61665/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ.(ΑΔΑ:ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ) 
EFSTATHIA BILI Hellenic Public Administration Issuing CA11/6/2019 06:50 CN=EFSTATHIA BILI C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=e.mpili@mnec.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Public key: RSA/2048 bits Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.11 11:24:31 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ KAI ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email : Νίκης 10 : 10563 Αθήνα : Αναστασία. Αρβανίτη Κοσμάς Σιδηρόπουλος : 210 374 2004, 020 : 210 374 2060 : a.arvaniti@mnec.gr ksidiropoulos@mou.gr Προς : 11/06/2019 Αριθ. Πρωτ.: 61665 - 11/06/2019 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ. 1. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο οδηγιών παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Το κείμενο οδηγιών επεξηγεί τις σχετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ137675/EΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ/Β/5968/31.12.18), η οποία τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις πρόσφατες κανονιστικές ρυθμίσεις που εισάγονται για τις δαπάνες προσωπικού με τον Καν. 1046/2018 (Omnibus) καθώς και ερμηνευτικές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν δοθεί σχετικά με το θέμα. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών για αμοιβές προσωπικού είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι, αφενός σε πολλά είδη έργων αποτελούν σημαντικό μέρος του π/υ τους, αφετέρου δε διότι η επιλεξιμότητά τους δύναται να επηρεάζει και άλλες κατηγορίες δαπανών του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με κατ’ αποκοπή ποσοστό επί των άμεσων δαπανών προσωπικού. Μετά την έκδοση της ΥΠΑΣΥΔ 137675/EΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β’ 5968), οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να δηλωθούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με τρεις επιλογές: 1. Με βάση τη συμβατική σχέση και το χρόνο που τα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν στο έργο (άρθρο 12). 2. Ως κατ’ αποκοπή ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% των λοιπών άμεσων δαπανών του έργου (άρθρο 25Γ). ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |2 3. Με μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης στο έργο, που έχει θεσμοθετηθεί στη βάση του άρθρου 67(1)β) του Καν. 1303/20131. Ό,τι ακολουθεί αφορά στις ρυθμίσεις του άρθρου 12 της ΥΠΑΣΥΔ, δηλαδή στη δήλωση δαπανών προσωπικού στο έργο με βάση τη συμβατική σχέση και το χρόνο απασχόλησης που διαθέτει σε αυτό. Σημειώνεται ότι οι έννοιες και η ορολογία που χρησιμοποιείται στη συνέχεια, δεν αφορούν στην κατανόηση ή επεξήγηση των συμβατικών σχέσεων (εργασίας, μίσθωσης έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ) που συνδέουν ένα δικαιούχο με φυσικά πρόσωπα, αλλά στο κατά πόσο η δαπάνη του δικαιούχου για την αμοιβή φυσικών προσώπων που απασχολούνται στο έργο εντάσσεται ή όχι στην κατηγορία των «δαπανών προσωπικού». Τέλος για την κατανόηση των εννοιών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος, διευκρινίζονται τα εξής:  μικτός μισθός ή μικτές αποδοχές νοείται ο συμβατικός μισθός απασχολουμένου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις που τον βαρύνουν (φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης κλπ),  μηνιαίο μικτό κόστος απασχόλησης ή κόστος απασχόλησης νοείται ο μικτός μισθός πλέον εργοδοτικών εισφορών και σταθερών επιδομάτων (δεν περιλαμβάνονται επιδόματα ετήσιας αδείας και εορτών για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα),  ετήσιο μικτό κόστος απασχόλησης ή ετήσιο κόστος απασχόλησης νοείται το τεκμηριωμένο κόστος απασχόλησης σε επίπεδο έτους. Περιλαμβάνει το μηνιαίο κόστος απασχόλησης για διάστημα 12 συνεχών μηνών και τυχόν επιδόματα εορτών και ετήσιας άδειας, όπως καταγράφονται στο επίσημο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου. Στην περίπτωση που το ετήσιο μικτό κόστος απασχόλησης, δεν είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τα προηγούμενα, αυτό μπορεί να εξαχθεί με βάση το διαθέσιμο τεκμηριωμένο κόστος απασχόλησης ή τέλος από τη σύμβαση εργασίας κατάλληλα αναγόμενου σε περίοδο 12 μηνών,  μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης ή ωριαίο κόστος απασχόλησης νοείται το κόστος απασχόλησης ανά ώρα, όπως αυτό υπολογίζεται από τη διαίρεση του ετήσιου κόστους απασχόλησης με 1720 ώρες (σύμβαση 8ωρης εργασίας) ή αναλογία των 1720 ωρών (σύμβαση εργασίας μικρότερη των 8 ωρών ημερησίως),  ανθρωπομήνας πλήρους απασχόλησης νοείται η απασχόληση ενός φυσικού προσώπου για το σύνολο του συμβατικού του χρόνου, είτε από τη σύμβαση προβλέπεται 8ωρη ημερήσια απασχόληση είτε μικρότερη, πχ 6ωρη. 2. Προσωπικό του έργου 2.1 Ποιο θεωρείται προσωπικό στο έργο (project staff) Η πλέον τυπική περίπτωση έργων που απαιτούν απασχόληση προσωπικού είναι τα έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα, δηλαδή με πόρους που ήδη διαθέτει ο δικαιούχος συμπληρούμενα με άλλους πόρους, τους οποίους ο δικαιούχος μπορεί να προμηθεύεται από τρίτους. 1αφορά στο μισθολογικό κόστος φυσικών προσώπων, εκπαιδευτικών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, που συμμετέχουν σε δράσεις στον τομέα εκπαίδευσης, (βλέπε ΥΠΑΣΥΔ, άρθρο 25α) ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |3 Ως προσωπικό που απασχολείται στο έργο νοείται το σύνολο των φυσικών προσώπων τα οποία εργάζονται πλήρως ή μερικώς για την υλοποίηση του έργου, κάτω από τις οδηγίες του δικαιούχου, στις εγκαταστάσεις του ή και στον τόπο υλοποίησης του έργου. Η απασχόλησή του φυσικού προσώπου σχετίζεται ευθέως και άμεσα με το έργο (προετοιμασία, διοίκηση/διαχείριση, υλοποίηση). Προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται σε γενικές υποστηρικτικές εργασίες του δικαιούχου ή για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στο πλαίσιο των σκοπών ή αρμοδιοτήτων του δεν θεωρούνται προσωπικό που η απασχόλησή του σχετίζεται άμεσα με το έργο και οι δαπάνες για την απασχόλησή τους δεν μπορούν να αποζημιωθούν από το έργο ως άμεση δαπάνη. Ειδικά σε ότι αφορά τις γενικές υποστηρικτικές εργασίες του δικαιούχου, οι σχετικές δαπάνες, κατά το μέρος που αφορούν στην υποστήριξη του συγχρηματοδοτούμενου έργου, αποζημιώνονται μέσω των έμμεσων δαπανών. Δεν θεωρείται προσωπικό στο έργο αυτό το οποίο απασχολείται για την προετοιμασία ή και διαχείριση/διοίκηση έργων που υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω δημοσίων συμβάσεων, εκτός εάν η προετοιμασία και η διοίκηση/διαχείρισή τους ξεπερνά τις συνήθεις δραστηριότητες του δικαιούχου. Παραδείγματα τέτοιων πράξεων είναι αυτές που αποτελούνται από μεγάλο πλήθος έργων τα οποία υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων ή πράξεων με έργα δημοσίων συμβάσεων το τεχνικό αντικείμενο των οποίων είναι σύνθετο. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να τεκμηριώνεται η επιλεξιμότητα δαπανών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων –σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις οδηγίες του παρόντος– για την προετοιμασία και διοίκηση/διαχείριση της πράξης. Οι σχετικές δαπάνες προσωπικού δύνανται να περιλαμβάνονται σε διακριτό υποέργο με ίδια μέσα (αυτεπιστασία). Το προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί στο έργο δύναται να είναι είτε τακτικό προσωπικό του δικαιούχου είτε και να συμβάλλεται με το δικαιούχο ειδικά για τις ανάγκες ενός ή περισσοτέρων συγχρηματοδοτούμενων έργων, οπότε κατηγοριοποιείται, αναφορικά με το έργο, ως έκτακτο προσωπικό. Γενικά αναμένεται ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιεί κυρίως το τακτικό προσωπικό του στο έργο. Ωστόσο, το προσωπικό του έργου δύναται να είναι στο σύνολό του ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του έκτακτο, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις που το προσωπικό που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου επιλέγεται μέσω μητρώου που διατηρεί ο δικαιούχος και αυτό αποτελεί το συνήθη τρόπο υλοποίησης των έργων του, ή προσλαμβάνεται εξ’ αρχής ειδικά για την πράξη, (π.χ. αναπληρωτές καθηγητές, προσωπικό δομών πρόνοιας, υγείας κλπ). 2.2 Διάκριση προσωπικού σε τακτικό και έκτακτο 2.2.1 Τακτικό προσωπικό Ως τακτικό προσωπικό νοείται το σύνολο των φυσικών προσώπων που συνδέονται με το δικαιούχο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και απασχολούνται στο έργο για το σύνολο ή μέρος του συμβατικού τους χρόνου και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου. Στο τακτικό προσωπικό περιλαμβάνεται και το προσωπικό φορέων της Γενικής ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |4 Κυβέρνησης που μισθοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί (απόφαση διορισμού), είτε υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Όταν ο δικαιούχος είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και το τακτικό προσωπικό του μισθοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό, το προσωπικό αυτό μπορεί να συμμετέχει στο έργο κατά τη διάρκεια του ωραρίου του (για το σύνολο ή μέρος αυτού), ή ακόμα και στο πλαίσιο του νόμιμου υπερωριακού χρόνου και κατά συνέπεια οι δαπάνες μισθοδοσίας του είναι δυνατό να επιβαρύνουν/δηλωθούν στο έργο, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες/ενέργειες που αναλαμβάνονται από το προσωπικό στο πλαίσιο του έργου δεν αφορούν στα συνήθη καθήκοντά του, ή αλλιώς οι ενέργειες αυτές δεν θα εκτελούνταν εάν ο δικαιούχος δεν είχε αναλάβει το έργο. Στην περίπτωση δικαιούχων συνεταιρισμού εργαζομένων του ν. 4430/2016, τα φυσικά πρόσωπα μέλη συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/16, είναι δυνατόν να λογίζονται στο τακτικό προσωπικό του συνεταιρισμού και να συμμετέχουν ως τέτοια στο έργο, εφόσον το σύστημα αμοιβών και οι όροι εργασίας των φυσικών προσώπων/μελών προσομοιάζει με τα χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας και οι όροι αυτοί έχουν ρυθμιστεί είτε στο καταστατικό του συνεταιρισμού είτε με αποφάσεις της γενικής του συνέλευσης (άρθρο 26, §6.α), οι δε ρυθμίσεις αυτές έχουν καθολική εφαρμογή και δεν αφορούν ειδικά στο συγχρηματοδοτούμενο έργο. 2.2.2 Έκτακτο προσωπικό Ως έκτακτο προσωπικό νοείται το σύνολο των φυσικών προσώπων που συμβάλλεται με το δικαιούχο, προκειμένου να απασχοληθεί ειδικά για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου («νέο» προσωπικό). Οι συμβάσεις αυτές μπορεί να είναι εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, η διάρκεια και ο χρόνος λήξης των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια και τον καταληκτικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου αντίστοιχα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων δύναται να ανανεώνονται είτε να επεκτείνονται χρονικά μέχρι την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Στις δαπάνες για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού δύναται να περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για αποζημίωση:  φυσικών πρόσωπα τα οποία μπορεί να συμβάλλονται και με άλλους τύπους συμβάσεων (πχ μίσθωσης έργου) υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται υπό τις οδηγίες και, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης του έργου.  υποτροφιών σε ερευνητές, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου με συμβάσεις ανταποδοτικής υποτροφίας, ως αντάλλαγμα για την απασχόλησή τους στο έργο και μόνο (βλέπε παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α΄ 256) και παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)) οι οποίες δίνονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου.  φυσικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη σχέση τους με το δικαιούχο, τα οποία ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |5 είτε συμμετέχουν σε επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ. για την υλοποίηση πράξεων, είτε υλοποιούν αυτόνομα προκαθορισμένο έργο με κατ’ αποκοπή αμοιβή στο πλαίσιο πράξης, οι οποίες προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές ή κανονιστικές πράξεις (άρθρο 21 του νόμου 4354/2015). 2.3 Ποιο δεν θεωρείται προσωπικό στο έργο Δεν θεωρείται προσωπικό στο έργο και κατά συνέπεια κάθε σχετική δαπάνη δεν μπορεί να περιληφθεί στις άμεσες δαπάνες προσωπικού, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία συμβάλλονται με το δικαιούχο και έχουν ως αντικείμενο συγκεκριμένο αυτοτελές παραδοτέο, το οποίο υλοποιούν με δικά τους μέσα και δαπάνες, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και με βάση προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Οι συμβάσεις αυτές εντάσσονται στην κατηγορία της ανάθεσης σε τρίτον και οι δαπάνες τους δεν αποτελούν δαπάνες προσωπικού, ανεξάρτητα από τον τίτλο που φέρουν στην προμετωπίδα τους (πχ σύμβαση έργου, υπηρεσιών, ιδιωτικό συμφωνητικό κλπ). β) Σπουδαστές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε πηγή, με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση για τη συνέχιση/ολοκλήρωση των σπουδών τους ή τη βράβευσή τους λόγω εξαιρετικών επιδόσεων και γ) Φυσικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν επιδόματα2μισθούς ή άλλες χρηματοδοτικές συνεισφορές που τους παρέχονται στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε δράσεις του ΕΚΤ. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα δεν λαμβάνουν τα παραπάνω ποσά ως αποζημίωση/αντάλλαγμα για την απασχόλησή τους στην υλοποίηση του έργου αλλά ως χρηματοδοτική συνεισφορά για τη συμμετοχή τους στο έργο και επομένως αποτελούν συμμετέχοντες σε δράσεις ΕΚΤ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. 1304/2013. Κατά συνέπεια τα επιδόματα, οι μισθοί ή/και οι άλλες χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο μιας δράσης ΕΚΤ δεν εντάσσονται στην κατηγορία δαπανών «Άμεσες δαπάνες προσωπικού». 2.4 Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων στο έργο/Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) Το προσωπικό του δικαιούχου (τακτικό και έκτακτο), που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση της πράξης καθορίζεται με Απόφαση της διοίκησης (ή του αρμόδιου οργάνου) του δικαιούχου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται: 2  η χρονική διάρκεια απασχόλησης (έναρξη / λήξη),  ο χρόνος απασχόλησης στο έργο (πλήρης απασχόληση του συμβατικού του χρόνου στο έργο, μερική απασχόληση βάση σταθερού ποσοστού του συμβατικού χρόνου, συμβατικές ώρες, ώρες πρόσθετης απασχόλησης, άλλο). Στην περίπτωση που η απασχόληση του προσωπικού στην πράξη αποτελεί σταθερό ποσοστό της μηνιαίας απασχόλησής του, η απόφαση προσδιορίζει το σταθερό ποσοστό,  τα καθήκοντα του κάθε φυσικού προσώπου και το υπό εκτέλεση έργο που ΥΠΑΣΥΔ, αρ. 28 ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |6 ανατίθενται στο συγκεκριμένο χρόνο, πάντοτε σε σχέση με Πακέτα Εργασίας, Παραδοτέα ή Φάσεις (χρονικές περιόδους) υλοποίησης του έργου. Η χρονική διάρκεια της απόφασης δεν μπορεί να εκφεύγει των χρονικών ορίων της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα ή του υποέργου (έναρξη / λήξη), η δε ανάθεση καθηκόντων δύναται να προσδιορίζεται με την απόφαση υλοποίησης έργου με ίδια μέσα, ή τη σύμβαση εργασίας εφόσον αυτή συνάπτεται μετά την ΑΥΙΜ. 3. Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες προσωπικού (τακτικό & έκτακτο) με συμβάσεις εργασίας 3.1 Γενικά 3.1.1 Βασικές προϋποθέσεις Βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των δαπανών για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο είναι η επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου του έργου, για την υλοποίηση του οποίου οι δαπάνες αυτές κατέστησαν αναγκαίες. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου, το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε (δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν) μπορεί να τεκμηριώνεται σε παραδοτέα ή σε εκθέσεις για το παραχθέν έργο στην περίοδο αναφοράς, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. Το κόστος του δικαιούχου για την απασχόληση του προσωπικού στο έργο τεκμηριώνεται με βάση τη συμβατική σχέση που έχει με το δικαιούχο ή το νομικό πλαίσιο που ισχύει για την απασχόληση αυτή, τον τρόπο απασχόλησης στο έργο και το χρόνο απασχόλησής στο έργο. Γενικά το προσωπικό του δικαιούχου μπορεί να συμμετέχει στο έργο στο πλαίσιο του συμβατικού του χρόνου και υπό προϋποθέσεις, του νομίμως επιτρεπόμενου υπερωριακού χρόνου, εκτός εάν το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην κατηγορία προσωπικού προβλέπει τη δυνατότητα πρόσθετης απασχόλησης (πέραν του συμβατικού χρόνου). Δαπάνες που απορρέουν από επιπρόσθετες συμβάσεις (υπηρεσιών, έργου κλπ) του δικαιούχου με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του που συνδέεται με αυτόν με σύμβαση εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της πράξης διορισμού) δεν είναι επιλέξιμες. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχος επιχορηγείται για τη λειτουργία του από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει να αποδεικνύεται λογιστικά ότι για τις δαπάνες του προσωπικού που απασχολείται στο συγχρηματοδοτούμενο έργο δεν λαμβάνει διπλή χρηματοδότηση. Σε εφαρμογή της παραπάνω απαίτησης για μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από τον τακτικό π/υ και τον π/υ δημοσίων επενδύσεων, οι δαπάνες προσωπικού που αφορούν σε δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους του δημοσίου τομέα (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, μπορούν να δηλωθούν στο έργο σύμφωνα με αυτά που ακολουθούν στις επόμενες ενότητες, αλλά δεν επαναχρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. 3.1.2 Τρόποι απασχόλησης και επιλέξιμο κόστος προσωπικού Το προσωπικό που συμβάλλεται με το δικαιούχο με πράξη διορισμού ή σύμβαση εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, μπορεί να απασχοληθεί στο έργο με έναν από τους παρακάτω τρόπους: ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |7 1. Πλήρης απασχόληση στο έργο, ήτοι για το σύνολο του συμβατικού του χρόνου, 2. Μερική απασχόληση στο έργο κατά σταθερό ποσοστό του συμβατικού του χρόνου, 3. Μερική απασχόληση στο έργο στη βάση ωρών, οι οποίες ανάλογα προς τις ανάγκες του έργου. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις επιλέξιμο είναι το μέρος του μικτού κόστους απασχόλησης που αντιστοιχεί στο χρόνο που διατίθεται στο έργο. Το μικτό κόστος απασχόλησης αποτελείται από: 1. Μικτό μισθό απασχολούμενου, όπως αυτός ορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή στον νομικό πλαίσιο που διέπει την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο απασχολούμενος, και κατά το μέρος που αυτός απασχολείται στις δραστηριότητες του έργου. 2. Εργοδοτικές εισφορές που αναλογούν στο μικτό μισθό του απασχολούμενου , οι οποίες αποδίδονται πράγματι από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πλαίσιο περί κοινωνικής ασφάλισης που αφορά την κατηγορία του απασχολούμενου και την απασχόληση του στο έργο. 3. Επιδόματα/επιμίσθια ή άλλες αποζημιώσεις που σύμφωνα με τη σύμβαση ή/ με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην κατηγορία του απασχολούμενου, αποδίδονται στον απασχολούμενο σε τακτική βάση (επίδομα θέσης κλπ), και δεν συνδέονται με τη συνολικότερη απόδοση ή και τη συμμετοχή του σε έργα του δικαιούχου. Στο υπολογισμό του κόστους απασχόλησης δεν περιλαμβάνονται:  κόστος τυχόν υπερωριακής απασχόλησης  κόστος πρόσθετης απασχόλησης  άλλες δαπάνες σχετιζόμενες με το προσωπικό, όπως πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση, δαπάνες εκπαίδευσης ή άλλες παροχές που προβλέπονται από το πλαίσιο λειτουργίας του δικαιούχου  έκτακτες και κατά περίπτωση αμοιβές που συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο, όπως πχ επίτευξης στόχων, βραβείων κλπ  αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν με βάση το θεσμικό πλαίσιο και συνδέονται με το είδος της εργασίας (π.χ. αποζημιώσεις επιστημονικών καταδύσεων)  κόστος μετακινήσεων. Οι συμβάσεις εργασίας έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σχετική εργατική νομοθεσία π.χ, ετήσια άδεια, άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κλπ. και τα ποσά που αντιστοιχούν στην εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων κλπ. είναι επιλέξιμα, εφόσον βαρύνουν πραγματικά το δικαιούχο. 3.2 Δαπάνη απασχόλησης με βάση το μηνιαίο κόστος 3.2.1 Πλήρης απασχόληση στο έργο Πλήρης απασχόληση φυσικού προσώπου στο έργο νοείται η διάθεση του συνολικού συμβατικού του χρόνου (100%) σε αυτό, δηλαδή για 8 ώρες ημερησίως και 5 ημέρες την εβδομάδα, ή σύμφωνα με τη σύμβασή του ή τη νομοθεσία που διέπει τη θέση του (π.χ. για 6 ώρες ημερησίως). Είναι η περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν απασχολείται σε καμία άλλη δραστηριότητα ή έργο του δικαιούχου. Η πλήρης απασχόληση στο έργο ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |8 πρέπει να προσδιορίζεται στην Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4 και στην περίπτωση αυτή το κόστος του δικαιούχου μπορεί να δηλωθεί στο σύνολό του ως επιλέξιμη δαπάνη στο έργο. Στην πλήρη απασχόληση στο έργο δεν απαιτείται σύστημα καταγραφής του χρόνου που το φυσικό πρόσωπο διαθέτει στο έργο π.χ. συνολικό απολογιστικό φύλλο χρονοχρέωσης (global timesheet) αλλά βεβαίωση αρμοδίου οργάνου για την απασχόληση του φυσικού προσώπου στο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων της παρ. 2.4 της παρούσας (π.χ. 100%). Οι δαπάνες του μπορεί να υπολογίζονται και δηλώνονται στο έργο με έναν από τους 2 παρακάτω τρόπους: α) Μηνιαίο κόστος απασχόλησης (στη βάση του πραγματικού κόστους) Δηλώνεται το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε ανά μήνα από το δικαιούχο για αμοιβή του φυσικού προσώπου, καθώς και το ποσό που αποδόθηκε για ασφαλιστικές εισφορές, παρακρατηθέντος φόρου ή άλλων λοιπών κρατήσεων που προβλέπονται από το νόμο. Όταν το φυσικό πρόσωπο δεν απασχολείται στο έργο για ένα ολόκληρο έτος το μέρος του κόστους για την απασχόλησή του που καταβάλλεται από το δικαιούχο σε μεταγενέστερο χρόνο π.χ. ετήσια άδεια, επιδόματα Πάσχα, Χριστουγέννων, αδείας, δηλώνονται από το δικαιούχο στο έργο, όταν πραγματοποιούνται οι σχετικές πληρωμές από το δικαιούχο και κατά το μέρος αυτών που αναλογεί στην απασχόλησή του στο έργο. Για την επαλήθευση των σχετικών δαπανών απαιτούνται:  Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων, σύμφωνα με την παρ. 2.4  Συμβατικό κείμενο, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει το δικαιούχο. Δεν απαιτούνται συμβάσεις ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για την περίπτωση μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ φορέων του δημοσίου τομέα (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).  Μισθοδοτική κατάσταση  ΑΠΔ  Απόδειξη καταβολής μισθού και επιδομάτων στον εργαζόμενο  Απόδειξη πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών  Αποδεικτικά απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών ή άλλων κρατήσεων  Λογιστικές εγγραφές  Βεβαίωση του υπευθύνου της διοίκησης η οποία συνυπογράφεται από τον απασχολούμενο σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης του φυσικού προσώπου στην πράξη. Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού πραγματοποιείται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ, ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου. β) Μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης (στη βάση απλοποιημένου κόστους) Όταν το φυσικό πρόσωπο απασχολείται στο έργο για το σύνολο του συμβατικού του χρόνου, είναι δυνατό να δηλώνεται στο έργο το μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης το ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σελ |9 οποίο προκύπτει από το τελευταίο τεκμηριωμένο ετήσιο κόστος απασχόλησης για το φυσικό πρόσωπο δια 12. Το ετήσιο κόστος απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 για περίοδο δώδεκα συνεχών ημερολογιακών μηνών, όπως αυτό αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των στοιχείων αυτών για 12 συνεχείς μήνες και εφόσον υφίστανται διαθέσιμα τεκμηριωμένα στοιχεία για περίοδο μικρότερη του δωδεκαμήνου τότε πραγματοποιείται αναγωγή αυτών σε δωδεκάμηνο. Εάν ούτε και αυτή η δυνατότητα υφίσταται τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συναφθείσα σύμβαση, αναγομένη σε δωδεκάμηνο. Στον πίνακα που ακολουθεί, δίδονται παραδείγματα υπολογισμού του μέσου μηνιαίου κόστους απασχόλησης: Παράδειγμα 1 Για απασχολούμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (ή δώδεκα συνεχείς ημερολογιακούς μήνες) καταβλήθηκαν 30.000 € και εργοδοτικές εισφορές 9.000 €. Το μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης είναι: (30.000+9.000)/12=3.250 €. Παράδειγμα 2 Για απασχολούμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 16.000 € και εργοδοτικές εισφορές 4.800 €. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από 9μηνη απασχόληση. Το μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης είναι: [(16.000+4.800)*(12/9)]/12 = 2.311,11€. Παράδειγμα 3 Για απασχολούμενο με τον οποίο συνάπτεται σύμβαση στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες μικτές αποδοχές 1.200€ και εργοδοτικές εισφορές 13% το μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης είναι: [1.200+(1.200*13%)]*14/12 = 1.582 €. Παράδειγμα 4 Για απασχολούμενο με σύμβαση 5ωρης απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 16.000 € και εργοδοτικές εισφορές 4.800 €. Το μέσο μηνιαίο κόστος για πλήρη, σύμφωνα με τη σύμβασή του, 5ωρη καθημερινή απασχόληση στο έργο είναι: (16.000+4.800)*12 = 1.733,33 €. Παράδειγμα 5 Για απασχολούμενο με σύμβαση 4ωρης απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 16.000 € και εργοδοτικές εισφορές 4.800 €. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από 11μηνη απασχόληση. Το μηνιαίο κόστος για πλήρη, σύμφωνα με τη σύμβασή του, 4ωρη καθημερινή απασχόληση στο έργο είναι: [(16.000+4.800)*(12/11)]/12 = 1.890,91 €. Το μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης που υπολογίζεται σύμφωνα με το κανόνα του ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σ ε λ | 10 1720, αποτελεί μοναδιαίο κόστος κατά την έννοια του άρθρου 67(1)β) του Καν. 1303/2013, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα η πρόσκληση και η απόφαση ένταξης δεν περιλαμβάνει τα ακριβή μηνιαία κόστη απασχόλησης του προσωπικού στο έργο. Επιπλέον τα κόστη αυτά είναι ατομικά, δηλαδή το κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικό του μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης και σε αντίθεση με τις άλλες επιλογές απλοποιημένου κόστους δύνανται να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (βλέπε και ενότητα 3.3.3). Ωστόσο απαιτείται εκ των προτέρων τεκμηρίωση τους πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου και ειδικότερα κατά την υποβολή του πρώτου ΔΔΔ (βλέπε και ενότητα 2.2.2 του Οδηγού Διαχειριστικών Επαληθεύσεων). Όπως ισχύει για όλα τα απλοποιημένα κόστη, οι δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δηλώνονται με βάση το μέσο μηνιαίο κόστος δεν επαληθεύονται με βάση παραστατικά δαπανών, δηλαδή δεν επαληθεύεται η καταβολή της μισθοδοσίας, η απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών κλπ, ούτε η λογιστική τους καταχώρηση στα βιβλία του δικαιούχου. Για τη δήλωση και επαλήθευση δαπανών, με βάση το μέσο μηνιαίο κόστος, απαιτούνται:  Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων σύμφωνα με την παρ. 2.4  Συμβατικό κείμενο, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει το δικαιούχο. Δεν απαιτούνται συμβάσεις ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για την περίπτωση μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ φορέων του δημοσίου τομέα (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).  Μισθοδοτική κατάσταση από την οποία επιβεβαιώνεται ότι το φυσικό πρόσωπο εντάσσεται στο προσωπικό του δικαιούχου και ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης του φυσικού προσώπου στο δικαιούχο με βάση τον οποίο προκύπτει το μισθολογικό κόστος (π.χ. ο απασχολούμενος δεν έχει πάρει μακρόχρονη άδεια ή άδεια ασθενείας που δεν επιβαρύνει το δικαιούχο)  Βεβαίωση του υπευθύνου της διοίκησης η οποία συνυπογράφεται από τον απασχολούμενο σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης του φυσικού προσώπου στην πράξη.  Στοιχεία τεκμηρίωσης μηνιαίου κόστους ως απλοποιημένης δαπάνης. Δεν απαιτούνται άλλα παραστατικά δαπανών. Σημειώνεται ότι το ποσό του μέσου μηνιαίου κόστους απασχόλησης που δηλώνεται στο έργο απομειώνεται, εφόσον ο χρόνος απασχόλησης του φυσικού προσώπου στο έργο διαφοροποιείται από αυτόν της σύμβασής του. Είναι δυνατόν η αρμόδια ΔΑ να έχει θέσει ανώτατα όρια επιλέξιμης της δαπάνης προσωπικού ανά μονάδα χρόνου, πχ 2.200,00 €/μήνα. Στην περίπτωση αυτή η επιλέξιμη δαπάνη για τα ανωτέρω παραδείγματα θα είναι: 1 2 3 4 5 παραδείγματα υπολογισθείσα δαπάνη (€/μήνα) 3.250,00 2.311,11 1.582,00 2.773,33 1.890,91 επιλέξιμη δαπάνη (€/μήνα) 2,200,00 2.200,00 1.582,00 2.200,00 1.890,91 ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σ ε λ | 11 3.2.2 Μερική απασχόληση στο έργο κατά σταθερό ποσοστό Το φυσικό πρόσωπο απασχολείται στο έργο για σταθερό μέρος (ποσοστό) του μηνιαίου συμβατικού του χρόνου. Ο τρόπος απασχόλησης του φυσικού προσώπου στο έργο πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στην Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων σύμφωνα με την παρ. 2.4. Δεν απαιτείται σύστημα καταγραφής του χρόνου που το φυσικό πρόσωπο απασχολείται στο έργο π.χ. συνολικό απολογιστικό φύλλο χρονοχρέωσης (global timesheet), αλλά βεβαίωση αρμοδίου οργάνου για την απασχόληση του φυσικού προσώπου στο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων της παρ. 2.4 της παρούσας (π.χ. 40% του μηνιαίου συμβατικού χρόνου). Η δαπάνη για την απασχόλησή του φυσικού προσώπου στο έργο υπολογίζεται και δηλώνεται όπως και στην ενότητα 3.2.1, και πιο συγκεκριμένα: 1. είτε στη βάση του πραγματικού κόστους, ως σταθερό ποσοστό του πραγματικού κόστους απασχόλησης, βάση παραστατικών 2. είτε στη βάση απλοποιημένου κόστους ως σταθερό ποσοστό του μέσου μηνιαίου κόστους απασχόλησης του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, χωρίς έλεγχο παραστατικών. Για την επαλήθευση των δαπανών απαιτούνται τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.1 α) και β) αντιστοίχως. Παράδειγμα Στην απόφαση αυτεπιστασίας προσδιορίζεται ότι το φυσικό πρόσωπο θα απασχολείται στο έργο για το 25% του μηνιαίου χρόνου εργασίας του από 1.1.2019 έως 30.06.2020. Για κάθε έναν από τους μήνες θα δηλώνεται στο έργο το 25% του μηνιαίου κόστους απασχόλησης ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγεται ως εξής: Εάν η δαπάνη δηλώνεται στη βάση πραγματικού κόστους τότε επαληθεύεται βάσει παραστατικών, για το σύνολό της και δηλώνεται ως επιλέξιμη για το έργο μόνο το 25% αυτής. Εάν για το ίδιο φυσικό πρόσωπο επιλέγεται η δήλωση δαπανών με βάση το μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης τότε: α) υπολογίζεται το μέσο μηνιαίο κόστος απασχόλησης διαιρώντας το τελευταίο ετήσιο μικτό κόστος για το φυσικό πρόσωπο δια 12, σύμφωνα με τα παραδείγματα της παρ. 3.2.1. β). β) δηλώνεται ως δαπάνη στο έργο για κάθε μήνα το 25% του μέσου μηνιαίου κόστους απασχόλησης, που υπολογίστηκε κατά τα ανωτέρω, για τους μήνες που διαρκεί η απασχόληση του φυσικού προσώπου στο έργο, εφόσον επαληθεύεται ότι το φυσικό πρόσωπο πράγματι απασχολήθηκε στο έργο για το 25% του εργασιακού του χρόνου. Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης φυσικού προσώπου στο έργο κατά σταθερό ποσοστό του συμβατικού του χρόνου, η υπερωριακή απασχόληση είναι επιλέξιμη μόνο όταν οι δαπάνες δηλώνονται στη βάση του πραγματικού κόστους. ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σ ε λ | 12 3.3 Δαπάνη προσωπικού με βάση το ωριαίο κόστος 3.3.1 Απασχόληση εντός του συμβατικού χρόνου Το φυσικό πρόσωπο απασχολείται στο έργο στη βάση ωρών που γενικά διαφοροποιούνται από μήνα σε μήνα. Το κόστος απασχόλησης υπολογίζεται ως το γινόμενου του αριθμού των ωρών που το φυσικό πρόσωπο απασχολήθηκε στο έργο, όπως προκύπτει από επίσημο σύστημα καταγραφής της ανθρωποαπασχόλησης (timesheet) και του ετήσιου ωριαίου κόστους απασχόλησης. Το ωριαίο κόστος απασχόλησης του προσωπικού του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο υπολογίζεται ως το πηλίκο του τελευταίου τεκμηριωμένου (12 συνεχείς μήνες) ετήσιου κόστους απασχόλησης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην ενότητα 3.1.2, και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου δια του αριθμού των 1720 παραγωγικών ωρών. Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων αυτών για την τεκμηρίωση του ετήσιου μικτού κόστους απασχόλησης, και εφόσον υφίστανται διαθέσιμα στοιχεία για περίοδο μικρότερη του δωδεκαμήνου τότε πραγματοποιείται αναγωγή αυτών σε δωδεκάμηνο. Εάν ούτε και αυτή η δυνατότητα υφίσταται τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συναφθείσα σύμβαση, αναγομένη σε δωδεκάμηνο. Ο αριθμός 1720 αντιστοιχεί στον αριθμό των παραγωγικών ωρών ενός φυσικού προσώπου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης οκτώ (8) ωρών ημερησίως και πενθήμερης εργασίας. Εάν το φυσικό πρόσωπο συμβάλλεται με το δικαιούχο με σύμβαση μερικής απασχόλησης (π.χ. πέντε (5) ώρες ημερησίως και πενθήμερη εργασία), ο αριθμός των ετήσιων παραγωγικών ωρών υπολογίζεται ως αναλογία των 1720 ωρών (πχ στη συγκεκριμένη περίπτωση 8/5). Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, δίδονται τα ακόλουθα παραδείγματα υπολογισμού ωριαίου κόστους: Παράδειγμα 1 Για απασχολούμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 20.000 € και εργοδοτικές εισφορές 6.000 €. Το ωριαίο κόστος απασχόλησης είναι: (20.000+6.000)/1.720=15,12 €. Παράδειγμα 2 Για απασχολούμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 16.000 € και εργοδοτικές εισφορές 4.800 €. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από 9μηνη απασχόληση. Το ωριαίο κόστος απασχόλησης είναι: [(16.000+4.800)*(12/9)]/1.720=16,12 €. Παράδειγμα 3 Για απασχολούμενο με σύμβαση 5ωρης απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 16.000 € και εργοδοτικές εισφορές 4.800 €. Το ωριαίο κόστος απασχόλησης είναι: [(16.000+4.800)*(8/5)]/1.720=19,35 €. ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σ ε λ | 13 Παράδειγμα 4 Για απασχολούμενο με σύμβαση 5ωρης απασχόλησης κατά το προηγούμενο έτος καταβλήθηκαν 16.000 € και εργοδοτικές εισφορές 4.800 €. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από 11μηνη απασχόληση. Το ωριαίο κόστος απασχόλησης είναι: [(16.000+4.800)*(8/5)*(12/11)]/1.720=21,11€. Το ωριαίο κόστος απασχόλησης που υπολογίζεται σύμφωνα με το κανόνα του 1720, αποτελεί μοναδιαίο κόστος κατά την έννοια του άρθρου 67(1)β) του Καν. 1303/2013, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα η πρόσκληση και η απόφαση ένταξης δεν περιλαμβάνει τα ακριβή ωριαία κόστη απασχόλησης του προσωπικού στο έργο. Επιπλέον τα κόστη αυτά είναι ατομικά, δηλαδή το κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικό του ωριαίο κόστος απασχόλησης. Ωστόσο απαιτείται εκ των προτέρων τεκμηρίωση του πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου και ειδικότερα κατά την υποβολή του πρώτου ΔΔΔ (βλέπε και ενότητα 2.2.2 του Οδηγού Διαχειριστικών Επαληθεύσεων). Επιπλέον σε αντίθεση με τις άλλες επιλογές απλοποιημένου κόστους δύνανται να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (βλέπε και ενότητα 3.3.3). Όπως ισχύει για όλα τα απλοποιημένα κόστη, οι δαπάνες αμοιβών προσωπικού που δηλώνονται με βάση το ωριαίο κόστος δεν επαληθεύονται παραστατικά δαπανών, ούτε ελέγχεται η καταβολή της μισθοδοσίας, η απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών κλπ, ούτε η λογιστική τους καταχώρηση στα βιβλία του δικαιούχου. Για τη δήλωση δαπανών με βάση το ωριαίο κόστος και την επαλήθευσή τους απαιτούνται:  Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων σύμφωνα με την παρ. 2.4  Συμβατικό κείμενο, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει το δικαιούχο. Δεν απαιτούνται συμβάσεις ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για την περίπτωση μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ φορέων του δημοσίου τομέα (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).  Συνολικά φύλλα χρονοχρέωσης (global timesheets) για κάθε απασχολούμενο υπογεγραμμένα από τον ίδιο και αρμόδιο όργανο του δικαιούχου.  Στοιχεία τεκμηρίωσης του υπολογισμού του ωριαίου κόστους απασχόλησης. Δεν απαιτούνται άλλα παραστατικά δαπανών. Στις περιπτώσεις που μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ορίζει ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης προσωπικού: α) ανά ώρα, πχ 18,00 €/ώρα. Στην περίπτωση αυτή το επιλέξιμο ωριαίο κόστος είναι είτε το ανώτατο ωριαίο κόστος που ορίζεται στην πρόσκληση εάν το υπολογιζόμενο είναι μεγαλύτερο, είτε το υπολογιζόμενο όταν το αυτό δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο. Έτσι εάν η αρμόδια ΔΑ έχει θέσει ως ανώτατο όριο τα 18 €/ώρα όριο τότε για τα προηγηθέντα η επιλέξιμη δαπάνη θα είναι: Παραδείγματα 1 2 3 4 υπολογισθείσα δαπάνη (€/ώρα) 15,12 16,12 19,35 21,11 επιλέξιμη δαπάνη (€/ώρα) 15,12 16,12 18,00 18,00 ΑΔΑ: ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ Σ ε λ | 14 β) ανώτατο όριο δαπάνης προσωπικού ανά ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης (π.χ. 4.000 €), το ποσό αυτό αποτελεί το μέγιστο ποσό που μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο για έναν ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης 8 ωρών ημερησίως ή 1720 ωρών ανά έτος στην πράξη. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει ότι το ανώτατο επιλέξιμο μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης είναι (4000€*12)/1720=27,9€. Επομένως η δήλωση δαπανών θα γίνει με βάση το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ, αλλά εάν αυτό υπερβαίνει το ανώτατο επιλέξιμο ωριαίο κόστος απασχόλησης που προκύπτει από τον περιορισμό της πρόσκλησης, επιλέξιμο είναι το ανώτατο ωριαίο κόστος της πρόσκλησης. γ) ανώτατο όριο δαπάνης προσωπικού ανά μήνα (π.χ. 4.000 €), το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης κατά άτομο για ένα μήνα, ανεξάρτητα από τις ώρες που απασχολείται στο έργο στο μήνα αναφοράς. Το επιλέξιμο ωριαίο κόστος απασχόλησης υπολογίζεται με βάση το μικτό ετήσιο μισθολογικό κόστος (12 συνεχείς μήνες) και των ετήσιων συμβατικών ωρών π.χ. 1720 ώρες. Εάν π.χ. το μικτό ετήσιο μισθολογικό κόστος είναι 60.000€ (5.000€*12), το ωριαίο κόστος είναι 34,88€ (60.000/1720). Η μηνιαία δαπάνη για αμοιβή του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου που δηλώνεται στο έργο, εάν απασχοληθεί πλήρως σε ένα μήνα που έστω έχει 168 εργάσιμες ώρες είναι 5.859€ (168 ώρες*34,88€), ωστόσο επιλέξιμο ποσό για το έργο μπορεί να είναι μόνο το ποσό των 4.000€. Εάν το φυσικό πρόσωπο απασχοληθεί για 84 ώρες στο συγκεκριμένο μήνα το ποσό που δηλώνεται είναι 2.929,92€ (84 ώρες*34,88€), το οποίο εφόσον είναι κατώτερο από το όριο των 4.000€ είναι επιλέξιμο στο σύνολό του. 3.3.2 Φύλλα χρονοχρέωσης Η δήλωση δαπανών προσωπικού που συμμετέχει στο έργο βάσει ωρών (ωριαίο κόστος απασχόλησης), συνοδεύεται υποχρεωτικά από μηνιαία συνολικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης. Στο φύλλο χρονοχρέωσης αποτυπώνεται, σε επίπεδο φυσικού προσώπου, ο πραγματικός χρόνος απασχόλησής του ανά ημέρα στο δικαιούχο στο πλαίσιο του παραγωγικού και του τυχόν πρόσθετου/ χρόνου απασχόλησης του π.χ. ώρες απασχόλησης σε δραστηριότητες στο δικαιούχο, ώρες απασχόλησης σε έργα του ΕΣΠΑ, έργα που χρηματοδοτούνται απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις