οικ.36580/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.(ΑΔΑ:ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44)  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚ/32/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.05.13 15:14:34 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 Αθήνα, 13 Μαΐου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 36580 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TA & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: Σ. Κηρολύτη, Δ. Ζλάτης Τηλέφωνο : 213-1364832, 4821 e-mail : s.kirolyti@ypes.gr, d.zlatis@ypes.gr Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Αρ. Εγκυκλίου : 32 ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την αρ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να συντάσσουν και να αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ/ΓΔΟΤΑΠ) μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων των ως άνω εκθέσεων, με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης στην ΥΠΕΣ/ΓΔΟΤΑΠ. Η περιγραφόμενη στην παρούσα εγκύκλιο διαδικασία, αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. 6/4857/17-2-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., έχει άμεση εφαρμογή και θα ισχύει μέχρι τη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας του ΓΛΚ. I. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η μηνιαία έκθεση θα συντάσσεται στο συνημμένο αρχείο με την ονομασία «ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ», το οποίο αποτελείται από τα εξής τέσσερα (4) φύλλα εργασίας: ΜΕ01.Πίνακες_Α-Β: Tο πρώτο φύλλο εργασίας αποτελείται από έναν εισαγωγικό πίνακα όπου πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία ταυτότητας της έκθεσης και από δύο (2) πίνακες ανάλυσης των απλήρωτων και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του φορέα προς τρίτους (πίνακας Α) και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (πίνακας Β). Στον εισαγωγικό πίνακα, αρχικά επιλέγονται από πτυσσόμενη λίστα η ονομασία του φορέα και ο μήνας αναφοράς που αφορά η έκθεση. Ακολούθως συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του ΠΟΥ και η ιδιότητά του (επιλέγεται από πτυσσόμενη λίστα). Η συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του αρμόδιου υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail). 1 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 Οι πίνακες Α και Β έχουν την ίδια δομή και διαφοροποιούνται μόνο ως προς το ότι ο μεν πίνακας Α αφορά στις υποχρεώσεις προς τρίτους, ο δε πίνακας Β αφορά στις υποχρεώσεις προς φορείς γενικής κυβέρνησης. Για τη συμπλήρωση των στηλών των δύο πινάκων παρέχονται οι κάτωθι κατευθύνσεις: Στη στήλη [1] ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΓΚ καταχωρίζεται το συνολικό ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα προς τρίτους όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων που έχει αποστείλει ο φορέας στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, συνυπολογίζοντας και τις απλήρωτες υποχρεώσεις από νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων (ΝOBOUND) και τις απλήρωτες υποχρεώσεις λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού (ΝOΑPPROVED). Σε περίπτωση που τα αναγραφόμενα ποσά στη στήλη [1] δεν συμφωνούν με τα ποσά που απεικονίζονται στις βάσεις του ΥΠΕΣ, η έκθεση θα θεωρείται μη υποβληθείσα. Στη στήλη [2] ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΓΚ καταχωρίζεται το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του φορέα προς τρίτους κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει και για τη στήλη [1]. Στις στήλες [2Α] – [2Ε] οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της στήλης [2] αναλύονται ως εξής:  Στη στήλη [2Α] «Λ/Ξ που έχουν εξοφληθεί αλλά εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους» συμπληρώνεται το ύψος των τιμολογίων ή των ισοδύναμων παραστατικών που έχουν εξοφληθεί αλλά εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους με αποτέλεσμα αυτά να περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (π.χ. κατασχέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η ενταλματοποίηση).  Στη στήλη [2Β] «Λ/Ξ που εκκρεμεί η παραγραφή τους» συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των τιμολογίων ή των ισοδύναμων παραστατικών για τα οποία, παρόλο που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, ο φορέας συνεχίζει να τα αποτυπώνει στο μητρώο δεσμεύσεων με αποτέλεσμα αυτά να περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Εφιστάται η προσοχή των συντακτών στο εξής: στην περίπτωση που καταχωρισθεί ποσό σε αυτή τη στήλη για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς της έκθεσης, ο φορέας υποχρεούνται να περιγράψει στον πίνακα Γ2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την άμεση εκκαθάριση του Μητρώου Δεσμεύσεων από αυτές τις δαπάνες.  Στη στήλη [2Γ] «Λ/Ξ που δεν έχουν εξοφληθεί λόγω εξωγενών παραγόντων» συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των τιμολογίων ή των ισοδύναμων παραστατικών τα οποία δεν μπορούν να εξοφληθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (π.χ. οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά) με αποτέλεσμα αυτά να έχουν ωριμάσει και να περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Στη στήλη [2Δ] «Λ/Ξ που εκκρεμεί η ανάκλησή τους λόγω μη νομιμότητας / κανονικότητας της δαπάνης» συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των τιμολογίων ή των ισοδύναμων παραστατικών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και που εκκρεμεί η ανάκλησή τους λόγω μη νομιμότητας / κανονικότητας της δαπάνης. Η εν λόγω στήλη αποσκοπεί στην καταγραφή των περιπτώσεων δαπανών οι οποίες οριστικά δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω μη νομιμότητας / μη κανονικότητας και για τις οποίες ο φορέας δεν έχει ακόμα προβεί σε έκδοση ανακλητικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον καταχωρισθεί ποσό σε αυτή τη στήλη για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς της έκθεσης, ο φορέας υποχρεούται να περιγράψει στον πίνακα Γ2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την άμεση εκκαθάριση του Μητρώου Δεσμεύσεων από αυτές τις δαπάνες.  Η στήλη [2Ε] «Λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις» είναι υπολογιζόμενη και από τη διαφορά της στήλης [2] και του αθροίσματος των στηλών [2Α]+[2Β]+[2Γ]+[2Δ]. Στις στήλες [3Α] και [3Β] συμπληρώνεται το ύψος των ανακλήσεων στις οποίες έχει προβεί εντός του έτους ο φορέας λόγω απόρριψης δαπάνης ως εξής:  Στη στήλη [3Α] συμπληρώνεται το ποσό τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών για τα οποία έχουν καταχωριστεί στοιχεία απόρριψης στο μητρώο δεσμεύσεων, έχουν εκδοθεί ανακλητικές αποφάσεις και για τα οποία δεν εκκρεμεί δικαστική διεκδίκηση.  Στη στήλη [3Β] συμπληρώνεται το αντίστοιχο με τη στήλη [3Α] ποσό τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών για τα οποία εκκρεμεί δικαστική διεκδίκηση. Στη στήλη [4] ο φορέας συμπληρώνει το ύψος ενδεχόμενων υποχρεώσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων που έχει αποστείλει ο φορέας στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ. Τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρώνονται για τη λήξη του προηγούμενου έτους, τη λήξη του προηγούμενου μήνα και τη λήξη του μήνα αναφοράς. Επί της ουσίας, οι συντάκτες της έκθεσης καλούνται κάθε μήνα να συμπληρώνουν τα πεδία στο γκρι πλαίσιο των δύο πινάκων. Γίνεται αντιληπτό ότι οι στήλες [3Α], [3Β] δεν δύναται να συμπληρωθούν για τη λήξη του έτους 2018, ενώ το μέγεθος της στήλης [4] θα υπολογίζεται από τον μήνα αναφοράς: Μάιος 2019. Οι μεταβολές από τη λήξη του προηγούμενου έτους και του προηγούμενου μήνα υπολογίζονται αυτόματα και, βάσει αυτών, κάτω τους πίνακες Α και Β εμφανίζονται κατευθύνσεις σχετικά με το ποιοι από τους πίνακες Α1-Α4 και Β1-Β4 πρέπει να συμπληρωθούν. ΜΕ02.Πίνακες_Α1-Α4: Το δεύτερο φύλλο εργασίας αποτελείται από τέσσερις (4) πίνακες ως εξής: Πίνακας Α1: Εξήγηση λόγων αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου έτους. Συμπληρώνεται εφόσον οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10.000€ ή κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πίνακας Α2: Εξήγηση λόγων αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου μήνα. Συμπληρώνεται εφόσον οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10.000€ ή κατά 10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πίνακας Α3: Εξήγηση λόγων αύξησης των λοιπών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου έτους. Συμπληρώνεται εφόσον οι λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους (2Ε) έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 1.000€ ή κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πίνακας Α4: Εξήγηση λόγων αύξησης των λοιπών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου μήνα. Συμπληρώνεται εφόσον οι λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους (2Ε) έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 1.000€ ή κατά 10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Κατά τη συμπλήρωση των πινάκων, οι φορείς καλούνται να δηλώσουν την κατηγορία, το είδος και το ύψος των δαπανών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης και να εξηγήσουν τους λόγους επιλέγοντας από πτυσσόμενη λίστα. Η στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ συμπληρώνεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι λόγοι αύξησης των απλήρωτων/ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν επιλεγεί από την πτυσσόμενη λίστα, ιδίως όταν χρησιμοποιείται η επιλογή «Λοιποί … λόγοι» από την κατηγοριοποίηση της πτυσσόμενης λίστας. Επισημαίνεται ότι 3 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 όταν επιλέγεται ο λόγος 1.4.1 «Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας», πρέπει στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ να αναφέρεται το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και οι λόγοι που δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των απλήρωτων / ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. ΜΕ03.Πίνακες_B1-B4: Το τρίτο φύλλο εργασίας έχει την ίδια δομή με το φύλλο ΜΕ02.Πίνακες_Α1Α4 και αφορά στις απλήρωτες και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς φορείς γενικής κυβέρνησης. Ισχύουν κατ’ αναλογία οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του φύλλο ΜΕ02.Πίνακες_Α1Α4. ΜΕ04.Πίνακες_Γ1-Γ2: Tο τέταρτο φύλλο εργασίας αποτελείται από δύο (2) πίνακες περιγραφής δράσεων που πρόκειται να αναλάβει ή έχει αναλάβει ο φορέας για τη μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεών του (Γ1) ή / και για τη μείωση και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Γ2). Για την παρακολούθηση των δράσεων ζητείται από τους υπόχρεους φορείς ο χαρακτηρισμός της κατάστασής της προόδους τους στην ομώνυμη στήλη βάσει των επιλογών της πτυσσόμενης λίστας. Στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» δίνεται η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων για το περιεχόμενο των δράσεων ή για την πορεία υλοποίησής τους. II. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Οι μηνιαίες εκθέσεις θα συντάσσονται με τη συμπλήρωση του συνημμένου αρχείου. Το αρχείο θα αποστέλλεται ολόκληρο ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα φύλλα εργασίας. Σε περίπτωση αποστολής μεμονωμένων φύλλων εργασίας, η έκθεση θα θεωρείται μη υποβληθείσα. Οι εκθέσεις θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις s.kirolyti@ypes.gr και d.zlatis@ypes.gr και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό (σαρωμένο ακριβές αντίγραφο ή ψηφιακά υπογεγραμμένο) προς τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ / Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων ΤΑ. Στην ονομασία του αρχείου θα αναγράφονται η ονομασία του φορέα και ο μήνας αναφοράς στον οποίο αφορά η έκθεση. Ως προθεσμία υποβολής των εκθέσεων ορίζεται η 18η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. Ως εκ τούτου η έκθεση για το μήνα αναφοράς Μαΐου 2019 θα αποσταλεί έως την 18η ημέρα του μηνός Ιουνίου 2019. Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή Το Υπουργείο\Εγκύκλιοι (https://www.ypes.gr/eguklioi/). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ Συνημμένα: Ένα (1) αρχείο με την ονομασία «ΜΗΝΙΑΙΑ.ΕΚΘΕΣΗ» 4 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Οι Δήμοι της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση (με την παράκληση για άμεση διαβίβαση του παρόντος από τους δήμους στα νομικά πρόσωπά τους βάσει του πίνακα υπόχρεων φορέων). 2. Οι Περιφέρειες της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. 3. Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας. 4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (με την παράκληση για άμεση διαβίβαση του παρόντος από την ΚΕΔΕ στις ΠΕΔ βάσει πίνακα υπόχρεων φορέων). 5. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. 6. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 7. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους με την παράκληση να ενημερώσουν για τις δικές τους ενέργειες τα λοιπά υπόχρεα νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους (βάσει του πίνακα υπόχρεων φορέων). ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτική Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Π/Υ - Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (dpgk@glk.gr) - Δ/νση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων (fd@glk.gr) Πανεπιστημίου 37, 10165 – ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν Γραμματέα 3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής 4. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‒ Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. ‒ Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού 5 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 Στοιχεία ταυτότητας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Επιλέξτε από πτυσσόμενη λίστα) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Π.Ο.Υ.: ΙΔΙΟΤΗΤΑ Π.Ο.Υ.: ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : EMAIL: (Επιλέξτε από πτυσσόμενη λίστα) 05.Μάιος 2019 (Επιλέξτε από πτυσσόμενη λίστα) ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΡΙΤΟΥΣ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Λ/Ξ που έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ εξοφληθεί αλλά ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ εκκρεμεί η λογιστική Λ/Ξ που εκκρεμεί η παραγραφή τους Λ/Ξ που δεν έχουν εξοφληθεί λόγω εξωγενών παραγόντων Λ/Ξ που εκκρεμεί η ανάκλησή τους λόγω μη νομιμότητας / κανονικότητας της δαπάνης Λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (2Β) (2Γ) (2Δ) (2Ε) τακτοποίηση τους Υπολογισμοί Α Α Α (1) Κατά τη λήξη - του προηγούμενου έτους 31/12/2018 - του προηγούμενου μήνα 30/4/2018 Μήνας αναφοράς 31/5/2018 (2) 0 0 μεταβολή από λήξη του προηγούμενου έτους μεταβολή από λήξη προηγούμενου μήνα (2Α) 0 0 AΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 0 0 0 0 0 0 Ποσό τιμολογίων ή Ποσό τιμολογίων ή ισοδύναμων ισοδύναμων παραστατικών που παραστατικών που έχουν απορριφθεί και έχουν απορριφθεί και για τα οποία δεν για τα οποία εκκρεμεί εκκρεμεί δικαστική δικαστική διεκδίκηση διεκδίκηση (3Α) 0 0 0 0 0 0 μεταβολή από λήξη του προηγούμενου έτους % 0% 0% μεταβολή από λήξη προηγούμενου μήνα % 0% 0% (3Β) 0 0 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΕΣ (4) 0 0 0 0 Κατευθύνσεις από ΥΠΕΣ/ΓΔΟΤΑΠ προς τους συντάκτες της έκθεσης σχετικά με τη συμπλήρωση των πινάκων Α1-Α4 ΟΧΙ Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Α1 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. ΟΧΙ Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Α2 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. ΟΧΙ Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Α3 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. ΟΧΙ Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Α4 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΦΓΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Λ/Ξ που έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ εξοφληθεί αλλά ΦΓΚ ΦΓΚ εκκρεμεί η λογιστική Λ/Ξ που εκκρεμεί η παραγραφή τους Λ/Ξ που δεν έχουν εξοφληθεί λόγω εξωγενών παραγόντων Λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (2Β) (2Γ) (2Δ) (2Ε) τακτοποίηση τους Υπολογισμοί Β Β Β ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ (1) Κατά τη λήξη - του προηγούμενου έτους 31/12/2018 - του προηγούμενου μήνα 30/4/2018 Μήνας αναφοράς 31/5/2018 μεταβολή από λήξη του προηγούμενου έτους μεταβολή από λήξη προηγούμενου μήνα μεταβολή από λήξη του προηγούμενου έτους % μεταβολή από λήξη προηγούμενου μήνα % (2) 0 0 0% 0% (2Α) 0 0 AΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Λ/Ξ που εκκρεμεί η ανάκλησή τους λόγω μη νομιμότητας / κανονικότητας της δαπάνης 0 0 0 0 Κατευθύνσεις απόΥΠΕΣ/ΓΔΟΤΑΠ προς τους συντάκτες της έκθεσης σχετικά με τη συμπλήρωση των πινάκων Β1-Β4 Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Β1 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Β2 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Β3 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί ο πίνακας Β4 για τον τρέχοντα μήνα αναφοράς. 6 0 0 0 Ποσό τιμολογίων ή Ποσό τιμολογίων ή ισοδύναμων ισοδύναμων παραστατικών που παραστατικών που έχουν απορριφθεί και έχουν απορριφθεί και για τα οποία δεν για τα οποία εκκρεμεί εκκρεμεί δικαστική δικαστική διεκδίκηση διεκδίκηση (3Α) 0 0 0 0 0 0% 0% (3Β) 0 0 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΕΣ (4) 0 0 0 0 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου έτους, συμπληρώστε τον πίνακα Α1 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου μήνα, συμπληρώστε τον πίνακα Α2 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 Α3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των λοιπών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (2Ε) σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου έτους, συμπληρώστε τον πίνακα Α3 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α4 ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 Α4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 7 Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των λοιπών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου μήνα, συμπληρώστε τον πίνακα Α4 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Β1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς ΦΓΚ του φορέα σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου έτους, συμπληρώστε τον πίνακα Β1 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Β2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς ΦΓΚ του φορέα σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου μήνα, συμπληρώστε τον πίνακα Β2 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Β3 ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Β3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των λοιπών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ΦΓΚ (2Ε) του φορέα σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου έτους, συμπληρώστε τον πίνακα Β3 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β4 ΠΙΝΑΚΑΣ Β4 Β4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 8 Προκειμένου να εξηγήσετε τους λόγους αύξησης των λοιπών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ΦΓΚ του φορέα σε σχέση με τη λήξη του προηγούμενου μήνα, συμπληρώστε τον πίνακα Β4 για τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ1 . ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ # Περιγράψτε δράσεις για τη μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων (ελεύθερο κείμενο) Κατάσταση δράσης Παρατηρήσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Γ2 . ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ # Περιγράψτε δράσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ελεύθερο κείμενο) Κατάσταση δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Παρατηρήσεις ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΟΥΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Β.Α.Π.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝ.ΠΑ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.Δ.Ν.Α.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΒΡΥΖΟΚΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 10 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΙΟΥ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ Κ.ΛΠ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ "ΚΑΝΑΛΙΑ" ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΟΔΣΑ ΚΡΗΤΗΣ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΡΧΑΝΩΝ - ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥ.Π.ΚΑΙ Π.Α.Ζ.Α.Θ.) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 11 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Δ.Ε.Π.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ - "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ" ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΤΡΑΓΑΝΟΥ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "Ο ΠΗΝΕΙΟΣ" ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΚΑΛΥΨΩ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 12 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ" ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.ΡΑ.) ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ "ΑΘΗΝΑ 984 FM" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 13 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α). 14 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ (Π.Κ.Κ.Κ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΚΕΔΑΚ) ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 15 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗΚΕΑΡ) ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ (ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ "Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.Α.Α) 16 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΑΝΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ" ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 17 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.) ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ" ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ" ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 18 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Κ.Α.Π.ΠΑ.) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.) ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ" ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Δ.Ε.Π.Α.Π.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ - "ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ" ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 19 ΑΔΑ: ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ) ΔΗΜΟΣ ΔΙ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις