ΕΑΑΔΗΣΥ/126/2017

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.-

ΒΛΕΠΕ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΑΑΔΗΣΥ/7545/2017.«Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 1 του ν. 4412/2016».(ΑΔΑ:ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε),αναφορικά με την αναμόρφωση του άρθρου 6 των προτύπων τευχών διακηρύξεως ανοικτής διαδικασίας μελετών άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, αριθμ. ΕΑΑΔΗΣΥ/126/2017- ΦΕΚ: 4535/Β/2017 -Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 4.3. των προτύπων τευχών διακηρύξεωςανοικτής διαδικασίας έργων άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή αριθμ ΕΑΑΔΗΣΥ/127/2017- ΦΕΚ: 4534/Β/2017 -Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΦΕΚ: 4535/Β/2017E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.12.22 11:16:45 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 60245 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 126/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α ΄147), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως των άρθρων 53 παρ. 5 και 281 παρ. 5 αυτού. 2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την με αριθμ. 76777/10.07.2017 απόφαση (ΥΟΔΔ 347) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Διορισμός τακτικού μέλους στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)». 4. Την με αριθμ. 121047/17.11.2016 απόφαση (ΥΟΔΔ 631) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 5. Τη με αριθ. 87288/24.08.2016 (ΥΟΔΔ 454) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 6. Την με αριθ. 7535/06.11.2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα: «Διορισμός τακτικών μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». η. Τη με αριθ. 7070/14.10.2013 (ΥΟΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με Αρ. Φύλλου 4535 θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 8. Τη με αριθ. 3396/05.03.2012 (ΥΟΔΔ 94) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 9. Το π.δ. 122/2012 (Α’215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». 10. Το π.δ. 123/2012 (Α’ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει. 11. Τη με αριθμ. 117384/26-10-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 12. Τη με αριθμ. 56902/215/19-5-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» 13. Την ανάγκη έκδοσης προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και στις διατάξεις της με αριθμ. 117384/26-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 14. Τη με αρ. πρωτ. 7015/28.11.2017 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής. 15. Τη διαβούλευση που διενεργήθηκε με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 60246 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1. Εγκρίνουμε την έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τα οποία επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Α’ και Β’ της παρούσας, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ως εξής: Παράρτημα Α’. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Παράρτημα Β’. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 2. Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. 3. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου. 4. Την αποστολή προς δημοσίευση της παρούσας απόφασης και των προτύπων τευχών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α’ και Β’ αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Η απόφαση αυτή και τα συνημμένα σε αυτή πρότυπα τεύχη ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60247 ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ Ȝ' ȟȤȜȥȢȬȯȩȢ ȜȨȪȤȥȮȢȭ ȟȤȜȟȤȥȜȭȤȜȭ ȞȤȜ ȮȢ ȭȯȨȜȲȢ ȢȦȠȥȮȬȪȨȤȥȳȨ ȟȢȧȪȭȤȳȨ ȭȯȧȝȜȭȠȳȨ ȧȠȦȠȮȳȨ ȜȨȳ ȮȳȨ ȪȬȤȳȨ1 ȮȪȯ Ȩ. 4412/2016 ȧȠ ȥȬȤȮȢȬȤȪ ȜȨȜȣȠȭȢȭ ȮȢȨ ȫȦȠȪȨ ȭȯȧȰȠȬȪȯȭȜ ȜȫȪ ȪȤȥȪȨȪȧȤȥȢ ȜȫȪȲȢ ȫȬȪȭȰȪȬȜ ȧȠ ȝȜȭȢ ȮȢȨ ȮȤȧȢ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60248 Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ȠȦȦȢȨȤȥȢ ȟȢȧOȥȬȜȮȤȜ ȧȠȦȠȮȢ: ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. ȱȬȢȧ/ȮȢȭȢ3: ………………………………... 2…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….  ȟȤȜȥȢȬȯȩȢ ȜȨȪȤȥȮȢȭ ȟȤȜȟȤȥȜȭȤȜȭ ȧȠȭȳ ȮȪȯ ȠȣȨȤȥȪȯ ȭȯȭȮȢȧȜȮȪȭ ȢȦȠȥȮȬȪȨȤȥȳȨ ȟȢȧȪȭȤȳȨ ȭȯȧȝȜȭȠȳȨ (Ƞ.ȭ.Ȣ.ȟȢ.ȭ.) ȞȤȜ ȮȢȨ ȠȫȤȦȪȞȢ ȜȨȜȟȪȱȪȯ ȠȥȫȪȨȢȭȢȭ ȧȠȦȠȮȢȭ  ͶǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ Ɂ ɇ Ƚ Ɉ Ʉ ɏ ɠ ɐ ɐ ɂ ɇ ȽɋɍɇɈɒɛ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɀɇȽɒɄɋɂɎɇɉɍɀɛ ȽɋȽɁɟɖɍɓɀɇȽɒɄɋɂɈɎɟɋɄɐɄɒɄɑɊɂɉɚɒɄɑǣ ……………………………………………………….. ȠɈɒɇɊɣɊɂɋɄɑ ȽɌɜȽɑ …………………………. Ƞɓɏɣ (Ɏɉɚɍɋ Ȱ.ȫ.Ȝ......%) ɎɍɓɅȽɁɇɂɌȽɖɅɂɜɐɠɊɔɘɋȽɊɂǣ ȽȌɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ȋȜǯͳͶ͹ȌɈȽɇȾȌɒɍɓɑɟɏɍɓɑɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60249 ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜ ȥɂɔəɉȽɇɍ Ȝʅ ȴɏɅɏɍͳǣȥɠɏɇɍɑɒɍɓȵɏɀɍɓȂȜɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛȂȭɒɍɇɖɂɜȽɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑ ȴɏɅɏɍʹǣȵɀɀɏȽɔȽɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɈȽɇɒɂɠɖɄ ȴɏɅɏɍ͵ǣȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɓɎɍȾɍɉɛɔȽɈɚɉɍɓɎɏɍɐɔɍɏəɑ ȴɏɅɏɍ Ͷǣ ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄɑ ɈȽɇ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑ ɒɘɋ ɎɏɍɐɔɍɏɣɋȀ ɚɀɈɏɇɐɄ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠ ȴɏɅɏɍͷǣȫɏɟɐɈɉɄɐɄɓɎɍȾɍɉɛɑɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɎɏɍɐɘɏɇɋɍɠȽɋȽɁɟɖɍɓȀȥȽɒȽɈɠɏɘɐɄȀȫɏɟɐɈɉɄɐɄ ɀɇȽɓɎɍɀɏȽɔɛɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍ͸ǣȫɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɚɑȫɏɍɐɔɓɀɚɑȀȫɏɍɐɘɏɇɋɛɁɇɈȽɐɒɇɈɛɎɏɍɐɒȽɐɜȽ ȴɏɅɏɍ͹ǣȭɓɊɎɉɛɏɘɐɄȂȽɎɍɐȽɔɛɋɇɐɄɎɉɄɏɍɔɍɏɇɣɋɈȽɇɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ȴɏɅɏɍͺǣȭɠɋȽɗɄɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍͻǣȵɀɀɏȽɔȽɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɈȽɒəɒɍɐɒəɁɇɍɒɄɑɂɈɒɚɉɂɐɄɑȀȭɂɇɏəɇɐɖɠɍɑ ȴɏɅɏɍͳͲǣȞɉɣɐɐȽȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ȴɏɅɏɍͳͳǣȠɔȽɏɊɍɐɒɚȽɋɍɊɍɅɂɐɜȽ  ȥȠȰȜȦȜȤȪ ȝ’ ȴɏɅɏɍͳʹǣȠɈɒɇɊɣɊɂɋɄȽɌɜȽȂȱɏɄɊȽɒɍɁɟɒɄɐɄȂȫɏɍɅɂɐɊɜɂɑɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍͳ͵ǣȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɐɠɋȽɗɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑǦȹɏɍɇɓɎɍȾɍɉɛɑɎɏɍɐɔɍɏɣɋ ȴɏɅɏɍͳͶǣȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɈȽɇɣɏȽɉɛɌɄɑɒɄɑɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑɓɎɍȾɍɉɛɑɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǦȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄɑ ȴɏɅɏɍͳͷǣȠɀɀɓɛɐɂɇɑ ȴɏɅɏɍͳ͸ǣȟɄɊɍɐɇɟɒɄɒȽȂȟȽɎəɋɂɑɁɄɊɍɐɜɂɓɐɄɑ ȥȠȰȜȦȜȤȪ Ȟ’ ȴɏɅɏɍͳ͹ǣȟɇɈȽɇɍɠɊɂɋɍɇɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɐɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɐɠɋȽɗɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑ ȴɏɅɏɍͳͺǣȦɟɀɍɇȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠ ȴɏɅɏɍͳͻǣȥɏɇɒɛɏɇȽɂɎɇɉɍɀɛɑ  ȥȠȰȜȦȜȤȪ ȟʅ ȴɏɅɏɍʹͲǣȫɂɏɇɂɖɟɊɂɋɍɔȽɈɚɉɘɋɎɏɍɐɔɍɏəɑ ȴɏɅɏɍʹͳǣȥɏɇɒɛɏɇɍȽɋəɅɂɐɄɑ ȴɏɅɏɍʹʹǣȜɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɊɚɐȽɈɏɇɒɄɏɜɘɋɎɍɇɍɒɇɈɛɑɂɎɇɉɍɀɛɑ ȴɏɅɏɍʹ͵ǣȯɎɂɏɀɍɉȽȾɜȽ ȴɏɅɏɍʹͶǣȟɇəɔɍɏȽ  60250 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ȥȠȰȜȦȜȤȪ Ȝʅ  ȴɏɅɏɍ 1: ȥɠɏɇɍɑ ɒɍɓ ȵɏɀɍɓ – ȜɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ȝɏɖɛ - ȭɒɍɇɖɂɜȽ ɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑ ͳǤͳȜɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǣǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ ȪɁɟɑ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ȮȽɖǤȥɘɁǤ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ȮɄɉǤ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ‡Ž‡ˆƒš ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǤ Ǧƒ‹Ž ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ȫɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥ  ͳǤʹȥɠɏɇɍɑɒɍɓȵɏɀɍɓǣ ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǥǥǥ ͳǤ͵ȠɏɀɍɁɟɒɄɑǣǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳǤͶȫɏɍɝɐɒəɊɂɋɄȜɏɖɛǣǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥ ͳǤͷȟɇɂɓɅɠɋɍɓɐȽȯɎɄɏɂɐɜȽǣǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ ͳǤ͸ȜɏɊɟɁɇɍȮɂɖɋɇɈɟȭɓɊȾɍɠɉɇɍǣǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ ͳǤ͹ Ƞɔɟɐɍɋ ɍɇ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɓɎɄɏɂɐɜɂɑ ɊɂɒȽɐɒɂɀȽɐɅɍɠɋ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇəɏɈɂɇȽ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ɐɠɋȽɗɄɑ ɛ ɂɈɒɚɉɂɐɄɑɒɄɑɊɂɉɚɒɄɑǡɓɎɍɖɏɂɍɠɋɒȽɇɋȽɁɄɉɣɐɍɓɋəɊɂɐȽɒȽɋɚȽɒɍɓɑɐɒɍɇɖɂɜȽɐɒɍɓɑɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɛɐɒɍɋȽɋəɁɍɖɍǤ Ƞɔɟɐɍɋ ɍɇ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɓɎɄɏɂɐɜɂɑ ɛȀɈȽɇ ɒȽ ȽɎɍɔȽɇɋɟɊɂɋȽ ɟɏɀȽɋȽ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ ɈȽɒȽɏɀɄɅɍɠɋǡ ɐɓɀɖɘɋɂɓɒɍɠɋ ɛ Ɋɂ ɍɎɍɇɍɋɁɛɎɍɒɂ ɒɏɟɎɍ ɊɂɒȽȾɉɄɅɍɠɋ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇəɏɈɂɇȽ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ɐɠɋȽɗɄɑ ɛ ɂɈɒɚɉɂɐɄɑ ɒɄɑ ɊɂɉɚɒɄɑǡ ɓɎɍɖɏɂɍɠɋɒȽɇ ɋȽ ɁɄɉɣɐɍɓɋ əɊɂɐȽǡǡ ɐɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑͷ ɛ ɐɒɍɋ ȽɋəɁɍɖɍ ɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɒɘɋ ɓɎɄɏɂɐɇɣɋ ɛ ȽɎɍɔȽɇɋɟɊɂɋɘɋ ɍɏɀəɋɘɋǡ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɈȽɒə ɒɍɋ ɋɟɊɍ ȽɎɍɒɂɉɍɠɋ ɈȽɅɍɉɇɈɟ ɁɇəɁɍɖɍ ɒɘɋ ɂɋ ɉɟɀɘ ɍɏɀəɋɘɋ Ɏɍɓ ɓɎɂɇɐɚɏɖɍɋɒȽɇ ɐɒȽ ɁɇɈȽɇɣɊȽɒȽɈȽɇɓɎɍɖɏɂɣɐɂɇɑɒɍɓɑǤ  ȴɏɅɏɍ 2: ȵɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ɈȽɇ ɒɂɠɖɄ ʹǤͳ ȮȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑǡ ɈȽɒə ɒɄɋ ɚɋɋɍɇȽ ɒɄɑ ɎɂɏɇɎɒǤ ͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏǤ ͳ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ʹ ɒɍɓ ɋǤ ͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǡɀɇȽɒɍɋɎȽɏɟɋɒȽɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟɁɇȽɀɘɋɇɐɊɟǡɂɜɋȽɇɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽǣ ȽȌɄǥǤɎɏɍɈɛɏɓɌɄɐɠɊȾȽɐɄɑɟɎɘɑɁɄɊɍɐɇɂɠɅɄɈɂɐɒɄɋȠɎɜɐɄɊɄȠɔɄɊɂɏɜɁȽɒɄɑȠɓɏɘɎȽɝɈɛɑ ȵɋɘɐɄɑȋȠȠȠȠȌǡ ȾȌɄɊɂȽɏǤǥǥɎɏɍɈȽɒȽɏɈɒɇɈɛɎɏɍɈɛɏɓɌɄ͸ǡ ɀȌɄɎȽɏɍɠɐȽɁɇȽɈɛɏɓɌɄǡ ɁȌɒɍȠɓɏɘɎȽɝɈɟȠɋɇȽɜɍȵɀɀɏȽɔɍȭɠɊȾȽɐɄɑȋȠǤȠǤȠǤȭǤ͹ǡ ɂȌɒɍɚɋɒɓɎɍɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǡɟɎɘɑɎȽɏəɀɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋɂɇɁɇɈɛɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɔɟɏɊȽɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɐɒȌɒɍȮɂɠɖɍɑȮɂɖɋɇɈɣɋȟɂɁɍɊɚɋɘɋɒɍɓɚɏɀɍɓɊɂɒȽɒɓɖɟɋȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒəɒɍɓǡɒɍɎɏɟɀɏȽɊɊȽ ɒɘɋȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋɘɋɊɂɉɂɒɣɋɈȽɇɄɒɂɈɊɄɏɜɘɐɄɒɄɑɐɈɍɎɇɊɟɒɄɒȽɑɒɍɓɚɏɀɍɓǤ ɃȌɒɍɒɂɠɖɍɑɒɄɑȭɓɀɀɏȽɔɛɑȯɎɍɖɏɂɣɐɂɘɋȋȭǤȯǤȌɊɂɒȽɒɓɖɟɋȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒəɒɍɓǡ ɄȌɒɍɒɂɠɖɍɑɎɏɍɂɈɒɇɊɣɊɂɋɘɋȽɊɍɇȾɣɋǡ ɅȌɒɍɓɎɟɁɂɇɀɊȽǥǤͺ ɇȌ ɒɓɖɟɋ ɐɓɊɎɉɄɏɘɊȽɒɇɈɚɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ɈȽɇ ɁɇɂɓɈɏɇɋɜɐɂɇɑ Ɏɍɓ ɅȽ ɎȽɏȽɐɖɂɅɍɠɋ ȽɎɟ ɒɄɋ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60251 ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɂɎɜɟɉɘɋɒɘɋȽɋɘɒɚɏɘǡ ɇȽȌǥͻ ʹǤʹ ȫɏɍɐɔɚɏɂɒȽɇ ɂɉɂɠɅɂɏɄǡ ɎɉɛɏɄɑǡ əɊɂɐɄ ɈȽɇ Ɂɘɏɂəɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɎɏɟɐȾȽɐɄ ɐɒȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑͳͲ ȽɎɟ ɒɇɑǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ɐɒɍɋ ɂɇɁɇɈɟǡ ɁɄɊɟɐɇȽ ɎɏɍɐȾəɐɇɊɍǡ ɖɣɏɍ DzɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɜ ɁɇȽɀɘɋɇɐɊɍɜdz ɒɄɑ ɎɠɉɄɑ™™™Ǥ’”‘‹–Š‡—•Ǥ‰‘˜Ǥ‰”ǡɈȽɅɣɑɈȽɇɐɒɄɋɇɐɒɍɐɂɉɜɁȽɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑȽɏɖɛɑȋɂɔɟɐɍɋɁɇȽɅɚɒɂɇȌǤ ........................................................................................ ͳͳͳʹǤ ʹǤ͵ȠɔɟɐɍɋɚɖɍɓɋɃɄɒɄɅɂɜɂɀɈȽɜɏɘɑǡɛɒɍɇɚɘɑɒɄɋǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵ǡɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɎȽɏɚɖɂɇ ɐɂɟɉɍɓɑɒɍɓɑɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɎɍɓɐɓɊɊɂɒɚɖɍɓɋɐɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɐɠɋȽɗɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɐɓɊɎɉɄɏɘɊȽɒɇɈɚɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ɐɖɂɒɇɈə Ɋɂ ɒȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑǡ ɒɍ Ƚɏɀɟɒɂɏɍ ɚɘɑ ɒɄɋ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶǤ  ȴɏɅɏɍ 3: ȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɔȽɈɚɉɍɓ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑ ͵ǤͳǤ Ȫɇ Ɏɏɍɐɔɍɏɚɑ ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɓɑ ɂɋɁɇȽɔɂɏɍɊɚɋɍɓɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈɒɓȽɈɛɑ ɎɠɉɄɑ ™™™Ǥ’”‘‹–Š‡—•Ǥ‰‘˜Ǥ‰” ɒɍɓ ȠȭȢȟȢȭǡ Ɋɚɖɏɇ ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈȽɇ ɣɏȽ Ɏɍɓ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɐɒɍ əɏɅɏɍ ͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑ ɁɇȽɈɛɏɓɌɄɑǡ ɐɂ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ɔəɈɂɉɍ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǤ ȞɇȽ ɒɄ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛ ɐɒɄɋ ɎȽɏɍɠɐȽ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɍɇ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɇ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɜ ɔɍɏɂɜɑ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ ɋȽ ɁɇȽɅɚɒɍɓɋ ɗɄɔɇȽɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛǡ ɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋɄ ȽɎɟ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɊɚɋɄ Ƚɏɖɛ ɎȽɏɍɖɛɑ ɗɄɔɇȽɈɛɑ ɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ɈȽɇ ɋȽ ɂɀɀɏȽɔɍɠɋ ɐɒɍ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ɐɠɐɒɄɊȽ ȋȠȭȢȟȢȭǦ ȟɇȽɁɇɈɒɓȽɈɛ ɎɠɉɄ ™™™Ǥ’”‘‹–Š‡—•Ǥ‰‘˜Ǥ‰”ȌȽɈɍɉɍɓɅɣɋɒȽɑɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɂɀɀɏȽɔɛɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͷɎȽɏǤͳǤʹɚɘɑͳǤͶɒɄɑ ȥɍɇɋɛɑȯɎɍɓɏɀɇɈɛɑȜɎɟɔȽɐɄɑɊɂȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ȋ͵ͺʹͳȝ̵Ȍ «ȬɓɅɊɜɐɂɇɑ ɒɂɖɋɇɈɣɋ ɃɄɒɄɊəɒɘɋ Ɏɍɓ Ƚɔɍɏɍɠɋ ɒɄɋ ȽɋəɅɂɐɄ ɒɘɋ ȟɄɊɍɐɜɘɋ ȭɓɊȾəɐɂɘɋ ɚɏɀɘɋ, Ɋɂɉɂɒɣɋ ɈȽɇ ɎȽɏɍɖɛɑ ɒɂɖɋɇɈɣɋ ɈȽɇ ɉɍɇɎɣɋ ɐɓɋȽɔɣɋ ɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɣɋ ɓɎɄɏɂɐɇɣɋ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɒɘɋ ɂɎɇɊɚɏɍɓɑ ɂɏɀȽɉɂɜɘɋ ɈȽɇ ɁɇȽɁɇɈȽɐɇɣɋ ɒɍɓ ȠɅɋɇɈɍɠ ȭɓɐɒɛɊȽɒɍɑ ȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɣɋ ȟɄɊɍɐɜɘɋ ȭɓɊȾəɐɂɘɋ (Ƞ.ȭ.Ȣ.ȟȢ.ȭ.)». Ȣ ɚɋɘɐɄ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋ ɔɍɏɚɘɋ ɓɎɍȾəɉɉɂɇ Ɉɍɇɋɛ Ɏɏɍɐɔɍɏəǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈə ɓɎɍɀɏ əɔɂɒȽɇ ɗɄɔɇȽɈəǡ ɂɜɒɂ ȽɎɟ ɟɉɍɓɑ ɒɍɓɑ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɠɑ ɔɍɏɂɜɑ Ɏɍɓ ȽɎɍɒɂɉɍɠɋ ɒɄɋ ɚɋɘɐɄǡ ɂɜɒɂ ȽɎɟ ɂɈɎɏɟɐɘɎɟ ɒɍɓɑǡ ɋɍɊɜɊɘɑ ɂɌɍɓɐɇɍɁɍɒɄɊɚɋɍǤ ȭɒɄɋ Ɏɏɍɐɔɍɏəǡ ɂɎɜ Ɏɍɇɋɛ ȽɎɟɏɏɇɗɄɑ ɒɄɑ ɎɏɍɐɔɍɏəɑǡɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɄɚɈɒȽɐɄɈȽɇɒɍɂɜɁɍɑɒɄɑɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɒɍɓɈəɅɂɊɚɉɍɓɑɒɄɑɚɋ ɘɐɄɑǡ ɐɓɊɎɂɏɇɉȽɊȾȽɋɍɊɚɋɄɑ ɒɄɑ ɈȽɒȽɋɍɊɛɑ ȽɊɍɇȾɛɑ ɊɂɒȽɌɠ ɒɍɓɑǡ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɍ ɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȀ ɐɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȽɓɒɛɑǤ ͵ǤʹȭɒɍɋɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟɔəɈɂɉɍɎɏɍɐɔɍɏəɑɎɂɏɇɚɖɍɋɒȽɇǣ ȋȽȌɚɋȽɑȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɑɊɂɒɄɋɚɋɁɂɇɌɄǼȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǽǤ ȋȾȌɚɋȽɑȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɑɊɂɒɄɋɚɋɁɂɇɌɄǼȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛȫɏɍɐɔɍɏəǽǤ ͵Ǥ͵ȜɎɟɒɍɋɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽɐɄɊȽɜɋɍɋɒȽɇǡɊɂɖɏɛɐɄɒɍɓɐɖɂɒɇɈɍɠɎɂɁɜɍɓɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɈȽɒəɒɄɋ ɐɠɋɒȽɌɄ ɒɄɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑǡ ɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɂɈɂɜɋȽ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈɟ ɖȽɏȽɈɒɛɏȽǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍʹͳɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄȽɓɒɛǡɍɎɏɍɐɔɚɏɘɋɓɎɍȾəɉɉɂɇɐɒɍɋɍɇɈɂɜɍȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍɐɖɂɒɇɈɛȽɇɒɇɍɉɟɀɄɐɄɊɂɒɄ ɊɍɏɔɛɗɄɔɇȽɈəɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋɍɓȽɏɖɂɜɍɓ’†ˆǡȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɑɏɄɒəɟɉɂɑɒɇɑɐɖɂɒɇɈɚɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɋɟɊɍɓɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɚɑ ɎɏəɌɂɇɑ Ɏɍɓ ɂɎɇȾəɉɉɍɓɋ ɒɄɋ ɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈɟɒɄɒȽ ɒɄɑ ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜȽɑǡ ɘɑ ɐɓɋɄɊɊɚɋɍ ɒɄɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɒɍɓ ɎɏɍɐɔɍɏəɑǤ ȟɂɋ ɖȽɏȽɈɒɄɏɜɃɍɋɒȽɇ ɘɑ ɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈɚɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ɐɖɂɒɇɈəɊɂɒɇɑɒɇɊɚɑɊɍɋəɁɍɑǡɒɇɑɎɏɍɐɔɂɏɟɊɂɋɂɑɎɍɐɟɒɄɒɂɑɈȽɇɒɄɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɎɏɍɐɔɍɏəǤ 60252 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ͵ǤͶ ȭɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɒɄɑ ɓɎɍȾɍɉɛɑ ɐɒɍɇɖɂɜɘɋ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɊɍɏɔɟɒɓɎɍɓ ɔȽɈɚɉɍɓ ɐɓɊɎɇɂɐɊɚɋɘɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɣɋ Ƚɏɖɂɜɘɋ ȋɎǤɖǤ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ Ƚɏɖɂɜɍ Ɋɂ Ɋɍɏɔɛ Ȍǡ ɂɈɂɜɋȽ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɂɎɇɅɓɊɂɜ ɍ ɎɏɍɐɔɚɏɘɋɋȽɖȽɏȽɈɒɄɏɜɐɂɇɘɑɂɊɎɇɐɒɂɓɒɇɈəǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽȽɋɘɒɚɏɘȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋȽǡɅȽɎɏɚɎɂɇɋȽ ɒȽ ɓɎɍȾəɉɉɂɇ ɘɑ ɖɘɏɇɐɒə ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə ȽɏɖɂɜȽ Ɋɂ Ɋɍɏɔɛ ‘”–ƒ„Ž‡ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ Ȍ ɛ ɘɑ ɖɘɏɇɐɒɟ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ Ƚɏɖɂɜɍ ɊɍɏɔɟɒɓɎɍɓ ɔȽɈɚɉɍɓ ɐɓɊɎɇɂɐɊɚɋɘɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɣɋ Ƚɏɖɂɜɘɋ Ɏɍɓ ɋȽ ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇȽɓɒəǤ ͵Ǥͷ Ȫ ɖɏɛɐɒɄɑ Ȃ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɑ ɔɍɏɚȽɑ ɓɎɍȾəɉɉɂɇ ɒɍɓɑ Ƚɋɘɒɚɏɘ ȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɍɓɑ Ɋɚɐɘ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɟɎɘɑɎɂɏɇɀɏəɔɂɒȽɇɈȽɒɘɒɚɏɘǣ ȽȌ ȮȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɍɓ ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇ ɐɒɍɋ ȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍ Ɋɂ ɒɄɋ ɚɋɁɂɇɌɄ ǼȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǽ ɂɜɋȽɇ ɒȽ ɍɏɇɃɟɊɂɋȽ ɐɒɍ əɏɅɏɍ ʹͲǤʹ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑ ɈȽɇ ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟ ɔɍɏɚȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə ɐɂ Ɋɍɏɔɛ Ƚɏɖɂɜɍɓ ‘”–ƒ„Ž‡ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ Ȍ ɈȽɇ ɂɔɟɐɍɋ ɚɖɍɓɋ ɐɓɋɒȽɖɅɂɜȀɎȽɏȽɖɅɂɜ ȽɎɟ ɒɍɋ ɜɁɇɍǡ ɔɚɏɍɓɋ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɛ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋ ɐɠɊɔɘɋȽ ɊɂɒɄɋɎȽɏǤ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤǤ ȾȌ Ƞɋɒɟɑ ɒɏɇɣɋ ȋ͵Ȍ ɂɏɀȽɐɜɊɘɋ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɘɋ ɘɑ əɋɘ ɐɒɍɇɖɂɜɘɋ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɎɏɍɐɈɍɊɜɃɂɒȽɇɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈəȽɎɟɒɍɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɔɍɏɚȽɐɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǡɐɂ ɚɋɒɓɎɄɊɍɏɔɛɈȽɇɐɂɐɔɏȽɀɇɐɊɚɋɍɔəɈɂɉɍǡɄɎɏɘɒɟɒɓɎɄɂɀɀɓɄɒɇɈɛɂɎɇɐɒɍɉɛɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑǤͳͷ ȠɎɇɐɄɊȽɜɋɂɒȽɇ ɟɒɇ Ʉ ɂɋ ɉɟɀɘ ɓɎɍɖɏɚɘɐɄ Ɂɂɋ ɇɐɖɠɂɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ɂɀɀɓɛɐɂɇɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɚɈɁɍɐɄɑ ȋɎǤɖǤ ɂɀɀɓɛɐɂɇɑɒɍɓȮǤȧǤȠǤȟǤȠǤȌǡɍɇɍɎɍɜɂɑɔɚɏɍɓɋɎɏɍɄɀɊɚɋɄɗɄɔɇȽɈɛɓɎɍɀɏȽɔɛǤ ɀȌ Ȫɇ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɐɓɋɒəɐɐɍɓɋ ɒɄɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɐɓɊɎɉɄɏɣɋɍɋɒȽɑ ɒɄɋ ȽɋɒɜɐɒɍɇɖɄ ɂɇɁɇɈɛ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɔɟɏɊȽ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ ɈȽɇ ɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɋɒȽɑǡ ɐɒɍɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ɖɣɏɍ ǼȭɓɋɄɊɊɚɋȽȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑȫɏɍɐɔɍɏəɑǽɈȽɇɐɒɍɋɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄȋɓɎɍȌɔəɈɂɉɍǡɟɉȽɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɄɑ ɎɏɍɐɔɍɏəɑɒɍɓɑɐɂɊɍɏɔɛȽɏɖɂɜɍɓ‘”–ƒ„Ž‡‘…—‡– ‘”ƒ–ȋ ȌǤ ɁȌ ȭɒɄɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɍɏə ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ Ʉ ɎɏɍɐɔɂɏɟɊɂɋɄ ɒɇɊɛ Ƚɋə ɈȽɒɄɀɍɏɜȽ ɊɂɉɚɒɄɑ ɈȽɇ Ʉ ɐɓɋɍɉɇɈɛ ɒɇɊɛ ɀɇȽ ɒɄɋ ɂɈɒɚɉɂɐɄ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑǤ Ȣ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɐɓɋɒɜɅɂɒȽɇ ɀɇȽ ɈəɅɂ ɂɎɜ Ɋɚɏɍɓɑ ɈȽɒɄɀɍɏɜȽ ɊɂɉɚɒɄɑǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɒɄɑɎɂɏɜɎɒɘɐɄɑ Ɂ̵ ɒɄɑ ɎȽɏǤ ͺ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͷ͵ ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǤȫɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇǡɂɈɒɟɑȽɎɟɒɇɑȽɊɍɇȾɚɑɀɇȽɒɄɋɂɈɎɟɋɄɐɄɒɘɋɊɂɉɂɒɣɋǡɒɇɑȽɊɍɇȾɚɑ ɀɇȽ ɒɍɋ ɎɏɍɀɏȽɊɊȽɒɇɐɊɟǡ ɒɄɋ ɂɎɜȾɉɂɗɄ ɈȽɇ ɒɄɋ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ ɒɘɋ ȽɋȽɀɈȽɜɘɋ ɂɏɂɓɋɄɒɇɈɣɋ ɂɏɀȽɐɇɣɋ ɎəɐɄɑ ɔɠɐɂɘɑǡ ɈȽɅɣɑ ɂɎɜɐɄɑ ɈȽɇ ɒɘɋ ɂɏɀȽɐɇɣɋ ȀɊɂɉɂɒɣɋǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋȽ ɐɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɁ̵ɒɄɑɎȽɏǤͺɒɍɓəɏɅɏɍɓͷ͵ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ǡɈȽɒəɒȽɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍ ͻͷɎȽɏǤ͵ɒɍɓɋɟɊɍɓȽɓɒɍɠǤȢɐɓɋɍɉɇɈɛɎɏɍɐɔɂɏɟɊɂɋɄɒɇɊɛɒɏɚɎɂɒȽɇɐɂɎɍɐɍɐɒɟɚɈɎɒɘɐɄɑɂɎɜɒɄɑ ɎɏɍɂɈɒɇɊɣɊɂɋɄɑȽɊɍɇȾɛɑǡɊɂɐɒɏɍɀɀɓɉɍɎɍɜɄɐɄɐɒɍɁɂɠɒɂɏɍɁɂɈȽɁɇɈɟɗɄɔɜɍǤ ɂȌ ȭɒɄ ɐɓɋɚɖɂɇȽǡ ɍɇ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɎȽɏəɀɍɓɋ ȽɎɟ ɒɍ ɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɒȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə ȽɏɖɂɜȽ ȏǼɂɈɒɓɎɣɐɂɇɑǽ ɒɘɋ ȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɈȽɇ ɒɄɑ ȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛɑ ȫɏɍɐɔɍɏəɑ ɒɍɓɑ ɐɂ Ɋɍɏɔɛ Ƚɏɖɂɜɍɓ ‘”–ƒ„Ž‡ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ ȌȐǤ ȮȽ ȽɏɖɂɜȽȽɓɒə ɓɎɍɀɏəɔɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɋɂ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɛ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤɈȽɇɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɋɒȽɇɐɒɍɓɑȽɋɒɜɐɒɍɇɖɍɓɑȋɓɎɍȌɔȽɈɚɉɍɓɑɒɄɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǤȥȽɒəɒɄɋɐɓɐɒɄɊɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑ ɒɍ ɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɂɜ ȽɓɒɍɊȽɒɍɎɍɇɄɊɚɋɍɓɑ ɂɉɚɀɖɍɓɑ ɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɄɑ ɒɄɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑ ɐɂ ɐɖɚɐɄ Ɋɂ ɒȽ ɎȽɏȽɖɅɚɋɒȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈə ȽɏɖɂɜȽ ȋȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɈȽɇ ȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛ ȫɏɍɐɔɍɏəȌ ɈȽɇ ɂɔɟɐɍɋ ɍɇ ɚɉɂɀɖɍɇ Ƚɓɒɍɜ ȽɎɍȾɍɠɋ ɂɎɇɒɓɖɂɜɑ Ʉ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ɐɒɍ ɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽǤ ȟɇȽɔɍɏɂɒɇɈəǡ Ʉ Ɏɏɍɐɔɍɏə Ɂɂɋ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ɈȽɇɒɍɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽɂɋɄɊɂɏɣɋɂɇɒɍɓɑɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɊɂɐɖɂɒɇɈɟɊɛɋɓɊȽɐɔəɉɊȽɒɍɑɐɒɄɁɇɂɎȽɔɛɒɍɓ ɖɏɛɐɒɄ ɒɘɋ Ɏɏɍɐɔɂɏɟɋɒɘɋǡ ɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓ ɍɇ ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɇ ɋȽ ɎɏɍȾɍɠɋ ɐɒɇɑ ɐɖɂɒɇɈɚɑ ɂɋɚɏɀɂɇɂɑ ɁɇɟɏɅɘɐɄɑǤ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60253 ɐɒȌȠɔɟɐɍɋɒȽɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɈȽɇɍɇɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɜɟɏɍɇɁɂɋɚɖɍɓɋȽɎɍɒɓɎɘɅɂɜɐɒɍɐɠɋɍɉɟ ɒɍɓɑɐɒɇɑɂɇɁɇɈɚɑɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɚɑɔɟɏɊɂɑɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɍɇɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɓɋɗɄɔɇȽɈə ɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋȽɒȽɐɖɂɒɇɈəɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəȽɏɖɂɜȽǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɍɓɑɟɏɍɓɑɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑɁɇȽɈɛɏɓɌɄɑǤ ɃȌȜɎɟɒɍɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽɂɈɁɜɁɂɒȽɇɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛȽɎɟɁɂɇɌɄɓɎɍȾɍɉɛɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǡɄɍɎɍɜȽȽɎɍɐɒɚɉɉɂɒȽɇ ɐɒɍɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɔɍɏɚȽɊɂɊɛɋɓɊȽɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠɒȽɖɓɁɏɍɊɂɜɍɓǤ ͵Ǥ͸ȜɎɟɐɓɏɐɄɎɏɍɐɔɍɏəɑ Ȫɇ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɁɠɋȽɋɒȽɇ ɋȽ ɃɄɒɛɐɍɓɋ ɒɄɋ ȽɎɟɐɓɏɐɄ ɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐȽɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑǡ Ɏɏɇɋ ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǡɊɂɚɀɀɏȽɔɍȽɜɒɄɊȽɒɍɓɑɎɏɍɑɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛǡ ɐɂ Ɋɍɏɔɛ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠ Ƚɏɖɂɜɍɓ ‘”–ƒ„Ž‡ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ Ȍ Ɏɍɓ ɔɚɏɂɇ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɛ ɎɏɍɄɀɊɚɋɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤǡɊɚɐɘ ɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽǽɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǤȫɇɐɒɍɎɍɇɄɊɚɋɍɑɖɏɛɐɒɄɑɒɄɑȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ Ɋɂɒə ȽɎɟ ɐɖɂɒɇɈɛ ȽɎɟɔȽɐɄ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ȽɎɍɁɚɖɂɒȽɇ ɒɍ ɐɖɂɒɇɈɟ ȽɜɒɄɊȽ ɒɍɓɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽǡɎɏɍȾȽɜɋɂɇɐɒɄɋȽɎɟɏɏɇɗɄɒɄɑɐɖɂɒɇɈɛɑɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑɎɏɍɐɔɍɏəɑɐɒɍɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɎɏɇɋɒɄɋɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǤȥȽɒɟɎɇɋǡɍɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɑɔɍɏɚȽɑɁɠɋȽɒȽɇ ɋȽ ɓɎɍȾəɉɂɇ ɂɈ ɋɚɍɓ Ɏɏɍɐɔɍɏə Ɋɚɐɘ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ ɚɘɑ ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɓɎɍȾɍɉɛɑɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǤ  ȴɏɅɏɍ 4: ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄɑ ɈȽɇ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑ ɒɘɋ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋ/ ɚɀɈɏɇɐɄ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠ ȽȌ ȧɂɒə ɒɄɋ ɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɓɎɍȾɍɉɛɑ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋǡ ɟɎɘɑ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɐɒɍ əɏɅɏɍ ͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑǡ ɈȽɇ Ɏɏɇɋ ɒɄɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄǡ Ʉ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜ ɐɒɍɓɑ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɒɍɋɐɖɂɒɇɈɟɈȽɒəɉɍɀɍɐɓɊɊɂɒɂɖɟɋɒɘɋǡɟɎɘɑȽɓɒɟɑɎȽɏəɀɂɒȽɇȽɎɟɒɍɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽǤ ȾȌȭɒɄɐɓɋɚɖɂɇȽǡɒȽɊɚɉɄɒɄɑȠɎɇɒɏɍɎɛɑȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡɈȽɒəɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɈȽɇɣɏȽɎɍɓɍɏɜɃɂɒȽɇɐɒɍ əɏɅɏɍ ͳͶ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑǡ ɎɏɍȾȽɜɋɍɓɋ ɐɂ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ȽɎɍɐɔɏəɀɇɐɄ ɒɍɓ ɓɎɍɔȽɈɚɉɍɓ ǼȟɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəȭɓɊɊɂɒɍɖɛɑǽɈȽɇɒɍɓɓɎɍɔȽɈɚɉɍɓDzȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛȫɏɍɐɔɍɏədzǤ ɀȌ ȭɒɍɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ɖɣɏɍ ǼȭɓɋɄɊɊɚɋȽ ȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǽǡ ȽɋȽɏɒəɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠɍɐɖɂɒɇɈɟɑɈȽɒəɉɍɀɍɑɊɂɇɍɁɍɐɜȽɑǡɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓɋȽɉəȾɍɓɋɀɋɣɐɄɍɇɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑǤ ɁȌ ȜɈɍɉɍɠɅɘɑǡ Ʉ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇǡ ɈȽɒə ɐɂɇɏə ɊɂɇɍɁɍɐɜȽɑǡ ɐɂ ɚɉɂɀɖɍ ɒɄɑ ɎɏɍɐɔɂɏɟɊɂɋɄɑɒɇɊɛɑǤ ȢɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐȽɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɎɏɍɐɔɍɏəǡɈȽɒəɈȽɒɄɀɍɏɜȽɊɂɉɚɒɄɑǡȽɎɍɏɏɜɎɒɂɒȽɇɂɔɟɐɍɋɍɇɎɍɐɟɒɄɒɂɑ ɒɍɓ ɔɓɐɇɈɍɠ ȽɋɒɇɈɂɇɊɚɋɍɓ ɒɄɑ Ɏɏɍɐɔɍɏəɑ Ɂɂɋ Ƚɋɒɇɐɒɍɇɖɍɠɋ ɐɒɍ ȽɋɒɇɈɂɜɊɂɋɍ ɒɄɑ ɊɂɉɚɒɄɑǡ ɟɎɘɑ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇȽɎɟɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɄɑɎɂɏɜɎɒɘɐɄɑɈɂ̵ɒɄɑɎȽɏǤʹɒɍɓəɏɅɏɍɓͷ͵ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ɂȌ ȹɉɂɑ ɍɇ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɚɑ Ɏɏɍɐɔɍɏɚɑǡ Ɋɂɒə ɒɇɑ ɒɓɖɟɋ ȽɋȽɀɈȽɜɂɑ ɁɇɍɏɅɣɐɂɇɑǡ ɈȽɒȽɖɘɏɜɃɍɋɒȽɇǡ ɈȽɒə ɒɄ ɐɂɇɏəɊɂɇɍɁɍɐɜȽɑǡɐɒɍɎɏȽɈɒɇɈɟɒɄɑɂɎɇɒɏɍɎɛɑǡɒɍɍɎɍɜɍɈȽɇɓɎɍɀɏəɔɂɒȽɇȽɎɟɒȽɊɚɉɄɒɄɑǤ ɐɒȌ ȭɒɄ ɐɓɋɚɖɂɇȽǡ Ʉ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡ ɒɄɋ ɜɁɇȽ ɄɊɚɏȽǡ ɂɉɚɀɖɂɇ ɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɒɍɓəɏɅɏɍɓʹͲǤʹɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑǡɈȽɒəɒɄɐɂɇɏəɒɄɑɊɂɇɍɁɍɐɜȽɑǡȽɏɖɜɃɍɋɒȽɑȽɎɟɒɍɋɎɏɣɒɍɊɂɇɍɁɟɒɄǤ ȜɋɄɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɍɓɂɉɚɀɖɍɓȽɓɒɍɠɁɂɋɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɛɒɄɋɜɁɇȽɊɚɏȽǡɉɟɀɘɒɍɓɊɂɀəɉɍɓȽɏɇɅɊɍɠɒɘɋ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋ ɈȽɇ ɒɍɓ ɂɉɚɀɖɍɓ ɒɘɋ ɂɀɀɓɄɒɇɈɣɋ ɂɎɇɐɒɍɉɣɋǡ Ʉ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɐɓɋɂɖɜɃɂɒȽɇ ɒɇɑ ɂɎɟɊɂɋɂɑ ɂɏɀəɐɇɊɂɑɄɊɚɏɂɑǤ ɃȌȢȠɎɇɒɏɍɎɛȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡɎɏɇɋɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɄɑɐɠɋɒȽɌɄɑɒɍɓɎɏȽɈɒɇɈɍɠɒɄɑǡɂɎɇɈɍɇɋɘɋɂɜɊɂ 60254 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ɒɍɓɑ ɂɈɁɟɒɂɑ Ɏɍɓ ȽɋȽɀɏəɔɍɋɒȽɇ ɐɒɇɑ ɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐɂɑ ɂɀɀɓɄɒɇɈɚɑ ɂɎɇɐɒɍɉɚɑǡ ɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓ ɋȽ ɁɇȽɎɇɐɒɣɐɂɇɒɄɋɂɀɈɓɏɟɒɄɒəɒɍɓɑǤȜɋɁɇȽɎɇɐɒɘɅɂɜɎɉȽɐɒɟɒɄɒȽɂɀɀɓɄɒɇɈɛɑɂɎɇɐɒɍɉɛɑǡɍɓɎɍɗɛɔɇɍɑ ȽɎɍɈɉɂɜɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɁɇȽɀɘɋɇɐɊɟɈȽɇɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇɊɄɋɓɒɛɏɇȽȽɋȽɔɍɏəɐɒɍɋȽɏɊɟɁɇɍɂɇɐȽɀɀɂɉɚȽǤ ɄȌ Ȣ ɎɂɏɇɀɏȽɔɟɊɂɋɄ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɈȽɒȽɖɘɏɂɜɒȽɇ ɐɒɍ ɎɏȽɈɒɇɈɟ ɒɄɑ ȠɎɇɒɏɍɎɛɑ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɛ ɐɂ ɎȽɏəɏɒɄɊəɒɍɓǡɎɍɓɓɎɍɀɏəɔɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋȫɏɟɂɁɏɍɈȽɇɒȽɊɚɉɄɒɄɑǤ Ȣ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɍɉɍɈɉɄɏɣɋɂɇ ɒɄ ɐɠɋɒȽɌɄ ɒɍɓ ɐɖɂɒɇɈɍɠ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠ Ɋɂ ɒɍ ȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑǡ Ɋɂ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɇɐɄɀɂɜɒȽɇ ɒɄɋ ȽɋəɅɂɐɄ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ɐɒɍɋ ɊɂɇɍɁɟɒɄ ȋɛ ɒɄ ɊȽɒȽɜɘɐɄ ɒɄɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑȌǡɈȽɇɓɎɍȾəɉɉɂɇɐɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɒɍɐɖɂɒɇɈɟɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟȽɏɖɂɜɍǡɘɑDzɂɐɘɒɂɏɇɈɟdzǡ ɊɚɐɘɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑDzɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽdzɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɎɏɍɑɚɀɈɏɇɐɄͳ͸Ǥ ɅȌȭɒɄɐɓɋɚɖɂɇȽǡɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜɒɄɋȽɎɟɔȽɐɄɚɀɈɏɇɐɄɑɒɍɓɎɏȽɈɒɇɈɍɠɐɂɟɉɍɓɑɒɍɓɑ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɈȽɇɎȽɏɚɖɂɇɎɏɟɐȾȽɐɄɐɒȽɓɎɍȾɉɄɅɚɋɒȽɐɒɍɇɖɂɜȽɒɘɋɉɍɇɎɣɋɐɓɊɊɂɒɂɖɟɋɒɘɋǤȥȽɒə ɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑȽɓɒɛɑɖɘɏɂɜɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɎɏɍɐɔɓɀɛǡɈȽɒəɒȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍ͸ɒɄɑɎȽɏɍɠɐɄɑǤ ɇȌ ȠɎɇɐɄɊȽɜɋɂɒȽɇ ɟɒɇǡ ɐɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ ɍɇ Ɏɏɍɐɔɍɏɚɑ ɚɖɍɓɋ ɒɄɋ ɜɁɇȽ ȽɈɏɇȾɣɑ ɒɇɊɛ ȋɇɐɟɒɇɊɂɑȌǡ Ʉ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɂɎɇɉɚɀɂɇɒɍɋȋɎɏɍɐɘɏɇɋɟȌȽɋəɁɍɖɍɊɂɈɉɛɏɘɐɄɊɂɒȽɌɠɒɘɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋɔɍɏɚɘɋ Ɏɍɓ ɓɎɚȾȽɉȽɋ ɇɐɟɒɇɊɂɑ ɎɏɍɐɔɍɏɚɑǤ Ȣ ɈɉɛɏɘɐɄ ɀɜɋɂɒȽɇ ɂɋɣɎɇɍɋ ɒɄɑ ȠɎɇɒɏɍɎɛɑ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠ ɈȽɇ ɎȽɏɍɓɐɜȽɒɘɋɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋɔɍɏɚɘɋɎɍɓɓɎɚȾȽɉȽɋɒɇɑɇɐɟɒɇɊɂɑɎɏɍɐɔɍɏɚɑǡɐɂɄɊɚɏȽɈȽɇɣɏȽɎɍɓɅȽ ɒɍɓɑɀɋɘɐɒɍɎɍɇɄɅɂɜɊɚɐɘɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑDzɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽdzɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǤ ȴɏɅɏɍ 5: ȫɏɟɐɈɉɄɐɄ ɓɎɍȾɍɉɛɑ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ/ ȥȽɒȽɈɠɏɘɐɄ/ ȫɏɟɐɈɉɄɐɄ ɀɇȽ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ȽȌȧɂɒəɒɄɋȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɒɘɋɎɏɍɐɔɍɏɣɋǡɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɎɏɍɐɈȽɉɂɜǡɐɒɍ ɎɉȽɜɐɇɍɒɄɑɐɖɂɒɇɈɛɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ɐɠɋȽɗɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ɈȽɇ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽǡ ɒɍɋ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟ ȽɋəɁɍɖɍ ɋȽ ɓɎɍȾəɉɂɇ ɂɋɒɟɑ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͳ͹ɒȽ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋȽ ɐɒɇɑ ɈɂɜɊɂɋɂɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ ɈȽɇ ɒȽ ȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ ɋɍɊɇɊɍɎɍɜɄɐɄɑͳͺ. ȾȌ ȮȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɒɍɓ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟ ɔɍɏɚȽ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəǡɊɚɐɘɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽɐɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǤ ɀȌȜɋɁɂɋɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋɒȽɘɑəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəɛɓɎəɏɖɍɓɋɂɉɉɂɜɗɂɇɑɐɂȽɓɒəɎɍɓɓɎɍȾɉɛɅɄɈȽɋǡ ɎȽɏɚɖɂɒȽɇɎɏɍɅɂɐɊɜȽɐɒɍɋɎɏɍɐɘɏɇɋɟȽɋəɁɍɖɍɋȽɒȽɓɎɍȾəɉɂɇɛɋȽɒȽɐɓɊɎɉɄɏɣɐɂɇɂɋɒɟɑɎɚɋɒɂȋͷȌ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɐɖɂɒɇɈɛɑ ɂɇɁɍɎɍɜɄɐɄɑ ɐɂ Ƚɓɒɟɋ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ DzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǤ Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɎȽɏȽɒɂɜɋɂɇ ɒɄɋ ɘɑ əɋɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽǡɂɔɟɐɍɋȽɇɒɇɍɉɍɀɂɜɒȽɇȽɓɒɟɂɎȽɏɈɣɑɈȽɇɈȽɒǯȽɋɣɒȽɒɍɟɏɇɍɀɇȽɁɂɈȽɎɚɋɒɂȋͳͷȌɂɎɇɎɉɚɍɋ ɄɊɚɏɂɑǤ Ƞɋɒɟɑ ɒɏɇɣɋ ȋ͵Ȍ ɂɏɀȽɐɜɊɘɋ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɘɋ ɘɑ əɋɘ ɐɒɍɇɖɂɜɘɋ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɓɎɟ ȾȌ ɈȽɇ ɀȌ ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋȽǡ ɎɏɍɐɈɍɊɜɃɍɋɒȽɇ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈə ȽɎɟ ɒɍɋ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟ ɔɍɏɚȽ ɐɒɄɋ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛǡ ɐɂ ɚɋɒɓɎɄ Ɋɍɏɔɛ ɈȽɇ ɐɂ ɐɔɏȽɀɇɐɊɚɋɍ ɔəɈɂɉɍǡ ɒȽ ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɍɓ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ ɋȽ ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɍɠɋ ɐɂ ɎɏɘɒɟɒɓɎɄ Ɋɍɏɔɛǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͳ ɎȽɏǤ ʹ ɒɍɓ ɋǤ ʹ͸ͻͲȀͳͻͻͻ ̵̵ȥɣɁɇɈȽɑ ȟɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ̵̵ǡɟɎɘɑɒɏɍɎɍɎɍɇɛɅɄɈɂɊɂɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳɎȽɏǤʹɒɍɓɋǤͶʹͷͲȀʹͲͳͶǤ ɁȌȜɋǡɈȽɒəɒɍɋɚɉɂɀɖɍɒɘɋɎȽɏȽɎəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǡɁɇȽɎɇɐɒɘɅɂɜɟɒɇǣ ‹Ȍ ɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ Ɏɍɓ ɁɄɉɣɅɄɈȽɋ Ɋɂ ɒɍ ȠɓɏɘɎȽɝɈɟ ȠɋɇȽɜɍ ȵɀɀɏȽɔɍ ȭɠɊȾȽɐɄɑ ȋȠȠȠȭȌǡ ɂɜɋȽɇ ɗɂɓɁɛ ɛ ȽɋȽɈɏɇȾɛɛ ‹‹Ȍ Ƚɋ Ɂɂɋ ɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋ ɐɒɍ ɎɏɍɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɍ ɖɏɍɋɇɈɟ ɁɇəɐɒɄɊȽ ɒȽ ȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋȽ ɎɏɘɒɟɒɓɎȽ ɛ ȽɋɒɜɀɏȽɔȽǡɒɘɋɎȽɏȽɎəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǡɛ ‹‹‹Ȍ Ƚɋ ȽɎɟ ɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɍɓ ɓɎɍȾɉɛɅɄɈȽɋ ɋɍɊɜɊɘɑ ɈȽɇ ɂɊɎɏɍɅɚɐɊɘɑǡ Ɂɂɋ ȽɎɍɁɂɇɈɋɠɍɋɒȽɇ ɍɇ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60255 ɟɏɍɇɈȽɇɍɇɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽəɏɅɏȽͳ͹ǡͳͺǡͳͻɈȽɇʹʹɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑͳͻǡ ȽɎɍɏɏɜɎɒɂɒȽɇ Ʉ Ɏɏɍɐɔɍɏə ɒɍɓ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓǡ ɈȽɒȽɎɜɎɒɂɇ ɓɎɚɏ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ Ʉ ɂɀɀɠɄɐɄ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɒɍɓ ɈȽɇ Ʉ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄ ɀɜɋɂɒȽɇ ɐɒɍɋ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽ Ɏɍɓ ɓɎɚȾȽɉɂ ɒɄɋ ȽɊɚɐɘɑ ɂɎɟɊɂɋɄ Ɏɉɚɍɋ ɐɓɊɔɚɏɍɓɐȽ ȽɎɟ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛ əɎɍɗɄ Ɏɏɍɐɔɍɏə Ⱦəɐɂɇ ɒɄɑ ɒɇɊɛɑǡ ɒɄɏɍɓɊɚɋɄɑ ɒɄɑ ȽɋɘɒɚɏɘɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɚɀɈȽɇɏɄɑ ɈȽɇ ɎɏɍɐɛɈɍɓɐȽɑ ɂɋɄɊɚɏɘɐɄɑ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ ɀɇȽ ɊɂɒȽȾɍɉɚɑ ɐɒɇɑ ɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑ ɒɇɑ ɍɎɍɜɂɑ ɍ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟɑ ȽɋəɁɍɖɍɑ ɂɜɖɂ ɁɄɉɣɐɂɇ Ɋɂ ɒɍ ȠɓɏɘɎȽɝɈɟ ȠɋɇȽɜɍ ȵɀɀɏȽɔɍ ȭɠɊȾȽɐɄɑ ȋȠȠȠȭȌ ɟɒɇ ɎɉɄɏɍɜ ɈȽɇ ɍɇ ɍɎɍɜɂɑ ɂɎɛɉɅȽɋ ɛ ɀɇȽ ɒɇɑ ɍɎɍɜɂɑ ɚɉȽȾɂ ɀɋɣɐɄ ɍ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟɑ ȽɋəɁɍɖɍɑ Ɋɂɒə ɒɄɋ ɁɛɉɘɐɄ ɈȽɇ Ɋɚɖɏɇ ɒɄɋ ɄɊɚɏȽ ɒɄɑ ɂɇɁɍɎɍɜɄɐɄɑȀɎɏɟɐɈɉɄɐɄɑ ɀɇȽ ɒɄɋ ɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄ ɒɘɋ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑ ȋɍɗɇɀɂɋɂɜɑ ɊɂɒȽȾɍɉɚɑȌǡ Ɂɂɋ ɈȽɒȽɎɜɎɒɂɇ ɓɎɚɏ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ ȽɏɖɛɑɄɂɀɀɠɄɐɄɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɒɍɓǡɎɍɓɂɜɖɂɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɂɜǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɍəɏɅɏɍͳͷǤͳɒɄɑɎȽɏɍɠɐȽɑǤ Ȝɋ ɈȽɋɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɂɂɋ ɓɎɚȾȽɉɂ ȽɉɄɅɛ ɛ ȽɈɏɇȾɛ ɁɛɉɘɐɄǡ ɛ Ƚɋ ɈȽɋɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ ɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɁɂɋɓɎɍȾəɉɉɂɇɚɋȽɛɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏȽȽɎɟɒȽȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋȽɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈəǡɛȽɋɈȽɋɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ Ɂɂɋ ȽɎɍɁɂɜɌɂɇ ɟɒɇ ɐɒɍ ɎɏɟɐɘɎɟ ɒɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒɏɚɖɍɓɋ ɍɇ ɉɟɀɍɇ ȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͺ ɈȽɇ ɟɒɇ ɎɉɄɏɍɜ ɒȽ ɈɏɇɒɛɏɇȽ ɂɎɇɉɍɀɛɑ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͻǡ Ʉ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɐɠɋȽɗɄɑ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑɊȽɒȽɇɣɋɂɒȽɇǤ ȢɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɂɉɚɀɖɍɓɒɘɋɘɑəɋɘɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɍɉɍɈɉɄɏɣɋɂɒȽɇɊɂɒɄɐɠɋɒȽɌɄɎɏȽɈɒɇɈɍɠȽɎɟɒɄɋ ȠɎɇɒɏɍɎɛ ȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǡ Ʉ ɍɎɍɜȽǡ ɐɒɄ ɐɓɋɚɖɂɇȽǡ ɒɍ ɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ǼɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽǡɐɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛɀɇȽɒɄɉɛɗɄȽɎɟɔȽɐɄɑǤ Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇǡ Ɋɂɒə ɒɄɋ ɚɀɈɏɇɐɄ ɒɍɓ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɎɏȽɈɒɇɈɍɠǡ ɐɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɒɄɑ ȽɎɟɔȽɐɄɑɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑǡɊȽɃɜɊɂȽɋɒɜɀɏȽɔɍɟɉɘɋɒɘɋɎɏȽɈɒɇɈɣɋǡɐɂɈəɅɂɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽɂɈɒɟɑȽɎɟ ɒɍɋ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟ ȽɋəɁɍɖɍǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɈɂɜɊɂɋɂɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǼȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑǽǡ ɈȽɇ ɂɎɇɎɉɚɍɋ ȽɋȽɏɒə ɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɒɍɓ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɍɠ ȽɋȽɁɟɖɍɓ ɐɒɍɋ ɖɣɏɍ ǼȭɓɋɄɊɊɚɋȽȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠȟɇȽɀɘɋɇɐɊɍɠǽǤ  ȴɏɅɏɍ 6:ȫɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɚɑ ȫɏɍɐɔɓɀɚɑ/ ȫɏɍɐɘɏɇɋɛ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɎɏɍɐɒȽɐɜȽ ȥəɅɂ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑǡ ɍ ɍɎɍɜɍɑ ɚɖɂɇ ɛ ɂɜɖɂ ɐɓɊɔɚɏɍɋ ɋȽ ɒɍɓ ȽɋȽɒɂɅɂɜɄ ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɐɠɊȾȽɐɄ ɈȽɇ ɚɖɂɇ ɓɎɍɐɒɂɜ ɛ ɂɋɁɚɖɂɒȽɇ ɋȽ ɓɎɍɐɒɂɜ ɃɄɊɜȽ ȽɎɟ ɎȽɏəɋɍɊɄǡ ɈȽɒə ɒɄɋ ɈɏɜɐɄ ɒɍɓǡ ɎɏəɌɄ ȋɐɓɊɎɂɏɇɉȽɊȾȽɋɍɊɚɋɄɑ ɒɄɑ ȟɇȽɈɛɏɓɌɄɑ ɈȽɇ ɒɘɋ ɉɍɇɎɣɋ ɂɀɀɏəɔɘɋ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑȌ ɛ ɎȽɏəɉɂɇɗɄ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ ɁɇɈȽɇɍɠɒȽɇ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɛɑ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɎɏɍɐɒȽɐɜȽɑǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɍɓȨǤ͵ͺͺ͸ȀʹͲͳͲȋȜͳ͹͵Ȍ ʹͲǤ Ƞɋɒɟɑ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑɁɚɈȽȋͳͲȌɄɊɂɏɍɉɍɀɇȽɈɣɋɄɊɂɏɣɋǡȽɎɟɒɄɋɂɎɟɊɂɋɄɒɄɑɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɑɈȽɒəɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɚɉȽȾɂ ɎɉɛɏɄ ɀɋɣɐɄ ɒɄɑ ɎɏəɌɄɑ ɛ ɒɄɑ ɎȽɏəɉɂɇɗɄɑ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ ɍ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɟɑ ɔɍɏɚȽɑ ɁɠɋȽɒȽɇ ɋȽ ȽɐɈɛɐɂɇ ɂɋɣɎɇɍɋ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛ Ɏɏɍɐɔɓɀɛ ɈȽɒǯ ȽɓɒɛɑǤ Ȣ Ɏɏɍɐɔɓɀɛ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈəǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ DzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽdzǡ ɐɓɊɎɉɄɏɣɋɍɋɒȽɑ ɒɄɋ ɂɇɁɇɈɛ ɔɟɏɊȽ ɈȽɇ ɂɎɇɐɓɋəɎɒɍɋɒȽɑ ɒɍ ɐɖɂɒɇɈɟ ɚɀɀɏȽɔɍ ɐɂ Ɋɍɏɔɛ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠ Ƚɏɖɂɜɍɓ ‘”–ƒŽ ‘…—‡– ‘”ƒ– ȋ ȌǡɒɍɍɎɍɜɍɔɚɏɂɇɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄɎɏɍɄɀɊɚɋɄɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɓɎɍɀɏȽɔɛɛɎɏɍɄɀɊɚɋɄɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛ ɓɎɍɀɏȽɔɛ Ɋɂ ɖɏɛɐɄ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɎȽɏǤ ͵ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͺ ɒɄɑ ɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤ Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɎɏɍȾȽɜɋɂɇ ɐɒɄɋ ɂɌɚɒȽɐɄ ɒɘɋ ɓɎɍȾɉɄɅɂɇɐɣɋ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɣɋ Ɏɏɍɐɔɓɀɣɋǡ Ɋɚɐɘ ɒɘɋ ȽɏɊɟɁɇɘɋ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɊɚɋɘɋ ɐɒɍ ɓɎɍɐɠɐɒɄɊȽ ɍɏɀəɋɘɋ ɒɄɑ ʹͳǤ Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛ ɍɔɂɜɉɂɇ ɋȽ ȽɎȽɋɒɛɐɂɇ ȽɇɒɇɍɉɍɀɄɊɚɋȽǡ ɈȽɒɟɎɇɋ ɀɋɘɊɍɁɟɒɄɐɄɑ ɒɍɓ ȽɏɊɟɁɇɍɓ ɍɏɀəɋɍɓ , ɂɋɒɟɑ ɁɂɈȽɎɚɋɒɂ ȋͳͷȌ ɄɊɂɏɍɉɍɀɇȽɈɣɋ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɎɏɍɐɔɓɀɛɑǤ Ƞəɋ ɎȽɏɚɉɅɂɇ əɎɏȽɈɒɄ Ʉ ɎȽɏȽɎəɋɘ ɁɂɈȽɎɂɋɅɛɊɂɏɄ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽǡ ɒɂɈɊȽɜɏɂɒȽɇ Ʉ ȽɎɟɏɏɇɗɄ ɒɄɑ ɎɏɍɐɔɓɀɛɑǤȥȽɒəɒȽɉɍɇɎəɂɔȽɏɊɟɃɍɋɒȽɇɍɇɈɂɜɊɂɋɂɑɁɇȽɒəɌɂɇɑǤ 60256   ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 Ȣ ȽɜɒɄɐɄ ȽɐɔȽɉɇɐɒɇɈɣɋ Ɋɚɒɏɘɋ ɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇ ɐɒɍ ȽɏɊɟɁɇɍ ɁɇɈȽɐɒɛɏɇɍǡ ɊɚɐȽ ɐɂ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ ɁɚɈȽ ȋͳͲȌɄɊɂɏɍɉɍɀɇȽɈɣɋɄɊɂɏɣɋȽɎɟɒɄɏɄɒɛɛɐɇɘɎɄɏɛȽɎɟɏɏɇɗɄɒɄɑɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑɎɏɍɐɔɓɀɛɑǤȢ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɀɇȽɒɄɋəɐɈɄɐɄɒɄɑɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑɎɏɍɐɔɓɀɛɑǡɄəɐɈɄɐɄȽɓɒɛɑɈȽɇɄɎɏɍɅɂɐɊɜȽɈȽɇ Ʉ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ȽɐɔȽɉɇɐɒɇɈɣɋ Ɋɚɒɏɘɋǡ Ɉɘɉɠɍɓɋ ɒɄ ɐɠɋȽɗɄ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑǡ ɂɈɒɟɑ ɂəɋ Ɋɂ ɒɄɋ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɛ ɁɇȽɒȽɀɛ ɍ ȽɏɊɟɁɇɍɑ ɁɇɈȽɐɒɛɑ ȽɎɍɔȽɋɅɂɜ ɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈəǤ ȞɇȽ ɒɄɋ əɐɈɄɐɄ ɒɄɑ ȽɇɒɛɐɂɘɑȽɐɔȽɉɇɐɒɇɈɣɋɊɚɒɏɘɋɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɒɍɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɍɎȽɏəȾɍɉɍǤ ȥȽɒə ɒȽ ɉɍɇɎəǡ Ʉ əɐɈɄɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ ȽɐɔȽɉɇɐɒɇɈɣɋ Ɋɚɒɏɘɋ Ɂɂɋ Ɉɘɉɠɂɇ ɒɄɋ ɎɏɟɍɁɍ ɒɄɑ ɁɇȽɀɘɋɇɐɒɇɈɛɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑǡ ɂɈɒɟɑ Ƚɋ ɍɏɜɃɂɒȽɇ əɉɉɘɑ Ɋɂ ɒɄɋ ɘɑ əɋɘ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɛ ɁɇȽɒȽɀɛǡ ɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽȽɋȽɉɓɒɇɈəɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɍəɏɅɏɍͷɒɍɓɋǤ͵ͺͺ͸ȀʹͲͳͲǤ  ȴɏɅɏɍ 7: ȭɓɊɎɉɛɏɘɐɄ – ȽɎɍɐȽɔɛɋɇɐɄ ɎɉɄɏɍɔɍɏɇɣɋ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ  Ȣ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽ Ƚɏɖɛʹʹ ɊɎɍɏɂɜǡ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑ ɒɘɋ Ɏɏɍɐɔɍɏɣɋǡ ɋȽ ɈȽɉɚɐɂɇ ɒɍɓɑ ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɍɠɑ ɔɍɏɂɜɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ ǮǯȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɋȽ ɐɓɊɎɉɄɏɣɐɍɓɋ ɛ ɋȽ ɁɇɂɓɈɏɇɋɜɐɍɓɋ ɒȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɛ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɓɎɍȾəɉɂɇǡ ɐɓɊɎɂɏɇɉȽɊȾȽɋɍɊɚɋɄɑɈȽɇɒɄɑɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɑɒɍɓɑɎɏɍɐɔɍɏəɑǡɊɚɐȽɐɂɂɠɉɍɀɄɎɏɍɅɂɐɊɜȽǡɄɍɎɍɜȽɁɂɋ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɂɜɋȽɇ ɊɇɈɏɟɒɂɏɄ ȽɎɟ ɂɎɒə ȋ͹Ȍ ɄɊɚɏɂɑ ȽɎɟ ɒɄɋ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄɑ ɐɂ Ƚɓɒɍɠɑ ɒɄɑ ɐɖɂɒɇɈɛɑɎɏɟɐɈɉɄɐɄɑǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɘɋəɏɅɏɘɋͳͲʹɈȽɇͳͲ͵ ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ɈȽɇɒɍɓəɏɅɏɍɓͳ͵ɒɄɑɓɎ̵ȽɏǤͳͳ͹͵ͺͶȀʹ͸ǦͳͲǦʹͲͳ͹ ȥǤȯǤȜǤ ȪɎɍɇȽɁɛɎɍɒɂ ɁɇɂɓɈɏɜɋɇɐɄ ɛ ɐɓɊɎɉɛɏɘɐɄ Ɏɍɓ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɓɑ Ɏɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑ ɛ ɓɎɍɗɄɔɜɍɓɑǡ ɖɘɏɜɑɋȽɚɖɂɇɃɄɒɄɅɂɜȽɎɟɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛʹ͵ǡɁɂɋɉȽɊȾəɋɂɒȽɇɓɎɟɗɄǤ  ȴɏɅɏɍ 8: ȭɠɋȽɗɄ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ͺǤͳ ȧɂɒə ɒɄɋ əɎɏȽɈɒɄ ɎəɏɍɁɍ ɒɘɋ ɎɏɍɅɂɐɊɇɣɋǡ ɒɟɐɍ ɒɄɑ əɐɈɄɐɄɑ ɒɘɋ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɘɋ ȾɍɄɅɄɊəɒɘɋ ɈȽɇ Ɋɚɐɘɋ ɐɒɍ ɐɒəɁɇɍ ɒɄɑ ɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɈȽɇ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ Ɏɏ‘ɐɒȽɐɜȽɑǡ ɟɐɍ ɈȽɇ ɒɘɋ ȽɎɍɔəɐɂɘɋ ȽɋȽɐɒɍɉɣɋ ɂɎɜ Ƚɓɒɣɋ ɈȽɇ Ɋɂɒə ɒɄɋ ɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄ ɒɍɓ ɎɏɍɐɓɊȾȽɒɇɈɍɠ ɂɉɚɀɖɍɓ ȽɎɟ ɒɍ ȠɉɂɀɈɒɇɈɟ ȭɓɋɚɁɏɇɍǡ ɂɔɟɐɍɋ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ əɏɅɏȽ ͵ͷ ɈȽɇ ͵͸ ɒɍɓ ɋǤ ͶͳʹͻȀʹͲͳ͵ʹͶǡ ɍ Ɏɏɍɐɘɏɇɋɟɑ ȽɋəɁɍɖɍɑ ɓɎɍȾəɉɉɂɇǡ ɂɔɟɐɍɋ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ25ǡ ɂɎɇɈȽɇɏɍɎɍɇɄɊɚɋȽ ɒȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ʹʹ ɒɄɑ ɎȽɏɍɠɐȽɑǡ Ɋɂɒə ȽɎɟ ɐɖɂɒɇɈɛ ɎɏɟɐɈɉɄɐɄ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑDzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdzɒɍɓɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓɋȽɁɇȽɎɇɐɒɘɅɂɜɟɒɇɁɂɋɚɖɍɓɋ ɂɈɉɂɜɗɂɇɍɇɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳ͹ǡɟɒɇɁɂɋɐɓɋɒɏɚɖɍɓɋɍɇɉɟɀɍɇȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠɒɍɓ əɏɅɏɍɓͳͺɈȽɇɟɒɇɂɌȽɈɍɉɍɓɅɍɠɋɋȽɎɉɄɏɍɠɋɒȽɇɒȽɈɏɇɒɛɏɇȽɂɎɇɉɍɀɛɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͻǤ ȧɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ DzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɈɍɇɋɍɎɍɇɂɜɒȽɇ Ʉ ȽɎɟɔȽɐɄ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑɐɒɍɋɎɏɍɐɘɏɇɋɟȽɋəɁɍɖɍʹ͸ǤȧɂɒɄɋɜɁɇȽȽɎɟɔȽɐɄɈȽɉɂɜɒȽɇɍȽɋəɁɍɖɍɑɋȽɎɏɍɐɚɉɅɂɇ ɐɂɍɏɇɐɊɚɋɍɒɟɎɍɈȽɇɖɏɟɋɍɀɇȽɒɄɋɓɎɍɀɏȽɔɛɒɍɓɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɍɠǡɅɚɒɍɋɒəɑɒɍɓɄȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɓɎɂɏȾȽɜɋɂɇ ɒɇɑ ɂɜɈɍɐɇ ȋʹͲȌ ɄɊɚɏɂɑ ȽɎɟ ɒɄɋ ɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɂɇɁɇɈɛɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɎɏɟɐɈɉɄɐɄɑǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɄɑ DzȠɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑdz ɒɍɓ ɓɎɍɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɎɏɍɐɈɍɊɜɃɍɋɒȽɑɈȽɇɒɄɋȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋɄɂɀɀɓɄɒɇɈɛɂɎɇɐɒɍɉɛɈȽɉɛɑɂɈɒɚɉɂɐɄɑǤȢɂɋɉɟɀɘɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄ ɂɎɇɔɚɏɂɇɒȽɚɋɋɍɊȽȽɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒȽɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɑǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɍɏɇɃɟɊɂɋȽɐɒɄɋɎȽɏǤ͵ ɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲͷɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ͺǤʹ ȢɓɎɍɀɏȽɔɛɒɍɓɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɍɠɚɖɂɇȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈɟɖȽɏȽɈɒɛɏȽǤȠəɋɍȽɋəɁɍɖɍɑɁɂɋɎɏɍɐɚɉɅɂɇ ɋȽ ɓɎɍɀɏəɗɂɇ ɒɍ ɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟǡ ɊɚɐȽ ɐɒɄɋ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽ Ɏɍɓ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɐɒɄɋ ɂɇɁɇɈɛ ɎɏɟɈɉɄɐɄǡ ɈɄɏɠɐɐɂɒȽɇ ɚɈɎɒɘɒɍɑǡ ɈȽɒȽɎɜɎɒɂɇ ɓɎɚɏ ɒɄɑ ȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽɑ Ƚɏɖɛɑ Ʉ ɂɀɀɠɄɐɄ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɒɍɓ ɈȽɇ Ʉ ɈȽɒȽɈɠɏɘɐɄɀɜɋɂɒȽɇɐɒɍɋɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒȽɎɍɓɓɎɚȾȽɉɂɒɄɋȽɊɚɐɘɑɂɎɟɊɂɋɄɎɉɚɍɋɐɓɊɔɚɏɍɓɐȽȽɎɟ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60257 ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛəɎɍɗɄɎɏɍɐɔɍɏəȾəɐɂɇɒɇɊɛɑǤȜɋɈȽɋɚɋȽɑȽɎɟɒɍɓɑɎɏɍɐɔɚɏɍɋɒɂɑɁɂɋɎɏɍɐɚɉɅɂɇɀɇȽɒɄɋ ɓɎɍɀɏȽɔɛ ɒɍɓ ɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɍɠǡ Ʉ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɐɠɋȽɗɄɑ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ɊȽɒȽɇɣɋɂɒȽɇǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄȾ̵ɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓͳɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲ͸ɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ȴɏɅɏɍ 9: ȵɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ ɈȽɒə ɒɍ ɐɒəɁɇɍ ɒɄɑ ɂɈɒɚɉɂɐɄɑ/ / ȭɂɇɏə ɇɐɖɠɍɑ ȭɖɂɒɇɈəɊɂɒɄɋɓɎɍɀɏȽɔɛɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑǡɇɐɖɠɍɓɋɒȽɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋȽɐɒɄɋɎȽɏǤͷəɏɅɏɍɓͳͲͷɈȽɇ ͳͺʹɒɍɓɋǤͶͶͳʹȀʹͲͳ͸Ǥ ȮȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ Ɋɂ ȾəɐɄ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɅȽ ɂɈɒɂɉɂɐɅɂɜ Ʉ ɐɠɊȾȽɐɄ ɂɜɋȽɇ ɒȽ ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋȽ ɎȽɏȽɈəɒɘǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ȽɐɓɊɔɘɋɜȽɑ ɒɘɋ ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɘɋ ɐɂ Ƚɓɒə ɟɏɘɋǡ Ʉ ɐɂɇɏə ɇɐɖɠɍɑ ɈȽɅɍɏɜɃɂɒȽɇɘɑɈȽɒɘɒɚɏɘǣ ͳǤ ȮɍȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟǡ ʹǤ ȢɎȽɏɍɠɐȽȟɇȽɈɛɏɓɌɄǡ ͵Ǥ ȢȪɇɈɍɋɍɊɇɈɛȫɏɍɐɔɍɏəɒɍɓȜɋȽɁɟɖɍɓǡ ͶǤ ȮɍɒɂɠɖɍɑɒɄɑȭɓɀɀɏȽɔɛɑȯɎɍɖɏɂɣɐɂɘɋȋȭǤȯǤȌɊɂɒȽɒɓɖɟɋȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒəɒɍɓǡ ͷǤ Ȯɍ Ȯɂɠɖɍɑ ȮɂɖɋɇɈɣɋ ȟɂɁɍɊɚɋɘɋ ɒɍɓ ɚɏɀɍɓ Ɋɂ ɒȽ ɒɓɖɟɋ ȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒə ɒɍɓǡ ɒɍ ɎɏɟɀɏȽɊɊȽ ɒɘɋȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋɘɋɊɂɉɂɒɣɋɈȽɇɄɒɂɈɊɄɏɜɘɐɄɒɄɑɐɈɍɎɇɊɟɒɄɒȽɑɒɍɓɚɏɀɍɓǤ ͸ǤȮɍɒɂɠɖɍɑɎɏɍɂɈɒɇɊɣɊɂɋɘɋȽɊɍɇȾɣɋ ȴɏɅɏɍ 10 : ȞɉɣɐɐȽ ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑ ͳͲǤͳȮȽɚɀɀɏȽɔȽɒɄɑɐɠɊȾȽɐɄɑɐɓɋɒəɐɐɍɋɒȽɇɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈəɐɒɄɋɂɉɉɄɋɇɈɛɀɉɣɐɐȽɈȽɇɎɏɍȽɇɏɂɒɇɈə ɈȽɇ ɐɂ əɉɉɂɑ ɀɉɣɐɐɂɑǡ ɐɓɋɍɉɇɈə ɛ ɊɂɏɇɈəǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ȽɐɓɊɔɘɋɜȽɑ ɊɂɒȽɌɠ ɒɘɋ ɒɊɄɊəɒɘɋ ɒɘɋ ɂɀɀɏəɔɘɋ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɐɓɋɒȽɖɅɂɜ ɐɂ Ɏɂɏɇɐɐɟɒɂɏɂɑ ɀɉɣɐɐɂɑǡ ɂɎɇɈɏȽɒɂɜ Ʉ ɂɉɉɄɋɇɈɛ ɚɈɁɍɐɄǤȮɓɖɟɋɎɏɍɁɇɈȽɐɒɇɈɚɑɎɏɍɐɔɓɀɚɑɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇɐɒɄɋɂɉɉɄɋɇɈɛɀɉɣɐɐȽǤ ͳͲǤʹ Ȫɇ Ɏɏɍɐɔɍɏɚɑ ɈȽɇ ɒȽ ɎɂɏɇɉȽɊȾȽɋɟɊɂɋȽ ɐɂ Ƚɓɒɚɑ ɐɒɍɇɖɂɜȽǡ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɒȽ ȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ ɐɓɋɒəɐɐɍɋɒȽɇ ɐɒɄɋ ɂɉɉɄɋɇɈɛ ɀɉɣɐɐȽ ɛ ɐɓɋɍɁɂɠɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɂɎɜɐɄɊɄ ɊɂɒəɔɏȽɐɛ ɒɍɓɑ ɐɒɄɋ ɂɉɉɄɋɇɈɛ ɀɉɣɐɐȽǤ ͳͲǤ͵ ȭɒȽ ȽɉɉɍɁȽɎə ɁɄɊɟɐɇȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɈȽɇ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɂɔȽɏɊɟɃɂɒȽɇ Ʉ ȭɓɋɅɛɈɄ ɒɄɑ ȱəɀɄɑ ɒɄɑ ͷǤͳͲǤͳͻ͸ͳǡ Ɏɍɓ ɈɓɏɣɅɄɈɂ Ɋɂ ɒɍ ɋǤ ͳͶͻ͹ȀͳͻͺͶ ȋȜ̵ ͳͺͺȌǤ ȠɇɁɇɈə ɒȽ ȽɉɉɍɁȽɎə ɇɁɇɘɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ ɊɎɍɏɍɠɋ ɋȽ ɐɓɋɍɁɂɠɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɊɂɒəɔɏȽɐɛ ɒɍɓɑ ɐɒɄɋ ɂɉɉɄɋɇɈɛ ɀɉɣɐɐȽ ɂɎɇɈɓɏɘɊɚɋɄ ɂɜɒɂ ȽɎɟ ɎɏɟɐɘɎɍȽɏɊɟɁɇɍɈȽɒəɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɄɑɂɅɋɇɈɛɑɋɍɊɍɅɂɐɜȽɑɂɜɒɂȽɎɟɎɏɟɐɘɎɍɈȽɒəɋɟɊɍȽɏɊɟɁɇɍ ɒɄɑɖɣɏȽɑɐɒɄɋɍɎɍɜȽɚɖɂɇɐɓɋɒȽɖɅɂɜɒɍɚɀɀɏȽɔɍǤʹ͹ȠɎɜɐɄɑǡɀɜɋɍɋɒȽɇɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈəȽɎɍɁɂɈɒəɂɓɈɏɇɋɛ ɔɘɒɍȽɋɒɜɀɏȽɔȽ ɂɀɀɏəɔɘɋ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɂɈɁɍɅɂɜ ȽɎɟ ȽɉɉɍɁȽɎɚɑ Ƚɏɖɚɑ ɈȽɇ ɚɖɍɓɋ ɂɎɇɈɓɏɘɅɂɜ ȽɎɟ ɁɇɈɄɀɟɏɍǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋȽ ɐɒɄɋ ɎȽɏǤ ʹ ɎɂɏǤ Ⱦ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͳ ɒɍɓ ɋǤ ʹ͸ͻͲȀͳͻͻͻ DzȥɣɁɇɈȽɑ ȟɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑdzǡ ɟɎɘɑ ȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒəɅɄɈɂ ɘɑ əɋɘ Ɋɂ ɒɍ əɏɅɏɍ ͳ ɎȽɏǤʹ ɒɍɓ ɋǤͶʹͷͲȀʹͲͳͶǤ ͳͲǤͶ ȠɋɄɊɂɏɘɒɇɈə ɈȽɇ ɒɂɖɋɇɈə ɔɓɉɉəɁɇȽ ɈȽɇ əɉɉȽ ɚɋɒɓɎȽ Ǧ ɂɒȽɇɏɇɈə ɛ ɊɄ Ȃ Ɋɂ ɂɇɁɇɈɟ ɒɂɖɋɇɈɟ ɎɂɏɇɂɖɟɊɂɋɍ ɊɎɍɏɍɠɋ ɋȽ ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇ ɐɂ əɉɉɄ ɀɉɣɐɐȽǡ ɖɘɏɜɑ ɋȽ ɐɓɋɍɁɂɠɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɊɂɒəɔɏȽɐɄ ɐɒɄɋɂɉɉɄɋɇɈɛǤ ͳͲǤͷ ȢɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɊɂɒɄɋȽɋȽɅɚɒɍɓɐȽȽɏɖɛǡɈȽɅɣɑɈȽɇɊɂɒȽɌɠȽɓɒɛɑɈȽɇɒɍɓȽɋȽɁɟɖɍɓɀɜɋɍɋɒȽɇ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈəɐɒɄɋɂɉɉɄɋɇɈɛɀɉɣɐɐȽǤ 60258 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4535/21.12.2017 ȴɏɅɏɍ 11 : ȠɔȽɏɊɍɐɒɚȽ ɋɍɊɍɅɂɐɜȽ ȞɇȽ ɒɄ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɐɠɋȽɗɄɑ ɈȽɇ ɒɄɋ ɂɈɒɚɉɂɐɄ ɒɄɑ ɐɠɊȾȽɐɄɑǡ ɚɖɍɓɋ ɂɔȽɏɊɍɀɛǡ ɇɁɜɘɑǡ ɍɇ ɈȽɒɘɒɚɏɘ ɁɇȽɒəɌɂɇɑǡɟɎɘɑɇɐɖɠɍɓɋǣ 1. ȪɋǤͶͶ͹ʹȀʹͲͳ͹ȋȜ̵͹ͶȌɈȽɇɇɁɜɘɑɒȽəɏɅɏȽͳͳͺɈȽɇͳͳͻȽɓɒɍɠǤ 2. Ȫ ɋǤ ͶͶͳʹȀʹͲͳ͸ “ȟɄɊɟɐɇɂɑ ȭɓɊȾəɐɂɇɑ ȵɏɀɘɋ, ȫɏɍɊɄɅɂɇɣɋ ɈȽɇ ȯɎɄɏɂɐɇɣɋ (ɎɏɍɐȽɏɊɍɀɛ ɐɒɇɑ ȪɁɄɀɜɂɑ 2014/24/ȠȠ ɈȽɇ 2014/25/ȠȠ”ȋȜ̵ͳͶ͹ȌǤ 3. ȮȽəɏɅɏȽʹȜǡͳͳɎȽɏǤʹǡ͵ͻɈȽɇͶͲɒɍɓɋǤ͵͵ͳ͸ȀʹͲͲͷ “ȫɂɏɜ ȽɋəɅɂɐɄɑ ɈȽɇ ɂɈɒɚɉɂɐɄɑ ɁɄɊɍɐɜɘɋ ɐɓɊȾəɐɂɘɋ ɂɈɎɟɋɄɐɄɑ Ɋɂɉɂɒɣɋ ɈȽɇ ɎȽɏɍɖɛɑ ɓɎɄɏɂɐɇɣɋdzȋȜ̵ͶʹȌʹͺǤ 4. Ȫ ɋǤ Ͷʹ͹ͺȀʹͲͳͶ ȋȜʅͳͷ͹Ȍ ɈȽɇ ɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽ ɒɍ əɏɅɏɍ ͷͻ Ƚɓɒɍɠ «ȴɏɐɄ ɎɂɏɇɍɏɇɐɊɣɋ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɑ ɂɏɀɍɉɄɎɒɇɈɣɋ ɂɎɇɖɂɇɏɛɐɂɘɋ ɐɂ ɁɄɊɟɐɇȽ ɚɏɀȽ». 5. ȪɋǤͶʹͷͲȀʹͲͳͶǼȟɇɍɇɈɄɒɇɈɚɑ ȜɎɉɍɓɐɒɂɠɐɂɇɑ - ȥȽɒȽɏɀɛɐɂɇɑ, ȭɓɀɖɘɋɂɠɐɂɇɑ ȨɍɊɇɈɣɋ ȫɏɍɐɣɎɘɋ ɈȽɇ ȯɎɄɏɂɐɇɣɋ ɒɍɓ ȟɄɊɍɐɜɍɓ ȮɍɊɚȽ-ȮɏɍɎɍɎɍɜɄɐɄ ȟɇȽɒəɌɂɘɋ ɒɍɓ Ɏ.Ɂ. 318/1992 (Ȝʅ161) ɈȽɇ ɉɍɇɎɚɑ ɏɓɅɊɜɐɂɇɑǽȋȜǯ͹ͶȌɈȽɇɂɇɁɇɈɟɒɂɏȽɒɍəɏɅɏɍͳȽɓɒɍɠǤ 6. ȪɋǤͶͳʹͻȀʹͲͳ͵ȋȜǯͷʹȌǼȥɠɏɘɐɄ ɒɍɓ ȥɣɁ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις