2/68144/0026/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.(ΑΔΑ:6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ)
ΑΔΑ: 6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19/09/2018 Αριθ. Πρωτ.: 2/68144/0026 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΤΚ: 11526 τηλ.: 2106987705 e-mail: d26@glk.gr 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 ΤΚ: 10165 α. e-mail: fd@glk.gr β. e-mail: dpgk@glk.gr ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Σχετ.: α. Η με αριθμό 2/47972/0026/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) εγκύκλιος του ΓΛΚ β. Η με αριθμό 2/47891/ΔΠΓΚ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιος του ΓΛΚ Με τη σχετική (α) εγκύκλιο παρασχέθηκαν επικαιροποιημένες οδηγίες ως προς την ορθή και ενιαία τήρηση του ΜΔ από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η υλοποίηση των οδηγιών αυτών συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση τόσο του αναλυτικού ΜΔ όσο και της σύνοψης αυτού με την προσθήκη νέων στηλών. Κατά συνέπεια προκύπτει η ανάγκη τροποποιήσεων και προσαρμογών των συστημάτων στα οποία οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης τηρούν το ΜΔ. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, το ΓΛΚ σχεδιάζει, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), την ενσωμάτωση του αναλυτικού ΜΔ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ). Εντούτοις, και μέχρι αυτή να γίνει εφικτή, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 1 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.09.20 11:00:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ ν.4270/2014, άρθρο 24 παρ. 4 περ. α και δ και παρ. 5 περ. γ, και άρθρο 65 παρ. 1 και 4, από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση και η ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών για την ορθή τήρηση και παροχή στοιχείων του ΜΔ στο ΓΛΚ, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει με ίδια μέσα να προσαρμόσουν τα συστήματά τους στα νέα δεδομένα το συντομότερο δυνατό για την εφαρμογή των οριζομένων στην ισχύουσα εγκύκλιο «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (σχετ.α). Εφιστάται η προσοχή ιδίως στις οδηγίες των οποίων η άμεση υλοποίηση κρίνεται απαραίτητη και αφορούν στις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) στον τρόπο καταγραφής των δαπανών που πληρώνονται μέσω πάγιας προκαταβολής, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές δεν ωριμάζουν και δεν προσμετρώνται στις ληξιπρόθεσμες και εκκρεμείς υποχρεώσεις, ούτε στις απλήρωτες υποχρεώσεις (βλ. ενότητα Θ, παράγραφος 2 της σχετικής (α) εγκυκλίου, καθώς και την περιγραφή των στηλών 30 και 40 του Μητρώου στην ενότητα Γ.2), και β) στον τρόπο καταγραφής των δαπανών, που είχαν νομίμως αναληφθεί, εν συνεχεία απορρίφθηκαν και είτε i) δεν βρίσκονται υπό δικαστική διεκδίκηση, αλλά τα σχετικά ποσά πρέπει να αντιλογιστούν στο ΜΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περιγραφή των στηλών 22, 32 και 33 στην ενότητα Γ.2 της (α) σχετικής εγκυκλίου, είτε ii) βρίσκονται υπό δικαστική διεκδίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Ζ, παράγραφοι (3β) και (3γ) της σχετικής (α) εγκυκλίου. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για τις υποχρεώσεις αυτές πρέπει να αποστέλλονται στο ΓΛΚ μέσω των μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων (μέρος Ε αυτών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Ζ, παράγραφος (3δ) της σχετικής (α) εγκυκλίου, καθώς και τα οριζόμενα στη σχετική (β) εγκύκλιο. Οι παραπάνω δύο οδηγίες πρέπει να υλοποιηθούν και να ενσωματωθούν στις συνόψεις του ΜΔ άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την υποβολή των στοιχείων του μήνα Δεκεμβρίου 2018 (αποστολή στο ΓΛΚ τον Ιανουάριο 2019). Όσοι από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει τα οριζόμενα στην ισχύουσα (α) σχετική εγκύκλιο, παρακαλούνται να φροντίσουν για την άμεση υλοποίησή τους. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών και διευκρινίσεων για τα ανωτέρω. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης 2 ΑΔΑ: 6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλα τα Υπουργεία α. Γραφεία Υπουργών β. Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να ενημερώσουν τις ΑΔΑ που είναι ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού τους, καθώς και όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας τους) 2. Υπουργείο Εσωτερικών α. Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης β. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (με την παράκληση να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 4. Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με την παράκληση να ενημερώσουν τους ΟΚΑ που εποπτεύουν) 5. Όλες οι ΔΥΕΕ ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γενικοί Διευθυντές ΓΛΚ 5. Όλες τις Δ/νσεις της ΚΥ του Υπουργείου 6. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 7. Δ/νση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων 8. Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων 9. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις