2/47972/0026/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.(ΑΔΑ:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)
ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ Ψηφιακά υπογεγραμμένο Digitally απόsigned by INFORMATICS INFORMATICS CHRISTINA MATTHAIOU DEVELOPMENT AGENCY DEVELOPMEN T AGENCY ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΤΚ : 11526 e-mail : d26@glk.gr Αθήνα, 15/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2/47972/0026 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 ΤΚ : 10165 α. e-mail : fd@glk.gr β. e-mail : dpgk@glk.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην επικαιροποίηση, μετά και την έκδοση του π.δ/τος 80/2016 (Α΄ 145), των οδηγιών ορθής και ενιαίας τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του π.δ/τος 80/2016, δεδομένου ότι για τις λοιπές διατάξεις αυτού ειδικότερες οδηγίες παρέχονται στην αριθ. 2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 2. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να καταγράφει το σύνολο των υποχρεώσεών του σε ιδιαίτερο βιβλίο, το ΜΔ. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ορθής παρακολούθησης και αξιοπιστίας των στοιχείων προτείνεται η ηλεκτρονική τήρησή του. 1 Date: 2018.06.15 15:45:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ Το ΜΔ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 3. Μετά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές των υποχρεώσεων φορέων του δημοσίου, δημιουργήθηκε η απαίτηση παρακολούθησης των καθυστερήσεων αυτών μέσω του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (Key Performance Indicator, ΚΡΙ) για τις πληρωμές. 4. Με την παρούσα επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται οι οδηγίες για την τήρηση του ΜΔ στις νέες αυξημένες απαιτήσεις καταγραφής και παρακολούθησης των υποχρεώσεων και πληρωμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η παρούσα αντικαθιστά την αριθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014 εγκύκλιο «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03). 5. Όσον αφορά στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οδηγίες παρέχονται και με την αριθ. 2/31585/30-03-2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β4ΩΓΗ-Υ0Σ), σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ/τος 80/2016 και στο άρθρο 79 του ν.4270/2014 (Α΄ 143). 6. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη «Διαύγεια» να εναρμονιστούν με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή. Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται με τις διατάξεις του άρθ. 14, παρ. 1β έως και 1στ του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, και κατά συνέπεια στους φορείς που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. 2. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του π.δ/τος 80/2016, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και από τους δευτερεύοντες διατάκτες, σε περίπτωση μεταβίβασης πιστώσεων από τον κύριο διατάκτη, καθώς και στις δαπάνες των Ενόπλων Δυνάμεων. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι διατάκτης είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για τη μεταβίβαση αντίστοιχων πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες (άρθ. 65, παρ. 1 και άρθ. 66, παρ. 2 του ν.4270/2014), όσες φορές αυτό απαιτείται για την εκτέλεση αναγκαίων δαπανών. 3. Το ΜΔ, σε επίπεδο φορέα Κεντρικής Διοίκησης, τηρείται κατά φορέα και ειδικό φορέα. Οι δευτερεύοντες διατάκτες παρακολουθούν τα στοιχεία αναλήψεων, 2 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ πληρωμών κ.λπ. που διενεργούν μέσω της τήρησης ενός διακριτού ΜΔ, το οποίο διαβιβάζουν στον κύριο διατάκτη προκειμένου να ενσωματωθεί στο συνολικό ΜΔ που ο τελευταίος τηρεί. 4. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης α) τηρούν υποχρεωτικά ΜΔ και β) εξάγουν και υποβάλλουν αναφορά KPI. Γ. ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Γ.1 Ορισμοί – Επισημάνσεις 1. Το ΜΔ αποτελεί βιβλίο, το οποίο τηρείται από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Το ΜΔ τηρείται ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) και φορέα/ειδικό φορέα (όπου υφίσταται) προκειμένου για φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και ΝΠΔΔ ή ανά αναλυτικό λογαριασμό γενικής λογιστικής προκειμένου για ΝΠΙΔ. Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να καταγράφουν και να τηρούν, σε ηλεκτρονικό αρχείο και μόνο σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα σε ιδιαίτερο βιβλίο, κατά προϋπολογισμό (τακτικός προϋπολογισμός/προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων) τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή προς τρίτους. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το ΜΔ κάθε φορέα. 2. Επισυνάπτεται υπόδειγμα του αναλυτικού ΜΔ (παράρτημα «Β»), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στο αναλυτικό ΜΔ καταγράφονται όλες οι νόμιμες δαπάνες που διενεργεί ο φορέας, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους (επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό ή προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, επιχορήγηση από ΕΣΠΑ ή ευρωπαϊκά προγράμματα, ίδια έσοδα, κ.λπ.). 3. Δαπάνη για την οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πριν την πραγματοποίησή της, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ/τος 80/2016, δεν είναι νόμιμη, και ως εκ τούτου δεν καταγράφεται στο αναλυτικό ΜΔ. Γ.2 Αναλυτική παρουσίαση πεδίων και στηλών 1. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη συμπλήρωση των επιμέρους πεδίων και στηλών του ΜΔ, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες: • πεδίο "Στοιχεία Δεσμεύσεων Αναγράφεται το οικονομικό έτος. και 3 Πληρωμών Οικονομικού Έτους": ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ • πεδία "Φορέας", "Ειδικός φορέας": Συμπληρώνονται μόνο από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. • πεδία "Κατηγορία", "Υποκατηγορία" και "ΚΑΕ/λογαριασμός": Αναγράφονται αντίστοιχα η χιλιάδα, η εκατοντάδα και ο ΚΑΕ/λογαριασμός, καθώς και η ονομασία του. • Στήλη 3 "Ημερομηνία εγγραφής": Καταχωρίζεται η ημερομηνία κάθε εγγραφής. Στήλες αριθ. 4, 5, 6, 7. Καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν στην κίνηση της πίστωσης του οικείου ΚΑΕ/λογαριασμού, ως ακολούθως: - Στήλη 4 «Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ»: Καταχωρίζεται η εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ/λογαριασμό. - Στήλη 5 «Αναμόρφωση Π/Υ (+ -)»: Καταχωρίζονται οι αυξομειώσεις του προϋπολογισμού για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ/λογαριασμό. - Στήλη 6 «Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)»: Αναγράφεται το άθροισμα των στηλών (4) και (5) που αποτυπώνει τη συνολικά διαμορφωθείσα πίστωση του προϋπολογισμού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ/λογαριασμό. - Στήλη 7 «Ποσοστό Διάθεσης Πιστώσεων»: Αναγράφεται το ποσοστό διάθεσης πιστώσεων του ΚΑΕ/λογαριασμού, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Στην περίπτωση που σε κάποιον φορέα δεν επιβάλλεται ποσοστό διάθεσης πιστώσεων και συνεπώς έχει το δικαίωμα να αναλάβει την πίστωση στο σύνολό της, ως ποσοστό διάθεσης των πιστώσεων νοείται το 100%. Στήλες αριθ. 8 έως και 12. Αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης – δέσμευσης και την υπολειπόμενη προς διάθεση πίστωση, ως ακολούθως: - Στήλη 8 «Αριθμός/Ημερομηνία Απόφασης Ανάληψης»: Καταχωρίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. - Στήλη 9 «Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)»: Καταχωρίζεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. - Στήλη 10 «Ημερομηνία διαδικτυακής ανάρτησης της ανάληψης υποχρέωσης»: Καταχωρίζεται η ημερομηνία της διαδικτυακής ανάρτησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στη Διαύγεια. - Στήλη 11 «Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης)»: Καταχωρίζεται το συνολικό ποσό δέσμευσης του ΚΑΕ/λογαριασμού, που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση των παρ. 2α και 2β του άρθρου 4 του π.δ/τος 80/2016, εκδίδεται ανακλητική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρίζεται στη στήλη αυτή με αρνητικό πρόσημο (αντιλογισμός) το σχετικό ποσό σε ξεχωριστή γραμμή. 4 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ - Στήλη 12 «Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση»: Αναγράφεται το γινόμενο της διαμορφωθείσας πίστωσης του προϋπολογισμού του ΚΑΕ/λογαριασμού (στήλη 6) επί το ποσοστό διάθεσης (στήλη 7), μετά την αφαίρεση του ποσού ανειλημμένης δέσμευσης (στήλη 11). Στήλες αριθ. 13, 14, 15. Περιλαμβάνονται τα στοιχεία της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης, ως ακολούθως: - Στήλη 13 «Αριθμός/Ημερομηνία σύμβασης/απόφασης ανάθεσης»: Καταχωρίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή σε περίπτωση έλλειψης σύμβασης ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης. - Στήλη 14 «Ημερομηνία διαδικτυακής ανάρτησης σύμβασης/απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ ή στη Διαύγεια»: Καταχωρίζεται η ημερομηνία διαδικτυακής ανάρτησης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ή της απόφασης ανάθεσης στη Διαύγεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Στήλη 15 «Ποσό Συμβατικού Τιμήματος (ετήσιο)»: Καταχωρίζεται το ποσό της σύμβασης που αφορά στο τρέχον έτος. Στήλες αριθ. 16 έως και 22. Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, ως ακολούθως: - Στήλη 16 «ΑΦΜ»: Αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πιστωτή. - Στήλη 17 «Πιστωτής μόνιμα εγκατεστημένος στην αλλοδαπή»: Σημαίνεται () το πεδίο εφόσον ο πιστωτής είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην αλλοδαπή. - Στήλη 18 «Εμπορική Συναλλαγή»: Σημαίνεται () το πεδίο στην περίπτωση που η συναλλαγή είναι εμπορική κατά την έννοια της παρ. Ζ, υποπαρ. Ζ3, ορισμός 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Επισημαίνεται ότι μόνο, εάν έχει σημανθεί η στήλη 18, είναι δυνατή η συμπλήρωση των στηλών 24, 25, 29 και 52. - Στήλη 19 «Σειρά τιμολογίου ή άλλου φορολογικού στοιχείου»: Αναγράφεται η σειρά τιμολογίου ή άλλου φορολογικού στοιχείου, εφόσον αυτή υφίσταται. - Στήλη 20 «Αριθμός τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου»: Καταχωρίζεται ο αριθμός τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου (μισθοδοτικής κατάστασης, απόφασης επιχορήγησης, δελτίου παροχής υπηρεσιών, δικαστικής απόφασης, πιστωτικού τιμολογίου, διπλότυπο είσπραξης για επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής κ.λπ.). - Στήλη 21 «Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου»: Καταχωρίζεται η ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται επί του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. 5 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ Αν το ισοδύναμο έγγραφο εκδίδεται μέσω εσωτερικής διαδικασίας του φορέα (π.χ. μηνιαία κατάσταση μισθοδοσίας για δαπάνες αποδοχών προσωπικού), καταχωρίζεται η ημερομηνία έκδοσής του. - Στήλη 22 «Ποσό Τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου»: Καταχωρίζεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου. Σε περίπτωση ακύρωσης, μερικής ή ολικής απόρριψης, καταχωρίζεται (για κάθε συναλλαγή, εμπορική ή μη) με αρνητικό πρόσημο (αντιλογισμός) το ποσό του πιστωτικού τιμολογίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου σε ξεχωριστή γραμμή στον οικείο ΚΑΕ/λογαριασμό. Στήλες αριθ. 23 έως και 30. Περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης και λήξης προθεσμίας πληρωμής, ως εξής: - Στήλη 23 «Ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου»: Για τις εμπορικές συναλλαγές καταχωρίζεται η ημερομηνία κατάθεσης στον φορέα και επομένως παραλαβής από αυτόν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 του ν. 4152/2013. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται είτε με την τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, είτε με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου επί του σχετικού εγγράφου. Για τις μη εμπορικές συναλλαγές, αν το ισοδύναμο έγγραφο παραλαμβάνεται ισχύουν τα προαναφερόμενα, ενώ αν το ισοδύναμο έγγραφο δεν παραλαμβάνεται, αλλά εκδίδεται μέσω εσωτερικής διαδικασίας του φορέα (π.χ. μηνιαία κατάσταση μισθοδοσίας για δαπάνες αποδοχών προσωπικού) καταχωρίζεται η ημερομηνία έκδοσής του και συνεπώς ταυτίζεται με την ημερομηνία της στήλης 21 «Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου». Ειδικά για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από εκτελεστούς τίτλους πληρωμής (δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής κ.λπ), καταχωρίζεται η ημερομηνία επίδοσης του σχετικού τίτλου στην αρμόδια υπηρεσία. - Στήλη 24 «Ημερομηνία παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών»: Καταχωρίζεται η ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών, όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό. - Στήλη 25 «Ημερομηνία έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών»: Όπου, κατά τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 του ν. 4152/2013 απαιτείται αποδοχή ή επαλήθευση, καταχωρίζεται η ημερομηνία του πρακτικού έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής ή επαλήθευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής προσφοράς και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3δ της ανωτέρω υποπαραγράφου. - Στήλη 26 «Συμβατικός χρόνος πληρωμής»: Για τις εμπορικές συναλλαγές συμπληρώνεται εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης 6 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ προθεσμίας πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία δεν μπορεί να ξεπερνά τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Για τις μη εμπορικές συναλλαγές συμπληρώνεται η ημερομηνία που προκύπτει από συμβατική υποχρέωση ή άλλου είδους υφιστάμενη συμφωνία, τις κείμενες διατάξεις ή τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα. - Στήλη 27 «Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης»: Για τις εμπορικές συναλλαγές μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη 27 η τελευταία χρονικά ημερομηνία μεταξύ των ημερομηνιών των στηλών 23 «Ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου», 24 «Ημερομηνία παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών» και 25 «Ημερομηνία έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών». Επισημαίνεται επίσης ότι, για δαπάνες οι οποίες αφορούν σε αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από το φορέα, η ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης προσδιορίζεται ως εξής: α) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, ως ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών. β) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, ως ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι για να αποφευχθεί η δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω ασαφούς ημερομηνίας παραλαβής τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να πρωτοκολλούν αμελλητί τα ανωτέρω σχετικά με την πληρωμή έγγραφα. γ) εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή. δ) εάν δεν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, η ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης είναι η ημερομηνία παραλαβής του σχετικού τιμολογίου. Για τις μη εμπορικές συναλλαγές, μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη 27 η ημερομηνία της στήλης 23 «Ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου». - Στήλη 28 «Ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης» (για τον υπολογισμό των εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων): Για τις εμπορικές συναλλαγές (για τις οποίες έχει σημανθεί η στήλη 18 «Εμπορική Συναλλαγή»), μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη 28 η επόμενη ημερομηνία από αυτή της στήλης 26 «Συμβατικός χρόνος πληρωμής», εφόσον αυτή υπάρχει, αλλιώς μεταφέρεται αυτόματα η επόμενη ημερομηνία της στήλης 27 «Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης». Για τις μη εμπορικές συναλλαγές (για τις οποίες δεν έχει σημανθεί η στήλη 18), όπως μισθολογικές ή 7 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ συνταξιοδοτικές παροχές, εκτελεστοί τίτλοι πληρωμής κ.λπ., μεταφέρεται αυτόματα η επόμενη ημερομηνία της στήλης 27 «Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης». - Στήλη 29 «Ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής» (για τον υπολογισμό των τόκων σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ5 του ν. 4152/2013 μόνο για τις εμπορικές συναλλαγές): Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί η στήλη 26 «Συμβατικός χρόνος πληρωμής», μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη 29 η ημερομηνία που έχει συμπληρωθεί σε αυτήν, διαφορετικά συμπληρώνεται με την ημερομηνία που προκύπτει από την προσθήκη κατά κανόνα 30 ημερολογιακών ημερών και κατ’ εξαίρεση 60 στην ημερομηνία της στήλης 27 «Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 του ν.4152/2013. - Στήλη 30 «Πληρωμή μέσω Πάγιας Προκαταβολής»: Σημαίνεται () το πεδίο εάν πρόκειται για δαπάνη που πληρώνεται μέσω πάγιας προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι οι σχετικές δαπάνες δεν ωριμάζουν και δεν μετέχουν στη διαμόρφωση των στηλών απλήρωτων υποχρεώσεων (40 έως και 42) και εκκρεμών οφειλών (43 έως και 51). Στήλες αριθ. 31 έως και 38. Καταχωρίζονται τα στοιχεία του παραστατικού απόρριψης ή ακύρωσης ή πληρωμής, ως εξής: - Στήλη 31 «Αριθμός Παραστατικού»: Καταχωρίζεται ο αριθμός του παραστατικού απόρριψης ή ακύρωσης ή πληρωμής. Σε περίπτωση επίδικων απαιτήσεων εις βάρος του φορέα καταχωρίζεται ο αριθμός κατάθεσης του σχετικού εγγράφου δικαστικής διεκδίκησης. - Στήλη 32 «Είδος Παραστατικού»: Καταχωρίζεται το είδος του παραστατικού απόρριψης ή ακύρωσης ή πληρωμής (τακτικό χρηματικό ένταλμα, χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, εντολή μεταφοράς, συμψηφιστικό ένταλμα συνεπεία κατασχέσεων ακυρωτικό ένταλμα κ.λπ.). Σε περίπτωση επίδικων απαιτήσεων εις βάρος του φορέα καταχωρίζεται το σχετικό έγγραφο δικαστικής διεκδίκησης. - Στήλη 33 «Ημερομηνία Απόρριψης»: Αναγράφεται η ημερομηνία του παραστατικού απόρριψης, εφόσον αυτό υπάρχει. Σε περίπτωση επίδικων απαιτήσεων εις βάρος του φορέα καταχωρίζεται η ημερομηνία του εγγράφου της στήλης 31. - Στήλη 34 «Ημερομηνία Ακύρωσης»: Αναγράφεται η ημερομηνία παραστατικού ακύρωσης, εφόσον αυτό υπάρχει. του - Στήλη 35 «Ημερομηνία Εξόφλησης»: Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης. Ως ημερομηνία εξόφλησης θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς ποσού στο λογαριασμό του δικαιούχου. Επιπλέον, για τις δαπάνες που καταβάλλονται στους δικαιούχους με τη διαδικασία προκαταβολών (άρθρου 114 του ν. 4270/2014) κατά τη συμπλήρωση των στηλών 31 - 38 του ΜΔ δεν καταχωρούνται τα στοιχεία του σχετικού εντάλματος, αλλά της εντολής για τη χορήγηση της προκαταβολής. Αντίστοιχα, ως ημερομηνία εξόφλησης είναι εκείνη που η Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρει το ποσό στο λογαριασμό του 8 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ δικαιούχου της προκαταβολής. Σε περίπτωση διενέργειας κατάσχεσης σε βάρος φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση της εντολής πληρωμής από τη Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ. Στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία κατάσχεσης, όπως προκύπτει από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο παραστατικό (άρθρο 69Ε του ν. 4270/2014). - Στήλη 36 «Συνολικό Ποσό Πληρωμής»: Καταχωρίζεται το συνολικό ποσό πληρωμής. - Στήλη 37 «Συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών > 90 ημερών προς τρίτους»: Καταχωρίζεται το μέρος από το συνολικό ποσό πληρωμής της στήλης 36 που αφορά στην πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 90 ημερών προς τρίτους. Η στήλη αυτή αποτελεί δηλαδή υποσύνολο της στήλης 36 «Συνολικό Ποσό Πληρωμής». - Στήλη 38 «Εκ του οποίου συμψηφισμοί/ παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ»: Καταχωρίζεται το μέρος από το συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 90 ημερών προς τρίτους της στήλης 37 που πραγματοποιήθηκε μέσω συμψηφισμών/παρακρατήσεων υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ. Η στήλη αυτή αποτελεί δηλαδή υποσύνολο της στήλης 37 «Συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών > 90 ημερών προς τρίτους». Στήλες αριθ. 39 έως και 52 αφορούν στα εξαγόμενα στοιχεία, ως εξής: - Στήλη 39 «Εκκρεμείς Δεσμεύσεις» (δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί): Καταχωρίζεται η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της στήλης 36 «Συνολικό ποσό πληρωμής» από το ποσό της στήλης 11 «Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης)». - Στήλη 40 «Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων» (εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής): Καταχωρίζεται η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της στήλης 36 «Συνολικό ποσό πληρωμής» από το ποσό της στήλης 22 «Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου», για υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης, χωρίς να περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσό της στήλης 22 τα ποσά που αφορούν σε τιμολόγια που πληρώνονται μέσω Πάγιας Προκαταβολής ή μέσω χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. - Στήλη 41 «Απλήρωτες Υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση»: Συμπληρώνεται το μέρος των απλήρωτων υποχρεώσεων της στήλης 40 που αφορά σε απλήρωτες υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά στο ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. 9 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ - Στήλη 42 «Απλήρωτες Υποχρεώσεις προς Τρίτους»: Συμπληρώνεται το μέρος των απλήρωτων υποχρεώσεων της στήλης 40 που αφορά σε απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης). - Στήλη 43 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση από 1 έως 30 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τριάντα (30) ημέρες. - Στήλη 44 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 1 έως 30 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τριάντα (30) ημέρες. - Στήλη 45 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση από 31 έως 60 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από τριάντα μία (31) έως εξήντα (60) ημέρες. - Στήλη 46 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 31 έως 60 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από τριάντα μία (31) έως εξήντα (60) ημέρες. - Στήλη 47 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση από 61 έως 90 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από εξήντα μία (61) έως ενενήντα (90) ημέρες. - Στήλη 48 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 61 έως 90 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από εξήντα μία (61) έως ενενήντα (90) ημέρες. - Στήλη 49 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση > 90 Ημερών»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης 10 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. - Στήλη 50 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους > 90 Ημερών»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. - Στήλη 51 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους > 90 Ημερών εκ των οποίων σε φορείς εξωτερικού»: Καταχωρίζεται το μέρος από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους > 90 ημερών (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης) της στήλης 50, που αφορά σε φορείς με έδρα στην αλλοδαπή. - Στήλη 52 «Τόκοι υπερημερίας»: Καταχωρίζεται από το χρήστη το συνολικό ποσό των τόκων που οφείλονται επί του καθαρού (πληρωτέου) ποσού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου εμπορικής συναλλαγής. Οδηγίες για τον υπολογισμό της τιμής της στήλης αυτής παρέχονται στο Παράρτημα Α΄, μέρος Γ. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους και δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση οποιασδήποτε άλλης στήλης του ΜΔ. - Στήλη 53 «Σχόλια»: Καταγράφονται τυχόν σχόλια που κρίνονται σχετικά με τη συγκεκριμένη εγγραφή. απαραίτητα Γ.3 Λοιπές διευκρινίσεις 1. Επιχορηγήσεις – Μεταβιβαστικές πληρωμές Δαπάνες για επιχορηγήσεις και παρόμοιες μεταβιβαστικές πληρωμές, επειδή η καταβολή της επιχορήγησης σε επιχορηγούμενο φορέα δεν είναι δεσμευτική (δεν υπάρχει ημερομηνία υποχρεωτικής καταβολής της επιχορήγησης), δεν νοείται να εμφανίζονται στο ΜΔ ως απλήρωτες ή εκκρεμείς ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ωστόσο, η επιχορήγηση καταγράφεται στο ΜΔ ως εκκρεμής δέσμευση εντός του οικονομικού έτους, για ποσό και χρονικό διάστημα, έως ότου αυτή καταβληθεί. 2. Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Δαπάνες για υποχρεωτικές εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς δεν νοείται να εμφανίζονται στο ΜΔ ως απλήρωτες ή εκκρεμείς ή ληξιπρόθεσμες οφειλές, όταν δεν προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος καταβολής τους. Ωστόσο, καταγράφονται στο ΜΔ ως εκκρεμείς δεσμεύσεις εντός του οικονομικού έτους, για ποσό και χρονικό διάστημα, έως ότου αυτές καταβληθούν. Εφόσον όμως, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα τμηματικής καταβολής της εισφοράς σε δόσεις και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τότε σε περίπτωση μη καταβολής, η οφειλή λογίζεται ως απλήρωτη και στη συνέχεια ληξιπρόθεσμη από την ημερομηνία αυτή, και μόνο για το ποσό της μη καταβληθείσας δόσης. 11 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ 3. Αποδοχές – Πρόσθετες παροχές Για τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του προσωπικού για τις οποίες έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό, πραγματοποιείται ανάληψη της συνολικής ετήσιας υποχρέωσης στην αρχή του έτους, η οποία καταγράφεται στο ΜΔ ως εκκρεμής δέσμευση. Με την πάροδο του δωδεκάμηνου μειώνεται αναλογικά, έως ότου οι τακτικές αποδοχές προς το προσωπικό καταβληθούν ολοσχερώς εντός του οικονομικού έτους. Συνεπώς, δεν νοείται τακτική μισθοδοσία η οποία πληρώνεται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται να εμφανίζεται στο ΜΔ ως απλήρωτη ή εκκρεμής ή ληξιπρόθεσμη οφειλή. Εφόσον όμως, υφίστανται τακτικές αποδοχές ή δαπάνες πρόσθετων παροχών του προσωπικού (π.χ. υπερωρίες, εφημερίες, αποζημιώσεις, κ.λπ.), οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί στο χρόνο που έπρεπε, αυτές εμφανίζονται στο ΜΔ στις αντίστοιχες στήλες των απλήρωτων, εκκρεμών ή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 4. Πολυετείς υποχρεώσεις – συμβάσεις (αρ.67 ν.4270/2014) Σε περιπτώσεις πολυετών συμβάσεων ή άλλων υποχρεώσεων, για το τρέχον κάθε φορά έτος αναλαμβάνεται και δεσμεύεται μόνο το ποσό που αφορά το μέρος της δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί στο τρέχον οικονομικό έτος, πλέον το ποσό των αναλήψεων των προηγούμενων ετών οι οποίες δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς ανατρέπονται και αναλαμβάνονται εκ νέου στο τρέχον έτος. Σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συμβάσεις πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε η κατανομή των δεσμεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγματική ροή των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν και να μη γίνεται άσκοπη δέσμευση των πιστώσεων τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που το συμβατικό τίμημα είναι τελικά χαμηλότερο από το αναφερόμενο ποσό στη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τότε αυτή ανατρέπεται (ανακαλείται) άμεσα κατά το μέρος της σχετικής προκύπτουσας διαφοράς, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του π.δ/τος 80/2016. Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ E-PORTAL Δ.1 Γενικά 1. Βάσει των στοιχείων του ΜΔ συντάσσεται κάθε μήνα από τις οικείες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιληπτικός πίνακας των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών - σύνοψη του ΜΔ - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ/τος 80/2016 και των παρεχόμενων στην παρούσα εγκύκλιο οδηγιών. Δ.2 Αναλυτική παρουσίαση περιληπτικού πίνακα 1. Οι 23 στήλες του ΜΔ οι οποίες περιλαμβάνονται στη σύνοψη αυτού, είναι οι εξής:  Στήλη 4 «Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ» 12 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ  Στήλη 5 «Αναμόρφωση Π/Υ (+ -)»  Στήλη 6 «Διαμόρφωση Π/Υ» (4)+(5)  Στήλη 7 «Ποσοστό Διάθεσης Πιστώσεων»  Στήλη 11 «Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης)»  Στήλη 12 «Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση» (6)*(7) – (11)  Στήλη 22 «Ποσό Τιμολογίου ή Άλλου Ισοδύναμου Εγγράφου»  Στήλη 36 «Συνολικό Ποσό Πληρωμής»  Στήλη 37 «Συνολικό ποσό πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών > 90 ημερών προς τρίτους»  Στήλη 38 «Εκ του οποίου συμψηφισμοί/παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ»  Στήλη 39 «Εκκρεμείς Δεσμεύσεις» (11) – (36)  Στήλη 40 «Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων» (22) – (36)  Στήλη 41 «Απλήρωτες Υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση»  Στήλη 42 «Απλήρωτες Υποχρεώσεις προς Τρίτους»  Στήλη 43 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση από 1 έως 30 ημέρες»  Στήλη 44 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 1 έως 30 ημέρες»  Στήλη 45 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση από 31 έως 60 ημέρες»  Στήλη 46 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 31 έως 60 ημέρες»  Στήλη 47 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση από 61 έως 90 ημέρες»  Στήλη 48 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 61 έως 90 ημέρες».  Στήλη 49 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση > 90 ημερών»  Στήλη 50 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους > 90 ημερών»  Στήλη 51 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους μη εγχώριους πιστωτές > 90 ημερών» Τα ποσά που εμφανίζονται στις παραπάνω στήλες είναι σωρευτικά, από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος του μήνα αναφοράς. 13 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ 2. Ειδικά για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός της Κεντρικής Διοίκησης, στη σύνοψη του ΜΔ οι ΚΑΕ/λογαριασμοί παρουσιάζονται αθροιστικά στις κατηγορίες «Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές» και «Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές». Για τους σκοπούς του ΜΔ, ως χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές οι οποίες, είτε προκαλούν αύξηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του φορέα, είτε προκαλούν μείωση στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του φορέα. Αυτές είναι οι αγορές αξιογράφων, οι αποπληρωμές χρεολυσίων (όχι τόκων) από τον φορέα, και η χορήγηση δανείων σε τρίτους. Ως μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ορίζονται οι λοιπές συναλλαγές. 3. Ειδικά για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός της Κεντρικής Διοίκησης, στη σύνοψη που υποβάλλει ο φορέας περιλαμβάνονται δύο επιπλέον γραμμές: α) «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» και β) «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ», οι οποίες παρέχουν επιπρόσθετη πληροφόρηση για δαπάνες των οποίων τα ποσά δεν εμφανίζονται ούτε προκύπτουν από το αναλυτικό ΜΔ που τηρείται. 3.α. Στις «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» καταγράφονται δαπάνες που έχουν επιβληθεί εκτάκτως από διατάξεις νόμου ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, και για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάληψη, λόγω μη επαρκούς διαθέσιμης πίστωσης. Για τέτοιες δαπάνες, η απόφαση της πραγματοποίησής τους α) δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και β) δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα. Συνεπώς, κατά τη γνωστοποίησή τους στον φορέα δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστώσεις προκειμένου να διενεργηθεί άμεσα η ανάληψη. Σε αυτού του είδους τις δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, οι κοινωνικές παροχές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές ή παροχές υγείας), οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν λόγω συγχώνευσης φορέων, κ.λπ. Οι εν λόγω δαπάνες δεν εμφανίζονται στο αναλυτικό ΜΔ, καθώς δεν έχει διενεργηθεί ανάληψη για αυτές. Ως εκ τούτου, εμφανίζονται μόνο στη σύνοψη, ως επιπρόσθετη πληροφόρηση και συγκεκριμένα στη γραμμή «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» για τις στήλες 22 «Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου» και 40 έως και 51 και μόνο για τα ποσά για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ανάληψη. Ο φορέας οφείλει να προβεί το συντομότερο δυνατό σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πιστώσεις και να διενεργηθεί άμεσα ανάληψη υποχρέωσης, η οποία, εκ των πραγμάτων, θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Κατόπιν της εξασφάλισης από τον φορέα των επιπλέον πιστώσεων και τη συνακόλουθη διενέργεια της ανάληψης, οι εν λόγω δαπάνες θα εμφανίζονται πλέον στο αναλυτικό ΜΔ και κατ’ επέκταση στις γραμμές της σύνοψης του ΜΔ. Τονίζεται ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του, ο φορέας πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκών πιστώσεων, προκειμένου να αντιμετωπίζει και να αποφεύγει τέτοιου είδους έκτακτα γεγονότα. Για το λόγο αυτό η πορεία εξέλιξης των υποθέσεων που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη/αμφισβήτηση πρέπει να παρακολουθείται από τη νομική υπηρεσία του η οποία και πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τις οικονομικές υπηρεσίες για την πιθανή επιβάρυνση του προϋπολογισμού. 14 ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ Τέλος, εξυπακούεται ότι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν θεωρούνται νόμιμες και συνεπώς δεν καταγράφονται στη συγκεκριμένη γραμμή, άλλα ούτε και σε καμία άλλη γραμμή της σύνοψης του ΜΔ. 3.β. Στη γραμμή «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ» καταγράφονται οι δαπάνες για τις οποίες ο φορέας δεν διαθέτει πιστώσεις, λόγω μη ύπαρξης στις αρχές του έτους εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4270/2014, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού τους μπορούν να προβαίνουν σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά ΚΑΕ προκειμένου περί ΝΠΔΔ. ή ανά αναλυτικό λογαριασμό γενικής λογιστικής προκειμένου περί ΝΠΙΔ, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες. Ειδικά για τους ΟΤΑ, ισχύει ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους μόνο για πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή οι ανατραπείσες αναλήψεις στο τέλος του προηγούμενου έτους για απλήρωτες υποχρεώσεις δεν μπορούν να αναληφθούν εκ νέου στο σύνολό τους στο τρέχον έτος, ώστε να εμφανιστούν στο ΜΔ αυτού. Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια στη διαχρονική απεικόνιση των υποχρεώσεων, εφόσον ο φορέας δεν έχει εγκριθέντα προϋπολογισμό, απεικονίζει τις, παρελθόντων ετών, απλήρωτες υποχρεώσεις και εκκρεμείς και ληξιπρόθεσμες οφειλές στις στήλες 40 ως και 51 στη γραμμή «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ» για όσες δαπάνες δεν επαρκεί το όριο ή δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες δαπανών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω χειρισμός, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην ορθή απεικόνιση των υποχρεώσεων και οφειλών του φορέα, και ότι σε αυτό το στάδιο, πληρωμές διενεργούνται μόνο όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Με την μετέπειτα έγκριση του προϋπολογισμού του, ο φορέας, έχοντας αποκτήσει πιστώσεις, θα διενεργήσει εκ νέου ανάληψη για τις προαναφερθείσες δαπάνες, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, ώστε αυτές να εμφανίζονται πλέον στο αναλυτικό ΜΔ και κατ’ επέκταση στις γραμμές της σύνοψης του ΜΔ. Περαιτέρω σημειώνεται ότ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις