑɒɏɍɎɍɎɍɇɛɅɄɈɂɊɂɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳɎȽɏǤʹɒɍɓɋǤͶʹͷͲȀʹͲͳͶǤ ɁȌȜɋǡɈȽɒəɒɍɋɚɉɂɀɖɍɒɘɋɎȽɏȽɎəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǡɁɇȽɎɇɐɒɘɅɂɜɟɒɇǣ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ‹Ȍ ɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ Ɏɍɓ ɁɄɉɣɅɄɈȽɋ Ɋɂ ɒɍ ȠɓɏɘɎȽɝɈɟ ȠɋɇȽɜɍ ȵɀɀɏȽɔɍ ȭɠɊȾȽɐɄɑ ȋȠȠȠȭȌǡ ɂɜɋȽɇ ɗɂɓɁɛ ɛ ȽɋȽɈɏɇȾɛɛ ‹‹Ȍ Ƚɋ Ɂɂɋ ɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋ ɐɒɍ ɎɏɍɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɍ ɖɏɍɋɇɈɟ ɁɇəɐɒɄɊȽ ɒȽ ȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋȽ ɎɏɘɒɟɒɓɎȽ ɛ ȽɋɒɜɀɏȽɔȽǡɒɘɋɎȽɏȽɎəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǡɛ ‹‹‹Ȍ Ƚɋ ȽɎɟ ɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɍɓ ɓɎɍȾɉɛɅɄɈȽɋ ɋɍɊɜɊɘɑ ɈȽɇ ɂɊɎɏɍɅɚɐɊɘɑǡ Ɂɂɋ ȽɎɍɁɂɇɈɋɠɍɋɒȽɇ ɍɇ ɟɏɍɇɈȽɇɍɇɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽəɏɅɏȽͳ͹ǡͳͺǡͳͻɈȽɇʹʹɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑͳͺǡ ȽɎɍɏɏɜɎɒɂɒȽɇ Ʉ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɒɍɓ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓǡ ɈȽɒȽɎɜɎɒɂɇ ɓɎɚɏ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ Ʉ ɂɀɀɠɄɐɄ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɒɍɓ ɈȽɇ Ʉ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄ ɀɜɋɂɒȽɇ ɐɒɍɋ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽ Ɏɍɓ ɓɎɚȾȽɉɂ ɒɄɋ ȽɊɚɐɘɑ ɂɎɟɊɂɋɄ Ɏɉɚɍɋ ɐɓɊɔɚɏɍɓɐȽ ȽɎɟ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ əɎɍɗɄ Ɏɏɍɐɔɍɏə Ⱦəɐɂɇ ɒɄɑ ȾɚɉɒɇɐɒɄɑ ɐɖɚɐɄɑ ɎɍɇɟɒɄɒȽɑȂɒɇɊɛɑǡɒɄɏɍɓɊɚɋɄɑɒɄɑȽɋɘɒɚɏɘɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɚɀɈȽɇɏɄɑ ɈȽɇ ɎɏɍɐɛɈɍɓɐȽɑ ɂɋɄɊɚɏɘɐɄɑ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ ɀɇȽ ɊɂɒȽȾɍɉɚɑ ɐɒɇɑ ɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑ ɒɇɑ ɍɎɍɜɂɑ ɍ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟɑ ȽɋəɁɍɖɍɑ ɂɜɖɂ ɁɄɉɣɐɂɇ Ɋɂ ɒɍ ȠɓɏɘɎȽɝɈɟ ȠɋɇȽɜɍ ȵɀɀɏȽɔɍ ȭɠɊȾȽɐɄɑ ȋȠȠȠȭȌ ɟɒɇ ɎɉɄɏɍɜ ɈȽɇ ɍɇ ɍɎɍɜɂɑ ɂɎɛɉɅȽɋ ɛ ɀɇȽ ɒɇɑ ɍɎɍɜɂɑ ɚɉȽȾɂ ɀɋɣɐɄ ɍ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟɑ ȽɋəɁɍɖɍɑ Ɋɂɒə ɒɄɋ ɁɛɉɘɐɄ ɈȽɇ Ɋɚɖɏɇ ɒɄɋ ɄɊɚɏȽ ɒɄɑ ɂɇɁɍɎɍɜɄɐɄɑȀɎɏɟɐɈɉɄɐɄɑ ɀɇȽ ɒɄɋ ɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄ ɒɘɋ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑ ȋɍɗɇɀɂɋɂɜɑ ɊɂɒȽȾɍɉɚɑȌǡ Ɂɂɋ ɈȽɒȽɎɜɎɒɂɇ ɓɎɚɏ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ ȽɏɖɛɑɄɂɀɀɠɄɐɄɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɒɍɓǡɎɍɓɂɜɖɂɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɂɜǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɍəɏɅɏɍͳͷǤͳɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑǤ Ȝɋ ɈȽɋɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɂɂɋ ɓɎɚȾȽɉɂ ȽɉɄɅɛ ɛ ȽɈɏɇȾɛ ɁɛɉɘɐɄǡ ɛ Ƚɋ ɈȽɋɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɁɂɋɓɎɍȾəɉɉɂɇɚɋȽɛɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏȽȽɎɟɒȽȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋȽɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəǡɛȽɋɈȽɋɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɁɂɋȽɎɍɁɂɜɌɂɇɟɒɇɐɒɍ ɎɏɟɐɘɎɟ ɒɍɓ Ɂɂɋɐɓɋɒɏɚɖɍɓɋ ɍɇ ɉɟɀɍɇ ȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͺ ɈȽɇ ɟɒɇ ɎɉɄɏɍɜ ɒȽ ɈɏɇɒɛɏɇȽ ɂɎɇɉɍɀɛɑ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͻǡ Ʉ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɐɠɋȽɗɄɑ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑɊȽɒȽɇɣɋɂɒȽɇǤ ȢɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɂɉɚɀɖɍɓɒɘɋɘɑəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɍɉɍɈɉɄɏɣɋɂɒȽɇɊɂɒɄɐɠɋɒȽɌɄɎɏȽɈɒɇɈɍɠȽɎɟɒɄɋ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡ Ʉ ɍɎɍɜȽǡ ɐɒɄ ɐɓɋɚɖɂɇȽǡ ɒɍ ɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ǼɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽǡɐɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǡɀɇȽɒɄɉɛɗɄȽɎɟɔȽɐɄɑǤ Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇǡ Ɋɂɒə ɒɄɋ ɚɀɈɏɇɐɄ ɒɍɓ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠǡ ɐɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɒɄɑ ȽɎɟɔȽɐɄɑɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑǡɊȽɃɜɊɂȽɋɒɜɀɏȽɔɍɟɉɘɋɒɘɋɎɏȽɈɒɇɈɣɋǡɐɂɈəɅɂɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽɂɈɒɟɑȽɎɟ ɒɍɋ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟ ȽɋəɁɍɖɍǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɈɂɜɊɂɋɂɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽǡ ɈȽɇ ɂɎɇɎɉɚɍɋ ȽɋȽɏɒə ɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɒɍɓ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ ɐɒɍɋ ɖɣɏɍ ǼȭɓɋɄɊɊɚɋȽȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǽǤ  ȴɏɅɏɍ 6:ȫɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɚɑ ȫɏɍɐɔɓɀɚɑ/ ȫɏɍɐɘɏɇɋɛ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɎɏɍɐɒȽɐɜȽ  ȥəɅɂɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑǡɍɍɎɍɜɍɑɚɖɂɇɛɂɜɖɂɐɓɊɔɚɏɍɋɋȽɒɍɓȽɋȽɒɂɅɂɜɄɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄɐɠɊȾȽɐɄɈȽɇ ɚɖɂɇɛɂɜɖɂɓɎɍɐɒɂɜɛɂɋɁɚɖɂɒȽɇɋȽɓɎɍɐɒɂɜɃɄɊɜȽȽɎɟɂɈɒɂɉɂɐɒɛɎɏəɌɄɛɎȽɏəɉɂɇɗɄɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ ɈȽɒə ɎȽɏəȾȽɐɄ ɒɄɑ ɋɍɊɍɅɂɐɜȽɑ ɒɄɑ ȠɓɏɘɎȽɝɈɛɑ ȵɋɘɐɄɑ ɛ ɒɄɑ ɂɐɘɒɂɏɇɈɛɑ ɋɍɊɍɅɂɐɜȽɑǡ ɁɇɈȽɇɍɠɒȽɇ ɋȽ ȽɐɈɛɐɂɇ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɓɀɛ ɂɋɣɎɇɍɋ ɒɄɑ ȜȠȫȫ ɈȽɒə ɒɄɑ ɐɖɂɒɇɈɛɑ ɎɏəɌɄɑ ɛ ɎȽɏəɉɂɇɗɄɑɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑȽɏɖɛɑǡɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɍɋɒȽɑɂɇɁɇɈɣɑɒɇɑɋɍɊɇɈɚɑɈȽɇɎɏȽɀɊȽɒɇɈɚɑȽɇɒɇəɐɂɇɑ ɎɍɓɁɇɈȽɇɍɉɍɀɍɠɋɒɍȽɜɒɄɊəɒɍɓͳͻǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɈȽɒə ɎɏəɌɄɑ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ Ʉ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ ɀɇȽ ɒɄɋ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑɎɏɍɐɔɓɀɛɑɂɜɋȽɇǣ ȋȽȌ ɁɚɈȽ ȋͳͲȌ ɄɊɚɏɂɑ ȽɎɟ ɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɒɄɑ ɎɏɍɐȾȽɉɉɟɊɂɋɄɑ ɎɏəɌɄɑ ɐɒɍɋ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɔɍɏɚȽȽɋɄɎɏəɌɄɈɍɇɋɍɎɍɇɛɅɄɈɂɊɂɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəɊɚɐȽɛɒɄɉɂɍɊɍɇɍɒɓɎɜȽɛ ȋȾȌ ɁɂɈȽɎɚɋɒɂ ȋͳͷȌ ɄɊɚɏɂɑ ȽɎɟ ɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɒɄɑ ɎɏɍɐȾȽɉɉɟɊɂɋɄɑ ɎɏəɌɄɑ ɐɂ Ƚɓɒɟɋ Ƚɋ ɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɛɅɄɈȽɋəɉɉȽɊɚɐȽɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǡəɉɉɘɑ ɀȌɁɚɈȽȋͳͲȌɄɊɚɏɂɑȽɎɟɒɄɋɎɉɛɏɄǡɎɏȽɀɊȽɒɇɈɛɛɒɂɈɊȽɇɏɟɊɂɋɄǡɀɋɣɐɄɒɄɑɎɏəɌɄɑɎɍɓȾɉəɎɒɂɇɒȽ ɐɓɊɔɚɏɍɋɒȽɒɍɓɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɓɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɠɔɍɏɚȽǤ 949 950 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɎȽɏəɉɂɇɗɄɑǡ Ʉ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ ɀɇȽ ɒɄɋ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɂɜɋȽɇ ɁɂɈȽɎɚɋɒɂȋͳͷȌɄɊɚɏɂɑȽɎɟɒɄɋɂɎɍɊɚɋɄɒɄɑɐɓɋɒɚɉɂɐɄɑɒɄɑɎɏɍɐȾȽɉɉɟɊɂɋɄɑɎȽɏəɉɂɇɗɄɑʹͲǤ Ȣ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɓɀɛǡ Ɋɂ ȾəɐɄ ɈȽɇ ɒȽ ɟɐȽ ɎɏɍȾɉɚɎɍɋɒȽɇ ɐɒɍ ɎǤɁǤ ͵ͻȀʹͲͳ͹ǡ ɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə Ⱦəɐɂɇ ɒɍɓ ɒɓɎɍɎɍɇɄɊɚɋɍɓ ɂɋɒɠɎɍɓ ɈȽɇ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋ ɜȽǽ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ Ɏɏɍɑ ɒɄɋ ȜɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ȝɏɖɛǡ ɂɎɇɉɚɀɍɋɒȽɑ ɈȽɒə ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɒɄɋ ɚɋɁɂɇɌɄ ǼȫɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛȫɏɍɐɔɓɀɛǽɈȽɇɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɋɒȽɑɒɍɐɖɂɒɇɈɟɚɀɀɏȽɔɍɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤ͵ɒɍɓ əɏɅɏɍɓͺɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ȥǤȯǤȜǤ ȞɇȽ ɒɍ ɎȽɏȽɁɂɈɒɟ ɒɄɑ əɐɈɄɐɄɑ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇ ɎȽɏəȾɍɉɍ ȽɎɟ ɒɍɋ ɎɏɍɐɔɂɠɀɍɋɒȽ ɓɎɚɏ ɒɍɓ ȟɄɊɍɐɜɍɓǡ ɈȽɒə ɒȽ ɂɇɁɇɈə ɍɏɇɃɟɊɂɋȽ ɐɒɍ əɏɅɏɍ ͵͸͵ ɒɍɓ ɋǤ ͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɎɇɐɒɏɚɔɂɒȽɇ ɐɒɍɋ ɎɏɍɐɔɂɠɀɍɋɒȽ ɐɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɍɉɇɈɛɑ ɛ ɊɂɏɇɈɛɑ ȽɎɍɁɍɖɛɑ ɒɄɑ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɒɍɓɛɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɎɍɓɎɏɇɋɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑɒɄɑȜȠȫȫɂɎɜɒɄɑɎɏɍɐɔɓɀɛɑǡɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ ȽɏɖɛȽɋȽɈȽɉɂɜɒɄɋɎɏɍɐȾȽɉɉɟɊɂɋɄɎɏəɌɄɛɎɏɍȾȽɜɋɂɇɐɒɄɋɍɔɂɇɉɟɊɂɋɄɂɋɚɏɀɂɇȽǤ Ȣ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ ɀɇȽ ɒɄɋ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɈȽɇ Ʉ əɐɈɄɐɛ ɒɄɑ Ɉɘɉɠɍɓɋ ɒɄ ɐɠɋȽɗɄɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɂɎɜɎɍɇɋɛȽɈɓɏɟɒɄɒȽɑǡɄɍɎɍɜȽɁɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇɊɂȽɎɟɔȽɐɄɒɄɑȜȠȫȫɊɂɒə ȽɎɟəɐɈɄɐɄɎɏɍɐɔɓɀɛɑǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɍəɏɅɏɍ͵͸ͺɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ȥȽɒəɒȽɉɍɇɎəǡɄəɐɈɄɐɄɒɄɑɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑɎɏɍɐɔɓɀɛɑɁɂɋɈɘɉɠɂɇɒɄɋɎɏɟɍɁɍɒɄɑɁɇȽɀɘɋɇɐɒɇɈɛɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑǡǡɂɈɒɟɑȽɋɃɄɒɄɅɍɠɋɎɏɍɐɘɏɇɋəɊɚɒɏȽɎɏɍɐɒȽɐɜȽɑɈȽɒəɒɍəɏɅɏɍ͵͸͸ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ȢȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǡɊɚɐɘɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɄɑǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽǣ ȽǤ ȥɍɇɋɍɎɍɇɂɜ ɒɄɋ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɓɀɛ ɐɂ ɈəɅɂ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍ ɒɏɜɒɍ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋȽɐɒɄɋɎɂɏǤȽɒɄɑɎȽɏǤͳɒɍɓəɏɅɏɍɓ͵͸ͷɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ɈȽɇɒɄɋɎɂɏǤȽʅɒɄɑɎȽɏǤ ͳɒɍɓəɏɅɏɍɓͻɒɍɓɎǤɁǤ͵ͻȀʹͲͳ͹Ǥ ȾǤȠɇɁɍɎɍɇɂɜǡɎȽɏɚɖɂɇɎɏɟɐȾȽɐɄɐɒɍɐɠɋɍɉɍɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɒɍɓɁɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠɈȽɇɁɇȽȾɇȾəɃ ɂɇɐɒɄɋ Ȝɏɖɛ ȠɌɚɒȽɐɄɑ ȫɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɣɋ ȫɏɍɐɔɓɀɣɋ ȋȜȠȫȫȌ ɒȽ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋȽ ɐɒɄɋ ɎɂɏǤ Ⱦǯ ɒɄɑ ɎȽɏǤ ͳ ɒɍɓəɏɅɏɍɓ͵͸ͷɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǡɐɠɊɔɘɋȽɈȽɇɊɂɒɄɋɎȽɏǤͳɒɍɓəɏɅɏɍɓͻɒɍɓɎǤɁǤ͵ͻȀʹͲͳ͹ Ȣ ȜȠȫȫ ȽɎɍɔȽɜɋɂɒȽɇ ȽɇɒɇɍɉɍɀɄɊɚɋȽ ɂɎɜ ɒɄɑ ȾȽɐɇɊɟɒɄɒȽɑ ɒɘɋ ɎɏɍȾȽɉɉɟɊɂɋɘɋ ɎɏȽɀɊȽɒɇɈɣɋ ɈȽɇ ɋɍɊɇɈɣɋɇɐɖɓɏɇɐɊɣɋɒɄɑɎɏɍɐɔɓɀɛɑɈȽɇɒɘɋɇɐɖɓɏɇɐɊɣɋɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑȽɏɖɛɑɈȽɇǡɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɎȽɏɚɊȾȽɐɄɑǡɒɘɋɇɐɖɓɏɇɐɊɣɋɒɍɓɎȽɏɂɊȾȽɜɋɍɋɒɍɑɈȽɇɁɚɖɂɒȽɇȋɂɋɟɉɘɛɂɋɊɚɏɂɇȌɛȽɎɍɏɏɜɎɒɂɇɒɄɋ ɎɏɍɐɔɓɀɛɊɂȽɎɟɔȽɐɛɒɄɑǡɄɍɎɍɜȽɂɈɁɜɁɂɒȽɇɊɚɐȽɐɂȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈɛɎɏɍɅɂɐɊɜȽɂɜɈɍɐɇȋʹͲȌɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟɒɄɋɄɊɚɏȽɂɌɚɒȽɐɄɑɒɄɑɎɏɍɐɔɓɀɛɑʹͳǤ Ȣ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ȽɎɍɒɂɉɂɜ ɎɏɍɡɎɟɅɂɐɄ ɀɇȽ ɒɄɋ əɐɈɄɐɄ ɒɘɋ ɚɋɁɇɈɘɋ ȾɍɄɅɄɊəɒɘɋɒɄɑȽɜɒɄɐɄɑȽɋȽɐɒɍɉɛɑɈȽɇɒɄɑȽɜɒɄɐɄɑȽɈɠɏɘɐɄɑɒɍɓəɏɅɏɍɓ͵͹ʹɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ ɈȽɒəɒɘɋɂɈɒɂɉɂɐɒɣɋɎɏəɌɂɘɋɛɎȽɏȽɉɂɜɗɂɘɋɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑȽɏɖɛɑǤ ȹɎɍɇɍɑɚɖɂɇɚɋɋɍɊɍɐɓɊɔɚɏɍɋɊɎɍɏɂɜɋȽɃɄɒɛɐɂɇɒɄɋȽɋȽɐɒɍɉɛɒɄɑɂɈɒɚɉɂɐɄɑɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑɒɄɑ ȜȠȫȫɈȽɇɒɄɋȽɈɠɏɘɐɛɒɄɑɂɋɣɎɇɍɋɒɍɓ ȽɏɊɍɁɜɍɓɁɇɈȽɐɒɄɏɜɍɓ ʹʹǤȟɇɈȽɜɘɊȽəɐɈɄɐɄɑɒɘɋɜɁɇɘɋ ɂɋɁɜɈɘɋ ȾɍɄɅɄɊəɒɘɋ ɚɖɂɇ ɈȽɇ Ʉ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛǡ Ƚɋ Ʉ ȜȠȫȫ Ɉəɋɂɇ ɁɂɈɒɛ ɒɄɋ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɎɏɍɐɔɓɀɛǤ ȧɂ ɒȽ ɚɋɁɇɈȽ ȾɍɄɅɛɊȽɒȽ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ȽɋȽɐɒɍɉɛɑ ɈȽɇ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ȽɈɠɏɘɐɄɑ ɉɍɀɜɃɍɋɒȽɇ ɘɑ ɐɓɊɎɏɍɐȾȽɉɉɟɊɂɋɂɑ Ɋɂ ɒɄɋ ȽɎɟɔȽɐɄ ɒɄɑ ȜȠȫȫ ɈȽɇ ɟɉɂɑ ɍɇ ɐɓɋȽɔɂɜɑ Ɏɏɍɑ ɒɄɋ Ƚɋɘɒɚɏɘ ȽɎɟɔȽɐɄ ɎɏəɌɂɇɑ ɛ ɎȽɏȽɉɂɜɗɂɇɑ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɚɖɍɓɋ ɂɈɁɍɅɂɜ ɛ ɐɓɋɒɂɉɂɐɒɂɜ Ƚɋɒɇɐɒɍɜɖɘɑ ɚɘɑ ɒɄ ɐɓɃɛɒɄɐɄ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ȽɋȽɐɒɍɉɛɑ ɛ ɒɄɋ ɎɏɣɒɄ ɐɓɃɛɒɄɐɄ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑȽɈɠɏɘɐɄɑǤ Ȣ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ȽɋȽɐɒɍɉɛɑ Ɂɂɋ ɂɌȽɏɒəɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ ɎɏɍɄɀɍɠɊɂɋɄ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ȽɈɠɏɘɐɄɑǤ ȢȽɜɒɄɐɄȽɋȽɐɒɍɉɛɑɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɐɒɍȽɏɊɟɁɇɍɁɇɈȽɐɒɛɏɇɍɊɚɐȽɐɂɎɏɍɅɂɐɊɜȽɁɚɈȽȋͳͲȌɄɊɂɏɣɋȽɎɟ ɒɄɋ ɚɈɁɍɐɄ ɒɄɑ ȽɎɟɔȽɐɄɑ ɂɎɜ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɈȽɇ ɐɓɃɄɒɂɜɒȽɇ ɒɍ Ƚɏɀɟɒɂɏɍ ɂɋɒɟɑ ɒɏɇəɋɒȽȋ͵ͲȌɄɊɂɏɣɋȽɎɟɒɄɋɈȽɒəɅɂɐɛɒɄɑǤȞɇȽɒɄɋəɐɈɄɐɄɒɄɑȽɇɒɛɐɂɘɑȽɋȽɐɒɍɉɛɑɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɒɍ Τεύχος Β’ 66/19.01.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɍ ɎȽɏəȾɍɉɍǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽ ɍɏɇɃɟɊɂɋȽ ɐɒɍ əɏɅɏɍ ͵͹ʹ ɎȽɏǤ Ͷ ɒɍɓ ɋǤ ͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ȢəɐɈɄɐɄȽɜɒɄɐɄɑȽɋȽɐɒɍɉɛɑɈɘɉɠɂɇɒɄɐɠɋȽɗɄɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑǡɂɈɒɟɑɂəɋɊɂɒɄɋɎɏɍɐɘɏɇɋɛɁɇȽɒȽɀɛ ɍȽɏɊɟɁɇɍɑɁɇɈȽɐɒɛɑȽɎɍɔȽɋɅɂɜɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈəǤ  ȴɏɅɏɍ 7: ȭɓɊɎɉɛɏɘɐɄ – ȽɎɍɐȽɔɛɋɇɐɄ ɎɉɄɏɍɔɍɏɇɣɋ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ  Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛʹ͵ ɊɎɍɏɂɜǡ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑ ɒɘɋ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋǡ ɋȽ ɈȽɉɚɐɂɇ ɒɍɓɑ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɠɑ ɔɍɏɂɜɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǮǯȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɋȽ ɐɓɊɎɉɄɏɣɐɍɓɋ ɛ ɋȽ ɁɇɂɓɈɏɇɋɜɐɍɓɋ ɒȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɛ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɓɎɍȾəɉɂɇǡ ɐɓɊɎɂɏɇɉȽɊȾȽɋɍɊɚɋɘɋ ɈȽɇ ɒɄɑ ɒɂɖɋɇɈɛɑ ɈȽɇ ɒɄɑ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɑ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑǡ ɊɚɐȽ ɐɂ ɂɠɉɍɀɄ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ Ɂɂɋ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɂɜɋȽɇ ɊɇɈɏɟɒɂɏɄ ȽɎɟ ɂɎɒə ȋ͹Ȍ ɄɊɚɏɂɑ ȽɎɟ ɒɄɋ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄɑ ɐɂ Ƚɓɒɍɠɑ ɒɄɑ ɐɖɂɒɇɈɛɑ ɎɏɟɐɈɉɄɐɄɑǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽ ɍɏɇɃɟɊɂɋȽ ɐɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɘɋəɏɅɏɘɋͳͲʹɈȽɇͳͲ͵ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ɈȽɇɒɍɓəɏɅɏɍɓͳ͵ɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦ ʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤ ȪɎɍɇȽɁɛɎɍɒɂ ɁɇɂɓɈɏɜɋɇɐɄ ɛ ɐɓɊɎɉɛɏɘɐɄ Ɏɍɓ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɛ ɓɎɍɗɄɔɜɍɓɑǡ ɖɘɏɜɑɋȽɚɖɂɇɃɄɒɄɅɂɜȽɎɟɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛʹͶǡɁɂɋɉȽɊȾəɋɂɒȽɇɓɎɟɗɄǤ  ȴɏɅɏɍ 8: ȭɠɋȽɗɄ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ͺǤͳ ȧɂɒə ɒɄɋ əɎɏȽɈɒɄ ɎəɏɍɁɍ ɒɘɋ ɎɏɍɅɂɐɊɇɣɋǡ ɒɟɐɍ ɒɄɑ əɐɈɄɐɄɑ ɒɘɋ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɘɋ ȾɍɄɅɄɊəɒɘɋ ɈȽɇ Ɋɚɐɘɋ ɐɒɍ ɐɒəɁɇɍ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɈȽɇ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ Ɏɏ‘ɐɒȽɐɜȽɑǡ ɟɐɍ ɈȽɇ ɒɘɋ ȽɎɍɔəɐɂɘɋ ȽɋȽɐɒɍɉɣɋ ɂɎɜ Ƚɓɒɣɋ ɈȽɇ Ɋɂɒə ɒɄɋ ɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄ ɒɍɓ ɎɏɍɐɓɊȾȽɒɇɈɍɠ ɂɉɚɀɖɍɓ ȽɎɟɒɍ ȠɉɂɀɈɒɇɈɟ ȭɓɋɚɁɏɇɍǡ ɂɔɟɐɍɋ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ əɏɅɏȽ ͵ͷ ɈȽɇ ͵͸ ɒɍɓ ɋǤ ͶͳʹͻȀʹͲͳ͵ʹͷǡ ɍ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟɑ ȽɋəɁɍɖɍɑ ɓɎɍȾəɉɉɂɇǡɂɔɟɐɍɋ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ26ǡ ɂɎɇɈȽɇɏɍɎɍɇɄɊɚɋȽ ɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ʹʹ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑǡ Ɋɂɒə ȽɎɟ ɐɖɂɒɇɈɛ ɎɏɟɐɈɉɄɐɄ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑDzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdzɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓɋȽɁɇȽɎɇɐɒɘɅɂɜɟɒɇɁɂɋɚɖɍɓɋ ɂɈɉɂɜɗɂɇɍɇɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳ͹ǡɟɒɇɁɂɋɐɓɋɒɏɚɖɍɓɋɍɇɉɟɀɍɇȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠɒɍɓ əɏɅɏɍɓͳͺɈȽɇɟɒɇɂɌȽɈɍɉɍɓɅɍɠɋɋȽɎɉɄɏɍɠɋɒȽɇɒȽɈɏɇɒɛɏɇȽɂɎɇɉɍɀɛɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͻǤ ȧɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ DzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜɒȽɇ Ʉ ȽɎɟɔȽɐɄ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑɐɒɍɋɎɏɍɐɘɏɇɋɟȽɋəɁɍɖɍʹ͹ǤȧɂɒɄɋɜɁɇȽȽɎɟɔȽɐɄɈȽɉɂɜɒȽɇɍȽɋəɁɍɖɍɑɋȽɎɏɍɐɚɉɅɂɇ ɐɂɍɏɇɐɊɚɋɍɒɟɎɍɈȽɇɖɏɟɋɍɀɇȽɒɄɋɓɎɍɀɏȽɔɛɒɍɓɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɍɠǡɅɚɒɍɋɒəɑɒɍɓɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɓɎɂɏȾȽɜɋɂɇ ɒɇɑ ɂɜɈɍɐɇ ȋʹͲȌ ɄɊɚɏɂɑ ȽɎɟ ɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɂɇɁɇɈɛɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɎɏɟɐɈɉɄɐɄɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ DzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɎɏɍɐɈɍɊɜɃɍɋɒȽɑɈȽɇɒɄɋȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋɄɂɀɀɓɄɒɇɈɛɂɎɇɐɒɍɉɛɈȽɉɛɑɂɈɒɚɉɂɐɄɑǤȢɂɋɉɟɀɘɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɂɎɇɔɚɏɂɇɒȽɚɋɋɍɊȽȽɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒȽɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɄɋɎȽɏǤ͵ ɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲͷɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ͺǤʹ ȢɓɎɍɀɏȽɔɛɒɍɓɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɍɠɚɖɂɇȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈɟɖȽɏȽɈɒɛɏȽǤȠəɋɍȽɋəɁɍɖɍɑɁɂɋɎɏɍɐɚɉɅɂɇ ɋȽ ɓɎɍɀɏəɗɂɇ ɒɍ ɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟǡ ɊɚɐȽ ɐɒɄɋ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ Ɏɍɓ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɐɒɄɋ ɂɇɁɇɈɛ ɎɏɟɈɉɄɐɄǡ ɈɄɏɠɐɐɂɒȽɇ ɚɈɎɒɘɒɍɑǡ ɈȽɒȽɎɜɎɒɂɇ ɓɎɚɏ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ Ʉ ɂɀɀɠɄɐɄ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɒɍɓ ɈȽɇ Ʉ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɀɜɋɂɒȽɇɐɒɍɋɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽɎɍɓɓɎɚȾȽɉɂɒɄɋȽɊɚɐɘɑɂɎɟɊɂɋɄɎɉɚɍɋɐɓɊɔɚɏɍɓɐȽȽɎɟ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ əɎɍɗɄ Ɏɏɍɐɔɍɏə Ⱦəɐɂɇ ȾɚɉɒɇɐɒɄɑ ɐɖɚɐɄɑ ɎɍɇɟɒɄɒȽɑ Ǧ ɒɇɊɛɑǤ Ȝɋ ɈȽɋɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɂɂɋ ɎɏɍɐɚɉɅɂɇ ɀɇȽ ɒɄɋ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɒɍɓ ɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɍɠǡ Ʉ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɐɠɋȽɗɄɑ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις