Π.Δ.24/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΜελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

ΦΕΚ: 39/Α/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.03.06 09:19:45 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1037 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24 Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως ισχύει, β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)]. 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11-10-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή» (Β΄ 4527). 3. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./10410/681/9-1-2018 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Τις αριθμ. 15/2018, 90/2018 και 19/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος υπάγονται η μελέτη, η διαχείριση, η διοίκηση και η εκτέλεση αρχαιολογικών, εν γένει, έργων και εργασιών, και ενδεικτικώς: α) οι ανασκαφές, αναστηλώσεις, στερεώσεις, αναδείξεις, συντηρήσεις αρχαίων και νεώτερων μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές, μετασκευές, Αρ. Φύλλου 39 β) ο σχεδιασμός της διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων μνημείων και μουσείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων με πολιτιστικό περιεχόμενο, η τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών εφαρμογών ανάδειξης αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και γ) η επιστημονική, τεχνική, λειτουργική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Στην έννοια του αρχαιολογικού έργου εντάσσονται και οι πάσης φύσεως αρχαιολογικές έρευνες, εργασίες και σωστικές ανασκαφές, που εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο δημόσιων τεχνικών έργων τρίτων φορέων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Εκπόνηση μελετών Άρθρο 2 Τρόπος εκπόνησης μελετών Οι μελέτες των αρχαιολογικών εν γένει έργων και εργασιών, όπου απαιτείται η ύπαρξη μελέτης, εκπονούνται απ΄ ευθείας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) ή με ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές που έχουν τα κατά νόμο προσόντα ή και πρόσθετα εξειδικευμένα προσόντα που ορίζονται με την εκάστοτε διακήρυξη. Άρθρο 3 Εκπόνηση μελετών με ανάθεση 1. Όταν η μελέτη ανατίθεται σε ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικά γραφεία μελετών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Οι αμοιβές των μελετητών για τις μελέτες της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη της εκδόσεως της προβλεπόμενης στο άρθρο 53, παρ. 8, περ. δ του ν. 4412/2016 κανονιστικής πράξης. 3. Οι μελετητές, οι εταιρείες μελετών και τα στελέχη των εταιρειών υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του κράτους. Κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη του αναδόχου-μελετητή επισύρει πλην των προ- 1038 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ βλεπόμενων εκ του ν. 4412/2016 και της οικείας νομοθεσίας εννόμων συνεπειών και κυρώσεων, και πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 4. Στις περιπτώσεις εκπόνησης, κατόπιν ανάθεσης, μελετών αναστήλωσης και στερέωσης σε μνημεία με ανάθεση επιτρέπεται η προσθήκη ειδικών όρων στην σχετική διακήρυξη, οι οποίοι εξασφαλίζουν τα κατάλληλα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Άρθρο 4 Εκπόνηση μελετών από την υπηρεσία 1. Οι μελέτες αρχαιολογικών εν γένει έργων, εκπονούνται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή από ειδική ομάδα που συγκροτείται ειδικά για αυτό το σκοπό με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, από υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.Α. με εμπειρία και ειδικότητα συναφή στο αντικείμενο της μελέτης ή από προσωπικό που κατά περίπτωση προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος και αμείβεται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που εκπονεί τη μελέτη μπορεί στο πλαίσιο της συνολικής εκπόνησης της μελέτης να προβαίνει σε απ΄ ευθείας ανάθεση επιμέρους συμβάσεων ερευνών, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οποιεσδήποτε συναφείς διατάξεις. 3. Σε περίπτωση μελέτης που αφορά σε αρχαιολογικό έργο που είναι αρμοδιότητας περισσότερων της μιας Υπηρεσιών, μπορεί ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η εκπόνηση της μελέτης να ανατίθεται σε μια μόνο Υπηρεσία. Άρθρο 5 Θεώρηση, έγκριση και τροποποίηση μελετών 1. Οι μελέτες των αρχαιολογικών εν γένει έργων ελέγχονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α. 2. Οι μελέτες εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Α. και γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου. Η έγκριση μελετών, με τη διαδικασία αυτή, εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το φορέα ή την υπηρεσία που εκπόνησε τη μελέτη. Εφόσον η αρχική μελέτη έχει εγκριθεί μετά από γνώμη Κεντρικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε τροποποίησή της πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία έγκρισης κατόπιν γνωμοδότησης του οικείου Κεντρικού Συμβουλίου. Τεύχος Α’ 39/04.03.2019 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Χρηματοδότηση και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων Άρθρο 6 Χρηματοδότηση των αρχαιολογικών μελετών και έργων - Διαχείριση των σχετικών πιστώσεων. 1. Τα αρχαιολογικά εν γένει έργα που εκτελεί το Δημόσιο χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό (Τακτικό ή Δημοσίων Επενδύσεων), από πόρους του Τ.Α.Π.Α. και από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές. 2. Τις πιστώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο βαρύνουν οι δαπάνες για: α) την εκπόνηση των μελετών, β) τις αναγκαίες ερευνητικές εργασίες, καθώς και τις εργασίες και τα υλικά τεκμηρίωσης, γ) την εκτέλεση και συντήρηση των αρχαιολογικών έργων, δ) την καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση, την απ΄ ευθείας εξαγορά ή την προσωρινή στέρηση της χρήσης, για τις ζημιές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των έργων, ε) τα ασφάλιστρα των ίδιων των έργων και των επιβλεπόντων και εργαζομένων σε αυτά, στ) την προμήθεια των απαραίτητων μέσων και των αναγκαίων μηχανημάτων, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, εξοπλισμού, ειδικών συγγραμμάτων, χαρτών και υλικών πάσης φύσεως, ζ) την καταβολή αμοιβών, αποδοχών ή αποζημιώσεων στο προσωπικό πάσης φύσεως που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση, διαχείριση και φύλαξη των έργων και των εργοταξίων, η) τη μίσθωση των αναγκαίων ακινήτων και μέσων, θ) τις αμοιβές παροχής υπηρεσιών, ι) την εκτέλεση επιμέρους εργασιών από τρίτους, με υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα), ια) την επιστημονική δημοσίευση των εργασιών μετά την ολοκλήρωσή τους, την διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας – επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με τη μελέτη, τεκμηρίωση, εκτέλεση και παρακολούθηση των αρχαιολογικών έργων. 3. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημόσιων τεχνικών έργων τρίτων φορέων υπό την έννοια του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (Α΄153) και γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Τεύχος Α’ 39/04.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του δημόσιου τεχνικού έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου. Άρθρο 7 Τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων 1. Οι ανασκαφές και εν γένει τα αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου του ΥΠ.ΠΟ.Α., από τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1, εδάφια α΄ και β΄ του π.δ. 263/ 1987 (Α΄ 127) και τις Υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ιδίου π.δ. διενεργούνται με αυτεπιστασία και απολογιστικά. 2. Ο τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται από τις λοιπές Διευθύνουσες Υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του π.δ. 263/1987, αποφασίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα έργα αυτά μπορούν να εκτελεστούν είτε με αυτεπιστασία και απολογιστικά είτε από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς (αναδόχους δημοσίου έργου). 3. Επείγουσες εργασίες συντήρησης, στερέωσης καθώς και άρσης ετοιμορροπίας των μνημείων, ενεργούνται κατά προτεραιότητα με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας. 4. Σε περίπτωση που κάποιο αρχαιολογικό έργο είναι αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η εκτέλεσή του μπορεί να ανατίθεται σε μια μόνο υπηρεσία. Τα όργανα δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου, στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να στελεχώνονται και από υπαλλήλους των συναρμόδιων υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς Άρθρο 8 Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς (αναδόχους δημοσίου έργου) Στις περιπτώσεις όπου η εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων ανατίθενται με σύμβαση σε ειδικευμένους οικονομικούς φορείς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων με την μέθοδο της αυτεπιστασίας (αρχαιολογική αυτεπιστασία) Άρθρο 9 Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά 1. Για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά (αρχαιολογική 1039 αυτεπιστασία), εκδίδεται σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την καθ΄ ύλην αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή, με ευθύνη της οποίας προωθείται η έκδοση και υπογραφή της ανωτέρω απόφασης. Αναλυτικά, οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εκτέλεση ενός έργου με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας», το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α. 2. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εκτελεί το έργο με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ορίζει τους επιβλέποντες υπαλλήλους, ειδικοτήτων αναλόγων με το είδος του εκτελούμενου έργου. Δεδομένης της δυσχερούς προμετρήσεως των αρχαιολογικών εν γένει έργων, συντάσσεται και εγκρίνεται από την υπηρεσία, πριν από την εκτέλεση και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου τα οποία προβλέπουν τον αριθμό, τις ειδικότητες και τη διάρκεια απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού, τον αναγκαίο μηχανικό και άλλου είδους εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά και τις επιμέρους αναθέσεις εργασιών και υπηρεσιών. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας είναι δυνατό να καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις όρων υλοποίησης, οι οποίες κατέστησαν για τεχνικούς λόγους αναγκαίες, συνεπεία της δυσχερούς προμετρήσεως των αρχαιολογικών έργων. Η εξέλιξη αυτή δεν επιδρά στην ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου και στην επιλεξιμότητα των δαπανών, στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου από ενωσιακούς πόρους έργου. Τροποποίηση των όρων της υλοποίησης, η οποία είναι αναγκαία για τεχνικούς λόγους, επιτρέπεται, εφόσον δεν επιδρά στην ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου. 3. Για τις περιπτώσεις έργων, ενταγμένων σε Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους, τα ανωτέρω θεωρείται ότι καλύπτονται από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην αίτηση χρηματοδότησης του έργου και δε συντρέχει λόγος εκ νέου σύνταξης και έγκρισης των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου (προϋπολογισμός – χρονοδιάγραμμα). 4. Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καλύπτονται, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, η δε απόδοσή τους γίνεται με την υποβολή των νομίμων παραστατικών στοιχείων (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) και δικαιολογητικών (αποφάσεις πρόσληψης κ.λπ.). 5. Κατά την εκτέλεση έργου με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, τηρείται με ευθύνη της Υπηρεσίας ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται καθημερινώς το απασχολούμενο, κατά ειδικότητα, προσωπικό, ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, οι παρεχόμενες Υπηρεσίες από τρίτους, περιγραφικά και κατά θέση του 1040 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έργου και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση. Στις εργασίες ανασκαφών, αναστήλωσης και συντήρησης τηρείται εκ παραλλήλου και αναλυτικό επιστημονικό ημερολόγιο με ευθύνη του επιβλέποντος, που κατατίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μετά την περάτωση του έργου. Η Υπηρεσία που εκτελεί το έργο οφείλει να υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή, κάθε τρίμηνο, συνοπτική έκθεση για την πορεία του έργου. 6. Μετά την περάτωση του έργου που εκτελείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας ή αυτοτελούς τμήματός του, συντάσσεται από τους επιβλέποντες συγκεντρωτική έκθεση απολογισμού του έργου και υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός διμήνου στην υπηρεσία που εκτελεί το έργο και στην Προϊσταμένη Αρχή. Η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει επιτροπή ποιοτικής παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τρία τουλάχιστον μέλη με ειδικότητες ανάλογες προς τη φύση των εργασιών. Το πρακτικό της επιτροπής κατακυρώνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Μετά την παρέλευση εξαμήνου από την υποβολή της έκθεσης απολογισμού, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραλαβής, το έργο θεωρείται αυτοδικαίως παραληφθέν. 7. Τα αρχαιολογικά έργα του παρόντος άρθρου μπορούν να επιθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή από επιτροπές συγκροτούμενες από τον ΥΠ.ΠΟ.Α., κατόπιν γνωμοδότησης του καθ΄ ύλην αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου. Άρθρο 10 Προσωπικό επίβλεψης και εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας 1. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., που εκτελούν έργα και εργασίες με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, εκτός από τη διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α., δηλαδή τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που είναι αναγκαίο ή κατάλληλο, κατά την κρίση τους, εκάστοτε για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση, διαχείριση και φύλαξη των έργων, μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου και εντός του πλαισίου αυτής. α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και με δυνατότητα παράτασης κατά περίπτωση, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε έργα που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα», όπως εκάστοτε ισχύει. β) Η πρόσληψη του πάσης φύσεως επιστημονικού προσωπικού, καθώς και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Τεύχος Α’ 39/04.03.2019 με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. και εφαρμογής του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης του αρχαιολογικού έργου. γ) Η πρόσληψη ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και σχεδιαστών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., σε έργα που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, διενεργείται κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., είναι ανεξάρτητα από τις σχετικές προβλέψεις του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που προσλαμβάνεται, αμείβεται κατά τις διατάξεις του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύει, σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των μελετών που εκπονούνται από την Υπηρεσία, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για εκτέλεση επιμέρους εργασιών ή μελετών. 3. Η δαπάνη μετακινήσεων εκτός έδρας του τακτικού (μόνιμου ή Ι.Δ.Α.Χ.) και έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.) του ΥΠ.ΠΟ.Α., οι οποίες είναι αναγκαίες για την μελέτη ή εκτέλεση, καθώς και την επίβλεψη – διοίκηση – διαχείριση των αρχαιολογικών εν γένει έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έργου. 4. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., που εκτελούν αρχαιολογικά έργα, με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, μπορούν να εισηγούνται την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε ιδιώτες με σύμβαση έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του π.δ. 263/1987. Άρθρο 11 Προμήθειες – Μισθώσεις - Εργασίες - Υπηρεσίες Επιμέρους μελέτες για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας 1. Η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, εργαλείων, εξοπλισμού, μηχανημάτων κ.λπ., που είναι αναγκαία για τα έργα που εκτελούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ενεργείται από την Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., που εκτελεί τα έργα βάσει των κειμένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται γι΄ αυτό έγκριση ή εξουσιοδότηση των Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. Τεύχος Α’ 39/04.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Η μίσθωση, κατ΄ αποκοπή ή με ημερομίσθιο ή με ωριαία αντιμισθία ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, προωθητήρων, ισοπεδωτήρων, εκσκαφέων, ελκυστήρων, φορτωτών, αντλιών, γερανών και λοιπών εν γένει μηχανημάτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. 3. Η ανάθεση συμβάσεων επιμέρους εξειδικευμένων εργασιών και υπηρεσιών, που είναι αναγκαίες για τα έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ενεργείται από την Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., που υλοποιεί τα έργα βάσει των κειμένων διατάξεων. Εφόσον κατά την ανάθεση μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κριθεί ότι αυτή εντάσσεται σε κωδικούς CPV, πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α, στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ’, του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω Νόμου σχετικά με τις συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων περί συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν και στις δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙ του Προσαρτήματος Α και του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Β, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: α) αφορούν επιμέρους εργασίες, περιορισμένης έκτασης σε σχέση με το σύνολο του έργου που εκτελείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, β) δεν αποβλέπουν από μόνες τους στην επέλευση ενός συνολικού, λειτουργικού, επαρκούς, τεχνικού και οικονομικού αποτελέσματος, αλλά αποτελούν μέρος του ευρύτερου έργου που εκτελείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, το οποίο ως σύνολο αποσκοπεί σε ένα ανώτερο και διάφορο, λειτουργικά και τεχνικά αποτέλεσμα σε σχέση με το αποτέλεσμα των επιμέρους εργασιών και υπηρεσιών, και γ) οι εν λόγω εργασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολόγησης της υπηρεσίας που υλοποιεί το έργο και έγκριση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, το προαναφερόμενο ποσοστό μπορεί να υπερβαίνει το 30% και έως του ποσοστού 40% εις όλως ειδικές, εξαιρετικώς αιτιολογημένες, περιπτώσεις. 4. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που υλοποιεί ένα έργο με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας μπορεί να προβαίνει σε απ΄ ευθείας ανάθεση επιμέρους συμβάσεων ερευνών, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οποιεσδήποτε συναφείς διατάξεις. 1041 5. Για τη λειτουργία των εργοταξίων, την στέγαση του προσωπικού εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων αυτών, καθώς και την αποθήκευση και διασφάλιση των ευρημάτων, των υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ. στις περιοχές που εκτελούνται τα έργα, μπορούν να μισθώνονται, προσωρινά οικήματα και αποθήκες. Οι μισθώσεις αυτές ενεργούνται, με απ΄ ευθείας ανάθεση, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εκτελεί το έργο, εφόσον το μίσθωμα, κατά περίπτωση, δεν υπερβαίνει ανά έτος το όριο για την εφαρμογή της διαδικασίας απ΄ ευθείας ανάθεσης συμβάσεων. Επίσης, κατασκευές πρόχειρων εγκαταστάσεων για τους προαναφερθέντες σκοπούς στην περιοχή των έργων, μπορούν να εκτελούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, όσες φορές τα έργα εκτελούνται μακριά από κατοικημένους χώρους και η μίσθωση οικήματος κρίνεται ασύμφορη για την Υπηρεσία. 6. Επισκευές οδών ή ατραπών που υπάρχουν στην περιοχή των έργων, για τη βελτίωση της βατότητάς τους, καθώς και κατασκευή οδών ή ατραπών προσπέλασης προς τα εκτελούμενα έργα, εφόσον οι εργασίες αυτές κρίνονται συμφέρουσες για τη διευκόλυνση των μεταφορών και της κίνησης των εργαζομένων, μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, κατόπιν της εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών όπου αυτό είναι απαραίτητο. 7. Η εκτίμηση ζημιών, που προκαλούνται σε ιδιοκτησίες τρίτων κατά την εκτέλεση των έργων, συνεπεία αυτής, καθώς και η εκτίμηση αποζημίωσης για την προσωρινή χρήση, με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών ιδιωτικών διαβάσεων, μικροεκτάσεων, πηγών κ.λπ., εφόσον η χρήση τους είναι συμφέρουσα για την διενέργεια μεταφορών, υδροληψίας, ρευματοληψίας, προσωρινών εγκαταστάσεων κ.λπ., ενεργείται από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο ή από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή του ν. 4152/2013. Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία είτε αποκαθιστά την κατάσταση που υπήρχε πριν από την χρησιμοποίηση είτε εγκρίνει την καταβολή της αποζημίωσης, εφόσον δεν υπερβαίνει ανά έτος το όριο για την εφαρμογή της διαδικασίας απ΄ ευθείας ανάθεσης συμβάσεων. 8. Όλα τα έγγραφα (προκηρύξεις διαγωνισμών και προσλήψεων προσωπικού, αναθέσεις, συμβάσεις, αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού κ.λπ.) που αφορούν σε συμβάσεις προμήθειας ή ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας – υπηρεσίας, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο υπάλληλο εξουσιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις Με την επιφύλαξη των διατάξεων της αρχαιολογικής εν γένει νομοθεσίας, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1042 ειδικά από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 και από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 99/1992 (Α΄ 46). Τεύχος Α’ 39/04.03.2019 Στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι Υπουργοί Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ . 1044 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 39/04.03.2019 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *01000390403190008*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις