356481/254593/7509/2927/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ 436630/2023-ΦΕΚ:5591/Β/21.09.2023.

ΦΕΚ: 2812/Β/2019ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019,1 ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 2 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α728.06.2002) και ιδίως του άρθρου 46, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4598/2019 (ΦΕΚ 36/Α701.03.2019). 2. Το ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α'/ 15.10.1977), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α722.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα). 4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.9.2015), «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... Ανάπτυξης και Τουρισμού». 5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α'/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 7. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α728.2.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 8. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α729.08.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 9. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11-10-2018 (ΦΕΚ 4527/Β717.10.2018) κοινή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή». 5: Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2-7-2019 υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο» (Β’ 2812), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/8128/5924/141/76/9-1-2020 (Β’ 221) υπουργική απόφαση. 1436630/2023-ΦΕΚ:5591/Β/21.09.2023:Άρθρο 2ΥΠΠΟΑ/8128/5924/141/76/2020-ΦΕΚ:221/Β/2020: Μερική ανάκληση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2-7-2019 απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο» (Β΄ 2812) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το μέρος που αναφέρεται σε «αναπαραστάσεις» μνημείων κατόπιν της αριθμ. 227/2019 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. 1 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr 10. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/ Β729.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών». 11. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/ 20.01 .2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 70/Β720.01.2004) «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού». 12. Το αρ. 1 της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23.1. 2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 88/ Β72004) «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων». 13. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/ 1020/62/10-04-2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1138/ Β710-04-2012) «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο». 14. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ5152-54/81397/2199/12.5.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1491/Β727.10.2005) «Καθορισμός τελών: α) φωτογράφισηςκινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων, δ) χρήσης εικόνων στο Διαδίκτυο και ε) εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους, στ) Διαδικασία καταβολής τελών για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ζ) Διαδικασία καταβολής τελών για χρήση ακινήτων και κινητών μνημείων σε λογότυπο». 15. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 126463/28.12.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 3046/2011) «Τέλη φωτογράφησης κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/648/7.3.2012). 16. Την υπ' αρ. πρωτ. 5979/10.10.2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτισμού με θέμα «Παραγωγή και χρήση ψηφιακών απεικονίσεων μνημείων από ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες». 17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΥΠΑΠΚΣΔ/ΜΔΠΠΛΔ/ 305823/597/118/05.11.2015 εγκύκλιο οδηγιών, ιδίως ως προς το β' μέρος αυτής, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. 18. Την υπ' αρ. 96/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΗΔ/528737/36606/1689/ 23.10.2018 έγγραφο. 19. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 29/1.8.2018 Συνεδρία του (Θέμα 24ο). 20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 2 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Η παρούσα αφορά: α) στην παραγωγή στατικών εικόνων (π.χ. φωτογράφηση), την πάσης φύσεως εγγραφή εικόνας ή ήχου και εικόνας για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου (π.χ. κινηματογράφηση) και στην παραγωγή αντιγράφων, απεικονίσεων και λοιπών αναπαραστάσεων, τρισδιάστατων ή μη, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο -ανεξαρτήτως μεθοδολογίας μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε των ακινήτων, που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα είτε των κινητών μνημείων που βρίσκονται σε Μουσεία ή Συλλογές του Δημοσίου και β) στην αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, όλων των παραπάνω ή παραγόμενων προϊόντων των παραπάνω και συνδυασμού αυτών, μέσω οποιουδήποτε υλικού ή άυλου φορέα και σε αισθητή μορφή, με χρήση συμβατικών ή/και τεχνολογικά προηγμένων εφαρμογών (Τ.Π.Ε.), όπως ιδίως η συνολική ή τμηματική ψηφιακή απόδοση, η τρισδιάστατη απεικόνιση των μνημείων, η δημιουργία εικόνων ή ψηφιακή ανάπλαση εικόνας από αυτά. 2. Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν και οι διαδικασίες τρισδιάστατης σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων με χρήση εικόνας ή βίντεο που οδηγούν στη σύλληψη και καταγραφή συνολικά ή τμηματικάτου σχήματος, του όγκου και της γεωμετρίας ενός αντικειμένου ή χώρου σε τρεις διαστάσεις, με ή χωρίς ταυτόχρονη καταγραφή της φυσικής υφής και εικόνας αυτού. Στις τρισδιάστατες σαρώσεις δεν περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως γεωφυσικές έρευνες, οι ακτινοσκοπήσεις και οι παντός είδους διασκοπήσεις με τη χρήση τεχνολογιών που διαπερνούν την επιφάνεια των αντικειμένων ή του εδάφους, οι οποίες υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 2 Παραγωγή Ι. Για τη φωτογράφηση, κινηματογράφηση και την παραγωγή απεικονίσεων και λοιπών αναπαραστάσεων, τρισδιάστατων ή μη, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο -ανεξαρτήτως μεθοδολογίαςμνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε των ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα είτε των κινητών μνημείων που βρίσκονται σε Μουσεία ή Συλλογές του Δημοσίου, απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4, 5 της παρούσας και διέπεται από τους εξής όρους: α. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ (Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία). Σε κάθε περίπτωση, στη φάση της προετοιμασίας δεν πρέπει να παρακωλύονται τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στο μνημείο/χώρο/μουσείο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, να 3 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr παρεμποδίζεται η επίσκεψη του χώρου από το κοινό, καθώς και η χρήση των πωλητηρίων και των αναψυκτηρίων του ΤΑΠ. β. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εάν απαιτείται η απουσία επισκεπτών από το χώρο, αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός των ημερών και ωρών λειτουργίας του μνημείου για το κοινό ή σε τμήμα του χώρου, το οποίο οριοθετείται σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία. γ. Δεν επιτρέπεται: οποιαδήποτε επέμβαση σε τμήματα και μέλη μνημείων, καθώς και η επικόλληση ενδείξεων αρίθμησης ή άλλων σημάτων, η μετακίνηση διάσπαρτων λίθων ή άλλων στοιχείων από το μνημείο ή από τον περιβάλλοντα χώρο του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν στερεώσεις κατασκευών ή άλλες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες, οποιαδήποτε μετακίνηση αντικειμένων, εκθεμάτων, εποπτικού ή υποστηρικτικού υλικού κ.λπ. στους εκθεσιακούς ή τους λοιπούς μουσειακούς χώρους, η οποία δεν περιλαμβάνεται ρητώς στη χορηγούμενη απόφαση έγκρισης δ. Δεν επιτρέπεται: η οποιαδήποτε σκηνογραφικού ή άλλου τύπου επέμβαση επί του μουσειακού κελύφους, των προθηκών, των ελεύθερα ιστάμενων αντικειμένων των μουσειακών χώρων κ.λπ. Εφόσον χρησιμοποιούνται σκηνικά στοιχεία κατά τις λήψεις, αυτά πρέπει να είναι ελαφρές κατασκευές. Αποκλείονται οι μεγάλες και βαριές κατασκευές, που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα μνημεία. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σκηνικών στοιχείων και ικριωμάτων πάνω στα μνημεία. Δεν επιτρέπονται οι εργοταξιακές δραστηριότητες βαριάς μορφής, παρά μόνον η απλή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ολοκληρωμένων, λυόμενων και ελαφρών κατασκευών, οι οποίες προσαρμόζονται στο χώρο. Για τη μεταφορά, εγκατάσταση και αποξήλωση τόσο των σκηνικών στοιχείων όσο και του λοιπού εξοπλισμού, καθώς και για την επίλυση άλλων τεχνικών προβλημάτων, προηγείται υποχρεωτικά συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. ε. Δεν επιτρέπεται η στερέωση φωτιστικών, ηχητικών σωμάτων, σαρωτών επαφής ή άλλων αντικειμένων σε άμεση επαφή με τμήματα ή μέλη των μνημείων. Ο ενδιαφερόμενος μεριμνά επίσης για τη μόνωση των καλωδιώσεων και τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός των μνημείων/χώρων/μουσείων, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους, παρά μόνο σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. στ. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η χρήση πυροτεχνημάτων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών, φορητών συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και η χωρίς ειδική άδεια αφή κεριών και πυρσών. ζ. Δεν επιτρέπεται η χρήση και ρίψη, για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσματα, υλικών που είναι δύσκολο να περισυλλέγουν, όπως είναι π.χ. το φελιζόλ, ο χαρτοπόλεμος κ.λπ. η. Η ένταση εξόδου τυχόν μεγαφωνικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ελεγχόμενη με μέγιστο όριο τα εκατό (100) ντεσιμπέλ και οι εκπεμπόμενες συχνότητες όχι κάτω των 40Hz, και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο. θ. Η είσοδος και η στάθμευση των οχημάτων ή μηχανημάτων πραγματοποιείται από προκαθορισμένες προσβάσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η προσέγγιση στο χώρο βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά 4 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr εξοπλισμού και υλικών. Εξαιρούνται τα οχήματα που: α) δεν υπερβαίνουν τους δέκα (10) τόνους μικτού βάρους και εξυπηρετούν την αποκομιδή των απορριμμάτων ή τη μεταφορά των υλικών, β) μεταφέρουν άτομα με αναπηρία, γ) εξυπηρετούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, η κατ' εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στους χώρους ακολουθεί ειδική διαδρομή που υποδεικνύεται από την αρμόδια Υπηρεσία. ι. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια των εργασιών ή/και της προετοιμασίας αυτών με την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. ια. Ο αρχαιολογικός χώρος/μουσείο/μνημείο αποδίδεται καθαρό(ς) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, η απομάκρυνση σκηνικών ή άλλων στοιχείων, ο καθαρισμός και εν γένει ο ευπρεπισμός του χώρου πριν και αμέσως μετά το πέρας των λήψεων βαρύνει τον αιτούντα και πραγματοποιείται με την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. ιβ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ή/και της προετοιμασίας αυτών, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τόσο του αρχαιολογικού χώρου/μουσείου/μνημείου όσο και των συμμετεχόντων/παρισταμένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. Σε περίπτωση αεροφωτογράφησης και αεροκινηματογράφησης με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ θα τηρούνται οι όροι της απόφασης της Υ.Π.Α. αριθμ. Δ/ΎΠΑ/21860/1422 Κανονισμόςγενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων ΑεροσκαφώνΣμηΕΑ (ΦΕΚ 3152/Β730.9.2016). ιγ. Σε περίπτωση ατυχήματος, το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει, διατηρεί δε αξίωση για ανόρθωση κάθε ζημίας. ιδ. Οποιαδήποτε περαιτέρω δαπάνη προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών παραγωγής απεικονίσεων και λοιπών αναπαραστάσεων της παρ. Ι του παρόντος άρθρου βαρύνει τον αιτούντα. ιε. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων εκ μέρους του αιτούντος, λαμβάνεται υπ' όψιν κατά την εξέταση αντίστοιχων μελλοντικών αιτημάτων του. ιστ. Σε περίπτωση μη προκαταβολής του συνόλου των αναλογούντων τελών υπέρ του ΤΑΠ και πριν την επιβεβαίωση της πληρωμής από το ΤΑΠ, οι εργασίες παραγωγής απεικονίσεων και λοιπών αναπαραστάσεων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας δεν θα πραγματοποιούνται. ιζ. Τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους ανωτέρας βίας. ΙΙ. Η ερασιτεχνική φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση μνημείων επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδική διοικητική διαδικασία, εφόσον οι λήψεις δεν προορίζονται για δημοσίευση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άμεσα ή έμμεσα εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, υπό τους εξής όρους: α. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη ή φθορά τα μνημεία. 5 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr β. Δεν θίγεται ή προσβάλλεται ο χαρακτήρας των μνημείων με οποιονδήποτε τρόπο. γ. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε μετακίνηση των μνημείων/εκθεμάτων κ.λπ. δ. Δεν παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου/μουσείου/μνημείου. ε. Δεν γίνεται χρήση πρόσθετου εξοπλισμού (π.χ. φλας, φορητά φώτα, τρίποδο). στ. Δεν γίνεται οποιαδήποτε σκηνογραφικού ή άλλου τύπου επέμβαση επί των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, του μουσειακού κελύφους, των προθηκών, των ελεύθερα ιστάμενων αντικειμένων των μουσειακών χώρων κ.λπ. ζ. Οι ενδιαφερόμενοι συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εντεταλμένου προσωπικού των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι τηρούνται όλοι οι ως άνω όροι. η. Τυχόν μεταγενέστερη χρήση για άμεσα ή έμμεσα εμπορικό ή οικονομικό σκοπό του υλικού της φωτογράφησης ή της βιντεοσκόπησης υπόκειται σε τέλη, τα οποία καταλογίζονται με απόφαση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ σε βάρος του χρήστη των εικόνων ή της βιντεοσκόπησης, έστω και εάν δεν είναι ο λήπτης αυτών. ΙΙΙ. Όταν οι παραπάνω περιπτώσεις φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης εντάσσονται στο πλαίσιο μελέτης και δημοσίευσης κινητών, ακινήτων μνημείων και εν γένει αρχαιολογικού υλικού εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζει η υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 3028/2002. IV. Στην περίπτωση φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης σε υπαίθριους, δημόσιους χώρους του σύγχρονου αστικού τοπίου, όπου στον πολεοδομικό ιστό παρεμβάλλονται μνημεία, η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια από το ΥΠΠΟΑ, εφόσον δεν εστιάζει στο μνημείο και δεν αφορά άμεσα ή έμμεσα σε αυτό. V. Οι πάσης φύσεως απεικονίσεις και αναπαραστάσεις συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουσικών έργων θα πρέπει να συνοδεύονται κατά τη χρήση τους από σύντομο κείμενο (λεζάντα), που θα έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τις εξής γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων και της προέλευσης των μνημείων στα αγγλικά και στη γλώσσα της έκδοσης: «Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 3028/2002)». «Το μνημείο {ονομασία μνημείου} υπάγεται στην αρμοδιότητα {φορέας προστασίας}». «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/Archaeological Resources Fund)». Επιπλέον για τα ακίνητα μνημεία «{Ονομασία μνημείου}, {τοποθεσία}» και προαιρετικά «{χρονολογία} και {χρήση})» και για κινητά μνημεία] «{Ονομασία μνημείου}, {προέλευση, δηλ. Μουσείο/Συλλογή}» και προαιρετικά «{αριθμός ευρετηρίου}, {χρονολογία} και {χρήση}». 6 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr VI. Το υλικό για το οποίο χορηγείται η ως άνω άδεια παραγωγής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε άλλα παράγωγα είδη ή για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναγράφονται στην εν λόγω άδεια, παρά μόνο κατόπιν νέας άδειας. Άρθρο 3 Αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό Ι. Για την, κατά το πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, απεικονίσεων και λοιπών αναπαραστάσεων (εξαιρουμένων οπτικοακουστικών έργων) ή παραγόμενων προϊόντων τους και συνδυασμού αυτών, μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε των ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα είτε των κινητών μνημείων που βρίσκονται σε Μουσεία ή Συλλογές του Δημοσίου, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με την προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση διοικητική διαδικασία του Άρθρου 7 και διέπεται από τους εξής όρους: 1. Το υλικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο κείμενο, που θα έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και να περιλαμβάνει απαραιτήτως τις αναφερόμενες στην παρ. V του άρθρου 2 της παρούσας γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων και της προέλευσης των μνημείων στα αγγλικά και στη γλώσσα της έκδοσης. 2. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση, μεταβολή ή τροποποίηση απεικονίσεων μνημείων καθώς και η παρουσίαση με τρόπο που να αλλοιώνει το περιεχόμενο τους (σύνθεση, επικάλυψη κ.λπ.), χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια από το ΥΠΠΟΑ. Η άδεια χορηγείται μόνο για συγκεκριμένη χρήση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάθε άδεια Αναπαραγωγής που χορηγείται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτον. Το υλικό για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε άλλα παράγωγα είδη ή για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναγράφονται στην εν λόγω άδεια. Ο δανεισμός, η πώληση και η διάθεση σε τρίτους του συνόλου ή μέρους του υλικού απαγορεύονται. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέτει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ αντίγραφο του τελικού προϊόντος. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνά για την εξασφάλιση τυχόν συμπληρωματικών αδειών κατά περίπτωση, π.χ. άδεια φωτογράφησης, κινηματογράφησης, τρισδιάστατης σάρωσης κινητών ή ακινήτων μνημείων, άδεια χρήσης απεικονίσεων από τρίτους που διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα για τις συγκεκριμένες λήψεις κ.λπ. II. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας επισύρει τις κατά νόμον κυρώσεις. III. H άδεια αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό χορηγείται εφόσον κάθε τμήμα του προς αδειοδότηση υλικού έχει παραχθεί σύμφωνα με την παρούσα και κατέχεται νομίμως. 7 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr IV. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό υλικού που δεν έχει παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Άρθρο 4 Παραγωγή πάσης φύσεως απεικονίσεων (πλην της παραγωγής οπτικοακουστικού έργου) Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής πάσης φύσεως απεικονίσεων και λοιπών αναπαραστάσεων (φωτογράφησης, τρισδιάστατης σάρωσης, φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων κ.λπ.), εξαιρουμένων των οπτικοακουστικών έργων, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε των ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα είτε των κινητών μνημείων που βρίσκονται σε Μουσεία ή Συλλογές του Δημοσίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τις προγραμματισμένες εργασίες, εφόσον δεν πρόκειται για λήψεις επίκαιρου-ειδησεογραφικού χαρακτήρα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αιτηθεί την ως άνω άδεια, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι απαλλαγής από την καταβολή τελών. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης. Ι. Στην αίτηση θα αναγράφονται απαραιτήτως: α) Τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια και το παραστατικό είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στοιχείων. β) Το είδος και ο σκοπός χρήσης του υλικού της φωτογράφησης, τρισδιάστατης σάρωσης ή φωτογραμμετρικής αποτύπωσης κ.λπ. γ) Αναλυτικός κατάλογος των ημερομηνιών κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανά μνημείο/ χώρο/μουσείο. δ) Κατάλογος των συντελεστών και του τεχνολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις τρισδιάστατης σάρωσης ή φωτογραμμετρικής αποτύπωσης, η εφαρμοζόμενη τεχνολογία και μεθοδολογία. ε) Κάθε περαιτέρω πληροφορία που διευκολύνει την κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης. ζ) Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών. η) Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών, επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΙΙ. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ αποφαίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί του αιτήματος. 8 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr III. Το αίτημα δύναται να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/χώρου/μουσείου. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, το οποίο γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία, και η απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. 3. Για περιπτώσεις τρισδιάστατης σάρωσης και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, ακίνητα μνημεία, καθώς και κινητά μνημεία εφόσον για τα τελευταία συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας ή θεωρούνται μείζονος σημασίας, η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία οφείλει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών να διαβιβάσει την αίτηση, με τις απόψεις της και τον υπολογισμό των τελών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ, η οποία με τη σειρά της την παραπέμπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο. Η απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από τον/-ην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου. 4. Η απόφαση έγκρισης, στην οποία προσδιορίζεται το ποσό των καταβλητέων τελών και εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2 της παρούσας, κοινοποιείται στον αιτούντα και το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση). Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, και αναγράφει στο παραστατικό της πληρωμής τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης, στην οποία αφορούν τα τέλη που καταβάλλει. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιεί αμελλητί στο ΤΑΠ και στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ούτως ώστε το ΤΑΠ να επιβεβαιώσει την πληρωμή και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο/ μουσείο/μνημείο. 5. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας στο πλαίσιο επίκαιρου ειδησεογραφικού ρεπορτάζ, ακόμα και αν πρόκειται για μνημεία εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς: Ι. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου. ΙΙ. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια Λες Υπηρεσία/-ες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 6. Για τη φωτογράφηση στο πλαίσιο πολιτιστικής ή άλλης εκδήλωσης, η σχετική αίτηση συνοδεύει το αίτημα για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείου, αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή μουσείου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. Το αίτημα αντιμετωπίζεται παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης ή μη της προσωρινής παραχώρησης χρήσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργική απόφαση. «Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β' 4521/16.10.2018) και της παρούσας. Άρθρο 5 Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου (π.χ. κινηματογράφηση) 9 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr 1. Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής οπτικοακουστικού έργου σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε των ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα είτε των κινητών μνημείων που βρίσκονται σε Μουσεία ή Συλλογές του Δημοσίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τις προγραμματισμένες λήψεις, εφόσον δεν πρόκειται για λήψεις επίκαιρου-ειδησεογραφικού χαρακτήρα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αιτηθεί την ως άνω άδεια, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι απαλλαγής από την καταβολή τελών. 2. Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής οπτικοακουστικού έργου σε μνημείο-α/χώροους/μουσείο-α που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ίδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας. Ι. Στην αίτηση θα αναγράφονται απαραιτήτως: α. Τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια και το παραστατικό είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στοιχείων, καθώς και το όνομα του υπεύθυνου για την κινηματογράφηση. β. Σκοπός της κινηματογράφησης. γ. Συνοπτική υπόθεση σεναρίου (script) στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, καθώς και περιγραφή των σκηνών που θα γυρισθούν στους συγκεκριμένους χώρους, εφόσον πρόκειται για ταινία μυθοπλασίας ή διαφημιστική ταινία εμπορικού χαρακτήρα ή τηλεοπτική εκπομπή (εξαιρουμένων ενημερωτικών-ειδησεογραφικών εκπομπών). Σε περίπτωση ντοκιμαντέρ υποβάλλεται περιγραφή δράσης σεναρίου χωρίς διάλογους (treatment). δ. Κατάλογος των συντελεστών και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος. ε. Αναλυτικός κατάλογος των ημερομηνιών που θα πραγματοποιηθεί η κινηματογράφηση ανά μνημείο/ χώρο/μουσείο. στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης. ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών. η. Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του προϋπολογισμού της παραγωγής και τη λίστα συνεργείου (crew list) για το σύνολο της παραγωγής. θ. Σε περίπτωση ταινιών μυθοπλασίας, διαφημιστικών ταινιών εμπορικού χαρακτήρα, τηλεοπτικών εκπομπών (εξαιρουμένων ενημερωτικών-ειδησεογραφικών εκπομπών) και ντοκιμαντέρ απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με την οποία τεκμηριώνεται ότι το σενάριο (script)/q περιγραφή δράσης σεναρίου χωρίς διάλογους (treatment) δεν προβάλλει τη βία, τον ρατσισμό ή τον σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 10 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr ΙΙ. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ αποφαίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών επί του αιτήματος για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου σε αρχαιολογικό χώροους/μουσείο-α/μνημείο-α της περιοχής αρμοδιότητας της. III. Το αίτημα δύναται να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/χώρου/μουσείου. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, το οποίο γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία, και η απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. 3. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας σε περισσότερα-ους του ενός αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας και τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου. Ι. Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς διαβιβάζει το αίτημα στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες με παράλληλη κοινοποίηση στις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και κατά περίπτωση στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. ΙΙ. Οι Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάσουν αρμοδίως τις απόψεις τους, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού των τελών, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και κατά περίπτωση στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Η απόφαση επί του αιτήματος παραγωγής οπτικοακουστικού έργου εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τον/-ην Προϊστάμενο/-η της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και κατά περίπτωση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Σε περιπτώσεις ειδικών λόγων, το αίτημα δύναται να παραπεμφθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ από την/τις αρμόδια/ ες Διεύθυνση/-εις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 4. Όταν η αίτηση για άδεια παραγωγής οπτικοακουστικού έργου αφορά σε μνημείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου, η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία οφείλει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών να διαβιβάσει την αίτηση, με τις απόψεις της και τον υπολογισμό των τελών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ, η οποία με τη σειρά της την παραπέμπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο. Η απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από τον/-ην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου. 5. Η απόφαση έγκρισης, στην οποία προσδιορίζεται το ποσό των καταβλητέων τελών και εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2 της παρούσας, κοινοποιείται στον αιτούντα και στο ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση). Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 11 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της παραγωγής οπτικοακουστικού έργου, και αναγράφει στο παραστατικό της πληρωμής τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης, στην οποία αφορούν τα τέλη που καταβάλλει. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιεί αμελλητί στο ΤΑΠ και στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ούτως ώστε το ΤΑΠ να επιβεβαιώσει την πληρωμή και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο/μουσείο/μνημείο. 6. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας στο πλαίσιο επίκαιρου τηλεοπτικούειδησεογραφικού ρεπορτάζ σε έναν ή/και περισσότερους του ενός χώρους/μουσεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ίδιας ή/και διαφορετικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, ακόμα και αν πρόκειται για μνημεία εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς: Ι. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο και τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου, όπου αντί του (γ) θα υποβάλλεται συνοπτική περιγραφή του θέματος του ρεπορτάζ ή οδηγός της εκπομπής. ΙΙ. Η/Οι αρμόδια/-ες Υπηρεσία/-ες του ΥΠΠΟΑ αποφαίνεται/-ονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 7. Για την κινηματογράφηση στο πλαίσιο ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης τηλεοπτικής ή διαδικτυακής μετάδοσης και προβολής εκδήλωσης, η σχετική αίτηση συνοδεύει το αίτημα για την παραχώρηση χρήσης του μνημείου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. Το αίτημα αντιμετωπίζεται παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης ή μη της προσωρινής παραχώρησης χρήσης του μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργική απόφαση. «Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β' 4521/16.10.2018) και της παρούσας. 8. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο παραγωγής οπτικοακουστικού έργου περιλαμβάνεται και τρισδιάστατη σάρωση, υποβάλλεται συνολικό αίτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 Παραγωγή Αντιγράφων (περ. ιβ' του άρθρου 2 του ν. 3028/2002) Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας: 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία για έγκριση της παραγωγής αντιγράφων, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας. Ι. Στην αίτηση θα αναγράφονται απαραιτήτως: α. Τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η έγκριση, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στοιχείων και κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση της ιδιότητας του φορέα δημιουργίας των αντιγράφων. 12 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr β. Η ονομασία και προέλευση του αντικειμένου για το οποίο ζητείται η έγκριση παραγωγής αντιγράφων γ. Η περιγραφή της μεθόδου παραγωγής (π.χ. 3D printing) και των ακριβών χαρακτηριστικών που θα φέρει το αντίγραφο/τα αντίγραφα (υλικό, διαστάσεις, χρώμα, διαφοροποιήσεις εκ του πρωτοτύπου, κ.λπ.), δείγμα αντιγράφου σε υλική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και ό,τι άλλο σχετικό κριθεί ότι απαιτείται από την Υπηρεσία. δ. Η περιγραφή της αιτούμενης χρήσης και η δήλωση του σκοπού. ε. Ο αριθμός των προς παραγωγή αντιγράφων. στ. Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης των όρων της απόφασης και περί δέσμευσης για τη σύννομη χρήση και διάθεση του παραγόμενου αντιγράφου σύμφωνα με το αρ. 46 παρ. 4 του νόμου 3028/2002, καθώς και περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών. II. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ αποφαίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το αίτημα για την έγκριση της παραγωγής αντιγράφων. III. Το αίτημα δύναται να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, το οποίο γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία, και η απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία. 2. Μετά την εξέταση της αιτήσεως και του αποδεκτού αυτής από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ ή το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, σε περίπτωση που έχει γίνει παραπομπή σε αυτό, προσδιορίζεται το ποσό των καταβλητέων τελών και κοινοποιείται έντυπο προσδιορισμού τελών στον αιτούντα και στο ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση). Ο ενδιαφερόμενος προκαταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ και αναγράφει στο παραστατικό της πληρωμής τον αριθμό του εντύπου προσδιορισμού τελών, στο οποίο αφορούν τα τέλη που καταβάλλει. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιεί αμελλητί στο ΤΑΠ και στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ούτως ώστε το ΤΑΠ να επιβεβαιώσει την πληρωμή και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να εκδώσει εγκριτική απόφαση. 3. Η άδεια χορηγείται μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αριθμό αντιγράφων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλα παράγωγα είδη ή για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια. 4. Κάθε άδεια που χορηγείται κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτον. 5. Για την οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή ή τροποποίηση των εγκεκριμένων αντιγράφων απαιτείται νέα άδεια από το ΥΠΠΟΑ. 6. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας επισύρει τις κατά νόμον κυρώσεις. 13 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2019, ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019 www.docman.gr 7. Περιπτώσεις του παρόντος άρθρου που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις και δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εξετάζονται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Άρθρο 7 Αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό Για την αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, απεικονίσεων και λοιπών αναπαραστάσεων (εξαιρουμένων των οπτικοακουστικών έργων) ή παραγόμενων προϊόντων τους και συνδυασμού αυτών, μνημείων που ανήκουν στ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις