Α.1217/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.

ΦΕΚ: 2243/Β/2019Αριθμ.Α.1217/2019, ΦΕΚ-2243/Β/10.6.2019 www.docman.gr Αριθμ.Α.1217/2019, ΦΕΚ-2243/Β/10.6.2019 Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 73, 74 και 109 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν. 2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης. 3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181). 5. Το π.δ. 125/16 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210). 6.Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696). 7.Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (ΦΕΚ Α΄ 160/2017). 8.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού. 9.Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/ 10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός 7 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 10.Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 τ. ΥΟΔΔ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 11. Την αριθμ. Α.1218/3.6.2019 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση». 1 Αριθμ.Α.1217/2019, ΦΕΚ-2243/Β/10.6.2019 www.docman.gr 12. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2120) στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου και της ανάγκης καθορισμού των διαβιβαζομένων στοιχείων στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο. 13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο: Άρθρο 1 Παροχή στοιχείων προς τις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) 1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) υποβάλλει εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) το σύνολο των υπαρχόντων στοιχείων του μητρώου αδειών φυσικού αερίου και του μητρώου χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. και σε μηνιαία βάση εφεξής τις μεταβολές των στοιχείων των μητρώων αυτών. 2. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), καθώς και οι λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4001/2011, υποβάλλουν στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε μηνιαία βάση, στοιχεία για τους Χρήστες Μεταφοράς και Χρήστες Διανομής φυσικού αερίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, του ν. 4001/2011 και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ακολούθως: α) τα στοιχεία των Χρηστών Μεταφοράς και Χρηστών Διανομής φυσικού αερίου στα οποία συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον η επωνυμία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών, β) τα στοιχεία που αφορούν στις κατανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου που μετρήθηκαν ανά σημείο Εισόδου και Εξόδου / Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ανά Χρήστη Μεταφοράς ή7Χρήστη Διανομής, γ) τα στοιχεία που αφορούν στις μετρηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου ανά σημείο Εισόδου και Εξόδου / Παράδοσης του Ε.Σ.Φ.Α. ή δικτύου διανομής φυσικού αερίου. 3.Προμηθευτής φυσικού αερίου που προμηθεύει καταναλωτή ο οποίος δεν είναι διασυνδεδεμένος στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οφείλει να υποβάλλει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύει ανά μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του. Σε περίπτωση που μη διασυνδεδεμένος καταναλωτής φυσικού αερίου προμηθεύεται φυσικό αέριο χωρίς τη μεσολάβηση άλλου κατόχου άδειας προμηθείας και το καταναλώνει αποκλειστικά για δική του χρήση, οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία 2 Αριθμ.Α.1217/2019, ΦΕΚ-2243/Β/10.6.2019 www.docman.gr Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του, σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύεται. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποστέλλονται το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα. Άρθρο 2 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις 1.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120/Β΄/22.9.2011) «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο». 2. Για παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 2011/31.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120/Β΄/22.9.2011). Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.7.2019. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Ioυνίου 2019 7 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις