Α.Π.οικ.2/47891/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ»(ΑΔΑ:Ψ4Γ6Η-94Φ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.15 14:01:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΚΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΚΑ ΔΗΜΟ΢ΚΟΝΟΜΚΚΗ΢ ΠΟΛΚΣΚΚΗ΢ ΓΕΝΚΚΟ ΛΟΓΚ΢ΣΗΡΚΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΚΚΗ ΔΚΕΤΙΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΚΟΝΟΜΚΚΗ΢ ΠΟΛΚΣΚΚΗ΢ ΚΑΚ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΚ΢ΜΟΤ ΔΚΕΤΙΤΝ΢Η ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΚ΢ΜΟΤ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ ΔΚΕΤΙΤΝ΢Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΚ΢ΜΟΤ ΚΑΚ ΔΗΜΟ΢ΚΟΝΟΜΚΚΩΝ ΢ΣΟΚΧΕIΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Πανεπιςτθμίου 37 101 65 Ακινα Φαξ: 210 3338206, 8533 E-mail: dpgk@glk.gr, fd@glk.gr Αθήνα, 15 / 6 /2018 Α.Π. οικ. 2 /47891/ ΔΠΓΚ ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ διανομισ ΕΓΚΤΚΛΚΟ΢ ΙΕΜΑ: «ΕΚΙΕ΢ΕΚ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΓΚΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΕ΢ΜΕΤ΢ΕΩΝ» Με τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται οδθγίεσ και υποδείγματα ςχετικά με τθ ςφνταξθ και υποβολι ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (ΓΛΚ) των εκκζςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 8 του π.δ/τοσ 80/2016 (Αϋ145). ΢το ανωτζρω πλαίςιο, θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (ΓΔΟΤ) κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ςυντάςςει και αποςτζλλει ςτο ΓΛΚ: α. Μζςα ςτισ πρϊτεσ είκοςι θμζρεσ κάκε μινα περιληπτικό πίνακα των μζχρι το τζλοσ του προθγοφμενου μινα εκκρεμϊν δεςμεφςεων, απλιρωτων υποχρεϊςεων και λθξιπρόκεςμων οφειλϊν (ςφνοψθ Μθτρϊου Δεςμεφςεων μζςω τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-portal). β. Σθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το μινα αναφοράσ, μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη, ςχετικά με το φψοσ των υποχρεϊςεων του φορζα, τουσ λόγουσ για τθν εξζλιξι τουσ και ςχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ για τθν μείωςι τουσ. γ. Σθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το τρίμθνο αναφοράσ, τριμηνιαίεσ εκθζςεισ για τθν κατάςταςθ και τα προβλιματα που τυχόν υφίςτανται ςτθν τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου Δεςμεφςεων. Ανάλογοι πίνακεσ και εκκζςεισ ςυντάςςονται από τουσ Προϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και αποςτζλλονται ςτισ ΓΔΟΤ των εποπτευόντων φορζων Κεντρικισ Διοίκθςθσ, οι οποίεσ μετά από επαλικευςθ και επικφρωςθ των ςτοιχείων, τα ενοποιοφν και τα υποβάλλουν ςτο ΓΛΚ. Για τθ ςφνταξθ του περιληπτικοφ πίνακα (ςφνοψθ) του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και τθν υποβολι του ςτο ΓΛΚ μζςω τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ (e-portal), οδθγίεσ παρζχονται με τθν ειδικότερθ εγκφκλιο για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων. 1 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ο ενιαίοσ και ομοιόμορφοσ τρόποσ ςυμπλιρωςθσ των μηνιαίων ςυνοπτικϊν εκθζςεων και των τριμηνιαίων εκθζςεων, κακϊσ και των υποβαλλόμενων με αυτζσ ςτοιχείων, παρζχονται ςτο Παράρτθμα τα εξισ τυποποιθμζνα υποδείγματα: 1. Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικήσ Διοίκηςησ ΢υμπλθρϊνεται για κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ από τθν οικεία ΓΔΟΤ και υποβάλλεται ςτο ΓΛΚ μθνιαίωσ, τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το μινα αναφοράσ. 2. Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Γενικήσ Κυβζρνηςησ ΢υμπλθρϊνεται για κάκε φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πλθν των φορζων Κεντρικισ Διοίκθςθσ) από τον οικείο Προϊςτάμενο Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και υποβάλλεται μθνιαίωσ ςτθν αρμόδια ΓΔΟΤ του εποπτεφοντοσ φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Θ υποβολι πρζπει να πραγματοποιείται εγκαίρωσ, προκειμζνου να ςυνταχκεί από τθν αρμόδια ΓΔΟΤ θ ζκκεςθ για το ςφνολο των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ εποπτείασ του οικείου φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ (ενοποιθμζνθ ζκκεςθ) και να υποβλθκεί ςτο ΓΛΚ μζχρι τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το μινα αναφοράσ. 3. Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων ςυνόλου εποπτευόμενων Φορζων Γενικήσ Κυβζρνηςησ ΢υμπλθρϊνεται από τθν αρμόδια ΓΔΟΤ κάκε φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ και υποβάλλεται μθνιαίωσ ςτο ΓΛΚ, τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το μινα αναφοράσ. Περιλαμβάνει ςυνοπτικά ςτοιχεία για το ςφνολο των εποπτευόμενων φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μετά από επαλικευςθ (ζλεγχο τθσ ορκότθτασ) των ςτοιχείων των μθνιαίων ςυνοπτικϊν εκκζςεων που ζχουν υποβλθκεί από τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ. Με τθν υποβολι τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, οι μθνιαίεσ ςυνοπτικζσ εκκζςεισ απλιρωτων και λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ εποπτείασ τθσ οικείασ ΓΔΟΤ, κακίςτανται διακζςιμεσ ςτο ΓΛΚ. 4. Σριμηνιαία ζκθεςη τήρηςησ και λειτουργίασ Μητρϊου Δεςμεφςεων Φορζα Κεντρικήσ Διοίκηςησ ΢υμπλθρϊνεται για κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ από τθν οικεία ΓΔΟΤ και υποβάλλεται ςτο ΓΛΚ κάκε τρίμθνο, τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το τρίμθνο αναφοράσ. 5. Σριμηνιαία ζκθεςη τήρηςησ και λειτουργίασ Μητρϊου Δεςμεφςεων Φορζα Γενικήσ Κυβζρνηςησ ΢υμπλθρϊνεται για κάκε φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πλθν των φορζων Κεντρικισ Διοίκθςθσ) από τον οικείο Προϊςτάμενο Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και υποβάλλεται κάκε τρίμθνο ςτθν αρμόδια ΓΔΟΤ του εποπτεφοντοσ φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Θ υποβολι πρζπει να πραγματοποιείται εγκαίρωσ, προκειμζνου να ςυνταχκεί από τθν αρμόδια ΓΔΟΤ θ ζκκεςθ για το ςφνολο των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ εποπτείασ του οικείου φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ (ενοποιθμζνθ ζκκεςθ) και να υποβλθκεί ςτο ΓΛΚ μζχρι τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το τρίμθνο αναφοράσ. 6. Σριμηνιαία ζκθεςη τήρηςησ και λειτουργίασ Μητρϊου Δεςμεφςεων ςυνόλου εποπτευόμενων Φορζων Γενικήσ Κυβζρνηςησ ΢υμπλθρϊνεται από τθν αρμόδια ΓΔΟΤ κάκε φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ και υποβάλλεται κάκε τρίμθνο ςτο ΓΛΚ, τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από το τρίμθνο αναφοράσ. Περιλαμβάνει ςυνοπτικά ςτοιχεία για το ςφνολο των εποπτευόμενων φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μετά από επαλικευςθ (ζλεγχο τθσ ορκότθτασ) των ςτοιχείων των τριμθνιαίων εκκζςεων που ζχουν υποβλθκεί από τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ. 2 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Ειδικότερα, για τθ ςυμπλιρωςθ των μηνιαίων ςυνοπτικϊν εκθζςεων, παρζχονται οι κάτωκι οδθγίεσ: 1. Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικήσ Διοίκηςησ ΢τισ ςυνοπτικζσ εκκζςεισ ςυμπλθρϊνονται ςτοιχεία ςχετικά με τισ απλιρωτεσ (μζροσ Α) και λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μζροσ Β) προσ τρίτουσ, φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και ςχετικά με τισ απλιρωτεσ (μζροσ Γ) και λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μζροσ Δ) προσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και αναλφονται οι λόγοι αφξθςθσ / μθ μείωςθσ αυτϊν ςε ςχζςθ με το τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ και του προθγοφμενου μινα αναφοράσ, κακϊσ και οι λόγοι δθμιουργίασ τουσ. Αναλυτικότερα: α) Οι πίνακεσ απλιρωτων και λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, τόςο προσ τρίτουσ όςο και προσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Α ωσ και Δ, ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τα υποβλθκζντα ςτο ΓΛΚ, μζςω του e-portal, ςτοιχεία των αντίςτοιχων ςτθλϊν του περιλθπτικοφ πίνακα (ςφνοψθ) του Μθτρϊου Δεςμεφςεων. β) ΢τισ ερωτήςεισ που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Α και Β, ςτθ ςτιλθ «Λόγοι» των πινάκων ςυμπλθρϊνονται οι λόγοι δθμιουργίασ ι και αφξθςθσ / μθ μείωςθσ απλιρωτων / λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, κακϊσ και λόγοι που παραμζνουν ανεξόφλθτεσ για διάςτθμα μεγαλφτερο των 6 μθνϊν. ΢τθ ςτιλθ «Παρατηρήςεισ» αναλφονται ςχετικά οι λόγοι. Ειδικότερα, ςτθν ερϊτθςθ 4, εφόςον υπάρχουν υποχρεϊςεισ που παραμζνουν ανεξόφλθτεσ πάνω από ζνα ζτοσ, πρζπει ςτθ ςτιλθ «Παρατηρήςεισ» να αναφζρονται αναλυτικότερα ςτοιχεία για αυτζσ. Για τθν καλφτερθ και ςυςτθματικότερθ αποτφπωςθ των λόγων, παρζχεται ςτον ακόλουκο πίνακα ενδεικτικι κατθγοριοποίθςθ, με διαχωριςμό τουσ ςε ενδογενείσ, που οφείλονται ςτθ λειτουργία του φορζα και εξωγενείσ, που δεν οφείλονται ςτον φορζα. ΢ε περίπτωςθ που κάποιοσ λόγοσ δεν εμπίπτει ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ, επιλζγονται οι «Λοιποί …. λόγοι» κάκε κατθγορίασ, αναλφοντασ ςχετικά ςτθ ςτιλθ «Παρατθριςεισ». Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων μπορεί να επιλζγεται ζνασ ι περιςςότεροι λόγοι. α/α 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 2. 2.1. 2.2. Κατηγορίεσ λόγων Ενδογενείσ λόγοι – Οφείλονται ςτον φορζα Διοικθτικοί – οργανωτικοί λόγοι Θζματα προςωπικοφ - ςτελζχωςησ Θζματα πληροφοριακϊν ςυςτημάτων Θζματα οργανωτικήσ δομήσ (π.χ. γεωγραφική διαςπορά υπηρεςιϊν, οργανωτικζσ αλλαγζσ, ςυγχωνεφςεισ κλπ.) Λοιποί διοικητικοί - οργανωτικοί λόγοι Λόγοι εφαρμογισ νομοκετικοφ πλαιςίου Εκκρεμότητεσ ζκδοςησ εγκυκλίων και οδηγιϊν Λοιποί νομοθετικοί λόγοι Λόγοι Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ζλλειψη - καθυςτερήςεισ δικαιολογητικϊν Λοιποί λόγοι Δημοςίου Λογιςτικοφ Οικονομικοί λόγοι Ζλλειψη ταμειακήσ ρευςτότητασ Λοιποί οικονομικοί λόγοι Λοιποί ενδογενείσ λόγοι Εξωγενείσ λόγοι - Δεν οφείλονται ςτον φορζα Μθ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν από τον δικαιοφχο Λοιποί εξωγενείσ λόγοι 3 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ γ) ΢τισ ερωτήςεισ που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Γ και Δ τα πεδία ςυμπλθρϊνονται ςυνοπτικά, αναφζροντασ τισ κφριεσ κατθγορίεσ απλιρωτων / λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και τουσ λόγουσ δθμιουργίασ ι και αφξθςθσ / μθ μείωςθσ αυτϊν, κακϊσ και τουσ λόγουσ που παραμζνουν ανεξόφλθτεσ για διάςτθμα μεγαλφτερο των 6 μθνϊν, χωρίσ να ςυμπλθρϊνεται αναλυτικόσ πίνακασ ανά υποχρζωςθ ι να είναι απαραίτθτθ θ επιλογι από τισ κατθγορίεσ των λόγων που παρζχονται ανωτζρω. δ) ΢το μζροσ Ε περιγράφονται υποχρεϊςεισ του φορζα που δεν ζχουν καταχωριςτεί ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων και δεν περιλαμβάνονται ςτθ ςφνοψθ του e-portal. Ενδεικτικά, ςτο μζροσ αυτό καταγράφονται δαπάνεσ που προκφπτουν από τελεςίδικεσ και εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ, για τισ οποίεσ δεν επαρκοφν οι υφιςτάμενεσ πιςτϊςεισ και ζχει εκκινιςει διαδικαςία αναηιτθςθσ πρόςκετων πιςτϊςεων. Επιςθμαίνεται ότι μόλισ ολοκλθρωκοφν οι ανωτζρω διαδικαςίεσ, οι εν λόγω δαπάνεσ κα καταγράφονται πλζον ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και ςυνεπϊσ ςτα αντίςτοιχα μζρθ των εκκζςεων (Α ζωσ Δ). ΢το μζροσ αυτό, περιγράφονται επίςθσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που δεν ζχουν καταχωριςτεί ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων ι υποχρεϊςεισ για τισ οποίεσ ζχουν καταχωριςτεί ςτοιχεία απόρριψθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων και δεν περιλαμβάνονται ςτθ ςφνοψθ του e-portal, όπωσ ενδεικτικά δαπάνεσ για τισ οποίεσ εκκρεμεί ςχετικι διαδικαςία ζκδοςθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, δαπάνεσ που βρίςκονται ςε δικαςτικι διαμάχθ κ.λπ. Ειδικότερα, ςτθ ςτιλθ «Λόγοι» ςυμπλθρϊνονται οι λόγοι δθμιουργίασ τουσ και μθ καταχϊρθςισ τουσ ςτο eportal, αναλφοντασ ςχετικά ςτθ ςτιλθ «Παρατηρήςεισ». ε) ΢το μζροσ ΢Σ περιγράφονται προτάςεισ του φορζα για τθ μείωςθ των απλιρωτων και λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, κακϊσ και λοιπζσ προτάςεισ – παρατθριςεισ. Ειδικότερα, για τισ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, ςυμπλθρϊνεται πλάνο για τθν εξόφλθςι τουσ, ςτοιχεία για τθν πορεία των δράςεων που ζχει αναλάβει ο φορζασ ςε ςχζςθ και με τισ προτάςεισ που είχαν περιλθφκεί ςε προθγοφμενεσ εκκζςεισ του, κακϊσ και ςτοιχεία ςχετικά με τισ δράςεισ που αναλαμβάνονται για τθ ςυμμόρφωςθ ςε τυχόν ςυςτάςεισ ελζγχων που ζχουν διενεργθκεί ςτο φορζα. 2. Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Γενικήσ Κυβζρνηςησ ΢τισ ςυνοπτικζσ εκκζςεισ ςυμπλθρϊνονται ςτοιχεία ςχετικά με τισ απλιρωτεσ (μζροσ Α) και λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μζροσ Β) προσ τρίτουσ, φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και ςχετικά με τισ απλιρωτεσ (μζροσ Γ) και λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μζροσ Δ) προσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και αναλφονται οι λόγοι αφξθςθσ / μθ μείωςθσ αυτϊν ςε ςχζςθ με το τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ και του προθγοφμενου μινα αναφοράσ, κακϊσ και οι λόγοι δθμιουργίασ τουσ. Αναλυτικότερα: α) Οι πίνακεσ απλιρωτων και λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, τόςο προσ τρίτουσ όςο και προσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Α ωσ και Δ, ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τα υποβλθκζντα ςτο ΓΛΚ, μζςω του e-portal, ςτοιχεία των αντίςτοιχων ςτθλϊν του περιλθπτικοφ πίνακα (ςφνοψθ) του Μθτρϊου Δεςμεφςεων, κακϊσ και των δφο επιπλζον γραμμϊν «Νόμιμεσ δαπάνεσ καθ’ υπζρβαςη πιςτϊςεων» και «Απεικόνιςη υποχρεϊςεων λόγω μη φπαρξησ εγκεκριμζνου Π/Υ». β) ΢τισ ερωτήςεισ που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Α και Β, ςτθ ςτιλθ «Λόγοι» των πινάκων ςυμπλθρϊνονται οι λόγοι δθμιουργίασ ι και αφξθςθσ / μθ μείωςθσ απλιρωτων / λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, κακϊσ και λόγοι που παραμζνουν ανεξόφλθτεσ για διάςτθμα μεγαλφτερο των 6 μθνϊν. ΢τθ ςτιλθ «Παρατηρήςεισ» αναλφονται ςχετικά οι λόγοι. Ειδικότερα, ςτθν ερϊτθςθ 4, εφόςον υπάρχουν υποχρεϊςεισ που παραμζνουν ανεξόφλθτεσ πάνω από ζνα ζτοσ, πρζπει ςτθ ςτιλθ «Παρατηρήςεισ» να αναφζρονται αναλυτικότερα ςτοιχεία για αυτζσ. 4 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Για τθν καλφτερθ και ςυςτθματικότερθ αποτφπωςθ των λόγων, παρζχεται ςτον ακόλουκο πίνακα ενδεικτικι κατθγοριοποίθςθ, με διαχωριςμό τουσ ςε ενδογενείσ, που οφείλονται ςτθ λειτουργία του φορζα και εξωγενείσ, που δεν οφείλονται ςτον φορζα. ΢ε περίπτωςθ που κάποιοσ λόγοσ δεν εμπίπτει ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ, επιλζγονται οι «Λοιποί …. λόγοι» κάκε κατθγορίασ, αναλφοντασ ςχετικά ςτθ ςτιλθ «Παρατθριςεισ». Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων μπορεί να επιλζγεται ζνασ ι περιςςότεροι λόγοι. Επιςθμαίνεται ότι όταν επιλζγεται ο λόγοσ 1.4.1 «Ζλλειψθ ταμειακισ ρευςτότθτασ», πρζπει ςτθ ςτιλθ «Παρατηρήςεισ» να αναφζρεται το φψοσ των ταμειακϊν διακεςίμων του φορζα, κακϊσ και οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν επαρκοφν για τθν αποπλθρωμι των απλιρωτων / λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεϊν του. α/α 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 2. 2.1. 2.2. Κατηγορίεσ λόγων Ενδογενείσ λόγοι – Οφείλονται ςτον φορζα Διοικθτικοί – οργανωτικοί λόγοι Θζματα προςωπικοφ - ςτελζχωςησ Θζματα πληροφοριακϊν ςυςτημάτων Θζματα οργανωτικήσ δομήσ (π.χ. γεωγραφική διαςπορά υπηρεςιϊν, οργανωτικζσ αλλαγζσ, ςυγχωνεφςεισ κλπ.) Λοιποί διοικητικοί - οργανωτικοί λόγοι Λόγοι εφαρμογισ νομοκετικοφ πλαιςίου Εκκρεμότητεσ ζκδοςησ εγκυκλίων και οδηγιϊν Λοιποί νομοθετικοί λόγοι Λόγοι Δθμοςίου Λογιςτικοφ Μη εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ (Αφορά δαπάνεσ που ζχουν καταχωριςτεί ςτη γραμμή «Απεικόνιςη υποχρεϊςεων λόγω μη φπαρξησ εγκεκριμζνου Π/Υ» του e-portal) Μη επάρκεια πιςτϊςεων (Αφορά δαπάνεσ που ζχουν καταχωριςτεί ςτη γραμμή «Νόμιμεσ δαπάνεσ καθ’ υπζρβαςη πιςτϊςεων» του e-portal) Ζλλειψη - καθυςτερήςεισ δικαιολογητικϊν Λοιποί λόγοι Δημοςίου Λογιςτικοφ Οικονομικοί λόγοι Ζλλειψη ταμειακήσ ρευςτότητασ Λοιποί οικονομικοί λόγοι Λοιποί ενδογενείσ λόγοι Εξωγενείσ λόγοι - Δεν οφείλονται ςτον φορζα Μθ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν από τον δικαιοφχο Λοιποί εξωγενείσ λόγοι γ) ΢τισ ερωτήςεισ που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Γ και Δ τα πεδία ςυμπλθρϊνονται ςυνοπτικά, αναφζροντασ τισ κφριεσ κατθγορίεσ απλιρωτων / λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και τουσ λόγουσ δθμιουργίασ ι και αφξθςθσ / μθ μείωςθσ αυτϊν, κακϊσ και τουσ λόγουσ που παραμζνουν ανεξόφλθτεσ για διάςτθμα μεγαλφτερο των 6 μθνϊν, χωρίσ να ςυμπλθρϊνεται αναλυτικόσ πίνακασ ανά υποχρζωςθ ι να είναι απαραίτθτθ θ επιλογι από τισ κατθγορίεσ των λόγων που παρζχονται ανωτζρω. δ) ΢το μζροσ Ε περιγράφονται ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ του φορζα που δεν περιλαμβάνονται ςτθ ςφνοψθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και ςτισ δφο επιπλζον γραμμζσ του e-portal, κακϊσ επίςθσ και υποχρεϊςεισ για τισ οποίεσ ζχουν καταχωριςτεί ςτοιχεία απόρριψθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων. Ειδικότερα, ςτθ ςτιλθ «Λόγοι» ςυμπλθρϊνονται οι λόγοι δθμιουργίασ τουσ και μθ καταχϊρθςισ τουσ ςτο e-portal, αναλφοντασ ςχετικά ςτθ ςτιλθ «Παρατηρήςεισ». Ενδεικτικά, ςτο μζροσ αυτό καταγράφονται περιπτϊςεισ δαπανϊν για τισ οποίεσ εκκρεμεί ςχετικι διαδικαςία ζκδοςθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ. ΢τθν περίπτωςθ αυτι, μετά τθν ζκδοςθ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, οι εν λόγω δαπάνεσ κα καταγράφονται πλζον ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων ι ςτισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ του e-portal και ςυνεπϊσ ςτα μζρθ των εκκζςεων Α ζωσ Δ. 5 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ ε) ΢το μζροσ ΢Σ περιγράφονται προτάςεισ του φορζα για τθ μείωςθ των απλιρωτων και λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, κακϊσ και λοιπζσ προτάςεισ – παρατθριςεισ. Ειδικότερα, για τισ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, ςυμπλθρϊνεται πλάνο για τθν εξόφλθςι τουσ, ςτοιχεία για τθν πορεία των δράςεων που ζχει αναλάβει ο φορζασ ςε ςχζςθ και με τισ προτάςεισ που είχαν περιλθφκεί ςε προθγοφμενεσ εκκζςεισ του, κακϊσ και ςτοιχεία ςχετικά με τισ δράςεισ που αναλαμβάνονται για τθ ςυμμόρφωςθ ςε τυχόν ςυςτάςεισ ελζγχων που ζχουν διενεργθκεί ςτο φορζα. 3. Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων ςυνόλου εποπτευόμενων Φορζων Γενικήσ Κυβζρνηςησ Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ζκκεςθσ και των πινάκων που περιλαμβάνονται ςε αυτι, λαμβάνονται υπόψθ τα υποβλθκζντα ςτοιχεία από το ςφνολο των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφονται από τον οικείο φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κατηγοριοποιημζνα ανά υποτομζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επίςθσ, αναφζρονται οι ςθμαντικότεροι λόγοι αφξθςθσ / μθ μείωςθσ απλιρωτων / λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων αυτϊν, ςε ςχζςθ με το τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ και του προθγοφμενου μινα αναφοράσ, κακϊσ και οι λόγοι δθμιουργίασ τουσ. Αναλυτικότερα: α) Οι πίνακεσ απλιρωτων και λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Α ωσ και Δ, ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τα υποβλθκζντα ςτο ΓΛΚ, μζςω του e-portal, ςτοιχεία των αντίςτοιχων ςτθλϊν του περιλθπτικοφ πίνακα (ςφνοψθ) του Μθτρϊου Δεςμεφςεων, κακϊσ και των δφο επιπλζον γραμμϊν «Νόμιμεσ δαπάνεσ καθ’ υπζρβαςη πιςτϊςεων» και «Απεικόνιςη υποχρεϊςεων λόγω μη φπαρξησ εγκεκριμζνου Π/Υ», για το ςφνολο των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφονται από τον οικείο φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κατηγοριοποιημζνα ανά υποτομζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. β) Για τισ ερωτήςεισ που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ Α ωσ και Δ, κακϊσ και για το μζροσ Ε, ιςχφουν οι οδθγίεσ που παρζχονται για τθ «Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Γενικισ Κυβζρνθςθσ», αναφζροντασ τουσ ςυγκεκριμζνουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ εμφανίηονται οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ ι οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτο e-portal. γ) Για το μζροσ ΢Σ, ιςχφουν οι οδθγίεσ που παρζχονται για τθ «Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Γενικισ Κυβζρνθςθσ», αναφζροντασ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ εμφανίηονται οι υψθλότερεσ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ παροφςασ και μζχρι τθ λειτουργία νζασ διαδικτυακισ πλατφόρμασ κακϊσ και τθν ολοκλιρωςθ απαραίτθτων προςαρμογϊν ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα, υποβάλλονται ςτο ΓΛΚ από τθν ΓΔΟΤ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  τα μζρθ Β και Δ (που αφοροφν ςτισ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ) και τα μζρθ Ε και ΢Σ των υποδειγμάτων 1 «Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ» και 3 «Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων ςυνόλου εποπτευόμενων Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ»,  το μζροσ Η του υποδείγματοσ 3 «Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων ςυνόλου εποπτευόμενων Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ»,  τθν τριμθνιαία ζκκεςθ τιρθςθσ και λειτουργίασ Μθτρϊου Δεςμεφςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ (υπόδειγμα 4),  τθν τριμθνιαία ζκκεςθ τιρθςθσ και λειτουργίασ Μθτρϊου Δεςμεφςεων ςυνόλου εποπτευόμενων φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ (υπόδειγμα 6). 6 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Οι ανωτζρω εκκζςεισ αποςτζλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (dpgk@glk.gr) και ςτθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν ΢τοιχείων (fd@glk.gr) και κοινοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ και ΢υντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων και ςτισ αρμόδιεσ Δθμοςιονομικζσ Τπθρεςίεσ Εποπτείασ και Ελζγχου (ΔΤΕΕ). Όλοι οι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οφείλουν να υποβάλλουν εγκαίρωσ τισ μθνιαίεσ ςυνοπτικζσ και τριμθνιαίεσ εκκζςεισ ςτθ ΓΔΟΤ του εποπτεφοντοσ φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ ςφνταξθ και υποβολι εκ μζρουσ τουσ ςτο ΓΛΚ, των ενοποιθμζνων εκκζςεων για το ςφνολο των εποπτευόμενων Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν. Σο με αρικ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.07.2012 ζγγραφο, με τα ςυνθμμζνα ςε αυτό πρότυπα εκκζςεων, παφει να ιςχφει. Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ Οικονομικϊν Γεϊργιοσ Χουλιαράκησ 7 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Βουλι των Ελλινων Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Όλα τα Τπουργεία Γραφεία προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν/ Οικονομικϊν - Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλουσ τουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αρμοδιότθτάσ τουσ) Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, ΓΔΟ΢Τ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ Όλεσ τισ ΔΤΕΕ Ελεγκτικό ΢υνζδριο Τπθρεςίεσ Επιτρόπου Ελεγκτικοφ ΢υνεδρίου Τπουργείων και νομϊν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων Ελλθνικι ΢τατιςτικι Αρχι Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων ΢υμβάςεων Επιτροπι ανταγωνιςμοφ Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων Β. Εςωτερική διανομή 1. Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ/ όλα τα τμιματα 2. Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν ΢τοιχείων 3. Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 4. Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ και ΢υντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 8 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα 1: Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικήσ Διοίκηςησ Τπόδειγμα 2: Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Γενικήσ Κυβζρνηςησ Τπόδειγμα 3: Μηνιαία ςυνοπτική ζκθεςη απλήρωτων και ληξιπροθζςμων υποχρεϊςεων ςυνόλου εποπτευόμενων Φορζων Γενικήσ Κυβζρνηςησ Τπόδειγμα 4: Σριμηνιαία ζκθεςη τήρηςησ και λειτουργίασ Μητρϊου Δεςμεφςεων Φορζα Κεντρικήσ Διοίκηςησ Τπόδειγμα 5: Σριμηνιαία ζκθεςη τήρηςησ και λειτουργίασ Μητρϊου Δεςμεφςεων Φορζα Γενικήσ Κυβζρνηςησ Τπόδειγμα 6: Σριμηνιαία ζκθεςη τήρηςησ και λειτουργίασ Μητρϊου Δεςμεφςεων ςυνόλου εποπτευόμενων Φορζων Γενικήσ Κυβζρνηςησ 9 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΜΗΝΚΑΚΑ ΢ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕ΢Η ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΩΝ ΦΟΡΕΑ΢ ΚΕΝΣΡΚΚΗ΢ ΔΚΟΚΚΗ΢Η΢: …………………………………. ΕΣΟ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢: …………………… ΜΗΝΑ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢: …………………………………… Αρμόδιοι υπάλληλοι : ……….……….……….……….……….………. Σηλζφωνα επικοινωνίασ : ……….……….……….……….……….………. Ε-mail : ……….……….……….……….……….………. Α. ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΠΡΟ΢ ΣΡΚΣΟΤ΢ (ΦΟΡΕΚ΢ ΕΚΣΟ΢ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢) (ποςά ςε ευρώ) ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (2) (3) ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ (31/12/…) ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ (4) (4) = (3) – (1) (5) (5) = (3) – (2) ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ Α. Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ (T.Π.) 1. Δαπάνεσ προςωπικοφ 2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ 3. Μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ 4. Λοιπζσ δαπάνεσ ΢φνολο Σ.Π. (1+2+3+4) Β. Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) ΢φνολο Π.Δ.Ε. ΢ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ (Α + Β) Παρατηρήςεισ: 1. Ο πίνακασ ςυμπληρϊνεται ςφμφωνα με τα υποβληθζντα ςτοιχεία του περιληπτικοφ πίνακα (ςφνοψη) του Μητρϊου Δεςμεφςεων. 2. ΢τα υπουργεία ενςωματϊνονται οι περιφερειακζσ τουσ υπηρεςίεσ. Παρατηρήςεισ ςχετικζσ με το φορζα τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ: 10 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ 1. ΢ε περίπτωςη που οι απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου ζτουσ (ςτήλη 4), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. Ειδικόσ Φορζασ1 Κατθγορία δαπάνθσ2 ΚΑΕ Ποςό αφξθςθσ Λόγοι3 Παρατθριςεισ ΢φνολο 2. ΢ε περίπτωςη που οι απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου μήνα (ςτήλη 5), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. Ειδικόσ Φορζασ 1 Κατθγορία δαπάνθσ 2 ΚΑΕ Ποςό αφξθςθσ Λόγοι 3 Παρατθριςεισ ΢φνολο 3. Αναφζρετε τουσ ειδικοφσ φορείσ με το μεγαλφτερο φψοσ απλήρωτων υποχρεϊςεων κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ, καθϊσ και τουσ λόγουσ που τισ προκαλοφν. Ειδικόσ Φορζασ 1 Κατθγορία δαπάνθσ 2 ΚΑΕ Ποςό Λόγοι 3 Παρατθριςεισ ΢φνολο 1 ΢υμπλθρϊνονται οι Ειδικοί Φορείσ ςτουσ οποίουσ αφορά θ κάκε αιτιολογοφμενθ υποχρζωςθ. ΢υμπλθρϊνεται μία από τισ εξισ κατθγορίεσ δαπανϊν: 1. Δαπάνεσ Προςωπικοφ 2. Λειτουργικζσ Δαπάνεσ 3. Μεταβιβαςτικζσ Πλθρωμζσ 4. Λοιπζσ Δαπάνεσ. 3 ΢υμπλθρϊνεται με βάςθ τισ παρεχόμενεσ ςτθν εγκφκλιο οδθγίεσ. 2 11 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Β. ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΠΡΟ΢ ΣΡΚΣΟΤ΢ (ΦΟΡΕΚ΢ ΕΚΣΟ΢ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢) (ποςά ςε ευρώ) ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (2) (3) (4) (4) = (3) – (1) (5) (5) = (3) – (2) ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ > 90 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ (31/12/…) ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ > 90 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ > 90 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ Α. Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ (T.Π.) 1. Δαπάνεσ προςωπικοφ 2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ 3. Μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ 4. Λοιπζσ δαπάνεσ ΢φνολο Σ.Π. (1+2+3+4) Β. Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) ΢φνολο Π.Δ.Ε. ΢ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ (Α + Β) Παρατηρήςεισ: 1. Ο πίνακασ ςυμπληρϊνεται ςφμφωνα με τα υποβληθζντα ςτοιχεία του περιληπτικοφ πίνακα (ςφνοψη) του Μητρϊου Δεςμεφςεων. 2. ΢τα υπουργεία ενςωματϊνονται οι περιφερειακζσ τουσ υπηρεςίεσ. Παρατηρήςεισ ςχετικζσ με το φορζα τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ: 12 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ 1. ΢ε περίπτωςη που οι ληξιπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ άνω των 90 ημερϊν κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου ζτουσ (ςτήλη 4), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. Ειδικόσ Φορζασ 4 Κατθγορία δαπάνθσ 5 ΚΑΕ Ποςό αφξθςθσ Λόγοι 6 Παρατθριςεισ ΢φνολο 2. ΢ε περίπτωςη που οι ληξιπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ άνω των 90 ημερϊν κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου μήνα (ςτήλη 5), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. Ειδικόσ Φορζασ 4 Κατθγορία δαπάνθσ 5 ΚΑΕ Ποςό αφξθςθσ Λόγοι 6 Παρατθριςεισ ΢φνολο 3. Αναφζρετε τουσ ειδικοφσ φορείσ με το μεγαλφτερο φψοσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων άνω των 90 ημερϊν κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ, καθϊσ και τουσ λόγουσ που τισ προκαλοφν. Ειδικόσ Φορζασ 4 Κατθγορία δαπάνθσ 5 ΚΑΕ Ποςό Λόγοι 6 Παρατθριςεισ ΢φνολο 4. ΢ε περίπτωςη που υπάρχουν υποχρεϊςεισ που παραμζνουν ανεξόφλητεσ για διάςτημα μεγαλφτερο των 180 ημερϊν από την ημερομηνία υποχρζωςησ εξόφληςησ, ςυμπληρϊςτε ανά ειδικό φορζα τα ςτοιχεία για τισ δαπάνεσ αυτζσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ παραμζνουν ανεξόφλητεσ. Ειδικόσ Φορζασ 4 Κατθγορία δαπάνθσ 5 ΚΑΕ Ποςό Θμερομθνία υποχρζωςθσ εξόφλθςθσ Λόγοι 6 Παρατθριςεισ ΢φνολο 4 ΢υμπλθρϊνονται οι Ειδικοί Φορείσ ςτουσ οποίουσ αφορά θ κάκε αιτιολογοφμενθ υποχρζωςθ. ΢υμπλθρϊνεται μία από τισ εξισ κατθγορίεσ δαπανϊν: 1. Δαπάνεσ Προςωπικοφ 2. Λειτουργικζσ Δαπάνεσ 3. Μεταβιβαςτικζσ Πλθρωμζσ 4. Λοιπζσ Δαπάνεσ. 6 ΢υμπλθρϊνεται με βάςθ τισ παρεχόμενεσ ςτθν εγκφκλιο οδθγίεσ. 5 13 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Γ. ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΠΡΟ΢ ΦΟΡΕΚ΢ ΣΗ΢ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ (ποςά ςε ευρώ) ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (2) (3) (4) (4) = (3) – (1) (5) (5) = (3) – (2) ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ (31/12/…) ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ Α. Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ (T.Π.) 1. Δαπάνεσ προςωπικοφ 2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ 3. Μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ 4. Λοιπζσ δαπάνεσ ΢φνολο Σ.Π. (1+2+3+4) Β. Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) ΢φνολο Π.Δ.Ε. ΢ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ (Α + Β) Παρατηρήςεισ: 1. Ο πίνακασ ςυμπληρϊνεται ςφμφωνα με τα υποβληθζντα ςτοιχεία του περιληπτικοφ πίνακα (ςφνοψη) του Μητρϊου Δεςμεφςεων. 2. ΢τα υπουργεία ενςωματϊνονται οι περιφερειακζσ τουσ υπηρεςίεσ. Παρατηρήςεισ ςχετικζσ με το φορζα τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ: 14 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ 1. ΢ε περίπτωςη που οι απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου ζτουσ (ςτήλη 4), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. Αιτιολογείςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. 7 2. ΢ε περίπτωςη που οι απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου μήνα (ςτήλη 5), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. 7 3. Αναφζρετε τουσ ειδικοφσ φορείσ με το μεγαλφτερο φψοσ απλήρωτων υποχρεϊςεων κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ, καθϊσ και τουσ λόγουσ που τισ προκαλοφν. 7 7 ΢υμπλθρϊνεται ςυνοπτικά χωρίσ να ςυμπλθρϊνεται αναλυτικόσ πίνακασ ανά υποχρζωςθ και χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ επιλογι από τισ κατθγορίεσ των λόγων που παρζχονται ςτθν εγκφκλιο. 15 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Δ. ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΠΡΟ΢ ΦΟΡΕΚ΢ ΣΗ΢ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ (ποςά ςε ευρώ) ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (2) (3) (4) (4) = (3) – (1) (5) (5) = (3) – (2) ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ > 90 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ (31/12/…) ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ > 90 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ > 90 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ Α. Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ (T.Π.) 1. Δαπάνεσ προςωπικοφ 2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ 3. Μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ 4. Λοιπζσ δαπάνεσ ΢φνολο Σ.Π. (1+2+3+4) Β. Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) ΢φνολο Π.Δ.Ε. ΢ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ (Α + Β) Παρατηρήςεισ: 1. Ο πίνακασ ςυμπληρϊνεται ςφμφωνα με τα υποβληθζντα ςτοιχεία του περιληπτικοφ πίνακα (ςφνοψη) του Μητρϊου Δεςμεφςεων. 2. ΢τα υπουργεία ενςωματϊνονται οι περιφερειακζσ τουσ υπηρεςίεσ. Παρατηρήςεισ ςχετικζσ με το φορζα τησ Κεντρικήσ Διοίκηςησ: 16 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ 1. ΢ε περίπτωςη που οι ληξιπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ άνω των 90 ημερϊν κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου ζτουσ (ςτήλη 4), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. 8 2. ΢ε περίπτωςη που οι ληξιπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ άνω των 90 ημερϊν κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου μήνα (ςτήλη 5), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. 8 3. Αναφζρετε τουσ ειδικοφσ φορείσ με το μεγαλφτερο φψοσ ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων άνω των 90 ημερϊν κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ, καθϊσ και τουσ λόγουσ που τισ προκαλοφν. 8 4. ΢ε περίπτωςη που υπάρχουν υποχρεϊςεισ που παραμζνουν ανεξόφλητεσ για διάςτημα μεγαλφτερο των 180 ημερϊν από την ημερομηνία υποχρζωςησ εξόφληςησ, αναφζρετε ςτοιχεία για τισ δαπάνεσ αυτζσ (ειδικό φορζα, φψοσ, κατηγορία, είδοσ και ΚΑΕ δαπάνησ, ςε ποιον φορζα οφείλεται η υποχρζωςη, ημερομηνία υποχρζωςησ εξόφληςησ) και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ παραμζνουν ανεξόφλητεσ. 8 8 ΢υμπλθρϊνεται ςυνοπτικά χωρίσ να ςυμπλθρϊνεται αναλυτικόσ πίνακασ ανά υποχρζωςθ και χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ επιλογι από τισ κατθγορίεσ των λόγων που παρζχονται ςτθν εγκφκλιο. 17 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Ε. ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ Θ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΕΚΣΟ΢ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΕ΢ΜΕΤ΢ΕΩΝ Περιγράψτε υποχρεϊςεισ ή ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ του φορζα που δεν ζχουν καταχωριςτεί ςτο Μητρϊο Δεςμεφςεων και δεν περιλαμβάνονται ςτη ςφνοψη αυτοφ, καθϊσ επίςησ και υποχρεϊςεισ για τισ οποίεσ ζχουν καταχωριςτεί ςτοιχεία απόρριψησ ςτο Μητρϊο Δεςμεφςεων και εξηγήςτε τουσ λόγουσ. Ειδικόσ Φορζασ 9 Κατθγορία δαπάνθσ 10 Ποςό προσ τρίτουσ11 Ποςό προσ ΦΓΚ12 Λόγοι 13 Παρατθριςεισ ΢φνολα Εκ των οποίων ποςό υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ για το οποίο ζχουν καταχωριςτεί ςτοιχεία απόρριψθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων και ζχουν εκδοκεί ανακλθτικζσ αποφάςεισ: ______________________________ ΢Σ. ΠΡΟΣΑ΢ΕΚ΢ - ΠΛΑΝΟ ΕΞΟΦΛΗ΢Η΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΩΝ - Δράςεισ για μείωςη των απλήρωτων υποχρεϊςεων: Δράςεισ για μείωςη των ληξιπρόθεςμων υποχρεϊςεων και πλάνο για την εξόφληςή τουσ: Αναφζρετε επίςησ την πορεία των δράςεων μζχρι ςήμερα ςε ςχζςη με τισ προτάςεισ ςασ ςε προηγοφμενεσ εκθζςεισ, καθϊσ και μζτρα που ζχουν ληφθεί για τη ςυμμόρφωςη ςε τυχόν ςυςτάςεισ από ελζγχουσ που ζχουν διενεργηθεί. 9 ΢υμπλθρϊνονται οι Ειδικοί Φορείσ ςτουσ οποίουσ αφορά θ κάκε αιτιολογοφμενθ υποχρζωςθ. ΢υμπλθρϊνεται μία από τισ εξισ κατθγορίεσ δαπανϊν: 1. Δαπάνεσ Προςωπικοφ 2. Λειτουργικζσ Δαπάνεσ 3. Μεταβιβαςτικζσ Πλθρωμζσ 4. Λοιπζσ Δαπάνεσ. 11 ΢υμπλθρϊνεται το ποςό των υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ, φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 12 ΢υμπλθρϊνεται το ποςό των υποχρεϊςεων προσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 13 ΢υμπλθρϊνεται με βάςθ τισ παρεχόμενεσ ςτθν εγκφκλιο οδθγίεσ. 10 18 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ - Προτάςεισ – Παρατηρήςεισ: Ζ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΢ΣΟΚΧΕΚΩΝ ΜΗΣΡΩΟΤ ΔΕ΢ΜΕΤ΢ΕΩΝ ΢ΣΟ ΓΛΚ ΢υμπληρϊςτε το πλήθοσ των ειδικϊν φορζων που είναι υπόχρεοι για την τήρηςη Μητρϊου Δεςμεφςεων, καθϊσ και το πλήθοσ αυτϊν που υπζβαλλαν ςτοιχεία, ανά προχπολογιςμό. α. Σακτικόσ προχπολογιςμόσ ΠΛΗΙΟ΢ ΕΚΔΚΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗΝΑ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ΢ ΜΗΝΑ΢ Τπόχρεοι ειδικοί φορείσ για τιρθςθ Μ.Δ. (ςφνολο) Τπόχρεοι ειδικοί φορείσ που υποβάλλουν ςτοιχεία ςτο e-portal Παρατήρηςη: Ο πίνακασ ςυμπληρϊνεται ςφμφωνα με τισ ςυνόψεισ του Μητρϊου Δεςμεφςεων που ζχουν υποβληθεί ςτο e-portal. β. Πρόγραμμα δημοςίων επενδφςεων ΠΛΗΙΟ΢ ΕΚΔΚΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗΝΑ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ΢ ΜΗΝΑ΢ Τπόχρεοι ειδικοί φορείσ για τιρθςθ Μ.Δ. (ςφνολο) Τπόχρεοι ειδικοί φορείσ που υποβάλλουν ςτοιχεία ςτο e-portal Παρατήρηςη: Ο πίνακασ ςυμπληρϊνεται ςφμφωνα με τισ ςυνόψεισ του Μητρϊου Δεςμεφςεων που ζχουν υποβληθεί ςτο e-portal. Παρατηρήςεισ: Ημερομηνία ςφνταξησ τησ ζκθεςησ ……………………………………… Ο Προϊςτάμενοσ τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν 19 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 2 ΜΗΝΚΑΚΑ ΢ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕ΢Η ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΩΝ ΦΟΡΕΑ΢ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢: ………………………………………… ΕΣΟ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢: …………………… ΜΗΝΑ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢: …………………………………… ΕΠΟΠΣΕΤΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ: ……….……….……….……….……….………. ΤΠΟΣΟΜΕΑ΢ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢: ……….……….……….……….……….………1 Αρμόδιοι υπάλληλοι : ……….……….……….……….……….………. Σηλζφωνα επικοινωνίασ : ……….……….……….……….……….…….. Ε-mail : ……….……….……….……….……….………. Α. ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΠΡΟ΢ ΣΡΚΣΟΤ΢ (ΦΟΡΕΚ΢ ΕΚΣΟ΢ ΓΕΝΚΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢) (ποςά ςε ευρώ) ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (2) (3) (4) (4) = (3) – (1) (5) (5) = (3) – (2) ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ (31/12/…) ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ ΑΠΛΗΡΩΣΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΕΣΟΤ΢ ΔΚΑΦΟΡΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΢Ε ΢ΧΕ΢Η ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΝΑ 1.Χρθματοοικονομικζσ ΢υναλλαγζσ 2.Μθ Χρθματοοικονομικζσ ΢υναλλαγζσ 3.Νόμιμεσ δαπάνεσ κακ’ υπζρβαςθ πιςτϊςεων 4.Απεικόνιςθ υποχρεϊςεων λόγω μθ φπαρξθσ εγκεκριμζνου Π/Τ ΢φνολο (1+2+3+4) Παρατήρηςη: Ο πίνακασ ςυμπληρϊνεται ςφμφωνα με τα υποβληθζντα ςτη διαδικτυακή πλατφόρμα ςτοιχεία. Παρατηρήςεισ ςχετικζσ με τον Φορζα Γενικήσ Κυβζρνηςησ: 1 ΢υμπλθρϊνεται ο υποτομζασ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτον οποίο ανικει ο φορζασ, επιλζγοντασ από τουσ υποτομείσ: 1. Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) 1.1. ΟΣΑ Αϋ Βακμοφ 1.2. ΟΣΑ Βϋ Βακμοφ 1.3. Νομικά Πρόςωπα των ΟΣΑ 2. Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ) 3. Νοςοκομεία 4. Λοιπά Νομικά Πρόςωπα. 20 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ 1. ΢ε περίπτωςη που οι απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου ζτουσ (ςτήλη 4), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. Κατθγορία δαπάνθσ 2 Είδοσ δαπάνθσ 3 Ποςό αφξθςθσ Λόγοι 4 Παρατθριςεισ 5 ΢φνολο 2. ΢ε περίπτωςη που οι απλήρωτεσ υποχρεϊςεισ κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ είναι μεγαλφτερεσ ή ίςεσ από αυτζσ κατά τη λήξη του προηγοφμενου μήνα (ςτήλη 5), παρακαλοφμε εξηγήςτε τουσ λόγουσ. ΢υμπληρϊςτε για τισ δαπάνεσ που αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ τησ αφξηςησ. Κατθγορία δαπάνθσ 2 Είδοσ δαπάνθσ 3 Ποςό αφξθςθσ Λόγοι 4 Παρατθριςεισ 5 ΢φνολο 3. Αναφζρετε τισ κατηγορίεσ δαπανϊν με το μεγαλφτερο φψοσ απλήρωτων υποχρεϊςεων κατά τη λήξη του μήνα αναφοράσ, καθϊσ και τουσ λόγουσ που τισ προκαλοφν. Κατθγορία δαπάνθσ 2 Είδοσ δαπάνθσ 3 Ποςό Λόγοι 4 Παρατθριςεισ 5 ΢φνολο 2 ΢υμπλθρϊνεται επιλζγοντασ μία από τισ εξισ κατθγορίεσ δαπανϊν: 1. Χρθματοοικονομικζσ ΢υναλλαγζσ 2. Μθ Χρθματοοικονομικζσ ΢υναλλαγζσ 3. Νόμιμεσ δαπάνεσ κακ’ υπζρβαςθ πιςτϊςεων 4. Απεικόνιςθ υποχρεϊςεων λόγω μθ φπαρξθσ εγκεκριμζνου Π/Τ. 3 ΢υμπλθρϊνεται επιλζγοντασ ζνα από τα εξισ είδθ δαπανϊν: 1. Αμοιβζσ προςωπικοφ 2. Αποδόςεισ υπζρ εςόδων 3. Λοιπζσ μεταβιβάςεισ 4. Επενδυτικζσ δαπάνεσ 5. Σόκοι 6. Λοιπζσ δαπάνεσ. 4 ΢υμπλθρϊνεται με βάςθ τισ παρεχόμενεσ ςτθν εγκφκλιο οδθγίεσ. 5 Αναλφονται οι λόγοι ι ςυμπλθρϊνονται τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, όπωσ ο ΚΑΕ. 21 ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ Β. ΛΗΞΚΠΡΟΙΕ΢ΜΕ΢ ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΚ΢ ΠΡΟ΢ ΣΡ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις