43650/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων. 

ΦΕΚ: 2213/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.06.10 09:59:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 24781 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43650 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής ΣυνεργασίαςΜητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107, Διόρθ. Σφάλμ. Α’ 147), β) του άρθρου 36 του ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 208), γ) των παρ.  1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του ν.  3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 44), δ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α’ 102), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 57), ε) του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 11), στ) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285), ζ) τον α.ν. 2520/1940 «περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α’ 273), Αρ. Φύλλου 2213 η) του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228), θ). του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210), ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), ια) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116), ιβ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160), ιβα) Την Υ59/3-9-2018 (ΦΕΚ 3818/Β’/5-9-2018) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα», ιββ) Του π.δ. 40/2019 «Διορισμός Υπουργού Τουρισμού» (Α’ 68), ιγ) της υγειονομικής διάταξης του Υπουργού Υγείας Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161), ιδ) της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Β’ 1897), ιε) της Ζ3-2810/2004 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Γενική ασφάλεια των προϊόντων - Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885), ιστ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών», 24782 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ιζ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 241/17-09-2015), ιη) της 768/2008/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218/13-08-2008). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι παρακάτω όροι και ορισμοί: α) «παιδότοπος»: ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από δυόμιση (2.5) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού. Ο παιδότοπος μπορεί να βρίσκεται: αα) εντός κτιρίου (κλειστός), ββ) περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος). Ειδικά ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα, επιτρέπεται μόνο σε κλειστό εσωτερικό χώρο κτιρίου. β) «Εξοπλισμός παιδότοπων»: το σύνολο του εξοπλισμού και των κατασκευών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία, με τα οποία ή επάνω στα οποία, τα παιδιά μπορούν να παίζουν σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ατομικά ή ομαδικά, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες ή επιλογές δραστηριότητας παιχνιδιού, που μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή. Ο εξοπλισμός και οι δομές συμπεριλαμβάνουν εξαρτήματα και κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία, ή πάνω στα οποία, μπορούν να παίζουν παιδιά και τα οποία βρίσκονται μέσα σε τρισδιάστατο περίβλημα με συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους. γ) «Υπεύθυνος λειτουργίας παιδότοπου»: τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκμετάλλευση του παιδότοπου, το οποίο θέτει τον παιδότοπο στην άμεση διάθεση των χρηστών. Άρθρο 2 Εξαιρέσεις 1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα με παιδότοπους, η οποία διέπεται από ειδικότερες διατάξεις, και ειδικότερα: α) παιδικοί σταθμοί και σχολεία, β) χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις, γ) εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. λούνα πάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.), Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 δ) χώροι δημιουργικής απασχόλησης, κ.τ.λ., ε) παιδικές χαρές, 2. Η ίδρυση παιδότοπων εντός πλοίων δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 3 Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου 1. Στον παιδότοπο πρέπει να εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και η ασφαλής παραμονή των παιδιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα. 2. Ο χώρος του παιδότοπου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989, ΦΕΚ 59/Δ’/3.2.1989). Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του παιδότοπου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Φ.7.5/1816/88/2004 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470). 3. Οι επιφάνειες πτώσης του παιδότοπου πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177. 4. Ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του παιδότοπου δίνεται στη σχεδίαση του χώρου, σύμφωνα με τον προορισμό και τη χρήση του. Ειδικότερα, πρέπει: α) Ο κλειστός παιδότοπος να διαθέτει διακριτό χώρο για τις παιχνιδοκατασκευές και για τα παιχνίδια ψυχαγωγίας των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών. β) Στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο (επίπεδο) εμπορικού κέντρου που στεγάζονται λοιπές επιχειρήσεις, εφόσον είναι κύριας χρήσης, διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό και πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφαλείας. γ) Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδότοπου να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβαδού του αντίστοιχου δαπέδου. δ) Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός, πρέπει: αα) η ένταση του φωτισμού στο χώρο της ψυχαγωγίας να είναι, κατ’ ελάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) λουξ (LUX), ββ) οι φωτιστικές πηγές και τα σημεία ρευματοδότησης να φέρουν καλύμματα και γγ) να προβλέπεται η διάταξη του ηλεκτρονόμου διαφυγής (ρελαί). ε) Οι παιδότοποι να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους, ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους. Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ στ) Το εμβαδόν να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών. ζ) Στο χώρο του παιδότοπου να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων, σε ανοίγματα παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τζάμια ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κ.λπ..). η) Ο χώρος που καταλαμβάνει ο παιδότοπος καθώς και όλος ο εξοπλισμός να τηρείται καθαρός με τη χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού. θ) Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 της Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161). Επιπλέον, να υπάρχει μια (1) τουαλέτα και δύο (2) νιπτήρες ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά, καθώς και ένα (1) αποχωρητήριο με νιπτήρα για χρήση των ενηλίκων. ι) Στο χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Ποικ47829/2017 (Β’ 2161), για το οποίο απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο παιδότοπος δύναται να βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διακριτά διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κ.λπ. 5. Στον παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα. Άρθρο 4 Απαιτήσεις ασφάλειας εξοπλισμού παιδότοπου 1. Ο εξοπλισμός παιδότοπου μπορεί να διατίθεται στην αγορά, να πωλείται, να εγκαθίσταται ή/και να τίθεται σε λειτουργία, εφόσον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων μερών όταν χρησιμοποιείται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζεται για χρήση από παιδιά. 2. Ο εξοπλισμός παιδότοπου εμπίπτει στους περιορισμούς και στις απαιτήσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων», όπως αυτές καθορίζονται στην Ζ3-2810/2004 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β’ 1885). 3. Είδη εξοπλισμού παιδότοπων που αποτελούν παιχνίδια εμπίπτουν στις διατάξεις της oικ. 3669/194/2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Προσαρμογή της ελληνικής 24783 νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών» (Β’ 549). 4. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός παιδότοπου με κερματοδέκτη λειτουργίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών: α) 2006/42/ΕΚ Μηχανές (π.δ. 57/2010  - ΦΕΚ 97/Β’/ 25.06.2010), β) 2014/35/ΕΕ Χαμηλή Τάση LVD (οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 - ΦΕΚ 1425/Β’/20.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση) και γ) 2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Οικ.37764/873/Φ342/2016 ΦΕΚ 1602/Β’/7.6.2016). 5. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στη νομοθεσία για τη «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων» και όχι σε άλλη εναρμονισμένη ενωσιακή νομοθεσία, δεν πρέπει να τίθεται Σήμανση CE. 6. Υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές και σε παιχνίδια στους χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών, κ.λπ.). 7. Ο εξοπλισμός του παιδότοπου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η σειρά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, καθώς και οιουδήποτε άλλου προτύπου με ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας και χρήσης που αφορούν τον εξοπλισμό αυτό. Η ασφάλεια του εξοπλισμού τεκμηριώνεται με τη συμμόρφωσή του προς τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, ή στην απουσία αυτών με τα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά, εθνικά ή και διεθνή πρότυπα. Το παράρτημα της παρούσας αποτελεί ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου και αντιστοίχισης προτύπων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής του. 8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά μόνο πιστοποιημένο εξοπλισμό παιδότοπων, ο οποίος τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή του, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, μέσω Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που έχει εκδώσει διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης. 9. Κάθε εξοπλισμός παιδότοπου που διατίθεται στην αγορά πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα, ανεξίτηλα και σε ορατή θέση τουλάχιστον με τα ακόλουθα: α) το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, του διανομέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, β) τα αναγνωριστικά κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) καθώς και το έτος κατασκευής αυτού, γ) τα στοιχεία του προτύπου με το οποίο συμμορφώνεται. 10. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται και από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα, στην ελληνική γλώσσα: α) οδηγίες για την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την επιθεώρηση και τη χρήση του, β) οδηγίες στον διαχειριστή του εξοπλισμού στις περιπτώσεις απρόβλεπτων κινδύνων για τα παιδιά, 24784 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γ) τον ελάχιστο προβλεπόμενο χώρο για την εγκατάστασή του ή αν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο, δ) καθοδήγηση σχετικά με την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται, τη χωρητικότητα των χρηστών και για τις συνθήκες της επίβλεψης, ε) αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή/και της δήλωσης συμμόρφωσης όπου απαιτείται. 11. Ο εξοπλισμός πρέπει, επίσης, να φέρει προειδοποιητική σήμανση στην ελληνική γλώσσα που εφιστά την προσοχή των χρηστών σε πιθανούς κινδύνους, ιδιαίτερα αν στον εξοπλισμό έχουν πρόσβαση παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών (3) ετών. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου 1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να τηρεί για κάθε εξοπλισμό τα έγγραφα και πιστοποιητικά, με τα οποία τον έχει εφοδιάσει ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας. 2. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτει ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και χώρων του παιδότοπου και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου. 3. Μεριμνά για άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του εκτός λειτουργίας εξοπλισμού, απομονώνει ελαττωματικά μέρη του εξοπλισμού που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους στα παιδιά-χρήστες του παιδότοπου και τηρεί Βιβλίο Συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα πελατών. 4. Ο υπεύθυνος διασφαλίζει ότι στον παιδότοπο απασχολείται εν ώρα λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά, το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την επίβλεψή τους. Το άτομο αυτό πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 2 περ. α υποπερ. δδ της παρούσας και να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π/ οικ 35797/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 1199). Στους παιδότοπους που συνυπάρχουν με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει έως τρεις παιχνιδοκατασκευές, δεν υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης αποκλειστικά υπεύθυνου. Στους παιδότοπους αυτούς από τα προβλεπόμενα στον ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου του Παραρτήματος, επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο κούνιες, τσουλήθρες και μύλοι. 5. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου πρέπει να αναρτά στο χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με: α) την άδεια λειτουργίας του παιδότοπου, Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 β) τα μέτρα προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των παιχνιδοκατασκευών, γ) το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου και το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν, δ) τους αριθμούς τηλεφώνου Πρώτων Βοηθειών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ε) την απαγόρευση καπνίσματος εντός του παιδότοπου. Άρθρο 6 Πρόσθετες προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου 1. Ο υπαίθριος παιδότοπος οφείλει να λειτουργεί εντός χώρου ο οποίος διαθέτει ικανή περίφραξη, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών. Ο παιδότοπος υποχρεούται να διαθέτει: α) κατάλληλο φωτισμό, β) καθίσματα για τους συνοδούς, γ) κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση πόσιμου νερού, δ) τουαλέτες κατάλληλες για παιδιά και ενήλικες, ε) μέσα πυρασφάλειας, στ) το έδαφος να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής υδάτων. 2. Ο υπαίθριος παιδότοπος δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με χώρους φόρτωσης - εκφόρτωσης ή και εναπόθεσης απορριμμάτων ή και επικίνδυνων υλικών, ή με χώρους όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών και πρέπει να βρίσκεται μακριά από δραστηριότητες υψηλού θορύβου. 3. Οι διαδρομές πρόσβασης στον παιδότοπο πρέπει να είναι επαρκώς ηλεκτροφωτισμένες και καλά προστατευμένες, να μην έχουν άμεση και ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας και, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα. 4. Για την ορθή λειτουργία του υπαίθριου παιδότοπου θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3 έως 5 της παρούσας. Άρθρο 7 Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παιδότοπων 1. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του παιδότοπου διεξάγεται από κατάλληλο Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (Οργανισμό Πιστοποίησης) διαπιστευμένο από Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια του Κανονισμού αριθμ. 765/2008/ΕΚ. Η έγκριση δραστηριοποίησης των Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ως προς τις διατάξεις της παρούσας θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 (ΦΕΚ 1897 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» του παιδότοπου αφορά το σύνολο των διατάξεων της παρούσας και είναι ανεξάρτητο από τα επιμέρους Πιστοποιητικά Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης του εξοπλισμού. 3. Στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του παιδότοπου περιλαμβάνονται ο αρχικός έλεγχος, οι περιοδικοί έλεγχοι και οι ειδικοί έλεγχοι. Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 8 Ελεγκτικές Διαδικασίες 1. Αρχικός Έλεγχος Ο αρχικός έλεγχος αφορά νέους και υφιστάμενους παιδότοπους και οφείλει να διεξαχθεί εντός δωδεκαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται λειτουργία παιδότοπων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας. Ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης χορηγεί το πιστοποιητικό ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση/ επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό αυτό τηρείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας στο χώρο του παιδότοπου. Αν διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργίας του παιδότοπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης/ ελέγχου το χρονικό διάστημα που θεωρεί εύλογο για τη διενέργεια του επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται το πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας υπηρεσία. 2. Περιοδικός Έλεγχος Οι παιδότοποι υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο συντήρησης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικού ελέγχου, αν δεν προηγηθεί αρχικός έλεγχος. Ο έλεγχος διενεργείται από τον Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, ο οποίος χορηγεί «Βεβαίωση Περιοδικού Ελέγχου», συνοδευόμενη υποχρεωτικά από αναλυτική έκθεση επιθεώρησης. Η βεβαίωση φυλάσσεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας στο χώρο του παιδότοπου. Στους παιδότοπους εποχιακής λειτουργίας, ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος πραγματοποιείται προ της επαναλειτουργίας του. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις - μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσης, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργίας του παιδότοπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση επιθεώρησης ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου ή την αποστολή τεκμηρίων συμμόρφωσης. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο ή τον έλεγχο των τεκμηρίων συμμόρφωσης διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται η βεβαίωση περιοδικού ελέγχου και διατηρείται το αρχικό πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης υποχρεούται να ανακαλέσει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου και να ενημερώσει εγγράφως, 24785 εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας υπηρεσία. 3. Ειδικός ή έκτακτος έλεγχος Σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκη παιχνιδιών ή μεγάλης έκτασης επισκευής στην εγκατάσταση, ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιδότοπου υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης για διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις αλλαγές και επεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στον παιδότοπο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ό,τι προβλέπεται και στον περιοδικό έλεγχο της παρ. 2. Άρθρο 9 Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου 1. Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 της παρούσας, από τον δήμαρχο κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμβούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου σε Χερσαία Ζώνη Εμπορικού Λιμένα απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα (Φ.Δ.Ε.Λ.), κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου εντός κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού ή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), κατά περίπτωση. Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής του θέση. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εντός της Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα το αίτημα απευθύνεται στον οικείο φορέα διαχείρισής του, συνοδευόμενο από Τοπογραφικό Διάγραμμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της δραστηριότητας ως προς την οριογραμμή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. 24786 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση του ενδιαφερομένου. Η προηγούμενη χορήγησή της δεν αποτελεί προϋπόθεση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παρ. 2. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή αδειοδοτούσα αρχή οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβιβάσει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά της παρ. 2, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του. 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: α. Για τον κλειστό παιδότοπο: αα) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται, ββ) στις περιπτώσεις που αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος, το παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της οικ. 61167/2007 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) κοινή υπουργική απόφαση., γγ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού, δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα........... δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων», εε) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης, στστ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα, ζζ) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα. β. Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο. Άρθρο 10 Λειτουργία παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα Λειτουργία παιδότοπου σε χώρους άσκησης διαφορετικής δραστηριότητας, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, κ.λπ., επιτρέπεται μόνο αν ο παιδότοπος εκτείνεται σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης, κατάλληλα διαμορφωμένο, ο οποίος συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρούσας. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας παιδότοπου σε χώρους όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα είναι η αρχή για τη λειτουργία της υφιστάμενης λειτουργούσας διάφορης δραστηριότητας. Άρθρο 11 Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου 1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου αντικαθίσταται με νέα, χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας, στις εξής περιπτώσεις: α) Λειτουργίας του παιδότοπου από νέο πρόσωπο (άλλον Α.Φ.Μ.), εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των όρων της παρούσας. Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή, αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που δικαιολογεί την ανάκλησή της. Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή, αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και έως το πέρας εκτέλεσης της κύρωσης. β) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου της επιχείρησης. γ) Αλλαγή νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος. Τεύχος B’ 2213/08.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δ) Αλλαγής επωνυμίας. ε) Προσθήκη υπαίθριου παιδότοπου σε στεγασμένο παιδότοπο. 2. Για την περιπτ. α’ της παρ. 1 ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτ. γγ’ και δδ’ της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας. Για την περίπτωση αντικατάστασης λειτουργίας παιδότοπου από νέο πρόσωπο (περιπτ. α’ της παρ. 1), σχετική αίτηση υποβάλλει και το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η υπό αντικατάσταση άδεια. Για τις περιπτ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για αντικατάσταση της άδειας. Για την περιπτ. ε’ της παρ. 1 ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτ. εε, στστ της παραγράφου 2 α του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας. Για την περίπτωση 1ε ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτ. εε, στστ ζζ της παραγράφου 2 α του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας. Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, άλλως η άδεια λογίζεται αντικατασταθείσα. Έως τη χορήγηση της νέας άδειας ο παιδότοπος λειτουργεί νομίμως. 3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται και στις περιπτώσεις παιδότοπων που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των ν. 4014/2011 ή ν. 4178/2013 ή ν. 4495/2017 ή άλλου συναφούς νόμου, βάσει του οποίου αναστέλλεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ειδικού προστίμου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό πυροπροστασίας (όπου απαιτείται), το δικαιολογητικό της υποπεριπτ. εε της παραγράφου 2 α του άρθρου 9 και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας. Άρθρο 12 Διαδικασία Ελέγχων - Κυρώσεις 1. Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας, αρμόδια είναι τα ελεγκτικά όργανα της αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις που την ανωτέρω άδεια χορηγεί ο δήμος, αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι η δημοτική αστυνομία και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς. Τον υγειονομικό έλεγχο στους παιδότοπους της παρούσας ασκούν τα όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τον έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών, ασκεί κατάλληλος Φορέας Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (Οργανισμός Πιστοποίησης), διαπιστευμένος από Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια του Κανονισμού αριθμ. 765/2008/ΕΚ. Για τον έλεγχο και 24787 τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας για τους παιδότοπους εντός Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα, αρμόδια είναι τα ελεγκτικά όργανα της αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου, πάντοτε με τη συνδρομή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας καθώς και η μη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων εντός της τασσόμενης από αυτά προθεσμίας, συνεπάγεται την προσωρινή αφαίρεση από την αδειοδοτούσα αρχή της άδειας λειτουργίας του παιδότοπου για διάστημα δέκα έως εξήντα (10-60) ημερών. Οποιαδήποτε διάπραξη άλλης παράβασης εντός τριετίας από την αρχική, συνεπάγεται την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου από την αδειοδοτούσα αρχή. 3. Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου, χωρίς την προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ο παιδότοπος. Αν ο παιδότοπος λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου, σφραγίζονται μόνο οι παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής. Αν η άδεια χορηγείται από τον δήμαρχο, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 4. Εφόσον διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή της κείμενης νομοθεσίας σε παιδότοπο που λειτουργεί εντός Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα, επιβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 5. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του φορέα που τα επιβάλει και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις. 6. Αν διαπιστώνεται ότι εξοπλισμός παιδότοπου που έχει διατεθεί στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για παιδιά ή χρήστες του εξοπλισμού, ασυμβίβαστους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της παρούσας, ενημερώνουν αμελλητί τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 7. Οι κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, υπεύθυνοι λειτουργίας, φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, για την υλοποίηση των μέτρων αποτροπής κινδύνων που παρουσιάζουν εξοπλισμοί παιδότοπων που προμηθεύουν ή έχουν προμηθεύσει. 8. Εξοπλισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται εντός των προβλεπομένων συνθηκών λειτουργίας του παιδότοπου και παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία παιδιών ή χρηστών, ανακαλούνται, αποσύρονται ή δεσμεύονται προληπτικώς με εντολή της αρμόδιας εθνικής αρχής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τις τοπικές, δημοτικές ή περιφερειακές αρχές, τους οικείους Φ.Δ.Ε.Λ. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24788 9. Σε περιπτ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις